Cobactan 2,5% - süstesuspensioon (25mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01DE90
Toimeaine: tsefkvinoom
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cobactan 2,5%, 25 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Intervet International GmbH Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim, Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cobactan 2,5%, 25 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele

Tsefkvinoom

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstesuspensiooni sisaldab:

Toimeaine:

 

Tsefkvinoomi

25 mg, mis vastab 29,64 mg tsefkvinoomsulfaadile.

Abiained: Etüüloleaat

 

Helepruuni värvusega suspensioon.

NÄIDUSTUS(ED)

Tsefkvinoomile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel.

Kliiniliselt oluline toimespekter:

Veis:

Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede haigused.

Sõranaha dermatiit, päkapadjandi erosioon ja äge sõravahe nekrobatsilloos (sõramädanik).

Äge kolimastiit süsteemse haigestumise tunnustega.

Vasikate koliseptitseemia.

Siga:

Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud kopsu- ja respiratoortrakti haiguste raviks.

E. coli, Staphylococcus spp, Streptococcus spp ja teiste tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud mastiit-metriit-agalaktia sündroomi (MMA) ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkust beetalaktaamantibiootikumidele. Mitte manustada loomadele kehamassiga alla 1,25 kg.

Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel) antimikroobse resistentsuse inimestele leviku riski tõttu.

KÕRVALTOIMED

Preparaadi kasutamisel võib esineda lokaalset kudede ärritust. Koekahjustused paranevad 15 päeva jooksul pärast viimast manustamist.

Harvadel juhtudel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis ja siga

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Looma-

Näidustus

Annus

Manustamis-

liik

 

 

sagedus

Veis

Pasteurella multocida ja Mannheimia

1 mg tsefkvinoomi kg

Kord päevas

 

haemolytica põhjustatud hingamisteede

kehamassi kohta (2 ml

3...5 järjestikusel

 

haigused.

preparaati 50 kg

päeval.

 

Sõranaha dermatiit, päkapadjandi erosioon ja

kehamassi kohta).

 

 

äge sõravahe nekrobatsilloos (sõramädanik).

 

 

 

Äge kolimastiit süsteemse haigestumise

1 mg tsefkvinoomi kg

Kord päevas

 

tunnustega.

kehamassi kohta (2 ml

2 järjestikusel

 

 

preparaati 50 kg

päeval.

 

 

kehamassi kohta).

 

Vasikas

Koliseptitseemia

2 mg tsefkvinoomi kg

Kord päevas

 

 

kehamassi kohta (4 ml

3...5 järjestikusel

 

 

preparaati 50 kg

päeval.

 

 

kehamassi kohta).

 

Siga

Hingamisteede haigused

2 mg tsefkvinoomi kg

Kord päevas

 

 

kehamassi kohta (2 ml

3 järjestikusel

 

 

preparaati 25 kg

päeval.

 

 

kehamassi kohta).

 

 

MMA-sündroom

2 mg tsefkvinoomi kg

Kord päevas

 

 

kehamassi kohta (2 ml

2 järjestikusel

 

 

preparaati 25 kg

päeval.

 

 

kehamassi kohta).

 

Preparaat ei sisalda antimikroobseid säilitusaineid. Puhastage kummikork enne iga annuse võtmist. Kasutage kuiva ja steriilset nõela ja süstalt. Korrektse annuse manustamiseks kasutada korralikult gradueeritud süstalt. Kui ravite loomi grupiviisiliselt, kasutage väljavoolunõela.

Pudeli korki võib läbistada kuni 25 korda.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Preparaati manustatakse lihasesiseselt. Vastavalt uurimustele on soovitatav korduvmanustamisel manustada preparaati erinevatesse süstekohtadesse.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

Enne tarvitamist pudelit põhjalikult loksutada.

KEELUAEG

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Piimale: 24 tundi.

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Cobactan 2,5% kasutamine võib antimikroobse resistentsuse leviku tõttu kujutada ohtu rahvatervisele.

Cobactan 2,5% kasutamist peab hoidma selliste kliiniliste seisundite raviks, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti esimese valiku ravile. Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist. Alati kui võimalik, peab Cobactan 2,5% kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

  1. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
  2. Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
  3. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus:

Puudub informatsioon reproduktiivtoksilisuse kohta veistel ja sigadel. Laboratoorsetel uuringutel ei täheldatud laborloomadel preparaadi mõju viljakusele ega teratogeenset toimet.

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Tsefalosporiinirühmale tundlikel bakteritel esineb ristuv tundlikkus tsefalosporiinidele.

Üleannustamine:

Veised on hästi talunud üleannuseid kuni 20 mg kg kehamassi kohta päevas ja sead üleannuseid kuni 10 mg kg kehamassi kohta päevas.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.