Ceftiocyl - süstesuspensioon (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01DD90
Toimeaine: tseftiofuur
Tootja: Vetoquinol SA

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Ceftiocyl, 50 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Vetoquinol S.A.

Magny Vernois

F-70 200 Lure

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ceftiocyl, 50 mg/ml süstesuspensioon veistele ja sigadele

Tseftiofuur

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml sisaldab:

Toimeaine:

Tseftiofuuri (vesinikkloriidina) 50,0 mg

Kergelt kollane kuni kergelt roosa piimjas suspensioon.

NÄIDUSTUS(ED)

Tseftiofuurile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonid.

Sigadel:

Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja Streptococcus suis’e põhjustatud hingamisteede haiguste raviks.

Veistel:

Mannheimia haemolytica,, Pasteurella multocida ja Histophilus somni põhjustatud hingamisteede haiguste raviks.

Fusobacterium necrophorum’i ja Bacteroides melaninogenicus`i (Porphyromonas asaccharolytica) põhjustatud ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi (panariitsium, sõramädanik) raviks.

Tseftiofuuri suhtes tundliku Escherichia coli, Trueperella pyogenes’e ja Fusobacterium necrophorum`i põhjustatud ägeda poegimisjärgse emakapõletiku (metriidi) raviks 10 päeva jooksul pärast poegimist: see näidustus on piiratud selliste juhtudega, kui ravi teistsuguse antimikroobse ravimiga on ebaõnnestunud.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kes on teadaolevalt ülitundlikud tseftiofuuri ja teiste β- laktaamantibiootikumide suhtes.

Mitte kasutada juhul, kui esineb teadaolev resistentsus ravimi toimeaine suhtes.

Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel), kuna esineb oht antimikroobiaalse resistentsuse inimestele leviku risk.

KÕRVALTOIMED

Võib esineda annusest sõltumatuid ülitundlikkusreaktsioone. Mõnikord võib esineda allergilisi reaktsioone (nt nahareaktsioonid, anafülaksia).

Sigadel võib esineda süstekohal kerge reaktsioon nagu fastsia või rasvkoe värvuse muutus, mida on mõnedel loomadel täheldatud kuni 20 päeva pärast süstimist.

Veistel võib täheldada süstekohal kergeid põletikulisi reaktsioone, nagu kudede turse ja subkutaanse koe ja/või lihasfastsiate värvuse muutus.

Nähud kaovad enamikel loomadel 10 päeva jooksul pärast süstimist, kuigi koe kerge värvuse muutus võib püsida 28 päeva või kauem.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Siga:

3 mg tseftiofuuri kg kehamassi kohta ööpäevas intramuskulaarselt 3 päeva jooksul, s.o 1 ml 16 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Veis:

Hingamisteede haigused: 1 mg tseftiofuuri kg kehamassi kohta ööpäevas subkutaanselt 3…5 päeva jooksul, s.o 1 ml 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Äge interdigitaalne nekrobatsilloos: 1 mg kg kehamassi kohta ööpäevas subkutaanselt 3 päeva jooksul, s.o 1 ml 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Äge poegimisjärgne emakapõletik 10 päeva jooksul pärast poegimist: 1 mg kg kehamassi kohta ööpäevas subkutaanselt 5 järjestikuse päeva jooksul, s.o 1 ml 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Järjestikused süstid tuleb teha erinevatesse kohtadesse. Veistel on eelistatud süstimispiirkonnaks kael. Äge poegimisjärgne emakapõletik võib mõnel juhul vajada täiendavat toetavat ravi.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ei ole.

KEELUAEG

Siga:

Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.

Veis:

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.

Piimale: 0 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg pärast esmakordset nõelaga läbistamist: 28 päeva.

Kummikorgi esmakordsel nõelaga läbistamisel (avamisel) tuleb pakendi infolehel märgitud kõlblikkusaja põhjal välja arvutada kuupäev, millal pakendisse jäänud kasutamata ravim tuleb hävitada. Kõlblikkusaja lõpu kuupäev tuleb märkida etiketil selleks ette nähtud kohta.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „EXP“.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Juhuslik ravimi süstimine iseendale on ohtlik.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Enne kasutamist hoolikalt loksutada, et ravim moodustaks suspensiooni.

Allergilise reaktsiooni esinemisel tuleb ravi lõpetada.

Ceftiocyl´i kasutamine võib antimikroobse resistentsuse leviku tõttu olla risk rahvatervisele.

Ceftiocyl on näidustatud ainult nende kliiniliste seisundite korral, mis alluvad halvasti või eeldatavasti alluvad halvasti esimese valiku ravimile. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb antud juhistest, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist. Alati kui võimalik, peab Ceftiocyl´i kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.

Mitte kasutada päramiste peetumise profülaktikaks.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

  1. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
  2. Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
  3. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale või kui teil tekivad pärast ravimiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduge arsti poole ja näidake talle käesolevat pakendi infolehte või pakendi etiketti. Näo, huulte, silmalaugude turse ning hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil:

Laboratoorsed uuringud loomadel ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist, maternotoksilist toimet, kui veterinaarravimi ohutust emise ja lehma tiinuse perioodil ei ole spetsiaalselt uuritud.

Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Erütromütsiinidel ja tetratsükliinidel võib olla tsefalosporiinide suhtes antagonistlik toime, samas kui aminoglükosiidid võivad nende toimet tugevdada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Tseftiofuuri madalat toksilisust on selgitatud sigade näitel, kasutades tseftiofuurnaatriumit annuses, mis ületavad soovitatava päevase annuse kaheksakordselt manustatuna intramuskulaarselt 15 järjestikuse päeva jooksul.

Veiste puhul ei ole süsteemse toksilisuse sümptomeid pärast märkimisväärset parenteraalset üleannustamist täheldatud.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2015

LISAINFO

Pakendid:

50, 100 ja 250 ml tume I tüüpi viaal, mis on suletud bromobutüül kummikorgi ja alumiiniumkattega. Pappkarp ühe 50 ml klaasviaaliga.

Pappkarp ühe 100 ml klaasviaaliga. Pappkarp ühe 250 ml klaasviaaliga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 800 9000