Canigen chppilr - süstesuspensiooni pulber ja suspensioon (1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI07AJ06
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin +koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin +koerte elus parvoviirusvaktsiin +koerte paragripi elusviirusvaktsiin +Leptospira inaktiveeritud vaktsiin +marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Canigen CHPPi/LR, süstesuspensiooni pulber ja suspensioon koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac S.A.

1ère Avenue - 2065m -L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canigen CHPPi/LR, süstesuspensiooni pulber ja suspensioon koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 annus sisaldab:

TOIMEAINED:

 

 

Pulber

 

 

Koerte katku nõrgestatud viirus (CDV) – Lederle tüvi

10...10

TCID*

Koerte nõrgestatud adenoviirus tüüp 2 (CAV-2) – Manhattani tüvi

10...10

TCID

Koerte nõrgestatud parvoviirus (CPV) – CPV7809 16 tüvi

10...10

TCID

Koerte nõrgestatud paragripi viirus (CPIV) – Manhattani tüvi

10...10

TCID

* TCID50 - 50% rakukultuure nakatav annus

Suspensioon

  1. Leptospira canicola minimaalne tiiter enne inaktiveerimist 833X106 bakterit, mis tagab 80% kaitse** Leptospira icterohaemorrhagiae minimaalne tiiter enne inaktiveerimist 833X106 bakterit, mis tagab 80% kaitse**

Marutaudi inaktiveeritud viirus – VP12 tüvi, minimaalselt 1 RÜ***

  • **Vastavalt Euroopa Farmakopöa monograafia 477 hamstrite potentsustesti käsitlevale paragrahvile
  • ***Rahvusvaheline ühik

Abiained:

Lüofiliseeritud fraktsioon: gentamütsiin, puhverdatud isotooniline lahus (naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, süstevesi), kaaliumhüdroksiid, laktoosmonohüdraat, L-glutamiinhape, kaaliumdivesinikfosfaat, dikaaliumfosfaat, želatiin, süstevesi.

Süstesuspensioon: gentamütsiin, puhverdatud isotooniline lahus (naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat, süstevesi), alumiiniumhüdroksiid, sahharoos, dikaaliumfosfaat, kaaliumdivesinikfosfaat, trüptoon, süstevesi.

Valge pulber ja kergelt värvunud hägune lahusti.

NÄIDUSTUS(ED)

Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 8 nädala vanusest:

  • marutaudi, koerte katku, parvoviroosi ja adenoviirus tüüp 1 põhjustatud hepatiidi kliiniliste tunnuste ning loetletud haigustest tingitud suremuse vältimiseks;
  • adenoviirus tüüp 2 ja koerte paragripiviiruse põhjustatud respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste ning loetletud haigusetekitajate eritamise vähendamiseks;
  • L. canicola ja L. icterohaemorrhagiae nakkuse (veres, uriinis ja neerudes), sellest tingitud suremuse ja kliiniliste tunnuste ning kudede kahjustuste vältimiseks.

Immuunsuse teke: alates teisest nädalast pärast immuniseerimist.

Immuunsuse kestus: kõikide tekitajate suhtes üks aasta pärast esmast vaktsineerimist. Marutaudivastaste antikehade olemasolu koertel on tõestatud 2 aastat pärast kordusvaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte vaktsineerida tiineid ja imetavaid koeri.

KÕRVALTOIMED

Mõnikord võib süstekohal mõne tunni jooksul pärast vaktsineerimist tekkida kerge, mööduv ja võib- olla ka valulik turse või paksenemine. Selline turse möödub iseenesest ja ravi vajamata nädala jooksul, mõnikord paari nädala jooksul.

Vaktsineeritud loomadel võib harva esineda ülitundlikkusreaktsioone (esinemissagedusega 0,001% või harvem). Esinenud tunnused on olnud depressioon, näo turse, hüpotermia, hüperesteesia, suurenenud süljeeritus, oksendamine, kõhulahtisus, nahareaktsioonid, neuroloogilised nähud, respiratoorne distress ja tahhükardia. Anafülaktiliste reaktsioonide ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Subkutaanne manustamine.

Vaktsiini manustamisel tuleb järgida aseptika nõudeid.

Süstesuspensiooni saamiseks tuleb pulber lahustada suspensiooniga.

Manustada korraga kogu viaali sisu.

Esmane vaktsineerimine:

  • kutsikatele vanuses 8...9 nädalat manustada üks annus Canigen CHPPi/L ning järgnevalt kutsika kolmekuuseks saamisel üks annus Canigen CHPPi/LR.
  • üle 9 nädala vanustele kutsikatele manustada üks annus Canigen CHPPi/L ning neli nädalat hiljem üks annus Canigen CHPPi/LR.

Kordusvaktsineerimine:

Üks Canigen CHPPi/LR manustamine pärast esmast vaktsineerimist. .

Seejärel tuleb koeri katkuviiruse, adenoviirus tüüp 1 ja adenoviirus tüüp 2, paragripiviiruse, parvoviiruse, Leptospira canicola ja Leptospira icterohaemorrhagiae vastu vaktsineerida üks kord aastas (vaktsiiniga Canigen CHPPi/L). Marutaudi vastu võib koeri vaktsineerida kuni kaheaastase intervalliga (vaktsiiniga, mis sisaldab lisaks marutaudi komponenti, nt Canigen CHPPi/LR).

Uuringud on näidanud, et osadel vaktsineeritud loomadel võib marutaudivastaste antikehade tiiter jääda alla tiitri, mis on vajalik reisimiseks EL-i mittekuuluvatesse riikidesse (st alla 0,5 RÜ/ml). Ohustatud piirkondadesse või EL-ist välja reisimisel võivad loomaarstid kaaluda täiendavat marutaudivastast vaktsineerimist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt lõiku 8. Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja – meetod.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Vaktsineerida ainult terveid koeri.

Soovitav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist siseparasiitide vastaseid ravimeid.

Vältida koera kokkupuutumist võimalike nakkusallikatega 21 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Mitte vaktsineerida tiineid ja imetavaid koeri.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine

Canigen CHPPi kümnekordne üleannus nagu koos Canigen CHPPi/LR kahekordse üleannusega ei põhjustanud muid kõrvaltoimeid kui loetletud lõigus 6. Kõrvaltoimed.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Juuni 2016

LISAINFO

Pakendi suurused:

10 pulbri viaali ja 10 suspensiooni viaali.

50 pulbri viaali ja 50 suspensiooni viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 800 9000