Cevac gumbo l - lüofilisaat joogivees manustamiseks (1annust) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QI01AD09
Toimeaine: lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cevac Gumbo L, lüofilisaat joogivees manustamiseks broileritele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Lindude nakkava bursiidi nõrgestatud elusviirus, LIBDV tüvi

vähemalt 103,0 TCID*

*TCID50 50% KOEKULTUURE NAKATAV ANNUS

 

Abiained:

 

Patentsinine (E131)

 

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Lüofilisaat joogivees manustamiseks.

Sinine lüofilisaat.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Kana (broileritibud alates 14 päeva vanusest).

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Broileritibude aktiivseks immuniseerimiseks nakkava bursiidi (Gumboro haiguse) vastu, et vältida suremust, kliinilist haigestumist ja kloaagipauna kahjustusi.

Immuunsuse teke: 10...14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: tõestatud on immuunsuse kestus 21 päeva.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

.Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vaktsineerida ainult terveid linde.

Karja kõik linnud tuleb vaktsineerida samal ajal.

Manustada vaktsiin päeva kõige jahedamal ajal.

Vaktsiini ebaõige säilitamine või käsitsemine võib põhjustada tõhususe vähenemist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi kokkupuudet naha ja silmadega.

Pärast kasutamist pesta käed.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Vaktsineeritud lindudel tekib kerge mööduv kloaagipauna turse.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Mitte kasutada munakanadel ega sugubroileritel.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

.Annustamine ja manustamisviis

Manustamiseks joogivees. Üks annus tibu kohta.

Tibud tuleb vaktsineerida 14–21 päeva vanuselt, sõltuvalt emalt saadud antikehade tasemest. Kui antikehade tase on tibudel erinev, või on paljunduskarjast saadud broilerid vaktsineerimata, soovitatakse teha esimene vaktsineerimine 7–10 päeva vanuselt.

Täpse vaktsineerimise kuupäeva saab paika panna pärast maternaalsete antikehade taseme määramist.

Mitte kasutada joogivees desinfektanti 48 tundi enne ja 24 tundi pärast vaktsineerimist. Klooripumba kasutamisel lülitada see selleks ajaks välja. Jooturid tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt puhastada. Sulgeda veejaotussüsteem, jooturid tühjendada, nippeljooturid tõsta üles ja tühjendada. Vee mitteandmise aeg (keskmiselt 1 h 30 min) varieerub vastavalt lindude vanusele ja ilmastikutingimustele.

Vaktsiini ettevalmistamine ja manustamine.

Valmistada ette ainult koheseks kasutamiseks vajalik kogus vaktsiini. Ümardada alati annuste arv ülespoole (nt 20 000 annust 19 450 linnule).

Vaktsiini segamiseks ja manustamiseks kasutada ainult plastikust materjale ning vahendeid. Vaktsiini lahustamiseks vajalik joogivee kogus arvutada vaktsineeritavate lindude veetarbimise alusel.

Vanus

7–12 päeva

13–18 päeva

19–28 päeva

Minimaalne veekogus

10 liitrit

15...20 liitrit

25...30 liitrit

1000 linnule

 

 

 

Võtta selline kogus vett, mille linnud 2 tunniga ära tarvitavad. See kogus võib muutuda sõltuvalt ilmastiku- ja keskkonnatingimustest.

Viiruse aktiivsuse säilitamiseks neutraliseerida kloor 2,5 g lõssipulbriga liitri vee kohta või 15 mg naatriumtiosulfaadiga liitri vee kohta. Mitte kasutada suure metalliioonide kontsentratsiooniga vett. Segada vaktsiini puhta, külma, kloorimata veega. Avada vaktsiiniviaalid vee all ja lasta neil seal 10 minutit seista. Avada veesüsteem, kui vee värvus muutub (sinine värvus), lasta jooturid alla ja kontrollida vee jaotumist kogu süsteemis. Kui paak on tühi, täita see lõssipulbri lahusega ja lasta 10 minutit seista. Seejärel avada veesüsteem, et allesjäänud vaktsiinilahus torustikust välja loputada.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Muid kõrvaltoimeid kui need, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 ei ole täheldatud.

. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid, lindude nakkava bursiidi viirus ATCvet kood: QI01AD09

Vaktsiin aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks lindude nakkava bursiidi (Gumboro haigus) vastu.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Lõssipulber

Laktoosmonohüdraat

Patentsinine (E131)

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

.Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Hoida valguse eest kaitstult.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist 3 ml viaal sisaldab 1000 annust, 10 ml viaal sisaldab 1000, 2500 või 5000 annust. Viaalid on suletud punnkorkidega ja kaetud plastikust alumiiniumkattega.

20 sama annusega viaali hulgipakendites.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ceva Santé Animale 10, av. de la Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.02.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

August 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.