Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Celecoxib ranbaxy - caps 200mg n10; n20; n30; n40 - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AH01
Toimeaine: Celecoxib
Tootja: Ranbaxy (UK) Ltd.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Celecoxib Ranbaxy 100 mg kõvakapslid

Celecoxib Ranbaxy 200 mg kõvakapslid

Tselekoksiib

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Celecoxib Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Celecoxib Ranbaxy võtmist

3.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Celecoxib Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

Celecoxib Ranbaxyt kasutatakse täiskasvanute reumatoidartriidi, osteoartroosi ja anküloseeriva spondüliidi sümptomite leevendamiseks.

Celecoxib Ranbaxy sisaldab toimeainet tselekoksiibi. Ravim Celecoxib Ranbaxy kuulub ravimirühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVAd) ning täpsemalt alarühma, mida kutsutakse tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitoriteks. Teie organismis toodetakse aineid, mida nimetatakse prostaglandiinideks, mis võivad põhjustada valu ja põletikku. Selliste haiguste nagu reumatoidartriidi ja osteoartroosi puhul toodab teie organism rohkem prostaglandiine. Celecoxib Ranbaxy toime seisneb prostaglandiinide tootmise vähendamises ning seega ka valu ja põletiku vähendamises.

2.Mida on vaja teada enne Celecoxib Ranbaxy võtmist

Celecoxib Ranbaxy on teile määranud teie arst. Järgnev teave aitab teil Celecoxib Ranbaxyga parimaid tulemusi saavutada. Lisaküsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke ravimit Celecoxib Ranbaxy

Teavitage oma arsti, kui mõni alljärgnevatest väidetest kehtib teie kohta, sest sel juhul te ei tohi Celecoxib Ranbaxyt võtta

-kui te olete tselekoksiibi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone „sulfoonamiidide” rühma ravimite suhtes (nt mõned infektsioonide raviks kasutatavad antibiootikumid);

-kui teil on praegu aktiivne mao või seedetrakti haavand või mao või seedetrakti verejooks;

-kui teil on pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste (MSPVA) ravimite võtmist esinenud astma, ninapolüübid, raske ninakinnisus või allergilised reaktsioonid, nagu kihelev nahalööve, näo-, huulte-, keele- või kõritursed, hingamisraskused või vilistav hingamine;

-kui te olete rase. Kui te võite rasestuda ravi ajal, siis arutage oma arstiga, millist rasestumisvastast meetodit kasutada (vt lõik ‘Rasedus, imetamine ja viljakus’);

-kui te toidate last rinnapiimaga (vt lõik ‘Rasedus, imetamine ja viljakus’);

-kui teil on raske maksahaigus;

-kui teil on raske neeruhaigus;

-kui teil on tegemist põletikulise soolehaigusega nagu näiteks haavandiline koliit või Crohni tõbi;

-kui teil on südamepuudulikkus, tõsine südame isheemiatõbi või ajuveresoonte ateroskleroos, näiteks kui teil on esinenud südameatakk, insult või transitoorne ajuisheemia (aju verevarustuse ajutine vähenemine, mida nimetatakse ka “mini-insuldiks”), stenokardia, või südame või aju veresoonte ummistumine;

-kui teil on vereringehäired (perifeersete arterite haigus) või kui teil on olnud jalaarterite operatsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Celekoxib Ranbaxy võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-kui teil varem on olnud mao- või sooletrakti haavand või verejooks (Ärge võtke Celecoxib Ranbaxyt kui teil on praegu mao- või sooletrakti haavand või verejooks);

-kui te võtate atsetüülsalitsüülhapet sisaldavat ravimit (ka väikeses annuses südame kaitseks);

-kui te kasutate vere hüübimise vastaseid ravimeid (nt varfariini);

-kui te kasutate Celecoxib Ranbaxyt samal ajal koos teiste MSPVAdega, mis ei ole atsetüülsalitsüülhape (nt ibuprofeen või diklofenak), nende samaaegset kasutamist tuleb vältida;

-kui te suitsetate, kui teil on suhkurtõbi, kõrgenenud vererõhk või tõusnud kolesteroolitase;

-kui teil on südame-, maksa- või neeruprobleemid, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima;

-kui teil on vedelikupeetus (nt pahkluupiirkondade või jalgade tursed);

-kui teil on näiteks haigusest, kõhulahtisusest või diureetikumide (kasutatakse organismist vedeliku väljaviimiseks) kasutamisest tingitud vedeliku kaotus;

-kui teil on mingite ravimite suhtes olnud tõsiseid allergilisi reaktsioone või tõsiseid nahareaktsioone);

-kui te tunnete end haigena infektsiooni tõttu või arvate, et teil on infektsioon, kuna Celecoxib Ranbaxy võib palavikku ja teisi infektsiooni sümptomeid varjata;

-kui te olete üle 65-aastane, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima;

Nagu teiste MSPVAde (nt ibuprofeen või diklofenak) puhul, võib ka see ravim tõsta vererõhku ja seetõttu on võimalik, et teie arst peab teie vererõhku regulaarselt jälgima.

Tselekoksiibi kasutamisel on teatatud mõnedest tõsistest maksareaktsioonidest, sealhulgas tõsisest maksapõletikust, maksakahjustusest ja maksapuudulikkusest (millest mõned juhud on olnud letaalsed või nõudnud maksasiirdamist). Nende kõrvaltoime teatiste alusel, kus oli olemas reaktsiooni tekkeaeg, võib öelda, et enamus tõsistest maksareaktsioonidest tekkis ühe kuu jooksul pärast ravi alustamist tselekoksiibiga.

Celecoxib Ranbaxy võib raskendada rasestumist. Te peaksite informeerima oma arsti kui te planeerite rasestumist või teil on raskusi rasedaks jäämisega (vt lõik “Rasedus, imetamine ja viljakus”).

Celecoxib Ranbaxy võtmine koos teiste ravimitega

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

-Dekstrometorfaan (kasutatakse köha raviks).

-AKE inhibiitorid või angiotensiin II antagonistid (kasutatakse kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks).

-Diureetikumid (kasutatakse organismist liigse vedeliku väljaviimiseks).

-Flukonasool ja rifampitsiin (kasutatakse seen- ja bakteriaalsete infektsioonide raviks).

-Varfariin ja teised suu kaudu manustatavad antikoagulandid („verd vedeldavad” aineid, mis vähendavad vere hüübimist).

-Liitium (kasutatakse teatud tüüpi depressiooni raviks).

-Teised depressiooni, unehäirete, kõrgvererõhutõve või südame rütmihäirete ravimid.

-Neuroleptikumid (kasutatakse teatud vaimsete häirete raviks).

-Metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja leukeemia raviks).

-Karbamasepiin (kasutatakse epilepsia/krampide ja teatud tüüpi valude või depressiooni raviks).

-Barbituraadid (kasutatakse epilepsia/krambihoogude ja mõningate unehäirete raviks).

-Tsüklosporiin ja takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks, nt pärast elundisiirdamist).

Celecoxib Ranbaxyt võib võtta väikeste atsetüülsalitsüülhappe annustega (75 mg ööpäevas või vähem). Enne mõlema ravimi samaaegset kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, toidate last rinnaga, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad või rasestuda võivad naised (s.t naised, kes võivad rasestuda, kui nad ei kasuta mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit) ei tohi Celecoxib Ranbaxyt kasutada. Kui te Celecoxib Ranbaxy kasutamise ajal rasestute, peate ravi katkestama ja pöörduma oma arsti poole alternatiivse ravi saamiseks.

Celecoxib Ranbaxyt ei tohi võtta imetamise ajal.

Nagu teiste MSPVAde puhul, võib ka Celecoxib Ranbaxy muuta rasestumise raskemaks (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”). Te peaksite oma arstile rääkima, kui planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te peate teadma, kuidas te reageerite ravile Celecoxib Ranbaxyga, enne kui te autot juhite või masinaid käsitsete. Kui tunnete pärast Celecoxib Ranbaxy võtmist väsimust või pearinglust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid enne, kui tunnete ennast jälle normaalselt.

Celecoxib Ranbaxy sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on öelnud, et te ei talu teatuid suhkruid, peate enne ravimi kasutamist arstiga nõu pidama.

3.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt võtta

Võtke Celecoxib Ranbaxyt alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Celecoxib Ranbaxy toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, millise annuse te peate võtma. Kuna südameprobleemidega seotud kõrvaltoimete tekkerisk suureneb koos annuse suurenemise ja kasutamise kestuse pikenemisega, siis on oluline kasutada kõige väiksemat valu vaigistavat Celecoxib Ranbaxy annust ja mitte kauem, kui on vajalik sümptomite kontrolli alla saamiseks.

Celecoxib Ranbaxy tuleb alla neelata tervena koos klaasitäie veega. Kapsleid võib võtta suu kaudu igal ajal päeva jooksul ning koos toiduga või ilma. Proovige võtta Celecoxib Ranbaxyi annuseid iga päev ühel ja samal kellaajal.

Kui te kahe nädala jooksul pärast ravi alustamist ei tähelda mingit paranemist, võtke ühendust oma arstiga.

Soovituslik annus:

Osteoartroosi raviks on tavaline annus 200 mg üks kord ööpäevas. Seda annust võib teie arst vajadusel suurendada annuseni 400 mg ööpäevas.

Tavaline annus on:

-üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Reumatoidartriidi raviks on tavaline annus 200 mg ööpäevas (võtta kaheks annuseks jagatuna) , mida teie arst vajadusel suurendab suurima annuseni 400 mg (võtta kaheks annuseks jagatuna). Celekoxib Ranbaxy 100 mg:

Tavaline annus on:

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Celecoxib Ranbaxy 200mg:

200 mg annus (mida võetakse üks 100 mg kapsel kaks korda päevas) ei ole saavutatav Celecoxib Ranbaxy 200 mg kapslitega. Palun pidage nõu oma arstiga.

Anküloseeriva spondüliidi raviks on tavaline annus 200 mg üks kord ööpäevas, mida teie arst vajadusel suurendab maksimaalse annuseni 400 mg.

Tavaline annus on:

-üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Päevane maksimum annus:

Te ei tohi võtta seda ravimit ööpäevas rohkem kui 400 mg (Celecoxib Ranbaxy 100 mg neli kapslit või Celecoxib Ranbaxy 200 mg kaks kapslit).

Kasutamine neeru- või maksaprobleemidega täiskasvanutel

Veenduge, et teie arst teab teie neeru- või maksaprobleemidest, sest sellisel juhul võite vajada väiksemat annust.

Eakad patsiendid, eelkõige siis, kui te kaalute alla 50 kg

Kui te olete vanem kui 65-aastane ja eelkõige kui te kaalute alla 50 kg, peab teie arst teid võib-olla hoolikamalt jälgima.

Lapsed

Celecoxib Ranbaxy on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja lapsed seda kasutada ei tohi.

Kui te võtate Celecoxib Ranbaxyt rohkem kui ette nähtud

Te ei tohi võtta rohkem kapsleid kui arst on teile määranud. Kui olete kogemata võtnud liiga palju kapsleid, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole või haiglasse ja võtke ravim endaga kaasa.

Kui te unustate Celecoxib Ranbaxyt võtta

Kui te unustate kapsli võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Celecoxib Ranbaxy võtmise

Celecoxib Ranbaxy võtmise järsk lõpetamine võib teie sümptomeid süvendada. Ärge lõpetage Celecoxib Ranbaxy võtmist enne, kui teie arst on teile seda öelnud. Teie arst võib teile soovitada annuse vähendamist mitme päeva jooksul enne ravimi kasutamise täielikku lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Celecoxib Ranbaxy põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

CELECOXIB RANBAXY_29989_PIL_299895x1

Allpool loetletud kõrvaltoimeid täheldati liigesehaigustega patsientidel, kes võtsid Celecoxib Ranbaxyt. Tärnikesega (*) tähistatud kõrvaltoimed on allpool ära toodud suurema esinemissagedusega kui täheldati patsientidel, kes võtsid Celecoxib Ranbaxyt käärsoolepolüüpide tekke ärahoidmiseks. Nendes uuringutes võtsid patsiendid Celecoxib Ranbaxyt suures annuses ja pika aja vältel.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Celecoxib Ranbaxyi võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole:

-allergiline reaktsioon, nagu nahalööve, näoturse, vilistav hingamine või hingamisraskused

-südameprobleemid, nagu näiteks valu rinnus;

-tugev kõhuvalu või mingid mao- või seedetrakti verejooksu sümptomid, nagu must või veresegune väljaheide või veriokse;

-nahareaktsioonid, nagu lööve, villid või naha koorumine;

-maksapuudulikkus [(selle sümptomid võivad olla iiveldus, kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus)].

Väga sageli: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

-Kõrge vererõhk*.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

-Infarkt*.

-Vedelike kogunemine organismi, mis võib põhjustada pahkluupiirkondade jalgade ja/või käte turseid.

-Kuseteede infektsioonid.

-Lõõtsutamine*, sinusiit (põskkoopa põletik, põskkoopa infektsioon, põskkoobaste kinnisus või valulikkus), kinnine või tilkuv nina, valus kurk, köha, külmetus, gripitaolised sümptomid.

-Pearinglus, unehäired.

-Oksendamine*, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, kõhupuhitus.

-Lööve ja kihelus.

-Lihaskangus.

-Neelamisraskused*.

-Olemasolevate allergiate süvenemine.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1inimesel 100-st

-Insult*.

-Südamepuudulikkus, südamepekslemine (tuntavad südamelöögid), südame löögisageduse kiirenemine.

-Kõrge vererõhu edasine tõus.

-Muutused maksafunktsiooni kajastavates vereproovides.

-Muutused neerufunktsiooni kajastavates vereproovides.

-Aneemia (punaste vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada väsimust ning hingeldust).

-Ärevus, depressioon, väsimus, uimasus, torkiv tunne nahal (nõeltega torkimise tunne).

-Suurenenud kaaliumisisaldus veres (võib põhjustada iiveldust (süda paha), väsimust, lihasnõrkust või südamepekslemist).

-Nägemishäired või hägune nägemine, helin kõrvus, suuvalu või suuhaavandid, kuulmisraskused*.

-Kõhukinnisus, röhitsused, maopõletikud (seedehäire, maovalu või oksendamine (mao või soolestiku põletiku halvenemine).

-Jalakrambid.

-Sügelev kublaline lööve (nõgeslööve).

-Näoturse

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

-Mao, söögitoru või seedekulgla haavandid (veritsus); või soolerebend (võib põhjustada

kõhuvalu, palavikku, iiveldust , oksendamist, soolesulgust), tume või must väljaheide, söögitorupõletik (võib põhjustada neelamisraskust), kõhunäärmepõletik (võib põhjustada kõhuvalu).

-Valgete vererakkude (mis aitavad organismi nakkuse eest kaitsta) ja vereliistakute arvu vähenemine (suureneb veritsuse ja verevalumite tekkeoht).

-Liigutuste koordineerimishäired.

-Segasus, maitsetundlikkuse muutused.

-Valgustundlikkuse suurenemine.

-Juuste väljalangemine.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st:

-maksaprobleemid (nt kolestaas ja kolestaatiline hepatiit, mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu väljaheite värvi kadumist, iiveldust ja naha või silmade kollasust).

-tõsised nahareaktsioonid nagu äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid märaville).

-neeruprobleemid (nt nefrootiline sündroom ja minimaalsete muutustega haigus, mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu veepeetus (turse), vahune uriin, väsimus ja isutus).

Teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata.

-Surmaga lõppevad ajuverejooksud.

-Tõsised allergilised reaktsioonid (sealhulgas surmaga lõppeda võiv anafülaktiline šokk ja angioöedeem), mis võivad põhjustada nahalöövet, näo, huulte, suu, keele või kõri turset, õhupuudust või hingamisraskust, neelamisraskust.

-Mao- või seedetrakti verejooks (võib põhjustada veresegust väljaheidet või oksendamist), peen- või käärsoolepõletik, iiveldus (süda paha).

-Tõsised nahareaktsioonid, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit ja epidermise toksiline nekrolüüs (võib põhjustada löövet, ville ja naha koorumist) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville), multiformne erüteem (raske naha seisund, mis võib mõjutada suud ja teisi kehaosi).

-Allergiliste reaktsioonide süvenemine koos võimalike sümptomitega nagu nahalööve, näoturse, palavik, suurenenud lümfisõlmed ja normaalsest erinevad analüüside tulemused (nt maksaanalüüsides, vererakkude analüüsides (eosinofiilia, normaalsest suurem valgevererakkude arv)).

-Maksapuudulikkus, maksakahjustus ja tõsine maksapõletik (millest mõned juhud on lõppenud surmaga või nõudnud maksasiirdamist). Sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus (süda paha), kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus), tume uriin, hele väljaheide, kalduvus veritsuste tekkeks, nahasügelus ja külmavärinad).

-Neeruprobleemid (võimalik neerupuudulikkus, neerupõletik).

-Verehüüve kopsuveresoontes, mille sümptomiteks võivad olla äkki tekkinud hingeldus, tugev valu hingamisel või kollaps.

-Südame löögisageduse häired.

-Meningiit (aju ja seljaaju ümbritseva kesta põletik).

-Hallutsinatsioonid (mitte olemasolevate asjade nägemine ja kuulmine).

-Epilepsia süvenemine (võimalikud sagedasemad ja/või raskemad hood).

-Veresoonte põletik (võib põhjustada palavikku, valusid, lillakaid laike nahal).

-Arteri või veeni ummistus silmas, mis võib põhjustada osalise või täieliku nägemise kaotuse, silma sidekesta põletiku (konjunktiviit), silma verejooksu.

-Valgete ja punaste vereliblede ja vereliistakute arvu vähenemine (võib põhjustada väsimust, kergesti tekkivaid sinikaid, sagedasi ninaverejookse, suurenenud infektsioonide tekke riski).

-Valu rinnus.

-Lõhnataju häired.

-Naha värvuse muutus (verevalumid), lihasvalu ja nõrkus, liigesevalud.

-Menstruaaltsükli häired.

-Naistel vähenenud viljakus, mis on mööduv.

-Peavalu, näopunetus.

-Vähenenud naatriumisisaldus vereproovis (võib põhjustada isutust, peavalu, iiveldust, lihaskrampe ja lihasnõrkust).

Kliinilistes uuringutes, kus ei uuritud artriiti ega artriiditaolisi seisundeid ning kus Celecoxib Ranbaxyt võeti annustes 400 mg ööpäevas kuni 3 aasta jooksu, täheldati järgnevaid täiendavaid kõrvaltoimeid.

Sage: võib esineda 1 kasutajal 10-st

-Südameprobleemid: stenokardia (valu rinnus)

-Kõhuprobleemid: ärritunud jämesoole sündroom (võib põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust, seedehäiret, kõhupuhitust).

-Neerukivid (mis võivad põhjustada kõhu- või seljavalu ja verikusesust), urineerimisraskused, mis suurendab veres kreatiniini sisaldust.

-Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt: võib esineda 1 kasutajal 100-st

-Süvaveeni tromboos (trombi teke tavaliselt jala sääreosas, mis võib põhjustada valu, turset või punetust sääremarjas või hingamisprobleeme).

-Kõhuprobleemid: maopõletik (võib põhjustada mao ja sooltrakti ärritust ning haavandeid).

-Jalaluumurrud.

-Vöötohatis, nahainfektsioon, ekseem (kuiv sügelev nahk), kopsupõletik (rindkere infektsioon, mis võib põhjustada ( köha, palavikku, hingamisraskust).

-Hõljumid silmas, mis põhjustavad nägemise halvenemist või ähmast nägemist, sisekõrva probleemidest tingitud peapööritus, igemete haavandid, põletik või verejooks, suuhaavandid.

-Ülemäära sage öine urineerimine, verejooks pärasoole veenikomudest/hemorroididest, sagenenud roojamine.

-Rasvakogumid (lipoomid) naha alla või mujal, ganglionitsüst (valutu mügar käe või jala liigeste ja kõõluste ümber), kõnelemisraskus, ebatavaline või rohke veritsus tupest, valu rinnanäärmes.

-Suur naatriumisisaldus vereanalüüsi tulemustes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Celecoxib Ranbaxyt pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Celecoxib Ranbaxy sisaldab:

-Toimeaine on tselekoksiib. Iga kõvakapsel sisaldab 100 mg või 200 mg tselekoksiibi.

-Abiained on: laktoosmonohüdraat, povidoon (PVP K30), kolloidne veevaba ranidioksiid (Aerosil 200), naatriumlaurüülsulfaat , naatriumkroskarmelloos (Ac-di-sol), magneesiumstearaat.

Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat ja titaandioksiid E171-

Tint sisaldab: šellak, propüleenglükool,mustraudoksiid (E172), kaaliumhüdroksiid.

Kuidas Celecoxib Ranbaxy välja näeb ja pakendi sisu

Celecoxib Ranbaxy on saadaval kõvakapslitena.

100 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehale on musta tindiga trükitud ‘100’. Kapslid sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit.

200 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehale on musta tindiga trükitud ‘200’. Kapslid sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit.

PVC/aklaar-alumiinium blistrid

Celecoxib Ranbaxy 100 mg ja 200 mg on saadaval karpides, mis sisaldavad 10, 20, 30 või 40 kapslit blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Ranbaxy (UK) Limited Building 4, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London, W45YE, Ühendkuningriik

Tootjad:

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary-Ireland

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Germany

Terapia SA

Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400 632-Romania

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014.