Canergy vet - tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QC04AD90
Toimeaine: propentofülliin
Tootja: Le Vet. Beheer B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Canergy vet, 100 mg tabletid koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Le Vet. Beheer B.V. Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Holland

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Artesan Pharma GmbH & Co KG Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow Saksamaa

või

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Holland

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canergy vet, 100 mg tabletid koertele

Propentofülliin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab:

 

Toimeaine: propentofülliin

100 mg

Ümmargune pruunide täppidega helepruun kumer tablett, mille ühel küljel on ristikujuline murdejoon. Tablette saab jagada 2 või 4 võrdseks osaks.

NÄIDUSTUS(ED)

Perifeersete ja aju veresoonte verevarustuse parandamiseks. Loiduse, letargia ja üldseisundi parandamiseks koertel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 5 kg kaaluvatel koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine ja/või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Vt ka lõiku kasutamise kohta tiinuse ja laktatsiooni perioodil.

KÕRVALTOIMED

Lk 1 / 4

Harvadel juhtudel (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st) on esinenud allergilisi nahareaktsioone, oksendamist ja südametegevuse häireid. Neil juhtudel tuleb ravi katkestada. Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma loomaarsti.

LOOMALIIGID

Koer

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Tavaline annus on 6–10 mg propentofülliini 1 kg kehamassi kohta ööpäevas, jagatuna kaheks annuseks järgmiselt:

 

 

 

 

 

 

100 mg tabletid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablettide

 

 

 

 

 

Kehamass (kg)

 

 

Hommikul

 

Õhtul

 

arv

 

Ööpäevane annus

 

 

 

 

 

 

ööpäevas

 

kokku (mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokku

 

 

 

 

 

5 kg – 8 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½

 

 

 

6,25

– 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 8 kg – 10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾

 

 

 

7,5

– 9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 10 kg – 15 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7 – 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 15 kg – 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ½

 

 

 

6,0 – 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 25 kg – 33 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1

– 8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 33 kg – 49 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1

– 9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 49 kg – 66 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1

– 8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 66 kg – 83 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

– 7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ¼ tabletti

 

 

 

 

 

= ½ tabletti = ¾ tabletti

= 1 tablett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Tabletid võib manustada otse suhu, koera keele tagaosale, või segada väikesesse toidupalli, ning manustada vähemalt 30 minutit enne söötmist.

Täpse annuse tagamiseks võib tablette jagada kaheks või neljaks võrdseks osaks. Asetage tablett tasasele pinnale, murdejoon ülespidi ja kumer pool allpool.

Pooled: vajutage pöialdega tableti mõlemale poolele.

Veerandid: vajutage pöidlaga tableti keskele.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 4 päeva. See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Tableti kasutamata osa tuleb avatud blistrisse tagasi panna ja blister panna pappkarpi tagasi, et seda järgmisel manustamiskorral kasutada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused kasutamisel loomadel:

Ei asenda põhihaiguse (nt neeruhaiguse) spetsiifilist ravi. Koertel, kes saavad juba südame paispuudulikkuse või bronhide haiguse ravi, tuleb kaaluda medikamentoosse ravi ratsionaalsemaks muutmist.

Neerupuudulikkuse korral tuleb annust vähendada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule: Vältida ravimi juhuslikku allaneelamist.

Juhuslikul tablettide allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast kasutamist pesta käed.

Tiinus ja laktatsioon:

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja/või laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole kasutamine tiinuse või laktatsiooni ajal ega aretusloomadel soovitatav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Erutustahhükardia, hüpotensioon, limaskestade punetus ja oksendamine. Ravi lõpetamisel kaovad need nähud spontaanselt.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI SELLE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2016

LISAINFO

Alumiinium-PA/ALU/PVC-blister.

Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas blistris 10 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.