Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Celecoxib ranbaxy - caps 200mg n10; n20; n30; n40

ATC Kood: M01AH01
Toimeaine: Celecoxib
Tootja: Ranbaxy (UK) Ltd.

Artikli sisukord

CELECOXIB RANBAXY
caps 200mg N10; N20; N30; N40


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Celecoxib Ranbaxy 100 mg kõvakapslid

Celecoxib Ranbaxy 200 mg kõvakapslid

Tselekoksiib

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Celecoxib Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Celecoxib Ranbaxy võtmist

3.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Celecoxib Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

Celecoxib Ranbaxyt kasutatakse täiskasvanute reumatoidartriidi, osteoartroosi ja anküloseeriva spondüliidi sümptomite leevendamiseks.

Celecoxib Ranbaxy sisaldab toimeainet tselekoksiibi. Ravim Celecoxib Ranbaxy kuulub ravimirühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVAd) ning täpsemalt alarühma, mida kutsutakse tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitoriteks. Teie organismis toodetakse aineid, mida nimetatakse prostaglandiinideks, mis võivad põhjustada valu ja põletikku. Selliste haiguste nagu reumatoidartriidi ja osteoartroosi puhul toodab teie organism rohkem prostaglandiine. Celecoxib Ranbaxy toime seisneb prostaglandiinide tootmise vähendamises ning seega ka valu ja põletiku vähendamises.

2.Mida on vaja teada enne Celecoxib Ranbaxy võtmist

Celecoxib Ranbaxy on teile määranud teie arst. Järgnev teave aitab teil Celecoxib Ranbaxyga parimaid tulemusi saavutada. Lisaküsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke ravimit Celecoxib Ranbaxy

Teavitage oma arsti, kui mõni alljärgnevatest väidetest kehtib teie kohta, sest sel juhul te ei tohi Celecoxib Ranbaxyt võtta

-kui te olete tselekoksiibi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone „sulfoonamiidide” rühma ravimite suhtes (nt mõned infektsioonide raviks kasutatavad antibiootikumid);

-kui teil on praegu aktiivne mao või seedetrakti haavand või mao või seedetrakti verejooks;

-kui teil on pärast atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste (MSPVA) ravimite võtmist esinenud astma, ninapolüübid, raske ninakinnisus või allergilised reaktsioonid, nagu kihelev nahalööve, näo-, huulte-, keele- või kõritursed, hingamisraskused või vilistav hingamine;

-kui te olete rase. Kui te võite rasestuda ravi ajal, siis arutage oma arstiga, millist rasestumisvastast meetodit kasutada (vt lõik ‘Rasedus, imetamine ja viljakus’);

-kui te toidate last rinnapiimaga (vt lõik ‘Rasedus, imetamine ja viljakus’);

-kui teil on raske maksahaigus;

-kui teil on raske neeruhaigus;

-kui teil on tegemist põletikulise soolehaigusega nagu näiteks haavandiline koliit või Crohni tõbi;

-kui teil on südamepuudulikkus, tõsine südame isheemiatõbi või ajuveresoonte ateroskleroos, näiteks kui teil on esinenud südameatakk, insult või transitoorne ajuisheemia (aju verevarustuse ajutine vähenemine, mida nimetatakse ka “mini-insuldiks”), stenokardia, või südame või aju veresoonte ummistumine;

-kui teil on vereringehäired (perifeersete arterite haigus) või kui teil on olnud jalaarterite operatsioon.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Celekoxib Ranbaxy võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-kui teil varem on olnud mao- või sooletrakti haavand või verejooks (Ärge võtke Celecoxib Ranbaxyt kui teil on praegu mao- või sooletrakti haavand või verejooks);

-kui te võtate atsetüülsalitsüülhapet sisaldavat ravimit (ka väikeses annuses südame kaitseks);

-kui te kasutate vere hüübimise vastaseid ravimeid (nt varfariini);

-kui te kasutate Celecoxib Ranbaxyt samal ajal koos teiste MSPVAdega, mis ei ole atsetüülsalitsüülhape (nt ibuprofeen või diklofenak), nende samaaegset kasutamist tuleb vältida;

-kui te suitsetate, kui teil on suhkurtõbi, kõrgenenud vererõhk või tõusnud kolesteroolitase;

-kui teil on südame-, maksa- või neeruprobleemid, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima;

-kui teil on vedelikupeetus (nt pahkluupiirkondade või jalgade tursed);

-kui teil on näiteks haigusest, kõhulahtisusest või diureetikumide (kasutatakse organismist vedeliku väljaviimiseks) kasutamisest tingitud vedeliku kaotus;

-kui teil on mingite ravimite suhtes olnud tõsiseid allergilisi reaktsioone või tõsiseid nahareaktsioone);

-kui te tunnete end haigena infektsiooni tõttu või arvate, et teil on infektsioon, kuna Celecoxib Ranbaxy võib palavikku ja teisi infektsiooni sümptomeid varjata;

-kui te olete üle 65-aastane, on võimalik, et teie arst peab teid regulaarselt jälgima;

Nagu teiste MSPVAde (nt ibuprofeen või diklofenak) puhul, võib ka see ravim tõsta vererõhku ja seetõttu on võimalik, et teie arst peab teie vererõhku regulaarselt jälgima.

Tselekoksiibi kasutamisel on teatatud mõnedest tõsistest maksareaktsioonidest, sealhulgas tõsisest maksapõletikust, maksakahjustusest ja maksapuudulikkusest (millest mõned juhud on olnud letaalsed või nõudnud maksasiirdamist). Nende kõrvaltoime teatiste alusel, kus oli olemas reaktsiooni tekkeaeg, võib öelda, et enamus tõsistest maksareaktsioonidest tekkis ühe kuu jooksul pärast ravi alustamist tselekoksiibiga.

Celecoxib Ranbaxy võib raskendada rasestumist. Te peaksite informeerima oma arsti kui te planeerite rasestumist või teil on raskusi rasedaks jäämisega (vt lõik “Rasedus, imetamine ja viljakus”).

Celecoxib Ranbaxy võtmine koos teiste ravimitega

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

-Dekstrometorfaan (kasutatakse köha raviks).

-AKE inhibiitorid või angiotensiin II antagonistid (kasutatakse kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse raviks).

-Diureetikumid (kasutatakse organismist liigse vedeliku väljaviimiseks).

-Flukonasool ja rifampitsiin (kasutatakse seen- ja bakteriaalsete infektsioonide raviks).

-Varfariin ja teised suu kaudu manustatavad antikoagulandid („verd vedeldavad” aineid, mis vähendavad vere hüübimist).

-Liitium (kasutatakse teatud tüüpi depressiooni raviks).

-Teised depressiooni, unehäirete, kõrgvererõhutõve või südame rütmihäirete ravimid.

-Neuroleptikumid (kasutatakse teatud vaimsete häirete raviks).

-Metotreksaat (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja leukeemia raviks).

-Karbamasepiin (kasutatakse epilepsia/krampide ja teatud tüüpi valude või depressiooni raviks).

-Barbituraadid (kasutatakse epilepsia/krambihoogude ja mõningate unehäirete raviks).

-Tsüklosporiin ja takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi pärssimiseks, nt pärast elundisiirdamist).

Celecoxib Ranbaxyt võib võtta väikeste atsetüülsalitsüülhappe annustega (75 mg ööpäevas või vähem). Enne mõlema ravimi samaaegset kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, toidate last rinnaga, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedad või rasestuda võivad naised (s.t naised, kes võivad rasestuda, kui nad ei kasuta mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit) ei tohi Celecoxib Ranbaxyt kasutada. Kui te Celecoxib Ranbaxy kasutamise ajal rasestute, peate ravi katkestama ja pöörduma oma arsti poole alternatiivse ravi saamiseks.

Celecoxib Ranbaxyt ei tohi võtta imetamise ajal.

Nagu teiste MSPVAde puhul, võib ka Celecoxib Ranbaxy muuta rasestumise raskemaks (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”). Te peaksite oma arstile rääkima, kui planeerite rasestumist või kui teil on probleeme rasestumisega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Te peate teadma, kuidas te reageerite ravile Celecoxib Ranbaxyga, enne kui te autot juhite või masinaid käsitsete. Kui tunnete pärast Celecoxib Ranbaxy võtmist väsimust või pearinglust, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid enne, kui tunnete ennast jälle normaalselt.

Celecoxib Ranbaxy sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on öelnud, et te ei talu teatuid suhkruid, peate enne ravimi kasutamist arstiga nõu pidama.

3.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt võtta

Võtke Celecoxib Ranbaxyt alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on tunne, et Celecoxib Ranbaxy toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, millise annuse te peate võtma. Kuna südameprobleemidega seotud kõrvaltoimete tekkerisk suureneb koos annuse suurenemise ja kasutamise kestuse pikenemisega, siis on oluline kasutada kõige väiksemat valu vaigistavat Celecoxib Ranbaxy annust ja mitte kauem, kui on vajalik sümptomite kontrolli alla saamiseks.

Celecoxib Ranbaxy tuleb alla neelata tervena koos klaasitäie veega. Kapsleid võib võtta suu kaudu igal ajal päeva jooksul ning koos toiduga või ilma. Proovige võtta Celecoxib Ranbaxyi annuseid iga päev ühel ja samal kellaajal.

Kui te kahe nädala jooksul pärast ravi alustamist ei tähelda mingit paranemist, võtke ühendust oma arstiga.

Soovituslik annus:

Osteoartroosi raviks on tavaline annus 200 mg üks kord ööpäevas. Seda annust võib teie arst vajadusel suurendada annuseni 400 mg ööpäevas.

Tavaline annus on:

-üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Reumatoidartriidi raviks on tavaline annus 200 mg ööpäevas (võtta kaheks annuseks jagatuna) , mida teie arst vajadusel suurendab suurima annuseni 400 mg (võtta kaheks annuseks jagatuna). Celekoxib Ranbaxy 100 mg:

Tavaline annus on:

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Celecoxib Ranbaxy 200mg:

200 mg annus (mida võetakse üks 100 mg kapsel kaks korda päevas) ei ole saavutatav Celecoxib Ranbaxy 200 mg kapslitega. Palun pidage nõu oma arstiga.

Anküloseeriva spondüliidi raviks on tavaline annus 200 mg üks kord ööpäevas, mida teie arst vajadusel suurendab maksimaalse annuseni 400 mg.

Tavaline annus on:

-üks 200 mg kapsel üks kord ööpäevas; või

-üks 100 mg kapsel kaks korda ööpäevas.

Päevane maksimum annus:

Te ei tohi võtta seda ravimit ööpäevas rohkem kui 400 mg (Celecoxib Ranbaxy 100 mg neli kapslit või Celecoxib Ranbaxy 200 mg kaks kapslit).

Kasutamine neeru- või maksaprobleemidega täiskasvanutel

Veenduge, et teie arst teab teie neeru- või maksaprobleemidest, sest sellisel juhul võite vajada väiksemat annust.

Eakad patsiendid, eelkõige siis, kui te kaalute alla 50 kg

Kui te olete vanem kui 65-aastane ja eelkõige kui te kaalute alla 50 kg, peab teie arst teid võib-olla hoolikamalt jälgima.

Lapsed

Celecoxib Ranbaxy on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja lapsed seda kasutada ei tohi.

Kui te võtate Celecoxib Ranbaxyt rohkem kui ette nähtud

Te ei tohi võtta rohkem kapsleid kui arst on teile määranud. Kui olete kogemata võtnud liiga palju kapsleid, siis pöörduge oma arsti või apteekri poole või haiglasse ja võtke ravim endaga kaasa.

Kui te unustate Celecoxib Ranbaxyt võtta

Kui te unustate kapsli võtmata, võtke see niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Celecoxib Ranbaxy võtmise

Celecoxib Ranbaxy võtmise järsk lõpetamine võib teie sümptomeid süvendada. Ärge lõpetage Celecoxib Ranbaxy võtmist enne, kui teie arst on teile seda öelnud. Teie arst võib teile soovitada annuse vähendamist mitme päeva jooksul enne ravimi kasutamise täielikku lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Celecoxib Ranbaxy põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

CELECOXIB RANBAXY_29989_PIL_299895x1

Allpool loetletud kõrvaltoimeid täheldati liigesehaigustega patsientidel, kes võtsid Celecoxib Ranbaxyt. Tärnikesega (*) tähistatud kõrvaltoimed on allpool ära toodud suurema esinemissagedusega kui täheldati patsientidel, kes võtsid Celecoxib Ranbaxyt käärsoolepolüüpide tekke ärahoidmiseks. Nendes uuringutes võtsid patsiendid Celecoxib Ranbaxyt suures annuses ja pika aja vältel.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage Celecoxib Ranbaxyi võtmine ja pöörduge otsekohe oma arsti poole:

-allergiline reaktsioon, nagu nahalööve, näoturse, vilistav hingamine või hingamisraskused

-südameprobleemid, nagu näiteks valu rinnus;

-tugev kõhuvalu või mingid mao- või seedetrakti verejooksu sümptomid, nagu must või veresegune väljaheide või veriokse;

-nahareaktsioonid, nagu lööve, villid või naha koorumine;

-maksapuudulikkus [(selle sümptomid võivad olla iiveldus, kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus)].

Väga sageli: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

-Kõrge vererõhk*.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

-Infarkt*.

-Vedelike kogunemine organismi, mis võib põhjustada pahkluupiirkondade jalgade ja/või käte turseid.

-Kuseteede infektsioonid.

-Lõõtsutamine*, sinusiit (põskkoopa põletik, põskkoopa infektsioon, põskkoobaste kinnisus või valulikkus), kinnine või tilkuv nina, valus kurk, köha, külmetus, gripitaolised sümptomid.

-Pearinglus, unehäired.

-Oksendamine*, kõhuvalu, kõhulahtisus, seedehäired, kõhupuhitus.

-Lööve ja kihelus.

-Lihaskangus.

-Neelamisraskused*.

-Olemasolevate allergiate süvenemine.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1inimesel 100-st

-Insult*.

-Südamepuudulikkus, südamepekslemine (tuntavad südamelöögid), südame löögisageduse kiirenemine.

-Kõrge vererõhu edasine tõus.

-Muutused maksafunktsiooni kajastavates vereproovides.

-Muutused neerufunktsiooni kajastavates vereproovides.

-Aneemia (punaste vererakkude arvu vähenemine, mis võib põhjustada väsimust ning hingeldust).

-Ärevus, depressioon, väsimus, uimasus, torkiv tunne nahal (nõeltega torkimise tunne).

-Suurenenud kaaliumisisaldus veres (võib põhjustada iiveldust (süda paha), väsimust, lihasnõrkust või südamepekslemist).

-Nägemishäired või hägune nägemine, helin kõrvus, suuvalu või suuhaavandid, kuulmisraskused*.

-Kõhukinnisus, röhitsused, maopõletikud (seedehäire, maovalu või oksendamine (mao või soolestiku põletiku halvenemine).

-Jalakrambid.

-Sügelev kublaline lööve (nõgeslööve).

-Näoturse

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

-Mao, söögitoru või seedekulgla haavandid (veritsus); või soolerebend (võib põhjustada

kõhuvalu, palavikku, iiveldust , oksendamist, soolesulgust), tume või must väljaheide, söögitorupõletik (võib põhjustada neelamisraskust), kõhunäärmepõletik (võib põhjustada kõhuvalu).

-Valgete vererakkude (mis aitavad organismi nakkuse eest kaitsta) ja vereliistakute arvu vähenemine (suureneb veritsuse ja verevalumite tekkeoht).

-Liigutuste koordineerimishäired.

-Segasus, maitsetundlikkuse muutused.

-Valgustundlikkuse suurenemine.

-Juuste väljalangemine.

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st:

-maksaprobleemid (nt kolestaas ja kolestaatiline hepatiit, mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu väljaheite värvi kadumist, iiveldust ja naha või silmade kollasust).

-tõsised nahareaktsioonid nagu äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid märaville).

-neeruprobleemid (nt nefrootiline sündroom ja minimaalsete muutustega haigus, mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu veepeetus (turse), vahune uriin, väsimus ja isutus).

Teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa esinemissagedust hinnata.

-Surmaga lõppevad ajuverejooksud.

-Tõsised allergilised reaktsioonid (sealhulgas surmaga lõppeda võiv anafülaktiline šokk ja angioöedeem), mis võivad põhjustada nahalöövet, näo, huulte, suu, keele või kõri turset, õhupuudust või hingamisraskust, neelamisraskust.

-Mao- või seedetrakti verejooks (võib põhjustada veresegust väljaheidet või oksendamist), peen- või käärsoolepõletik, iiveldus (süda paha).

-Tõsised nahareaktsioonid, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, eksfoliatiivne dermatiit ja epidermise toksiline nekrolüüs (võib põhjustada löövet, ville ja naha koorumist) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (punane tursunud nahapiirkond, millel on palju väikseid mädaville), multiformne erüteem (raske naha seisund, mis võib mõjutada suud ja teisi kehaosi).

-Allergiliste reaktsioonide süvenemine koos võimalike sümptomitega nagu nahalööve, näoturse, palavik, suurenenud lümfisõlmed ja normaalsest erinevad analüüside tulemused (nt maksaanalüüsides, vererakkude analüüsides (eosinofiilia, normaalsest suurem valgevererakkude arv)).

-Maksapuudulikkus, maksakahjustus ja tõsine maksapõletik (millest mõned juhud on lõppenud surmaga või nõudnud maksasiirdamist). Sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus (süda paha), kõhulahtisus, kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus), tume uriin, hele väljaheide, kalduvus veritsuste tekkeks, nahasügelus ja külmavärinad).

-Neeruprobleemid (võimalik neerupuudulikkus, neerupõletik).

-Verehüüve kopsuveresoontes, mille sümptomiteks võivad olla äkki tekkinud hingeldus, tugev valu hingamisel või kollaps.

-Südame löögisageduse häired.

-Meningiit (aju ja seljaaju ümbritseva kesta põletik).

-Hallutsinatsioonid (mitte olemasolevate asjade nägemine ja kuulmine).

-Epilepsia süvenemine (võimalikud sagedasemad ja/või raskemad hood).

-Veresoonte põletik (võib põhjustada palavikku, valusid, lillakaid laike nahal).

-Arteri või veeni ummistus silmas, mis võib põhjustada osalise või täieliku nägemise kaotuse, silma sidekesta põletiku (konjunktiviit), silma verejooksu.

-Valgete ja punaste vereliblede ja vereliistakute arvu vähenemine (võib põhjustada väsimust, kergesti tekkivaid sinikaid, sagedasi ninaverejookse, suurenenud infektsioonide tekke riski).

-Valu rinnus.

-Lõhnataju häired.

-Naha värvuse muutus (verevalumid), lihasvalu ja nõrkus, liigesevalud.

-Menstruaaltsükli häired.

-Naistel vähenenud viljakus, mis on mööduv.

-Peavalu, näopunetus.

-Vähenenud naatriumisisaldus vereproovis (võib põhjustada isutust, peavalu, iiveldust, lihaskrampe ja lihasnõrkust).

Kliinilistes uuringutes, kus ei uuritud artriiti ega artriiditaolisi seisundeid ning kus Celecoxib Ranbaxyt võeti annustes 400 mg ööpäevas kuni 3 aasta jooksu, täheldati järgnevaid täiendavaid kõrvaltoimeid.

Sage: võib esineda 1 kasutajal 10-st

-Südameprobleemid: stenokardia (valu rinnus)

-Kõhuprobleemid: ärritunud jämesoole sündroom (võib põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust, seedehäiret, kõhupuhitust).

-Neerukivid (mis võivad põhjustada kõhu- või seljavalu ja verikusesust), urineerimisraskused, mis suurendab veres kreatiniini sisaldust.

-Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt: võib esineda 1 kasutajal 100-st

-Süvaveeni tromboos (trombi teke tavaliselt jala sääreosas, mis võib põhjustada valu, turset või punetust sääremarjas või hingamisprobleeme).

-Kõhuprobleemid: maopõletik (võib põhjustada mao ja sooltrakti ärritust ning haavandeid).

-Jalaluumurrud.

-Vöötohatis, nahainfektsioon, ekseem (kuiv sügelev nahk), kopsupõletik (rindkere infektsioon, mis võib põhjustada ( köha, palavikku, hingamisraskust).

-Hõljumid silmas, mis põhjustavad nägemise halvenemist või ähmast nägemist, sisekõrva probleemidest tingitud peapööritus, igemete haavandid, põletik või verejooks, suuhaavandid.

-Ülemäära sage öine urineerimine, verejooks pärasoole veenikomudest/hemorroididest, sagenenud roojamine.

-Rasvakogumid (lipoomid) naha alla või mujal, ganglionitsüst (valutu mügar käe või jala liigeste ja kõõluste ümber), kõnelemisraskus, ebatavaline või rohke veritsus tupest, valu rinnanäärmes.

-Suur naatriumisisaldus vereanalüüsi tulemustes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Celecoxib Ranbaxyt säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Celecoxib Ranbaxyt pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Celecoxib Ranbaxy sisaldab:

-Toimeaine on tselekoksiib. Iga kõvakapsel sisaldab 100 mg või 200 mg tselekoksiibi.

-Abiained on: laktoosmonohüdraat, povidoon (PVP K30), kolloidne veevaba ranidioksiid (Aerosil 200), naatriumlaurüülsulfaat , naatriumkroskarmelloos (Ac-di-sol), magneesiumstearaat.

Kapsli kest: želatiin, naatriumlaurüülsulfaat ja titaandioksiid E171-

Tint sisaldab: šellak, propüleenglükool,mustraudoksiid (E172), kaaliumhüdroksiid.

Kuidas Celecoxib Ranbaxy välja näeb ja pakendi sisu

Celecoxib Ranbaxy on saadaval kõvakapslitena.

100 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehale on musta tindiga trükitud ‘100’. Kapslid sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit.

200 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehale on musta tindiga trükitud ‘200’. Kapslid sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit.

PVC/aklaar-alumiinium blistrid

Celecoxib Ranbaxy 100 mg ja 200 mg on saadaval karpides, mis sisaldavad 10, 20, 30 või 40 kapslit blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Ranbaxy (UK) Limited Building 4, Chiswick Park 566 Chiswick High Road, London, W45YE, Ühendkuningriik

Tootjad:

Ranbaxy Ireland Ltd.

Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary-Ireland

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Germany

Terapia SA

Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 400 632-Romania

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2014.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Celecoxib Ranbaxy, 100 mg kõvakapslid

Celecoxib Ranbaxy, 200 mg kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Kapslid sisaldavad 100 mg või 200 mg tselekoksiibi.

INN. Celecoxibum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Iga 100 mg kapsel sisaldab 21,5 mg või 43 mg laktoosmonohüdraati.

Iga 200 mg kapsel sisaldab 43 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel.

100 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehale on musta tindiga trükitud ‘100’, mis sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit.

200 mg: Läbipaistmatud valged kuni valkjad kõvad želatiinkapslid, mille kaanele on trükitud musta tindiga‘CC’ ja kapsli kehaleopn musta tindiga trükitud ‘200’, mis sisaldavad naturaalvalget teralist pulbrit

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Osteoartroosi, reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi sümptomaatiline ravi.

Selektiivse COX-2 inhibiitori määramisel tuleb hinnata patsiendi riskifaktoreid (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Tselekoksiib on näidustatud täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kuna tselekoksiibist tingitud kardiovaskulaarsed riskid võivad olla kõrgemad suurema annuse ja pikema ravi puhul, tuleb kasutada väikseimat toimivat ööpäevast annust võimalikult lühikest aega. Patsiendi sümptomaatilise ravi vajadust ning ravivastust tuleb regulaarselt hinnata, eriti osteoartroosiga patsientidel (vt lõigud 4.3, 4.4, 4.8 ja 5.1).

Osteoartroos: tavaline soovitatav ööpäevane annus on 200 mg võetuna kas üks kord ööpäevas või jagatuna kaheks üksikannuseks. Patsientidel, kellel nimetatud annus ei taga vaevuste piisavat leevenemist, võib vajadusel kasutada ka annust 200 mg kaks korda ööpäevas. Kui kahe nädala jooksul ei ilmne ravist saadav kasu, tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.

Reumatoidartriit: soovitatav ööpäevane algannus on 200 mg jagatuna kaheks üksikannuseks. Vajadusel võib annust hiljem suurendada annuseni 200 mg kaks korda ööpäevas. Kui kahe nädala pärast ei suurene ravist saadav kasu, tuleb kaaluda teisi ravivõimalusi.

Anküloseeriv spondüliit: soovitatav ööpäevane annus on 200 mg võetuna kas üks kord ööpäevas või jagatuna kaheks üksikannuseks. Mõnedel patsientidel, kellel nimetatud annus ei leevenda vaevusi piisavalt, võib annust suurendada 400 mg üks kord päevas või jagada kaheks üksikannuseks. Kui ravimist saadav kasu ei suurene pärast kahte nädalat, tuleb kaaluda muid ravivõimalusi.

Maksimaalne soovitatav ööpäevane annus kõikide näidustuste puhul on 400 mg.

Eakad patsiendid (>65 aastased)

Nagu nooremate täiskasvanute puhul, tuleb ravi alustada annusega 200 mg ööpäevas. Vajadusel võib ööpäevast annust hiljem suurendada annuseni 200 mg kaks korda ööpäevas. Erilise ettevaatusega tuleb ravida eakaid patsiente, kellel kehamass on alla 50 kg (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustusega patsiendid

Mõõduka maksakahjustusega patsientidel (seerumi albumiinisisaldus 25...35 g/l) tuleb ravi alustada poole väiksema annusega, kui on normaalse maksafunktsiooniga patsientidele soovitatav annus. Ravikogemus sellistel patsientidel piirdub maksatsirroosi põdevate haigetega (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2).

Neerukahjustusega patsiendid

Tselekoksiibi kasutamiskogemus kerge või mõõduka neerukahjustusega patsientidel on üsna piiratud, mistõttu tuleb selliseid patsiente ravida ettevaatusega (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2).

Kasutamine lastel

Tselekoksiibi kasutamine lastel ei ole näidustatud.

CYP2C9 aeglased metaboliseerijad

Patsientidele, kelle kohta on teada või keda kahtlustatakse, et nad on CYP2C9 aeglased metaboliseerijad (lähtudes genotüübist või eelnevast anamneesist/kogemusest teiste CYP2C9 substraatidega), tuleb tselekoksiibi manustada ettevaatusega, sest annusest sõltuvate kõrvaltoimete tekkeoht on suurenenud. Kaaluge annuse langetamist pooleni väikseimast soovitatud annusest (vt lõik 5.2).

Manustamisviis

Suukaudne

Celecoxib Ranbaxy kapsleid võib võtta kas koos toiduga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Teadaolev ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes.

Aktiivne peptiline haavand või seedetrakti verejooks.

Patsiendid, kellel on atsetüülsalitsüülhappe või MSPVA, sealhulgas COX-2 (tsüklooksügenaas-2) inhibiitorite võtmise järgselt esinenud astma, äge riniit, ninapolüübid, angioneurootiline turse, urtikaaria või muud allergilised reaktsioonid.

Rasedad ja fertiilses eas naised, välja arvatud juhul, kui kasutatakse mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.5). Uuringud kahel loomaliigil on näidanud, et tselekoksiib võib põhjustada kaasasündinud väärarenguid (vt lõigud 4.6 ja 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada, kuid seda ei saa välistada.

Rinnaga toitmine (vt lõigud 4.6 ja 5.3).

Raske maksapuudulikkus (seerumi albumiinisisaldus <25 g/l või Child-Pugh ≥10).

Patsiendid, kellel kreatiniini kliirens on hinnanguliselt <30 ml/min.

Põletikulised soolehaigused.

Südame paispuudulikkus (NYHA II-IV).

Südame isheemiatõbi, perifeersete arterite haigus ja/või tserebrovaskulaarne haigus.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seedetrakti toimed

Tselekoksiibiga ravitud patsientidel on esinenud seedetrakti ülaosa perforatsioone, haavandeid või verejookse, millest mõned on olnud letaalse lõppega. Tselekoksiibi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on suurim risk MSPVA-dega seotud gastrointestinaalsete kõrvaltoimete tekkeks: eakad patsiendid; patsiendid, kes kasutavad samaaegselt mõnda teist MSPVA-d või atsetüülsalitsüülhapet; ning patsiendid, kellel esineb anamneesis varasem seedetrakti haigus, nagu seedetrakti haavand või seedetrakti verejooks.

Tselekoksiibi kasutamisel koos atsetüülsalitsüülhappega (ka väikestes annustes) suureneb veelgi gastrointestinaalsete kõrvaltoimete (seedetraktihaavand või muud seedetrakti tüsistused) tekkerisk. Pikaajalistes kliinilistes uuringutes ei ole leitud olulist erinevust gastrointestinaalses ohutuses, kui koos kasutatakse selektiivseid COX-2 inhibiitoreid ja atsetüülsalitsüülhapet või MSPVA-d ja atsetüülsalitsüülhapet (vt lõik 5.1).

Kasutamine koos MSPVA-dega

Tselekoksiibi samaaegset kasutamist koos atsetüülsalitsüülhapet mittesisaldavate MSPVA-dega tuleb vältida.

Kardiovaskulaarsed toimed

Tõsiste kardiovaskulaarsete juhtude (peamiselt müokardiinfarkti) esinemissageduse suurenemist võrreldes platseeboga on leitud pikaajalises platseebo kontrolliga uuringus isikutel, kellel olid sporaadilised adenomatoossed polüübid, mida raviti tselekoksiibi annustega 200 mg kaks korda ööpäevas ja 400 mg kaks korda ööpäevas (vt lõik 5.1).

Et kardiovaskulaarne risk võib olla suurem tselekoksiibi suurema annuse ja ravi pikema kestuse puhul, peab ravi olema võimalikult lühiajaline ja kasutada tuleb väikseimat efektiivset ööpäevast annust. Sümptomaatilise ravi vajadust ja ravivastust tuleb regulaarselt hinnata, eriti osteoartroosiga patsientidel (vt lõigud 4.2, 4.3, 4.8 ja 5.1).

Tselekoksiibravi määramist tuleb hoolikalt kaaluda neil patsientidel, kel esinevad kardiovaskulaarsete sündmuste olulised riskifaktorid (nt hüpertensioon, hüperlipideemia, suhkurtõbi, suitsetamine) (vt lõik 5.1).

Selektiivsed COX-2 inhibiitorid ei asenda atsetüülsalitsüülhapet kardiovaskulaarsete trombembooliliste haiguste profülaktikas, sest neil puudub toime trombotsüütide agregatsioonile. Seetõttu ei tohi antitrombootilist ravi katkestada (vt lõik 5.1).

Vedelikupeetus ja tursed

Nii nagu teiste prostaglandiinide sünteesi pärssivate ravimite korral, on ka tselekoksiibi kasutavatel patsientidel täheldatud vedelikupeetust ja turseid. Seetõttu tuleb südamepuudulikkuse, südame vasaku vatsakese funktsioonihäire või hüpertensiooni korral ja mis tahes muu geneesiga tursetega patsientidel tselekoksiibi kasutamisel olla ettevaatlik, sest prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib endaga kaasa tuua neerufunktsiooni halvenemise ja vedelikupeetuse. Ettevaatlik tuleb olla ka samaaegset diureetilist ravi saavatel või mõnel muul põhjusel hüpovoleemiast ohustatud patsientidega.

Hüpertensioon

Nagu kõigi MSPVA-de puhul, võib tselekoksiibi kasutamine põhjustada hüpertensiooni tekkimise või süvendada olemasolevat hüpertensiooni. Mõlemal juhul võib suureneda kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete esinemissagedus. Seetõttu tuleb vererõhku hoolikalt jälgida nii tselekoksiibravi alustamisel ajal kui ka kogu ravikuuri vältel.

Mõju maksa– ja neerufunktsioonile

Neeru- või maksafunktsiooni kahjustusest ja südamefunktsiooni häiretest on eelkõige ohustatud eakad patsiendid ja seetõttu tuleb neid ravi ajal hoolikalt jälgida.

-

MSPVA-d, sh tselekoksiib, võivad põhjustada neerutoksilisust. Tselekoksiibiga läbi viidud kliinilistes uuringutes on leitud samasuguseid toimeid neerudele kui muude sarnaste MSPVA-de puhul. Kõige suurem oht neerutoksilisuse tekkimiseks on patsientidel, kellel on neerufunktsiooni kahjustus, südamepuudulikkus või maksafunktsiooni häire, kes võtavad diureetikume, AKE inhibiitoreid, angiotensiin II retseptori antagoniste, samuti eakatel patsientidel.Selliseid patsiente tuleb kogu tselekoksiibravi ajal hoolikalt jälgida.

Tselekoksiibi kasutamisel on teatatud mõnedest tõsistest maksareaktsioonidest, sealhulgas fulminantsest hepatiidist (millest mõned juhud on lõppenud letaalselt), maksanekroosist ja maksapuudulikkusest (millest mõned juhud on olnud letaalsed või nõudnud maksasiirdamist). Nende kõrvaltoime teatiste alusel, kus oli olemas reaktsiooni tekkeaeg, võib öelda, et enamus tõsistest maksareaktsioonidest tekkis ühe kuu jooksul pärast ravi alustamist tselekoksiibiga (vt lõik 4.8).

Kui patsientidel ravi ajal mõne ülalnimetatud organsüsteemi funktsioonid halvenevad, siis tuleb kasutusele võtta sobivad meetmed ja kaaluda tselekoksiibi ravi lõpetamist.

CYP-inhibitsioon

Tselekoksiib inhibeerib CYP2D6 ensüümi. Ehkki tselekoksiib ei ole nimetatud ensüümi eriti tugev

inhibiitor, võib tselekoksiibi kasutamisel osutuda vajalikuks teiste samaaegselt kasutatavate ja individuaalselt määratava annusega CYP2D6 poolt metaboliseeritavate ravimite annuse vähendamine (vt lõik 4.5).

Patsiente, kes teadaolevalt on CYP2C9 ensüümi poolt metaboliseeritavate ravimite aeglased metaboliseerijad, tuleb ravida ettevaatusega (vt lõik 5.2).

Naha- ja süsteemsed allergilised reaktsioonid

Tselekoksiibi kasutamisel on teatatud väga harva esinevatest rasketest nahareaktsioonidest (mõned neist on olnud fataalsed) nagu eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs (vt lõik 4.8). Patsientidel on nende reaktsioonide tekkerisk kõige suurem ravikuuri alguses. Enamusel juhtudest on reaktsioon alanud ravi esimesel kuul. Tselekoksiibiga ravitud patsientidel on täheldatud raskeid ülitundlikkusreaktsioone (nagu anafülaksia, angioödeem ja ravimilööve koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (drug rash with esinophilia and systemic symptoms, DRESS või ülitundlikkus sündroom)) (vt lõik 4.8). Patsientidel, kellel on teadaolev ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes, võib olla suurem oht raskete ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks (vt lõik 4.3). Esimeste nahalööbe, limaskesta kahjustuste või ükskõik milliste teiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel tuleb tselekoksiibravi katkestada.

Üldine

Tselekoksiib võib varjata palavikku ja muid põletikunähte.

Samaaegselt koos tselekoksiibiga varfariini kasutavatel patsientidel on täheldatud tõsiseid verejookse. Seetõttu tuleb tselekoksiibi ja varfariini ning teiste suukaudsete antikoagulantide samaaegsesse kasutamisse suhtuda ettevaatusega (vt lõik 4.5).

Celecoxib Ranbaxy 100 mg ja 200 mg kapslid sisaldavad laktoosi (vastavalt 21,5 mg ja 43 mg). Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Samaaegselt tselekoksiibi ja varfariini või muid antikoagulante kasutavatel patsientidel tuleb jälgida verehüübivuse näitajaid, seda eelkõige esimestel päevadel pärast ravi alustamist tselekoksiibiga või tselekoksiibiannuse muutmist, sest nimetatud patsientidel on suurem risk verejooksude tekkeks.

Seetõttu tuleb suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel hoolikalt jälgida protrombiini aega (INR), seda eelkõige esimestel päevadel pärast ravi alustamist tselekoksiibiga või tselekoksiibiannuse muutmist (vt lõik 4.4). Protrombiiniaja pikenemisega seoses on täheldatud verejookse (mõnel juhul letaalse lõppega), seda eelkõige eakatel samaaegselt tselekoksiibi ja varfariini kasutanud patsientidel.

MSPVA-d võivad nõrgendada diureetikumide ja hüpertensioonivastaste ravimite toimet. MSPVA-de puhul võib mõnedel neerufunktsiooni häirega patsientidel (nt vedelikupuudusega, diureetikume kasutavad või eakad patsiendid) suureneda ägeda neerupuudulikkuse tekkerisk (neerupuudulikkus on tavaliselt pöörduv), kui AKE inhibiitoreid või angiotensiin II retseptori antagoniste kombineeritakse MSPVA-dega, sealhulgas tselekoksiibiga. Seetõttu tuleb selliseid kombinatsioone manustada ettevaatusega, eriti eakatele patsientidele. Patsiendid peavad olema piisavalt hüdreeritud ja neerufunktsiooni tuleb jälgida kaasuva ravi alustamisel ning seejärel perioodiliselt.

28-päevases kliinilises uuringus patsientidega, kelle I ja II astme hüpertensiooni hoiti kontrolli all lisinopriiliga, ei suurendanud tselekoksiibi manustamine annuses 200 mg kaks korda ööpäevas

võrreldes platseebo manustamisega kliiniliselt olulisel määral keskmist ööpäevast süstoolset ega diastoolset vererõhku – seda määrati 24-tunnise ambulatoorse vererõhu jälgimisega. Patsientidest, keda raviti tselekoksiibiga annuses 200 mg kaks korda ööpäevas, loeti viimasel kliinilisel visiidil lisinopriilile mitte reageerinuks 48% (seda defineeriti kui mansetiga mõõdetud diastoolset vererõhku, mis oli >90 mmHg või mansetiga mõõdetud diastoolse vererõhu tõusu >10% võrra võrreldes algtasemega) võrreldes 27% platseeborühmas; see erinevus oli statistiliselt oluline.

MSPVA-de ja tsüklosporiini või takroliimuse samaaegsel kasutamisel on täheldatud tsüklosporiini ja takroliimuse nefrotoksilise toime tugevnemist. Kui tselekoksiibi kasutatakse samaaegselt koos mõne eelpool nimetatud ravimiga, tuleb hoolikalt jälgida patsiendi neerufunktsiooni.

Tselekoksiibi võib kasutada samaaegselt koos atsetüülsalitsüülhappe väikeste annustega, samas ei asenda tselekoksiib atsetüülsalitsüülhapet tromboosi profülaktikas. Nagu ka teiste MSPVA-de puhul, täheldati tselekoksiibiga läbi viidud uuringutes samaaegselt tselekoksiibi ja väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet kasutanud patsientidel seedetrakti haavandite või muude seedetraktiga seotud tüsistuste tekkeriski suurenemist võrreldes ainult tselekoksiibi kasutanud patsientidega (vt lõik 5.1).

Farmakokineetilised koostoimed

Tselekoksiibi mõju teistele ravimitele

Tselekoksiib on ensüüm CYP2D6 inhibiitor. Ravi ajal tselekoksiibiga suurenes CYP2D6 substraadi dekstrometorfaani plasmakontsentratsioon 136% võrra. CYP2D6 substraatide plasmakontsentratsioon võib suureneda, kui neid kasutada samaaegselt koos tselekoksiibiga. CYP2D6 poolt metaboliseeritavateks ravimiteks on näiteks antidepressandid (tritsüklilised antidepressandid ja serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), neuroleptikumid, antiarütmikumid jt. Võib osutuda vajalikuks CYP2D6 substraatide individuaalselt tiitritud annuste vähendamine ravi alustamisel tselekoksiibiga või annuste suurendamine tselekoksiibi kasutamise lõpetamisel.

In vitro uuringutes on leitud, et tselekoksiib võib mõnevõrra inhibeerida ka CYP2C19 poolt katalüüsitavat metabolismi. Antud in vitro leiu kliiniline tähendus ei ole selge. CYP2C19 poolt metaboliseeritavateks ravimiteks on näiteks diasepaam, tsitalopraam ja imipramiin.

Koostoimeuuringus ei leitud tselekoksiibil kliiniliselt olulist mõju suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide (1 mg noretisterooni/35 mikrogrammi etünüülöstradiooli) farmakokineetikale.

Ei ole leitud, et tselekoksiibil oleks kliiniliselt oluline mõju tolbutamiidi (CYP2C9 substraat) või glibenklamiidi farmakokineetikale.

Reumatoidartriidihaigete puhul ei ole tselekoksiibil leitud statistiliselt olulist mõju reumatoidartriidi raviks manustatud metotreksaadi farmakokineetikale (plasma- ja renaalsele kliirensile). Siiski tuleb metotreksaadi ja tselekoksiibi samaaegsel kasutamisel arvestada metotreksaadist tuleneva toksilisusega ja patsienti hoolikalt jälgida.

Tervetel vabatahtlikel täheldati tselekoksiibi (annuses 200 mg kaks korda ööpäevas) ja liitiumi (annuses 450 mg kaks korda ööpäevas) samaaegsel manustamisel liitiumi keskmise maksimaalse plasmakontsentratsiooni (Cmax) 16%-list ja keskmise kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) 18%-list suurenemist. Seetõttu tuleb liitiumravi saavaid patsiente kaasuva tselekoksiibravi alustamisel või lõpetamisel hoolikalt jälgida.

Teiste ravimite mõju tselekoksiibile

CYP2C9 aeglastel metaboliseerijatel, kelle süsteemne ekspositsioon tselekoksiibile on suurenenud, võib samaaegne ravi CYP2C9 inhibiitoritega põhjustada tselekoksiibi ekspositsiooni täiendavat suurenemist. Selliseid kombinatsioone tuleb vältida teadaolevatel CYP2C9 aeglastel metaboliseerijatel (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Et tselekoksiibi metaboliseeritakse peamiselt ensüüm CYP2C9 poolt, siis tuleb tselekoksiibiannust poole võrra vähendada, kui seda kasutatakse samaaegselt koos flukonasooliga. Tselekoksiibi 200 mg üksikannuse ja tugeva CYP2C9 ensüümsüsteemi inhibiitori flukonasooli 200 mg üksikannuse samaaegsel manustamisel täheldati tselekoksiibi Cmax-i 60%-list ja AUC 130%-list suurenemist. CYP2C9 indutseerivate ravimite (näiteks rifampitsiin, karbamasepiin ja barbituraadid) samaaegsel kasutamisel koos tselekoksiibiga võib tselekoksiibi plasmakontsentratsioon väheneda.

Ei ole leitud, et ketokonasool või antatsiidid mõjutaksid tselekoksiibi farmakokineetikat.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Loomkatsetes (rottidel ja küülikutel) on tselekoksiibi manustamisel täheldatud reproduktsioonitoksilisust, sealhulgas kaasasündinud väärarenguid (vt lõigud 4.3 ja 5.3). Prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine võib rasedust negatiivselt mõjutada. Epidemioloogiliste uuringute andmed näitavad suurenenud iseenesliku abordi riski pärast prostaglandiini sünteesi inhibiitorite kasutamist raseduse alguses.Võimalik risk inimesele ei ole teada, kuid seda ei saa välistada. Tselekoksiib, nagu ka teised prostaglandiinide sünteesi inhibeerivad ravimid, võib põhjustada emaka inertsust ja loote arterioosjuha enneaegset sulgumist raseduse kolmandas trimestris. Tselekoksiib on raseduse või raseduse kahtluse korral vastunäidustatud (vt lõigud 4.3 ja 4.4). Kui naine rasestub tselekoksiibravi ajal, tuleb tselekoksiibi kasutamine lõpetada.

Imetamine

Imetavatel rottidel on tselekoksiibi rinnapiimas leitud samas kontsentratsioonis kui vereplasmas. Tselekoksiibi manustamine piiratud hulgale imetavatele naistele on näidanud, et tselekoksiib eritub rinnapiimaga väga väikestes kogustes. Tselekoksiibi kasutamise ajal ei tohi last imetada.

Fertiilsus

Tuginedes MSPVA-de, nagu ka tselekoksiibi, toimemehhanismile, võib aeglustude või tekkida takistus munasarja folliikulite ruptureerumisel, mis võib mõnel naisel tekitada mööduva viljatuse.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Patsiendid, kes tselekoksiibi kasutamise ajal tunnevad pearinglust, vertiigot või unisust, peaksid hoiduma autojuhtimisest ja liikuvate masinatega töötamisest.

4.8Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemide kaupa ja järjestatud esinemissageduse alusel tabelis 1, mis peegeldab andmeid järgnevatest allikatest:

Kõrvaltoimed esinemissagedusega rohkem kui 0,01% ja rohkem kui platseebo rühmas, mida täheldati kaheteistkümnes kuni 12 nädalat kestnud platseebo- ja/või aktiivse kontrolliga

kliinilises uuringus ja kus tselekoksiibi manustati osteoartriidiga ja reumatoidartriidiga patsientidele annusevahemikus 100 mg kuni 800 mg ööpäevas. Täiendavates uuringutes, kus võrdlusravimitena kasutati mitteselektiivseid MSPVA-sid, raviti ligikaudu 7400 artriidiga patsienti tselekoksiibi annustega kuni 800 mg ööpäevas, sh ligikaudu 2300 patsiendi ravi kestis 1 aasta või kauem. Nimetatud täiendavates uuringutes tselekoksiibi kasutamisel täheldatud kõrvaltoimed olid vastavuses nendega, mida täheldati osteoartriidi ja reumatoidartriidiga patsientidel ja mis on toodud tabelis 1.

Pikaajalistes polüüpide ennetamise uuringutes täheldatud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus oli suurem kui platseeborühmas. Nimetatud uuringud kestsid kuni 3 aastat ja uuringu ajal manustati patsientidele tselekoksiibi annustes 400 mg ööpäevas (APC ja PreSAP uuringud; vt lõik 5.1, Farmakodünaamilised omadused: kardiovaskulaarne ohutus – pikaajalised uuringud sporaadiliste adenomatoossete polüüpidega patsientidel).

Turuletulekujärgse seire käigus spontaanselt täheldatud kõrvaltoimed, mis registreeriti perioodi jooksul, mille vältel raviti tselekoksiibiga (erinevad annused, erinevad ravikestused ja näidustused) hinnanguliselt >70 miljonit patsienti. Et kõigist ravimi kõrvaltoimetest ei ole müügiloahoidjale teatatud, ei ole need sisestatud ka ohutuse andmebaasi ja seetõttu ei ole nende kõrvaltoimete esinemissagedust võimalik usaldusväärselt kindlaks määrata.

Tabel 1. Ravimi kõrvaltoimed, mida täheldati tselekoksiibi kliinilistes uuringutes ja turustamisjärgse seire käigus (MedDRA eelistatud terminid)

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

(≥1/10)

(≥1/100 kuni

(≥1/1000

(≥1/10000

(<1/10000)

(turuletuleku

 

 

<1/10)

kuni <1/100)

kuni

 

järgsed

 

 

 

 

<1/1000)

 

kogemused)

Infektsioonid ja

 

Sinusiit,

 

 

 

 

infestatsioonid

 

ülemiste

 

 

 

 

 

 

hingamistee

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

infektsioon,

 

 

 

 

 

 

kuseteede

 

 

 

 

 

 

infektsioon

 

 

 

 

Vere ja

 

 

Aneemia

Leukopeenia

 

Pantsütopee

lümfisüsteemi

 

 

 

,

 

nia

häired

 

 

 

trombotsüto

 

 

 

 

 

 

peenia.

 

 

Immuunsüsteem

 

Allergia

 

 

 

Rasked

i häired

 

süvenemine

 

 

 

allergilised

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid,

 

 

 

 

 

 

anafülaktilin

 

 

 

 

 

 

e šokk,

 

 

 

 

 

 

anafülaksia

Ainevahetus- ja

 

 

Hüperkalee

 

 

 

toitumishäired

 

 

mia

 

 

 

Psühhiaatrilised

 

Unetus

Ärevus,

Segasus

 

Hallutsinatsi

häired

 

 

depressioon,

 

 

oonid

 

 

 

väsimus

 

 

 

Närvisüsteemi

 

Pearinglus,

Paresteesia,

Ataksia,

 

Peavalu,

häired

 

hüpertoonia

unisus,

maitsetundli

 

epilepsia

 

 

 

ajuinfarkt

kkuse

 

süvenemine,

 

 

 

 

muutused

 

aseptiline

 

 

 

 

 

 

meningiit,

 

 

 

 

 

 

ageusia,

 

 

 

 

 

 

anosmia,

 

 

 

 

 

 

fataalne

 

 

 

 

 

 

koljusisene

 

 

 

 

 

 

verejooks

Silma

 

 

Hägustunud

 

 

Konjunktivii

kahjustused

 

 

nägemine

 

 

t, silma

 

 

 

 

 

 

verejooks,

 

 

 

 

 

 

reetina arteri

 

 

 

 

 

 

või veeni

 

 

 

 

 

 

oklusioon

Kõrva- ja

 

 

Tinnitus,

 

 

 

labürindi

 

 

hüpakuusia

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

Müokardiinf

Südamepuud

 

 

Arütmia

 

 

arkt

ulikkus,

 

 

 

 

 

 

palpitatsioon

 

 

 

 

 

 

id,

 

 

 

 

 

 

tahhükardia

 

 

 

Vaskulaarsed

Hüpertensio

 

Hüpertensio

 

 

Punetus,

häired

on

 

oni

 

 

vaskuliit,

 

 

 

süvenemine

 

 

kopsuemboo

 

 

 

 

 

 

lia

Respiratoorsed,

 

Farüngiit,

 

 

 

Bronhospas

rindkere ja

 

riniit, köha,

 

 

 

m

mediastiinumi

 

düspnoe

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti

 

Kõhuvalu,

Kõhukinnisu

Kaksteistsõr

 

Iiveldus,

häired

 

kõhulahtisus,

s, röhitsused,

miksoole,

 

seedetrakti

 

 

düspepsia,

gastriit,

mao,

 

verejooks,

 

 

kõhupuhitus,

stomatiit,

söögitoru,

 

koliit/koliidi

 

 

oksendamine

seedetrakti

soole ja

 

ägenemine

 

 

, düsfaagia

põletiku

käärsoole

 

 

 

 

 

süvenemine

haavandid,

 

 

 

 

 

 

sooleperforat

 

 

 

 

 

 

sioon,

 

 

 

 

 

 

ösofagiit,

 

 

 

 

 

 

veriroe,

 

 

 

 

 

 

pankreatiit

 

 

Maksa ja

 

 

Maksafunkts

Maksaensüü

Kolestaas,

Maksapuudu

sapiteede häired

 

 

iooni

mide

kolestaatilin

likkus

 

 

 

kõrvalekalde

sisalduse

e hepatiit

(mõnikord

 

 

 

d, SGOT ja

suurenemine

 

fataalne või

 

 

 

SGPT tõus

 

 

maksasiirda

 

 

 

 

 

 

mist

 

 

 

 

 

 

nõudev),

 

 

 

 

 

 

fulminantne

 

 

 

 

 

 

hepatiit

 

 

 

 

 

 

(mõnikord

 

 

 

 

 

 

fataalne),

 

 

 

 

 

 

maksanekroo

 

 

 

 

 

 

s, hepatiit,

 

 

 

 

 

 

ikterus

Naha ja

 

Lööve,

Urtikaaria

Alopeetsia,

Äge

Ekhümoosid,

nahaaluskoe

 

sügelus

 

valgustundli

generaliseer

bulloosne

kahjustused

 

 

 

kkus

unud

lööve,

 

 

 

 

 

eksantemato

eksfoliatiivn

 

 

 

 

 

osne

e dermatiit,

 

 

 

 

 

pustuloos

multiformne

 

 

 

 

 

 

erüteem,

 

 

 

 

 

 

Stevensi-

 

 

 

 

 

 

Johnsoni

 

 

 

 

 

 

sündroom,

 

 

 

 

 

 

toksiline

 

 

 

 

 

 

epidermaal

 

 

 

 

 

 

nekrolüüs,

 

 

 

 

 

 

angioödeem,

 

 

 

 

 

 

äge

 

 

 

 

 

 

generaliseeru

 

 

 

 

 

 

nud

 

 

 

 

 

 

eksantemato

 

 

 

 

 

 

osne

 

 

 

 

 

 

pustuloos,

 

 

 

 

 

 

ravimist

 

 

 

 

 

 

põhjustatud

 

 

 

 

 

 

nahalööve

 

 

 

 

 

 

koos

CELECOXIB RANBAXY_29989_SPC_2998911x1

 

 

 

 

 

 

eosinofiilia

 

 

 

 

 

 

ja

 

 

 

 

 

 

süsteemsete

 

 

 

 

 

 

sümptomiteg

 

 

 

 

 

 

a (drug rash

 

 

 

 

 

 

with

 

 

 

 

 

 

eosinophilia

 

 

 

 

 

 

and systemic

 

 

 

 

 

 

symptoms

 

 

 

 

 

 

syndrome,

 

 

 

 

 

 

DRESS) ehk

 

 

 

 

 

 

ülitundlikkus

 

 

 

 

 

 

e sündroom

Lihas-skeleti ja

 

 

Jalakrambid

 

 

Artralgia,

sidekoe

 

 

 

 

 

müosiit

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

 

Kreatiniini

 

Nefrootiline

Äge

kuseteede häired

 

 

sisalduse

 

sündroom,

neerupuuduli

 

 

 

suurenemine

 

minimaalset

kkus,

 

 

 

, vere

 

e muutustega

interstitsiaal

 

 

 

jääklämmasti

 

haigus

ne nefriit,

 

 

 

ku tõus

 

 

hüponatreem

 

 

 

 

 

 

ia

Reproduktiivse

 

 

 

 

 

Täpsustamat

süsteemi ja

 

 

 

 

 

a

rinnanäärme

 

 

 

 

 

menstruatsio

häired

 

 

 

 

 

onihäired,

 

 

 

 

 

 

naistel

 

 

 

 

 

 

vähenenud

 

 

 

 

 

 

viljakus

Üldised häired

 

Gripilaadsed

Näotursed

 

 

Valu rinnus

ja

 

sümptomid,

 

 

 

 

manustamiskoh

 

perifeersed

 

 

 

 

a reaktsioonid

 

tursed /

 

 

 

 

 

 

vedelikupeet

 

 

 

 

 

 

us

 

 

 

 

1 Kõrvaltoimed, mis esinesid polüüpide ennetamise uuringutes osalejatel, keda raviti 400 mg tselekoksiibiga ööpäevas kahes kliinilises uuringus kestusega kuni 3 aastat (uuringud APC ja PreSAP). Ülalloetletud kõrvaltoimed polüüpide ennetamise uuringutes on ainult need, mida on varem leitud turuletulekujärgselt või mis on esinenud suurema sagedusega kui artriidi uuringutes.

2 Veel esinesid polüüpide ennetamise uuringutes osalejatel, keda raviti 400 mg tselekoksiibiga ööpäevas kahes kliinilises uuringus kestusega kuni 3 aastat (uuringud APC ja PreSAP) järgmised varem teadmata kõrvaltoimed. Sage: stenokardia, ärritatud soole sündroom, nefrolitiaas, vere kreatiniinisisalduse suurenemine, healoomuline eesnäärme hüperplaasia, kehakaalu tõus. Aeg-ajalt: helicobacter’i infektsioon, vöötohatis, erüsiipel, bronhopneumoonia, labürintiit, igemeinfektsioon, lipoom, klaaskeha hõljumid, konjunktiivi verejooks, süvaveenide tromboos, düsfoonia, hemorroidide verejooks, sage roojamine, suuhaavandid, allergiline dermatiit, ganglion, noktuuria, tupe verejooks, rindade tundlikkus, alajäseme murd, vere naatriumisisalduse suurenemine.

3 Ohutusandmebaasi spontaanselt teatatud kõrvaltoimed perioodi jooksul, mille ajal raviti tselekoksiibiga hinnanguliselt > 70 miljoni patsiendi (erinevad annused, kestus ja näidustused). Selle tulemusel ei saa nende kõrvaltoimete esinemissagedust usaldusväärselt määrata. Turuletulekujärgse populatsiooni jaoks loetletud kõrvaltoimed on ainult need, mida ei ole juba loetletud artriidi uuringute ja polüüpide vältimise uuringute jaoks.

4 Uuringutesse ei kaasatud naisi, kes kavatsevad rasestuda, seega uuringute andmebaasi läbiuurimine sageduse kindlaksmääramiseks ei ole põhjendatud.

Lõplikes APC ja PreSAP uuringutest saadud andmete (koondatud) alusel esines 400 mg tselekoksiibi ööpäevas saanud patsientidel kuni 3 aasta jooksul (mõlema uuringu ühendatud andmed; vt individuaalsete uuringute tulemusi lõigust 5.1) müokardiinfarkti 7,6 sündmuse võrra 1000 patsiendi kohta (aeg-ajalt) platseeborühmast sagedamini. Insulti (selle tüüpe ei eristatud) platseeborühmast sagedamini ei esinenud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Tselekoksiibi üleannustamise juhte ei ole kirjeldatud. Tervetele vabatahtlikele on üheksa ööpäeva vältel manustatud tselekoksiibi üksikannusena kuni 1200 mg üks kord ööpäevas ja korduva annusena kuni 1200 mg kaks korda ööpäevas, ilma et oleks täheldatud kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid. Tselekoksiibi üleannustamise kahtlusel tuleb rakendada vastavaid toetavaid ravivõtteid nagu näiteks maoloputust, kliinilist jälgimist ja vajadusel sümptomaatilist ravi. Kõrge seonduvuse tõttu plasmavalkudega ei ole dialüüs tselekoksiibi verest eemaldamisel tõenäoliselt efektiivne.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, koksiibid

ATC kood: M01AH01

Toimemehhanism

Kliinilises praktikas kasutatavas annusevahemikus (200…400 mg ööpäevas) on tselekoksiib suukaudne tsüklooksügenaas-2 (COX-2) selektiivne inhibiitor. Nimetatud annusevahemikus ei ole tervetel vabatahtlikel täheldatud statistiliselt olulist tsüklooksügenaas-1 (COX-1) inhibeerimist (hinnatuna tromboksaan B2 [TxB2] moodustumise ex vivo inhibeerimise alusel).

Farmakodünaamiline toime

Ensüüm tsüklooksügenaas vastutab prostaglandiinide moodustumise eest. On teada kaks tsüklooksügenaasi isovormi: COX-1 ja COX-2. COX-2 on tsüklooksügenaasi isovorm, mida nagu uuringud on näidanud indutseerivad põletikulised stiimulid ja mida peetakse eelkõige vastutavaks valu, põletiku ja palaviku prostanoidsete mediaatorite sünteesi eest. COX-2 on arvatavasti seotud ka ovulatsiooni, viljastatud munaraku implantatsiooni ja arterioosjuha sulgumisega, neerufunktsiooni regulatsiooniga ja mitmete kesknärvisüsteemi funktsioonidega (palaviku induktsioon, valutundlikkus ja kognitiivsed funktsioonid). Samuti võib COX-2 omada tähtsust ka haavandi paranemises. COX-2 on tuvastatud inimesel maohaavandeid ümbritsevas koes, kuid selle seotus haavandi paranemisega ei ole tõestatud.

Mõnede COX-1-te inhibeerivate MSPVA-de ja selektiivsete COX-2 inhibiitorite erinev toime trombotsüütide funktsioonile võib omada kliinilist tähtsust trombembooliliste reaktsioonide tekkeriskiga patsientidel. Selektiivsed COX-2 inhibiitorid vähendavad süsteemse (ja seetõttu

võimalik, et ka endoteliaalse) prostatsükliini moodustumist ilma et nad mõjutaksid trombotsüütide tromboksaani.

Tselekoksiib on diarüül-asendatatud pürasool, mis on keemiliselt sarnane teistele mittearüülamiinsulfoonamiididele (nagu näiteks tiasiidid, furosemiid), kuid erineb arüülamiinsulfoonamiididest (nagu näiteks sulfametoksisool ja teised sulfoonamiidantibiootikumid).

Tselekoksiibi suurte annuste manustamisel on täheldatud annusest sõltuvat toimet TxB2 moodustumisele. Samas ei leitud tervetel vabatahtlikel tselekoksiibiannusega 600 mg kaks korda ööpäevas (ületab 3 korda maksimaalse soovitatava ööpäevase annuse) läbi viidud väikesemahulises korduva manustamisega uuringus platseeboga võrreldes mitte mingit toimet trombotsüütide agregatsioonile ja veritsusajale.

Kliiniline toime ja ohutus

Mitmed kliinilised uuringud on kinnitanud tselekoksiibi efektiivsust ja ohutust osteoartroosi, reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi ravis. Platseebo- ja aktiivse kontrolliga kliinilistes uuringutes kestusega kuni 12 nädalat on tselekoksiibi efektiivsust põlve- ja puusaliigese osteoartroosiga kaasneva valu ja põletiku ravis hinnatud ligikaudu 4200 patsiendil. Samuti on seda platseebo- ja aktiivse kontrolliga kliinilistes uuringutes kestvusega kuni 24 nädalat hinnatud ligikaudu 2100 patsiendil reumatoidartriidist tuleneva valu ja põletiku ravis. Tselekoksiib annuses 200…400 mg ööpäevas leevendas valu kuni 24 tunniks. Platseebo- ja aktiivse kontrolliga kliinilistes uuringutes kestusega kuni 12 nädalat on tselekoksiibi tõhusust anküloseeriva spondüliidi sümptomaatiliseks raviks hinnatud ligikaudu 896 patsiendil. Neis uuringuis näitas tselekoksiib annustes 100 mg kaks korda ööpäevas, 200 mg üks kord ööpäevas, 200 mg kaks korda ööpäevas ja 400 mg üks kord ööpäevas olulist valu vähenemist, haiguse üldise aktiivsuse ja funktsiooni paranemist anküloseeriva spondüliidi puhul.

Ligikaudu 4500 patsiendil, kes esialgselt ei põdenud haavandtõbe, on tselekoksiibi annustega 50…400 mg 2 korda ööpäevas läbi viidud 5 randomiseeritud topeltpimedat platseebo kontrolliga uuringut, mis hõlmasid plaanilist seedetrakti ülaosa endoskoopiat. 12-nädalastes endoskoopilistes uuringutes, milles tselekoksiibi (annuses 100…800 mg ööpäevas) võrreldi naprokseeniga (annuses 1000 mg ööpäevas) ja ibuprofeeniga (annuses 2400 mg ööpäevas) täheldati tselekoksiibi grupis oluliselt väiksemat gastroduodenaalsete haavandite tekkeriski. Samas ei täheldatud taolist erinevust tselekoksiibi ja diklofenaki (annuses 150 mg ööpäevas) vahel. Kahes 12-nädalases uuringus ei leitud endoskoopiliste gastroduodenaalsete haavandite esinemissageduse osas erinevusi platseebo- ja tselekoksiibi annuste 200 mg ja 400 mg kaks korda ööpäevas vahel.

Pikaaegses prospektiivses ohutuse uuringus (kestusega 6…15 kuud, nn CLASS-uuring) said 5800 osteoartroosiga ja 2200 reumatoidartriidiga patsienti tselekoksiibi annuses 400 mg kaks korda ööpäevas (vastavalt 4 korda ja 2 korda suurem annus kui on soovitatav osteoartroosi ja reumatoidartriidi raviks), ibuprofeeni annuses 800 mg kolm korda ööpäevas või diklofenakki annuses 75 mg kaks korda ööpäevas (mõlema puhul on tegemist tavalise terapeutilise annusega). 22% uuringusse lülitatud patsientidest kasutas samaaegselt väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet (≤325 mg/ööpäevas), seda eelkõige tromboosi profülaktikaks. Uuringu esmase tulemusnäitaja osas, milleks olid tüsistunud haavandid (uuringus defineeritud kui seedetrakti verejooks, perforatsioon või obstruktsioon), ei täheldatud olulist erinevust tselekoksiibi ja ibuprofeeni ning tselekoksiibi ja diklofenaki vahel. Ka tselekoksiibi ja MSPVA-de kombineeritud grupi vahel ei täheldatud tüsistunud haavandite osas statistiliselt olulist erinevust (suhteline risk kogu uuringu vältel 0,77; 95%-line usaldusvahemik 0,41…1,46). Kombineeritud tulemuskriteeriumi, milleks olid tüsistunud ja

sümptomaatilised haavandid, esinemissagedus oli tselekoksiibigrupis oluliselt väiksem kui MSPVA- de kombineeritud grupis (suhteline risk 0,66; 95%-line usaldusvahemik 0,45…0,97), taolist erinevust ei täheldatud tselekoksiibi ja diklofenaki vahel. Patsientidel, kes kasutasid samaaegselt koos tselekoksiibiga väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet, täheldati tüsistunud haavandeid 4 korda sagedamini kui ainult tselekoksiibi saanud patsientidel. Kliiniliselt olulist hemoglobiinisisalduse langust (>2 g/dl), mis leidis kinnitust korduval määramisel, täheldati tselekoksiibigrupis oluliselt harvemini kui MSPVA-de grupis (suhteline risk 0,29; 95%-line usaldusvahemik 0,17…0,48). Hemoglobiinisisalduse languse väiksemat esinemissagedust täheldati nii patsientidel, kes kasutasid samaaegselt koos tselekoksiibiga atsetüülsalitsüülhapet, kui ka patsientidel, kes atsetüülsalitsüülhapet ei kasutanud.

Prospektiivses, randomiseeritud, 24-nädalases ohutusuuringus ≥60-aastastel või gastroduodenaalhaavandi anamneesiga (välja arvatud atsetüülsalitsüülhappe kasutajatel) patsientidel leiti, et teadaolevalt või arvatavalt seedetrakti päritoluga hemoglobiinisisalduse (≥ 2 g/dl) või hematokriti vähenemist (≥ 10%) esines tselekoksiibi kasutavatel patsientidel (200 mg kaks korda ööpäevas, N=2238) harvem kui diklofenak SR-i (75 mg kaks korda ööpäevas) ja omeprasooli (20 mg üks kord ööpäevas) kasutavatel patsientidel (N=2246; 0,2% vs. 1,1% teadaoleva seedetraktist tuleneva põhjuse korral, p=0,004; 0,4% vs. 2,4% arvatava seedetraktist tuleneva põhjuse korral, p=0,0001). Kliiniliselt väljendunud seedetrakti tüsistusi (nt perforatsioon, obstruktsioon või verejooks) esines väga vähe ja ravirühmade vahelised erinevused puudusid (4…5 juhtu rühma kohta).

Kardiovaskulaarne ohutus – pikaajalised uuringud sporaadiliste adenomatoossete polüüpidega patsientidel.

Kaks uuringut, milles osalesid sporaadiliste adenomatoossete polüüpidega patsiendid ja mis viidi läbi tselekoksiibi abil olid APC uuring (adenoomi ennetamine tselekoksiibi abil (Adenoma Prevention with Celecoxib)) ja PreSAP uuring (sporaadiliste adenomatoossete polüüpide ennetamine (Prevention of Spontaneous Adenomatous Polyps)). APC uuringus esines 3-aastase ravi jooksul tselekoksiibi kasutamisel kardiovaskulaarsete surmade, müokardiinfarktide või insuldi kombineeritud tulemusnäitaja (koondatud) annusest sõltuv esinemissageduse suurenemine võrreldes platseeboga. PreSAP uuringus sama kombineeritud tulemusnäitaja riski statistiliselt olulist suurenemist ei näidatud.

APC uuringus olid kardiovaskulaarsete surmade, müokardiinfarkti ja insuldi kombineeritud tulemusnäitaja (koondatud) suhtelised riskid võrreldes platseeboga 3,4 (95% usaldusintervall 1,4…8,5), kui tselekoksiibi manustati annustes 400 mg kaks korda ööpäevas ja 2,8 (95% usaldusintervall 1,1…7,2), kui tselekoksiibi manustati annustes 200 mg kaks korda ööpäevas. 3 aasta jooksul olid kumulatiivsed esinemissagedused selle kombineeritud tulemusnäitaja puhul vastavalt 3,0% (20/671 isikut) ja 2,5% (17/685 isikut), võrreldes 0,9% (6/679 isikut) platseebo puhul. Suurenemised mõlemas tselekoksiibi annuse grupis tekkisid platseebogrupi suhtes peamiselt müokardiinfarktide esinemissageduse suurenemise tõttu.

PreSAP uuringus oli sama kombineeritud tulemusnäitaja (koondatud) suhteline risk võrreldes platseeboga 1,2 (95% usaldusintervall 0,6…2,4), kui tselekoksiibi manustati annuses 400 mg üks kord ööpäevas. 3 aasta jooksul oli selle kombineeritud tulemusnäitaja (koondatud) kumulatiivne esinemissagedus vastavalt 2,3% (21/933 isikut) ja 1,9% (12/628 isikut). Müokardiinfarkti esinemissagedus (koondatud) oli 1,0% (9/933 isikut) kui tselekoksiibi manustati annuses 400 mg üks kord ööpäevas ja 0,6% (4/628 isikut) platseebo puhul.

Andmed kolmandast pikaajalisest uuringust ADAPT (Alzheimeri tõve põletikuvastase ennetamise uuring (Alzheimer's Disease Anti-inflammatory Prevention Trial)) ei näidanud oluliselt suurenenud kardiovaskulaarset riski, kui tselekoksiibi manustati annuses 200 mg kaks korda ööpäevas võrreldes platseeboga. Sarnase kombineeritud tulemusnäitaja puhul (kardiovaskulaarne surm, müokardiinfarkt, insult) oli suhteline risk võrreldes platseeboga 1,14 (95% usaldusintervall 0,61…2,12) kui tselekoksiibi manustati annuses 200 mg kaks korda ööpäevas. Müokardiinfarkti esinemissagedus oli 1,1% (8/717 patsienti), kui tselekoksiibi manustati annuses 200 mg kaks korda ööpäevas ja 1,2% (13/1070 patsienti) platseebo puhul.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Tselekoksiib imendub hästi ja saavutab maksimaalse plasmakontsentratsiooni ligikaudu 2…3 tundi pärast manustamist. Manustamine koos kõrge rasvasisaldusega toiduga pikendab imendumisaega ligikaudu 1 tunni võrra.

Jaotumine

Seonduvus plasmavalkudega on terapeutiliste plasmakontsentratsioonide korral ligikaudu 97% ning tselekoksiib ei seondu eelistatult erütrotsüütidega

Metabolism

Tselekoksiibi metabolism toimub peamiselt ensüümi tsütokroom P450 2C9 abil. Inimese plasmast on leitud kolm metaboliiti, mis ei ole aktiivsed COX-1 või COX-2 inhibiitorid, so esmane alkohol, talle vastav karboksüülhape ja selle glükuroniidi konjugaat.

Tsütokroom P450 2C9 aktiivsus on vähenenud isikutel, kellel on geeni polümorfism, mis viib ensüümi aktiivsuse vähenemisele, näiteks homosügootne CYP2C9*3 polümorfism.

Farmakokineetilises uuringus manustati tselekoksiibi annuses 200 mg üks kord ööpäevas tervetele vabatahtlikele, kelle genotüüp oli kas CYP2C9*1/*1, CYP2C9*1/*3 või CYP2C9*3/*3. Tselekoksiibi keskmine C maxja AUC(0–24) olid 7. päevaks vastavalt ligikaudu neli korda ja seitse korda suuremad CYP2C9*3/*3 genotüübiga patsientidel võrreldes teiste genotüüpidega. Kolmes erinevas ühekordse annuse uuringus, milles osales ka viis CYP2C9*3/*3 genotüübiga isikut, suurenes ühekordse annuse AUC(0–24) ligikaudu kolm korda võrreldes normaalsete metaboliseerijatega. Hinnanguliselt on homosügootse *3/*3 genotüübi esinemissagedus erinevate etniliste gruppide lõikes 0,3…1,0%.

Patsientidele, kellel on teada või kahtlustatakse ensüüm CYP2C9 aktiivsuse langust lähtudes eelnevast anamneesist/kogemusest teiste CYP2C9 substraatidega, tuleb tselekoksiibi manustada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Eakate afroameerika ja kaukaasia rassi kuuluvate patsientide vahel ei ole tselekoksiibi farmakokineetiliste parameetrite osas leitud kliiniliselt olulisi erinevusi .

Eakatel naistel (>65-aastased) on tselekoksiibi plasmakontsentratsiooon ligikaudu 100% võrra suurenenud.

Võrreldes normaalse maksafunktsiooniga indiviididega oli kerge maksakahjustusega patsientidel tselekoksiibi Cmax suurenenud keskmiselt 53% ja AUC keskmiselt 26%. Antud näitajad mõõduka maksakahjustusega patsientidel olid vastavalt 41% ja 146%. Tselekoksiibi metaboliseerimisvõime

kerge ja mõõduka maksakahjustusega patsientidel korreleerus kõige paremini nende seerumi albumiinisisaldusega. Mõõduka maksakahjustuse korral (seerumi albumiinisisaldus 25…35 g/l) tuleb ravi tselekoksiibiga alustada poole väiksema annusega, kui soovitatakse normaalse maksafunktsiooniga patsientidele. Raske maksakahjustusega patsientidel (seerumi albumiinisisaldus <25 g/l) ei ole tselekoksiibi farmakokineetikat uuritud ja tselekoksiibi kasutamine on nende puhul vastunäidustatud.

Tselekoksiibi kasutamise kohta neerukahjustuse korral on vähe andmeid. Ehkki tselekoksiibi farmakokineetikat neerukahjustusega patsientidel ei ole uuritud, ei ole põhjust eeldada, et see oleks oluliselt erinev normaalse neerufunktsiooniga patsientide omast. Tselekoksiibi kasutamisel kerge ja mõõduka neerukahjustusega patsientidel tuleb olla ettevaatlik. Raske neerukahjustuse korral ei tohi tselekoksiibi kasutada.

Eritumine

Tselekoksiib eritub peamiselt metaboliseerumise teel. Alla 1% annusest eritub muutumatul kujul uriiniga. Tselekoksiibi ekspositsiooni varieeruvus isikute vahel on ligikaudu 10-kordne. Tselekoksiibi farmakokineetika on terapeutilises annusevahemikus annusest ja ajast sõltumatu. Eritumise poolväärtusaeg on 8…12 tundi. Tasakaalukontsentratsiooni staadiumi plasmakontsentratsioon saavutatakse 5 ravipäeva jooksul.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Konventsionaalsetes embrüofetaalse toksilisuse uuringutes täheldati annusest sõltuvalt diafragmaalsongasid (rottide loodetel) ja südame-veresoonkonna väärarenguid (küülikute loodetel) vaba tselekoksiibi süsteemse ekspositsiooni korral, mis ületas rottidel 5 korda ja küülikutel 3 korda plasmakontsentratsiooni, mida täheldatakse inimesel maksimaalse soovitatava ööpäevase annuse (400 mg) manustamise järgselt. Diafragmaalsongasid täheldati ka peri- ja postnataalse toksilisuse uuringuis rottidel, kui tselekoksiibi manustati organogeneesi perioodil. Nimetatud uuringus oli väikseim süsteemne ekspositsioon, mille korral veel vähemalt ühel katseloomal antud anomaaliat täheldati, ligikaudu kolm korda kõrgem kui täheldatakse inimesel maksimaalse soovitatava ööpäevase annuse korral.

Katseloomadel põhjustas tselekoksiibi manustamine varases embrüonaalse arengu perioodis loodete preimplantatsioonilist ja postimplantatsioonilist hukkumist. Nimetatud toimed on oodatavad prostaglandiinide sünteesi inhibeerimise järgselt.

Tselekoksiib eritus roti rinnapiima. Peri- ja postnataalses uuringus rottidel kutsus tselekoksiibi manustamine esile toksilisi nähte imetatavatel järglastel.

Konventsionaalsetes korduvtoksilisuse, genotoksilisuse või kantserogeensuse uuringutest tselekoksiibiga ei ole ilmnenud muid potentsiaalseid ohte inimesele kui need, mida on kirjeldatud antud toote omaduste kokkuvõtte muudes alalõikudes. Kaheaastases toksilisuse uuringus täheldati tselekoksiibi suurte annuste kasutamisel isastel rottidel mitteadrenaalse tromboosi sagenemist.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Celekoxib Ranbaxy kapslid:

Laktoosmonohüdraat,

Povidoon (PVP K30),

Kolloidne veevaba ranidioksiid (Aerosil 200),

Naatriumlaurüülsulfaat,

Naatriumkroskarmelloos (Ac-di-sol),

Magneesiumstearaat.

Kapsli kest: Želatiin,

Naatriumlaurüülsulfaat Titaandioksiid (E171)

Tint: Šellak,

Propüleenglükool, Must raudoksiid (E172), Kaaliumhüdroksiid

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/aklaar-alumiinium blistrid

Celecoxib Ranbaxy 100 mg ja 200 mg on saadaval 0, 20, 30 või 40 kapslit karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

6.6Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erinõuded puuduvad

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road,

London, W45YE,

Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Celecoxib Ranbaxy 100 mg: 852314

Celecoxib Ranbaxy 200 mg: 852214

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

15.09.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2014.