Cevac gumbo l - lüofilisaat joogivees manustamiseks (1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI01AD09
Toimeaine: lindude nakkava bursiidi (Gumboro) viirusvaktsiin
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Cevac Gumbo L, lüofilisaat joogivees manustamiseks broileritele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ceva Santé Animale 10, av. de la Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Szállás u. 5

1107 Budapest Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cevac Gumbo L, lüofilisaat joogivees manustamiseks broileritele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks annus sisaldab:

Toimeaine:

Lindude nakkava bursiidi nõrgestatud elusviirus, LIBDV tüvi vähemalt 103,0 TCID

*TCID50 50% KOEKULTUURI NAKATAV ANNUS

Abiained:

Patentsinine (E131)

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

Sinine lüofilisaat.

NÄIDUSTUS(ED)

Broilertibude aktiivseks immuniseerimiseks nakkava bursiidi (Gumboro haiguse) vastu, et vältida suremust, kliinilist haigestumist ja kloaagipauna kahjustusi.

Immuunsuse teke: 10...14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Immuunsuse kestus: tõestatud on immuunsuse kestus 21 päeva.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Vaktsineeritud lindudel tekib kerge mööduv kloaagipauna turse.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kana (broilertibud alates 14 päeva vanusest).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Manustamiseks joogivees. Üks annus tibu kohta.

Tibud tuleb vaktsineerida 14–21 päeva vanuselt, sõltuvalt emalt saadud antikehade tasemest. Kui antikehade tase on tibudel erinev või on paljunduskarjast saadud broilerid vaktsineerimata, soovitatakse teha esimene vaktsineerimine 7–10 päeva vanuselt.

Täpse vaktsineerimise kuupäeva saab paika panna pärast maternaalsete antikehade taseme määramist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Mitte kasutada joogivees desinfektanti 48 tundi enne ja 24 tundi pärast vaktsineerimist. Klooripumba kasutamisel lülitage see selleks ajaks välja. Jooturid tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt puhastada. Sulgege veejaotussüsteem, tühjendage jooturid, tõstke nippeljooturid üles ja tühjendage. Vee mitteandmise aeg (keskmiselt 1 h 30 min) varieerub vastavalt lindude vanusele ja ilmastikutingimustele.

Vaktsiini ettevalmistamine ja manustamine.

Valmistage ette ainult koheseks kasutamiseks vajalik kogus vaktsiini. Ümardada alati annuste arv ülespoole (nt 20 000 annust 19 450 linnule).

Vaktsiini segamiseks ja manustamiseks kasutage ainult plastikust materjale ning vahendeid. Vaktsiini lahustamiseks vajalik joogivee kogus arvutage vaktsineeritavate lindude veetarbimise alusel.

Vanus

7–12 päeva

13–18 päeva

19–28 päeva

Minimaalne veekogus

10 liitrit

15...20 liitrit

25...30 liitrit

1000 linnule

 

 

 

Võtke selline kogus vett, mille linnud 2 tunniga ära tarvitavad. See kogus võib muutuda sõltuvalt ilmastiku- ja keskkonnatingimustest.

Viiruse aktiivsuse säilitamiseks neutraliseerige kloor 2,5 g lõssipulbriga liitri vee kohta või 15 mg naatriumtiosulfaadiga liitri vee kohta. Ärge kasutage suure metalliioonide kontsentratsiooniga vett. Segage vaktsiini puhta, külma, kloorimata veega. Avage vaktsiiniviaalid vee all ja laske neil seal 10 minutit seista. Avage veesüsteem, kui vee värvus muutub (sinine värvus), laske jooturid alla ja kontrollige vee jaotumist kogu süsteemis. Kui paak on tühi, täitke see lõssipulbri lahusega ja laske 10 minutit seista. Seejärel avage veesüsteem, et allesjäänud vaktsiinilahus torustikust välja loputada.

KEELUAJAD

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Hoida valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Vaktsineerida ainult terveid linde.

Karja kõik linnud tuleb vaktsineerida samal ajal. Manustada vaktsiin päeva kõige jahedamal ajal.

Vaktsiini ebaõige säilitamine või käsitsemine võib põhjustada tõhususe vähenemist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Vältida ravimi kokkupuudet naha ja silmadega.

Pärast kasutamist pesta käed.

Munemisperiood

Mitte kasutada munakanadel ega sugubroileritel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Muid kõrvaltoimeid kui need, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 ei ole täheldatud.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaista keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

August 2017

LISAINFO

Pakendi suurused: 1000 annust N20 2500 annust N20 5000 annust N20

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.