Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Capecitabine fresenius kabi 500 mg - õhukese polümeerikattega tablett (500mg)

ATC Kood: L01BC06
Toimeaine: kapetsitabiin
Tootja: Fresenius Kabi Oncology Plc.

Artikli sisukord

CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 MG
õhukese polümeerikattega tablett (500mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid kapetsitabiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Capecitabine Fresenius Kabi ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Capecitabine Fresenius Kabi kasutamist

3.Kuidas Capecitabine Fresenius Kabi’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Capecitabine Fresenius Kabi’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Capecitabine Fresenius Kabi ja milleks seda kasutatakse

Capecitabine Fresenius Kabi kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütostaatikumideks. Tsütostaatikumid peatavad vähirakkude kasvu. Capecitabine Fresenius Kabi õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 150 mg või 500 mg kapetsitabiini, mis ise ei ole tsütostaatikum. Alles pärast imendumist organismis muutub see aine toimivaks kasvajavastaseks aineks (rohkem kasvajakoes kui normaalsetes kudedes).

Capecitabine Fresenius Kabi’t kasutatakse käärsoole-, pärasoole-, mao- või rinnanäärmevähi raviks. Peale selle kasutatakse Capecitabine Fresenius Kabi’t veel käärsoolevähi taastekke ärahoidmiseks pärast kasvaja täielikku kirurgilist eemaldamist.

Capecitabine Fresenius Kabi’t võib kasutada üksinda või kombinatsioonis teiste ravimitega.

2. Mida on vaja teada enne Capecitabine Fresenius Kabi kasutamist

Ärge kasutage Capecitabine Fresenius Kabi’t:

-kui olete kapetsitabiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Teatage oma arstile, kui te teate, et teil esineb allergiat või ülitundlikkust selle ravimi suhtes;

-kui teil on kunagi varem esinenud raskekujulisi reaktsioone fluoropürimidiinravi suhtes (see on vähivastaste ravimite rühm, kuhu kuulub näiteks fluorouratsiil);

-kui te olete rase või toidate last rinnaga;

-kui teie veres on väga madal valgete vereliblede või vereliistakute arv (leukopeenia, neutropeenia või trombotsütopeenia);

-kui teil on rasked maksa- või neerutalitluse häired;

-kui teil on teadaolev ensüümi dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) vaegus (see ensüüm osaleb uratsiili ja tümidiini ainevahetuses) või

-kui te saate praegu või olete viimase 4 nädala jooksul saanud ravi brivudiini, sorivudiini või sarnaste ravimitega osana herpes zoster’i (tuulerõuged või vöötohatis) ravist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne kapetsitabiini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on maksa- või neeruhaigus;

-kui teil on või on kunagi olnud probleeme südamega (näiteks ebakorrapärane südametegevus või valu rinnus, lõuas ja seljas, mis tekib kehalise koormuse ajal ja südame verevarustuse häirete tõttu);

-kui teil on mõni ajuhaigus (näiteks vähk, mille siirded on levinud ajju või närvikahjustus (neuropaatia));

-kui teil on kaltsiumi ainevahetuse häired (ilmnevad vereanalüüsides);

-kui teil on suhkurtõbi;

-kui teie keha ei suuda tugeva oksendamise ja kõhulahtisuse tõttu omastada toitu ega vett;

-kui teil on kõhulahtisus;

-kui teie organism on kaotanud või kaotab palju vedelikku;

-kui teie veres on ioonide tasakaalu häired (elektrolüütide tasakaalu häired, mida näitavad vereanalüüsid);

-kui teil on esinenud silmaprobleeme, kuna te võite vajada silmade erilist jälgimist;

-kui teil on raske nahareaktsioon.

DPD vaegus: DPD vaegus on harvaesinev kaasasündinud seisund, millega tavaliselt ei kaasne terviseprobleeme, kui te ei saa teatud ravimeid. Kui teil on tuvastamata DPD vaegus ja te võtate kapetsitabiini, võivad lõigus 4 loetletud kõrvaltoimed avalduda raskel kujul. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui olete mures mõne kõrvaltoime pärast või kui te märkate muid kõrvaltoimeid, mida ei ole infolehes loetletud (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Lapsed ja noorukid

Capecitabine Fresenius Kabi ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja noorukitel. Ärge andke kapetsitabiini lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Capecitabine Fresenius Kabi

Enne ravi alustamist teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on väga oluline, kuna enam kui ühe ravimi võtmine üheaegselt võib tugevdada või nõrgendada nende ravimite toimeid. Te peate olema eriti ettevaatlik, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

-podagraravimid (allopurinool);

-verehüübimist vähendavad ravimid (kumariin, varfariin);

-teatud viirusevastased ravimid (sorivudiin ja brivudiin);

-krambi- või lihasvärinate vastased ravimid (fenütoiin);

-alfainterferoon;

-kiiritusravi või teatud vähiravimid (foliinhape, oksaliplatiin, bevatsizumab, tsisplatiin, irinotekaan);

-ravimid, mida kasutatakse foolhappe puuduse korral.

Capecitabine Fresenius Kabi koos toidu ja joogiga

Võtke kapetsitabiini mitte rohkem kui 30 minutit pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, siis informeerige sellest oma arsti enne ravi alustamist. Kapetsitabiini ei tohi võtta, kui te olete rase või plaanite rasestuda. Kapetsitabiini võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita. Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Capecitabine Fresenius Kabi võib põhjustada pearinglust, iiveldust või väsimust. Seega on võimalik, et kapetsitabiin võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Capecitabine Fresenius Kabi sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, siis pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Capecitabine Fresenius Kabi’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Capecitabine Fresenius Kabi’t tohib määrata ainult arst, kellel on vähivastaste ravimite kasutamise kogemus.

Capecitabine Fresenius Kabi tabletid tuleb alla neelata tervelt koos veega ja 30 minuti jooksul pärast sööki.

Arst määrab teile ravimi annuse ja raviskeemi täpselt teie vajadusi arvestades. Kapetsitabiini annuse määramine põhineb teie keha pindala suurusel. Seda arvutatakse teie pikkuse ja kehakaalu järgi. Tavaline annus täiskasvanutele on 1250 mg/m2 keha pindala kohta võetuna 2 korda päevas (hommikul ja õhtul). Toome siinkohal kaks näidet: inimese keha pindala, kes kaalub 64 kg ja on 1,64 m pikk, on 1,7 m2 ja tal tuleb võtta neli 500 mg tabletti ning ühe 150 mg tableti kaks korda päevas. Inimese keha pindala, kes kaalub 80 kg ja on 1,80 m pikk, on 2,00 m2 ja tal tuleb võtta viis 500 mg tabletti kaks korda päevas.

Capecitabine Fresenius Kabi tablette võetakse tavaliselt 14 päeva järjest. Sellele järgneb 7-päevane ravipaus (siis tablette ei võeta). See 21-päevane periood on üks ravitsükkel.

Kombinatsioonis teiste ravimitega võib tavaline annus täiskasvanutele olla alla 1250 mg/m2 keha pindala kohta ja teil võib olla vaja tablette võtta erineva aja jooksul (nt iga päev ilma ravipausita).

Arst ütleb teile, millist annust, millal ja kui kaua te peate võtma.

Arst võib pidada vajalikuks, et te võtate igal annustamiskorral kombineeritult 150 mg ja 500 mg tablette.

-Võtke tablette vastavalt arsti ettekirjutusele hommikul ja õhtul.

-Võtke tabletid 30 minuti jooksul pärast sööki (pärast hommiku- ja õhtusööki).

-Ülimalt oluline on võtta ravimit täpselt arsti ettekirjutuse kohaselt.

Kui te võtate Capecitabine Fresenius Kabi’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kapetsitabiini rohkem kui ette nähtud, võtke arstiga ühendust niipea kui võimalik enne järgmise annuse võtmist.

Kui te võtate palju rohkem kapetsitabiini kui ette nähtud, võivad teil tekkida järgmised kõrvaltoimed: iiveldus või oksendamine, kõhulahtisus, soole- või suu limaskestapõletik või –haavandid, valu või soole- või maoverejooks või luuüdi pärssumine (teatud tüüpi vererakkude arvu langus). Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

Kui te unustate Capecitabine Fresenius Kabi’t võtta

Ärge võtke unustatud annust üldse ja ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake tavalist annustamisskeemi ja pidage nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate Capecitabine Fresenius Kabi võtmise

Kapetsitabiin-ravi lõpetamisega ei kaasne mingeid kõrvaltoimed. Kui te tarvitate kumariinirühma antikoagulante (mis sisaldavad näiteks fenprokumooni), võib arst pidada vajalikuks antikoagulandi annuse muutmist kapetsitabiini manustamise lõpetamisel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

KATKESTAGE otsekohe kapetsitabiini võtmine ning võtke ühendust arstiga, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest sümptomitest:

-Kõhulahtisus: kui roojamine sageneb nelja või enama korrani võrreldes tavalise roojamisega igal päeval või esineb öösiti.

-Oksendamine: kui te oksendate sagedamini kui üks kord 24 tunni jooksul.

-Iiveldus: kui teil kaob söögiisu ning igapäevaselt söödud toidu hulk on tunduvalt väiksem kui tavaliselt.

-Stomatiit: kui suus ja/või kurgus tekib punetus, valu, turse või haavandid.

-Käte ja jalgade nahareaktsioon: kui käed ja/või jalad valutavad, on turses, punetavad või tekib torkimistunne.

-Palavik: kui teil on tekkinud palavik 38°C või rohkem.

-Infektsioon: kui teil tekivad bakterite, viiruste või muude mikroorganismide poolt põhjustatud infektsiooni nähud.

-Valu rinnus: kui teil tekib lokaliseerunud valu rinnaku keskosas, eriti kui see tekib kehalise koormuse ajal.

-Stevensi-Johnsoni sündroom: kui teil tekib valulik punane või lillakas lööve, mis levib edasi ja villistub ja/või teil hakkavad tekkima limaskestakahjustused (nt suus ja huultel), eriti juhul kui teil esines enne seda ülitundlikkus valguse suhtes, hingamisteede infektsioon (nt bronhiit) ja/või palavik.

Varasel sekkumisel mööduvad need kõrvaltoimed tavaliselt 2 või 3 päevaga pärast ravi katkestamist. Kui need kõrvaltoimed püsivad, võtke otsekohe ühendust arstiga. Arst võib pidada vajalikuks alustada ravi uuesti väiksemate annustega.

Lisaks eespool loetletud kõrvaltoimetele võivad kapetsitabiini kasutamisel ainsa ravimina tekkida järgmised väga sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st:

-kõhuvalu;

-nahalööve, kuiv või sügelev nahk;

-väsimus;

-söögiisu kadumine (isutus).

Need kõrvaltoimed võivad muutuda raskeks; seetõttu on tähtis, et alati, kui teil tekib mingi kõrvaltoime, peate te otsekohe pöörduma oma arsti poole. Arst võib teil soovitada vähendada ravimi annust ja/või ajutiselt katkestada ravi kapetsitabiiniga. Sedasi saab vähendada tõenäosust, et kõrvaltoime jääb püsima või muutub raskeks.

Muud kõrvaltoimed on:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st) on järgmised:

-valgete vereliblede või punaste vereliblede arvu vähenemine (nähtav analüüsides);

-dehüdratsioon (veetustumine), kehakaalu vähenemine;

-unetus (insomnia), depressioon;

-peavalu, unisus, pearinglus, ebatavalised aistingud nahal (tuimus või torkimistunne), maitsetundlikkuse muutused;

-silmaärritus, suurenenud pisaratootmine, silma punetus (konjunktiviit);

-veenide põletik (tromboflebiit);

-hingeldus, ninaverejooksud, köha, nohu;

-külmavillid või muud herpesinfektsiooni nähud;

-infektsioon kopsudes või hingamisteedes (nt kopsupõletik või bronhiit);

-veritsus sooltes, kõhukinnisus, ülakõhuvalu, seedehäire, liigsed kõhugaasid, suukuivus;

-nahalööve, juuste väljalangemine (alopeetsia), nahapunetus, naha kuivus, sügelus (kihelus), naha värvuse muutus, naha irdumine, nahapõletik, küünte kahjustused;

-valu liigestes või jäsemetes, rinnus või seljas;

-palavik, jäsemete tursed, haigusetunne;

-maksafunktsiooni häired (nähtavad vereanalüüsides) ja bilirubiini taseme tõus veres (eritub maksa kaudu).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st) on järgmised:

-vereinfektsioon, kuseteede infektsioon, naha infektsioon, infektsioonid ninas ja kurgus, seeninfektsioonid (sh suuõõnes), gripp, gastroenteriit, hambaabstsess;

-nahaalused kühmud (lipoom);

-vererakkude, sh vereliistakute hulga vähenemine, vere vedeldumine (nähtav analüüsides);

-allergia;

-suhkurtõbi, kaaliumi taseme langus veres, alatoitumus, triglütseriidide taseme tõus veres;

-segasusseisund, paanikahood, meeleolulangus, suguiha vähenemine;

-kõnetakistus, mäluhäired, liigutuste koordinatsiooni kadumine, tasakaaluhäired, minestamine, närvikahjustus (neuropaatia) ja tundlikkuse häired;

-hägune või topeltnägemine;

-peapööritus, kõrvavalu;

-ebaregulaarne südame löögisagedus ja südamepekslemine (arütmiad), valu rinnus ja südameatakk (infarkt);

-verehüübed süvaveenides, kõrge või madal vererõhk, kuumahood, külmad jäsemed, lillakad täpid nahal;

-verehüübed kopsu veenides (kopsuemboolia), kopsu kokkulangemine, veriköha, astma, pingutusel tekkiv hingeldus;

-soolte ummistus, vedeliku kogunemine kõhuõõnde, söögitoru, mao, peen- või jämesoole põletik, valu alakõhus, ebamugavustunne kõhus, kõrvetised (toidu tagasiheide maost), veri väljaheites;

-ikterus (naha ja silmade muutumine kollaseks);

-haavandid ja villid nahal, naha reaktsioon päikesevalguse suhtes, peopesade punetus, näo turse või valu;

-liigeste paistetus või jäikus, luuvalu, lihaste nõrkus või jäikus;

-vedeliku kogunemine neerudesse, öine sagedasem urineerimine, kusepidamatus, veri uriinis, veres kreatiniini taseme tõus (neerufunktsiooni häirele viitav näht);

-ebatavaline veritsus tupest;

-paistetus (tursed), külmavärinad või lõdisemine.

Mõned neist kõrvaltoimetest esinevad sagedamini, kui kapetsitabiini kasutatakse koos teiste vähiravimitega. Viimasel juhul on lisaks esinenud ka järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st) on järgmised:

-naatriumi, magneesiumi või kaltsiumi taseme langus veres, veresuhkru taseme tõus;

-närvivalu;

-helin või kumin kõrvus (tinnitus), kuulmiskadu;

-veenipõletik;

-luksumine, hääletämbri muutused;

-valu või muutunud/imelik tunne suus, valu lõualuus;

-higistamine, öine higistamine;

-lihasspasmid;

-urineerimisraskused, veri või valk uriinis;

-verevalum või reaktsioon süstekohas (on põhjustatud teiste samaaegselt manustatud ravimite poolt).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st) on järgmised:

-pisarakanali ahenemine või ummistus (pisarakanali stenoos);

-maksapuudulikkus;

-põletik, mis põhjustab sapisekretsiooni takistusi või ummistusi sapiteedes (kolestaatiline hepatiit);

-spetsiifilised muutused elektrokardiogrammil (QT intervalli pikenemine);

-teatud tüüpi südame rütmihäired (sh ventrikulaarne fibrillatsioon, torsade de pointes ja bradükardia);

-silmapõletik, mis põhjustab silmavalu ja võib anda ka nägemishäireid;

-immuunsüsteemi häirete tõttu tekkiv nahapõletik, mille korral tekivad punetavad ketendavad laigud.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st) on järgmised:

-raske nahareaktsioon, nt haavandunud ja villiline nahalööve, millega võivad kaasneda ka haavandid suus, ninas, suguelunditel, labakätel ja -jalgadel ning silmades (punetavad ja turses silmad).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Capecitabine Fresenius Kabi’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja siltidel pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate nähtavaid riknemise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Capecitabine Fresenius Kabi sisaldab

-Toimeaine on kapetsitabiin.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg või 500 mg kapetsitabiini.

-Teised koostisosad on:

-Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos (E460), hüpromelloos (E464), kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat (E572).

-Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool, punane raudoksiid (E172).

Kuidas Capecitabine Fresenius Kabi välja näeb ja pakendi sisu

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roosat värvi kapslikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „150“ ja teine külg on sile.

Pakendis on 60 õhukese polümeerikattega tabletti (6 blistrit, igas 10 tabletti).

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roosat värvi kapslikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „500“ ja teine külg on sile.

Pakendis on 120 õhukese polümeerikattega tabletti (12 blistrit, igas 10 tabletti).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Ühendkuningriik

Tootjad:

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Ühendkuningriik

või

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

Paola PLA3000

MALTA.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten

 

Belgia

Capecitabine Fresenius Kabi 150

mg filmomhulde tabletten

Capecitabine Fresenius Kabi 500

mg filmomhulde tabletten

 

Küpros

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

 

Tšehhi Vabariik

Capecitabine Fresenius Kabi 150

mg potahované tablety

Capecitabine Fresenius Kabi 500

mg potahované tablety

 

Taani

Capecitabin Fresenius Kabi

 

Eesti

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg

 

Kreeka

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία

 

Hispaania

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

 

Prantsusmaa

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg comprimé pelliculé

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg comprimé pelliculé

 

Ungari

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmtabletta

 

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg filmtabletta

Iirimaa

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg film-coated tablet

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg film-coated tablet

 

Island

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmuhúðuð tafla

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmuhúðuð tafla

 

Itaalia

Capecitabina Fresenius Kabi

 

Läti

Capecitabine Fresenius Kabi 150

mg apvalkotās tabletes

Capecitabine Fresenius Kabi 500

mg apvalkotās tabletes

 

Leedu

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg plėvele dengtos tabletės

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg plėvele dengtos tabletės

 

Malta

Capecitabine Fresenius Kabi 150

mg film-coated tablet

Capecitabine Fresenius Kabi 500

mg film-coated tablet

 

Holland

Capecitabine Fresenius Kabi150 mg filmomhulde tabletten

Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmomhulde tabletten

 

Norra

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdrasjerte tabletter

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdrasjerte tabletter

 

Poola

Capecitabine Fresenius Kabi

 

Portugal

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg

Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg

 

Rumeenia

Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimate filmate

Capecitabina Fresenius Kabi500 mg comprimate filmate

 

Rootsi

Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg, filmdragerade tabletter

 

Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg, filmdragerade tabletter

Sloveenia

Kapecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmskoobloženetablete

Kapecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmskoobloženetablete

 

Slovaki Vabariik

Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmom obalené tablety

Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmom obalené tablety

 

Ühendkuningriik

Capecitabine Fresenius Kabi 150

mg film-coated tablet

Capecitabine Fresenius Kabi 500

mg film-coated tablet

 

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg kapetsitabiini.

INN: Capecitabinum

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):

41 mg laktoosmonohüdraati (500 mg tabletis).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Roosat värvi kapslikujulised kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „500“ ja teine külg on sile.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kapetsitabiin on näidustatud III (Dukes’i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravis operatsiooni järgselt (vt lõik 5.1).

Kapetsitabiin on näidustatud metastaatilise kolorektaalvähi raviks (vt lõik 5.1).

Kapetsitabiin on näidustatud kaugelearenenud maovähi esimese valiku raviks kombinatsioonis plaatinapreparaate sisaldava raviskeemiga (vt lõik 5.1).

Kapetsitabiin kombinatsioonis dotsetakseeliga (vt lõik 5.1) on näidustatud lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks juhul, kui eelnev tsütotoksiline keemiaravi pole andnud tulemust. Eelnenud ravi peab olema sisaldanud antratsükliini. Kapetsitabiin on näidustatud ka monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks, kui taksaani ja antratsükliini sisaldav keemiaravi pole andnud tulemust või kui ravi jätkamine antratsükliiniga pole näidustatud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Kapetsitabiini tohib määrata ainult kasvajavastase ravi kogemusega arst. Kõiki patsiente on soovitatav esimese ravitsükli ajal hoolikalt jälgida.

Haiguse progresseerumisel või talumatu toksilisuse tekkimisel tuleb ravi lõpetada. Kapetsitabiini standardse ja vähendatud annuse arvestamine vastavalt kehapinna suurusele algannuste 1250 mg/m2 ja 1000 mg/m2 puhul on toodud vastavalt tabelites 1 ja 2.

Annustamine

Soovitatavad annused (vt lõik 5.1).

Monoteraapia

Käärsoole-, kolorektaal- ja rinnanäärmevähk

Monoteraapiana kasutamisel on kapetsitabiini soovitatav algannus käärsoolevähi adjuvantravis, metastaatilise kolorektaalvähi või lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi ravis 1250 mg/m2 kehapinna kohta kaks korda ööpäevas (hommikul ja õhtul, mis vastab ööpäevasele

koguannusele 2500 mg/m) 14 päeva, millele järgneb 7-päevane ravipaus. Käärsoolevähi III staadiumi adjuvantravi soovitatav kestus on kokku 6 kuud.

Kombinatsioonravi

Käärsoolevähk, kolorektaalvähk ja maovähk

Kombinatsioonravina kasutamisel tuleb kapetsitabiini soovitatavat algannust vähendada

800...1000 mg/m-ni, kui seda manustatakse kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul, millele järgneb 7- päevane ravipaus, või 625 mg/m-ni kaks korda ööpäevas, kui seda manustatakse pidevalt (vt lõik 5.1). Kombinatsioonis irinotekaaniga on soovitatav algannus 800 mg/m, mis manustatakse kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul koos järgneva 7-päevase puhkeperioodiga. Sellele lisandub irinotekaani annus 200 mg/m2 päeval 1. Bevatsizumabi lisamine kombineeritud raviskeemi ei mõjuta kapetsitabiini algannust. Kapetsitabiini ja tsisplatiini kombinatsiooni saavatel patsientidel tuleb enne tsisplatiini manustamist alustada (juhindudes tsisplatiini ravimi omaduste kokkuvõttest) premedikatsiooni, et säilitada organismi piisav hüdratsioon ja tagada antiemeetiline ravi. Premedikatsiooni antiemeetikumidega vastavalt oksaliplatiini ravimi omaduste kokkuvõttele soovitatakse kasutada patsientidel, kes saavad kapetsitabiini pluss oksaliplatiini kombinatsiooni. Käärsoolevähi III staadiumi adjuvantravi soovitatav kestus on 6 kuud.

Rinnanäärmevähk

Kombinatsioonis dotsetakseeliga on kapetsitabiini soovitatavaks algannuseks metastaatilise rinnanäärmevähi ravis 1250 mg/m2 kehapinna kohta kaks korda ööpäevas 14 päeva vältel, millele järgneb 7-päevane ravipaus, ning dotsetakseeli manustatakse annuses 75 mg/m2 kehapinna kohta ühetunnise veenisisese infusioonina iga kolme nädala järel. Kapetsitabiini ja dotsetakseeli kombineeritud ravi saavatel patsientidel tuleb enne dotsetakseeli manustamist alustada (juhindudes dotsetakseeli ravimi omaduste kokkuvõttest) premedikatsiooni suukaudsete kortikosteroididega, näiteks deksametasooniga.

Capecitabine Fresenius Kabi annuse arvestamine

Tabel 1 Standardse ja vähendatud annuse arvestamine vastavalt kehapinna suurusele kapetsitabiini algannuse 1250 mg/m2 puhul

 

 

Annus 1250 mg/m2 (kaks korda ööpäevas)

 

 

Täisannus

150 mg tablettide

Vähendatud annus

Vähendatud annus

 

 

ja/või 500 mg

(75%)

(50%)

 

 

tablettide arv ühe

 

 

 

1250 mg/m

manustamiskorra

 

 

 

 

kohta (manustada

950 mg/m

625 mg/m

 

 

hommikul ja õhtul)

 

 

Kehapindala

Annus ühe

150 mg

500 mg

Annus ühe

Annus ühe

(m)

manustamiskorra

 

 

manustamiskorra

manustamiskorra

 

kohta (mg)

 

 

kohta (mg)

kohta (mg)

≤ 1,26

-

1,27...1,38

1,39...1,52

1,53...1,66

-

1,67...1,78

1,79...1,92

1,93...2,06

-

2,07...2,18

≥ 2,19

Tabel 2

Standardse ja vähendatud annuse arvestamine vastavalt kehapinna suurusele

 

 

kapetsitabiini algannuse 1000 mg/m2 puhul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annus 1000 mg/m2 (kaks korda ööpäevas)

 

 

 

 

Täisannus

150 mg tablettide

Vähendatud annus

Vähendatud annus

 

 

 

 

ja/või 500 mg

(75%)

(50%)

 

 

 

 

tablettide arv ühe

 

 

 

 

 

1000 mg/m

manustamiskorra

750 mg/m

500 mg/m

 

 

 

 

kohta (manustada

 

 

 

 

 

 

hommikul ja õhtul)

 

 

 

Kehapindala

Annus ühe

 

 

Annus ühe

Annus ühe

 

(m)

 

manustamiskorra

150 mg

500 mg

manustamiskorra

manustamiskorra

 

 

 

kohta (mg)

 

 

kohta (mg)

kohta (mg)

 

≤ 1,26

 

 

1,27…1,38

 

1,39…1,52

 

1,53…1,66

 

1,67…1,78

 

1,79…1,92

 

1,93…2,06

-

 

2,07…2,18

 

≥ 2,19

 

Annuste kohandamine ravi ajal:

Üldine

Kapetsitabiin-raviga seotud toksilisust võib ravida sümptomaatiliselt ja/või annuse muutmisega (ravi katkestamine või annuse vähendamine). Kui annust vähendatakse, ei tohi seda enam hiljem suurendada. Kõrvaltoimete puhul, mis raviarsti hinnangul ei kujune tõenäoliselt tõsisteks või eluohtlikeks (nt alopeetsia, maitsetundlikkuse muutused, küünekahjustused), võib ravi jätkata annust vähendamata või ravi katkestamata. Kapetsitabiini saavaid patsiente tuleb informeerida vajadusest mõõdukate või raskete toksilisuse nähtude ilmnemisel koheselt ravi katkestada. Toksilisuse tõttu ärajäänud kapetsitabiini annuseid ei asendata. Järgnevalt on toodud soovitatav annuse kohandamine toksilisuse ilmnemise korral:

Tabel 3 Kapetsitabiini annuse vähendamise skeem (3-nädalane tsükkel või pidev ravi)

Toksilisuse astmed *

Annuse kohandamine selle

Annuse kohandamine

 

ravitsükli ajal

järgmiseks tsükliks/annus

 

 

(% algannusest)

• 1. aste

Annus jääb samaks

Annus jääb samaks

• 2. aste

 

 

- esmakordne ilmnemine

Katkestada ravi kuni taandub

100%

- teistkordne ilmnemine

astmeni 0...1

75%

- kolmas ilmnemine

 

50%

- neljas ilmnemine

Lõpetada ravi lõplikult

Ei ole asjakohane

• 3. aste

 

 

- esmakordne ilmnemine

Katkestada ravi kuni taandub

75%

- teistkordne ilmnemine

astmeni 0...1

50%

- kolmas ilmnemine

Lõpetada ravi lõplikult

Ei ole asjakohane

• 4. aste

 

 

- esmakordne ilmnemine

Lõpetada ravi lõplikult

50%

 

või

 

 

kui arsti arvates on ravi jätkamine

 

 

patsiendile parim, siis katkestada

 

 

ravi kuni taandub astmeni 0...1

 

Toksilisuse astmed *

Annuse kohandamine selle

Annuse kohandamine

 

ravitsükli ajal

järgmiseks tsükliks/annus

 

 

(% algannusest)

- teistkordne ilmnemine

Lõpetada ravi lõplikult

Ei ole asjakohane

*Vastavalt Kanada Riikliku Vähiinstituudi kliiniliste uuringute grupi (NCIC CTG, National Cancer Institute of Canada Clinical Trial Group) üldise toksilisuse kriteeriumidele (1. versioon) või USA Riikliku Vähiinstituudi vähiravi hindamisprogrammi kõrvaltoimete terminoloogia üldistele kriteeriumidele (CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events) (versioon 4.0). Käe-jala sündroom ja hüperbilirubineemia vt lõik 4.4.

Hematoloogia

Kui patsiendil on enne ravi alustamist neutrofiilide arv < 1,5 x 10/l ja/või trombotsüütide arv

< 100 x 10/l, ei tohi kapetsitabiini manustada. Kui plaanivälised laborianalüüsid ravitsükli jooksul näitavad, et neutrofiilide arv langeb alla 1,0 x 10/l või trombotsüütide arv alla 75 x 10/l, tuleb ravi kapetsitabiiniga lõpetada.

Annuse muutmine toksilisuse ilmnemisel, kui kapetsitabiini kasutatakse 3-nädalase tsüklina kombinatsioonis teiste ravimitega

Toksilisuse ilmnemisel, kui kapetsitabiini kasutatakse 3-nädalase tsüklina kombinatsioonis teiste ravimitega, peab kapetsitabiini annust muutma vastavalt tabelile 3 (eespool) ja teise ravimpreparaadi (teiste ravimpreparaatide) annust muutma vastavalt ravimi omaduste kokkuvõttele.

Kui ravitsükli alguses on vajalik kas kapetsitabiini või teis(t)e ravimi(te) manustamise edasi lükkamine, tuleb edasi lükata kõigi ravimite manustamine seniks, kuni on võimalik alustada ravi kõigi ravimitega samaaegselt.

Ravitsükli ajal raviarsti hinnangul kapetsitabiiniga mitteseotud toksilisuse ilmnemisel tuleb kapetsitabiini manustamist jätkata ning teise ravimi annust kohandada vastavalt selle ravimi omaduste kokkuvõttele.

Kui teis(t)e ravimi(te) manustamine tuleb lõplikult lõpetada, võib kapetsitabiin-ravi taasalustada, kui on täidetud kapetsitabiin-ravi taasalustamise nõuded.

See soovitus kehtib kõigi näidustuste ja kõigi patsientide erirühmade kohta.

Annuse muutmine toksilisuse ilmnemisel, kui kapetsitabiini kasutatakse pideva ravina kombinatsioonis teiste ravimitega

Kui kapetsitabiini kasutatakse pideva ravina kombinatsioonis teiste ravimitega, peab toksilisuse ilmnemisel kapetsitabiini annuseid muutma vastavalt tabelile 3 (eespool) ja teis(t)e ravimi(te) annustamist muutma vastavalt ravimi(te) omaduste kokkuvõttele.

Annuste kohandamine patsientide erirühmadel:

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientide kohta on ohutuse ja efektiivsuse andmed puudulikud ning seetõttu pole välja töötatud annuste kohandamise soovitusi. Puudub informatsioon tsirroosist või hepatiidist tingitud maksakahjustuse kohta.

Neerukahjustus

Kapetsitabiin on vastunäidustatud raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min [Cockcroft ja Gault] baastasemel) patsientidel. Võrreldes üldpopulatsiooniga suureneb 3. ja 4. astme kõrvaltoimete esinemissagedus mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens 30…50 ml/min baastasemel) patsientidel. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel on algannuse 1250 mg/m2 kehapinna kohta korral soovitatav annust vähendada 75%-ni algannusest. Mõõduka neerukahjustusega patsientidel ei ole algannuse 1000 mg/m2 kehapinna kohta annuse vähendamine vajalik. Kerge neerukahjustusega (kreatiniini kliirens 51…80 ml/min baastasemel) patsientidel ei ole algannust vaja kohandada. Kui patsiendil tekivad ravi ajal 2., 3. või 4. astme kõrvaltoimed, on vajalik hoolikas jälgimine ning kohene ravi katkestamine ning sellele järgnevalt annuse kohandamine vastavalt tabelis

3 (eespool) toodud juhtnööridele. Kui arvutatud kreatiniini kliirens väheneb ravi ajal väärtuseni alla 30 ml/min, tuleb kapetsitabiin-ravi lõpetada. Tabelis olevad annuste kohandamise soovitused neerukahjustuse korral kehtivad nii monoteraapia kui ka kombineeritud ravi kasutamisel (vt ka alalõik „Eakad“ allpool).

Eakad

Kapetsitabiini monoteraapia puhul ei ole vaja algannust muuta. Nooremate patsientidega võrreldes tekib ≥ 60-aastastel patsientidel siiski sagedamini raviga seotud 3. või 4. astme kõrvaltoimeid.

Kui kapetsitabiini kasutati kombinatsioonis teiste ravimitega, esines eakatel patsientidel (≥ 65 aastased) nooremate patsientidega võrreldes rohkem 3. ja 4. astme kõrvaltoimeid, sealhulgas ravi katkestamist vajanud kõrvaltoimeid. ≥ 60-aastaseid patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida.

-kombinatsioon dotsetakseeliga: võrreldes nooremate patsientidega tekib üle 60-aastastel patsientidel sagedamini raviga seotud 3. või 4. astme ja ravimist tingitud tõsiseid kõrvaltoimeid (vt lõik 5.1). 60-aastaste ja vanemate patsientide ravimisel on soovitatav langetada kapetsitabiini algannust 75%-ni (950 mg/m2 kaks korda ööpäevas). Kui ≥ 60-aastastel patsientidel ei teki vähendatud kapetsitabiini algannuste ja dotsetakseeli kombineeritud manustamisel kõrvaltoimeid, võib kapetsitabiini annuseid ettevaatlikult tõsta kuni 1250 mg/m-ni kaks korda ööpäevas.

Lapsed

Puudub kapetsitabiini kasutamise kogemus lastel käärsoole-, kolorektaal-, mao- ja rinnanäärmevähi korral.

Manustamisviis

Capecitabine Fresenius Kabi tabletid tuleb alla neelata koos veega 30 minuti jooksul pärast sööki.

4.3Vastunäidustused

-Ülitundlikkus kapetsitabiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või fluorouratsiili suhtes.

-Anamneesis rasked ja ootamatud kõrvaltoimed fluoropürimidiinravi ajal.

-Dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) defitsiit (vt lõik 4.4).

-Rasedus ja imetamine.

-Raske leukopeenia, neutropeenia või trombotsütopeenia.

-Raske maksakahjustus.

-Raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min).

-Ravi sorivudiini või selle keemiliselt lähedase analoogiga, näiteks brivudiiniga (vt lõik 4.5).

-Vastunäidustuste esinemisel mõne kombinatsioonravis kasutatava ravimi suhtes ei tohi seda ravimit kasutada.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Annust limiteerivad toksilised reaktsioonid on kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, stomatiit ja käe-jala sündroom (käe-jala nahareaktsioon, palmoplantaarne erütrodüsesteesia). Enamus kõrvaltoimetest on pöörduvad ja ei nõua lõplikku ravi katkestamist, kuigi annuseid tuleb vähendada või ravi ajutiselt katkestada.

Kõhulahtisus. Raske kõhulahtisusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida ning dehüdreerumise korral alustada vedelikravi ja elektrolüütide asendamist. Kasutada võib standardseid kõhulahtisusevastaseid ravimeid (nt loperamiid). NCIC CTC 2. astme kõhulahtisus – iste sagenemine 4 kuni 6 korrani päevas või öised isted. 3. astme kõhulahtisus – iste sagenemine 7 kuni 9 korrani päevas või roojapidamatus ja malabsorptsioon. 4. astme kõhulahtisus – iste sagenemine ≥ 10 korrani päevas või verine kõhulahtisus või parenteraalse asendusravi vajadus. Vajadusel tuleb annust vähendada (vt lõik 4.2).

Dehüdratsioon. Dehüdratsiooni teket tuleb vältida või tekkimisel koheselt ravida. Isutuse, asteenia, iivelduse, oksendamise või kõhulahtisusega patsiendid võivad kiiresti dehüdreeruda. Dehüdratsiooni tagajärjeks võib olla akuutne neerupuudulikkus, seda eeskätt patsientidel, kellel neerufunktsioon oli

juba eelnevalt langenud või kui kapetsitabiini manustatakse samaaegselt teiste teadaolevalt nefrotoksiliste ravimitega. Dehüdratsiooni tõttu tekkinud akuutne neerupuudulikkus võib lõppeda surmaga. 2. (või suurema) astme dehüdratsiooni tekkimisel tuleb kapetsitabiin-ravi kohe katkestada ja patsiendi seisund stabiliseerida. Ravi tohib jätkata alles pärast dehüdratsiooni korrigeerimist ja dehüdratsiooni tekkepõhjuste ravimist või kontrolli alla saamist. Annuste kohandamised teha vastavalt põhjuseks olevale kõrvaltoimele vajaduse järgi (vt lõik 4.2).

Käe-jala sündroom (tuntud ka kui käe-jala nahareaktsioon või palmoplantaarne erütrodüsesteesia või kemoteraapiast tingitud perifeersete kehaosade erüteem). 1. astme käe-jala sündroom – käte ja/või jalgade tuimus, düsesteesia/paresteesia, torkimine, valutu turse või erüteem ja/või ebamugavustunne, mis ei sega patsiendi tavalisi tegevusi.

2.astme käe-jala sündroom – käte ja/või jalgade valulik erüteem ja turse ja/või ebamugavustunne, mis segab patsiendi igapäevaseid tegevusi.

3.astme käe-jala sündroom – käte ja/või jalgade märg deskvamatsioon, haavandid, villid ja tugev valu ja/või tugev ebamugavustunne, mis segab täielikult patsiendi tööd või igapäevaseid tegevusi. 2. või 3. astme käe-jala sündroomi tekkimisel tuleb kapetsitabiini manustamine koheselt katkestada kuni reaktsiooni kadumiseni või taandumiseni 1. astmele. 3. astme käe-jala sündroomi järgselt tuleb kapetsitabiini annuseid vähendada. Kapetsitabiini ja tsisplatiini kombineeritud ravi ajal ei soovitata

kasutada B-vitamiini (püridoksiin) käe-jala sündroomi sümptomaatiliseks või teiseseks profülaktiliseks raviks, kuna avaldatud andmete põhjal võib see vähendada tsisplatiini toimet. On mõningaid tõendeid, et dekspantenool on efektiivne vahend käe-jala sündroomi ennetamiseks kapetsitabiin-ravi saavatel patsientidel.

Kardiotoksilisus. Fluoropürimidiin-raviga on seostatud kardiotoksilisust, sealhulgas müokardiinfarkti, stenokardiat, rütmihäireid, kardiogeenset šokki, äkksurma ja elektrokardiograafilisi muutusi (sh väga harvadel juhtudel QT-intervalli pikenemist). Need kõrvaltoimed võivad esineda sagedamini südame isheemiatõve anamneesiga patsientidel. Kapetsitabiin-ravi saanud patsientidel on teatatud südame rütmihäiretest (sh vatsakeste fibrillatsioon, torsade de pointes ja bradükardia), stenokardiast, müokardiinfarktist, südamepuudulikkusest ja kardiomüopaatiast. Tõsise südamehaiguse, rütmihäirete ja stenokardia anamneesiga patsientide puhul on vajalik ettevaatus (vt lõik 4.8).

Hüpo- või hüperkaltseemia. Kapetsitabiin-ravi ajal on teatatud hüpo- või hüperkaltseemia tekkest. Olemasoleva hüpo- või hüperkaltseemiaga patsiente tuleb ravida ettevaatusega (vt lõik 4.8).

Kesknärvisüsteemi või perifeerse närvisüsteemi haigused. Kesk- või perifeerse närvisüsteemi haigusega (nt ajumetastaasid või neuropaatia) patsiente tuleb ravida ettevaatusega (vt lõik 4.8).

Suhkurtõbi või elektrolüütide tasakaalu häired. Suhkurtõve või elektrolüütide tasakaalu häiretega patsientide puhul on vajalik ettevaatus, kuna need võivad kapetsitabiin-ravi ajal ägeneda.

Antikoagulantravi kumariini derivaatidega. Ravimite koostoimete uuringus tõusis varfariini üksikannuste manustamisel S-varfariini keskmine AUC märkimisväärselt (+57%). Need tulemused viitavad koostoimele, mis on arvatavasti seletatav tsütokroom P450 2C9 isoensüümide süsteemi inhibeerimisega kapetsitabiini poolt. Samaaegselt kapetsitabiini ja suukaudseid kumariini derivaate manustavatel patsientidel tuleb tihti jälgida ravivastust antikoagulandile (INR või protrombiini aeg) ja teha vastavaid muutusi antikoaguleeriva ravimi annustes (vt lõik 4.5).

Maksakahjustus. Ohutust ja efektiivsust käsitlevate andmete puudumise tõttu maksakahjustusega patsientide kohta, tuleb kapetsitabiini kasutamisel kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsiente hoolikalt jälgida, olenemata maksametastaaside olemasolust. Kapetsitabiini manustamine tuleb katkestada, kui tekib raviga seotud bilirubiini sisalduse suurenemine üle 3,0 x ULN või raviga seotud maksa aminotransferaaside (ALAT, ASAT) aktiivsuse suurenemine üle 2,5 x ULN. Kapetsitabiini monoteraapiat võib jätkata, kui bilirubiin väärtused langevad ≤ 3,0 x ULN või maksa aminotransferaaside väärtused langevad ≤ 2,5 x ULN.

Neerukahjustus. Võrreldes üldpopulatsiooniga suureneb mõõduka neerukahjustusega (kreatiniini kliirens 30…50 ml/min) patsientidel 3. ja 4. astme kõrvaltoimete esinemissagedus (vt lõigud 4.2 ja 4.3).

DPD defitsiit: Harvaesinevat 5-FU-ga seotud ootamatut raskekujulist toksilisust (nt stomatiit, kõhulahtisus, neutropeenia ja neurotoksilisus) on seostatud DPD defitsiidiga. Seetõttu ei saa välistada seost DPD taseme languse ja 5-FU potentsiaalselt surmaga lõppevate toksiliste toimete esinemissageduse suurenemise vahel.

Teadaoleva DPD defitsiidiga patsiente ei tohi kapetsitabiiniga ravida (vt lõik 4.3). Tuvastamata DPD defitsiidiga patsientidel, kes saavad ravi kapetsitabiiniga, võivad tekkida eluohtlikud toksilised toimed, mis avalduvad ägeda üleannustamisena (vt lõik 4.9). 2. kuni 4. raskusastme ägeda toksilisuse tekkimisel tuleb ravi otsekohe katkestada kuni täheldatud toksilisuse taandumiseni. Tuleb kaaluda ravi lõplikku lõpetamist, hinnates tekkinud toksiliste toimete algust, kestust ja raskust.

Silma komplikatsioonid: Patsiente tuleb hoolikalt jälgida silma komplikatsioonide suhtes, nagu keratiit ja sarvkesta kahjustused, eriti kui neil on varem esinenud silma kahjustusi. Silma kahjustuste ravi tuleb alustada vastavalt kliinilisele näidustusele.

Rasked nahareaktsioonid: Kapetsitabiin võib esile kutsuda raskeid nahareaktsioone nagu Stevensi- Johnsoni sündroom või toksiline epidermise nekrolüüs. Patsientidel, kellel tekib ravi ajal raske nahareaktsioon, tuleb kapetsitabiin-ravi alatiseks lõpetada.

Kuna see ravimpreparaat sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati, ei tohi seda kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäired.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Koostoimed teiste ravimitega

Tsütokroom P450 2C9 substraadid: Koostoimete uuringud kapetsitabiini ja teiste CYP2C9 substraatide vahel on läbi viidud ainult varfariiniga. Kapetsitabiini manustamisel koos 2C9 substraatidega (nt fenütoiin) peab olema ettevaatlik. Vt ka koostoimed kumariini rühma antikoagulantidega: allpool ja lõik 4.4.

Kumariini rühma antikoagulandid: kapetsitabiini manustamisel samaaegselt kumariini derivaatidega, nt varfariini ja fenprokumooniga, on teatatud hüübimisnäitajate muutumisest ja/või veritsustest. Need nähud tekkisid mõne päeva kuni mõne kuu jooksul pärast kapetsitabiin-ravi alustamist ning mõnel juhul ühe kuu jooksul pärast kapetsitabiin-ravi lõpetamist. Kliinilises farmakokineetiliste koostoimete uuringus suurendas ühekordsel 20 mg varfariini manustamisel kapetsitabiini kasutamine S-varfariini AUC-d 57%, samaaegselt suurenes INR 91%. Kuna R-varfariini metabolismi ei mõjutatud, viitavad need uuringuandmed sellele, et kapetsitabiin vähendab isoensüüm 2C9 toimet, kuid ei mõjuta isoensüüme 1A2 ja 3A4. Kumariini derivaatidega samaaegselt kapetsitabiin-ravi saavaid patsiente tuleb regulaarselt kontrollida hüübimisnäitajate muutuste suhtes (PT või IRN) ja vajadusel kohandada antikoagulandi annust.

Fenütoiin: kapetsitabiini ja fenütoiini samaaegsel kasutamisel on teatatud fenütoiini plasmakontsentratsiooni tõusust ja üksikutel juhtudel fenütoiini intoksikatsiooni sümptomite tekkest. Fenütoiiniga samaaegselt kapetsitabiin-ravi saavatel patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida fenütoiini kontsentratsiooni plasmas.

Foliinhape/foolhape: kapetsitabiini ja foliinhappe kombineeritud uuring näitas, et foliinhape ei omanud olulist toimet kapetsitabiini ja selle metaboliitide farmakokineetikale. Kuid foliinhappel on toime kapetsitabiini farmakodünaamikale ning foliinhape võib ravimi toksilisust suurendada:

kapetsitabiini monoteraapia vahelduva raviskeemi korral on maksimaalne talutav annus 3000 mg/m2 ööpäevas, kuid foliinhappega (30 mg suukaudselt kaks korda ööpäevas) koos ainult 2000 mg/m. Toksilise toime võimendumine võib muutuda oluliseks patsiendi 5-FU/LV-lt kapetsitabiinipõhisele raviskeemile üleviimisel. Et foliinhape ja foolhape on sarnased ained, siis võib see olla oluline ka foolhapet sisaldavate toidulisandite kasutamisel folaatide defitsiidi korrigeerimiseks.

Sorivudiin ja analoogid: sorivudiini ja 5-FU kooskasutamisel on kirjeldatud kliiniliselt olulist ravimitevahelist koostoimet. Sorivudiini toimel inhibeeritakse dihüdropürimidiini dehüdrogenaas. Selle koostoime tulemusel suureneb fluoropürimidiini toksilisus, mis on potentsiaalselt surmaga lõppev. Seetõttu ei tohi kapetsitabiini manustada samaaegselt koos sorivudiini või selle keemiliselt lähedaste analoogidega, nt brivudiiniga (vt lõik 4.3). Sorivudiini või selle keemiliselt lähedaste analoogidega (nt brivudiin) ravi lõpetamise ja kapetsitabiin-ravi alustamise vahele peab jääma vähemalt 4-nädalane ooteaeg.

Antatsiidid: uuriti alumiinium- ja magneesiumhüdroksiidi sisaldavate antatsiidide toimet kapetsitabiini farmakokineetikale. Kapetsitabiini ja ühe metaboliidi (5’-DFCR) kontsentratsioon plasmas suurenes vähesel määral; toime kolmele põhimetaboliidile (5’-DFUR, 5-FU ja FBAL) puudus.

Allopurinool: koostoimeid allopurinooliga on uuritud 5-FU puhul; 5-FU efektiivsus võis väheneda. Allopurinooli ja kapetsitabiini samaaegset kasutamist tuleb vältida.

Alfainterferoon: kapetsitabiini maksimaalne talutav annus koos interferooniga alfa-2a (3 MRÜ/m2 ööpäevas) oli 2000 mg/m2 võrreldes kapetsitabiini monoteraapiaga, kui maksimaalne talutav annus oli 3000 mg/m2 ööpäevas.

Radioteraapia: kapetsitabiini maksimaalselt talutav annus on 3000 mg/m2 ööpäevas. Kombineeritult pärasoolevähi radioteraapiaga, on kapetsitabiini maksimaalselt talutav annus 2000 mg/m2 ööpäevas kas pidevalt kasutatuna või manustatuna 6-nädalase radioteraapia kuuri vältel iga päev esmaspäevast reedeni.

Oksaliplatiin: kapetsitabiini või selle metaboliitide, vaba plaatina või kogu plaatina ekspositsiooni kliiniliselt olulisi erinevusi ei esinenud, kui kapetsitabiini manustati kombinatsioonis oksaliplatiiniga või kombinatsioonis oksaliplatiini ja bevatsizumabiga.

Bevatsizumab: puudus bevatsizumabi kliiniliselt oluline toime kapetsitabiini või selle metaboliitide farmakokineetilistele näitajatele oksaliplatiini juuresolekul.

Koostoimed toiduga

Kõigis kliinilistes uuringutes pidid patsiendid kapetsitabiini manustama 30 minuti jooksul pärast sööki. Kuna olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed on saadud ravimi manustamisel toiduga samaaegselt, on kapetsitabiini soovitatav võtta koos toiduga. Toiduga samaaegsel manustamisel väheneb kapetsitabiini imendumise kiirus (vt lõik 5.2).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised/Kontratseptsioon meestel ja naistel

Fertiilses eas naised peavad kapetsitabiini võtmise ajal rasestumisest hoiduma. Kui patsient rasestub kapetsitabiin-ravi ajal, tuleb naist teavitada võimalikest ohtudest lootele. Ravi ajal peab kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Rasedus

Kapetsitabiini kasutamist raseduse ajal pole uuritud; tuleb aga eeldada, et kapetsitabiini kasutamine raseduse ajal võib põhjustada lootekahjustusi. Loomadel läbi viidud reproduktsiooniuuringutes oli kapetsitabiin embrüoletaalse ja teratogeense toimega. Need leiud on fluoropürimidiini derivaatide puhul oodatud toimeteks. Kapetsitabiin on raseduse ajal vastunäidustatud.

Imetamine

Ei ole teada, kas kapetsitabiin eritub inimestel rinnapiima. Lakteerivatel rottidel eritus piima arvestatav kogus kapetsitabiini ja selle metaboliite. Kapetsitabiin-ravi ajal tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus

Puuduvad andmed kapetsitabiini toime kohta fertiilsusele. Kapetsitabiini kesksetes uuringutes osalesid mehed ja rasestuda võivad naised ainult juhul, kui nad olid nõus kasutama heakskiidetud rasestumisvastast meetodit raseduse vältimiseks uuringu kestel ja põhjendatud aja jooksul pärast uuringut.

Loomkatsetes täheldati toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Kapetsitabiinil on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kapetsitabiin võib põhjustada pearinglust, väsimust ja iiveldust.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kapetsitabiini üldine ohutusprofiil põhineb andmetel, mis on saadud enam kui 3000 patsiendilt, kes said kapetsitabiini monoteraapiana või kombinatsioonis erinevate kemoteraapia skeemidega mitmesugustel näidustustel. Kapetsitabiini monoteraapia ohutusprofiil on võrreldav metastaatilise rinnanäärmevähi, metastaatilise kolorektaalvähi ja käärsoolevähi adjuvantravi puhul. Ülevaade suurematest uuringutest, sealhulgas uuringute ülesehitusest ja tähtsamatest efektiivsuse tulemustest vt lõik 5.1.

Kõige sagedamini kirjeldatud ja/või kliiniliselt olulised raviga seotud kõrvaltoimed olid seedetrakti häired (eriti diarröa, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, stomatiit), käe-jala sündroom (palmoplantaarne erütrodüsesteesia), väsimus, asteenia, isutus, kardiotoksilisus, olemasoleva neerufunktsiooni häire süvenemine ja tromboos/emboolia.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Uurija hinnangul võimalikult, tõenäoliselt või kaudselt kapetsitabiini manustamisega seotud kõrvaltoimed on loetletud tabelis 4 (kapetsitabiini monoteraapia) ja tabelis 5 (kapetsitabiin kombinatsioonis erinevate kemoteraapia skeemidega mitmesugustel näidustustel). Kõrvaltoimed liigitati vastavalt esinemissagedusele järgnevalt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni <1/10), aeg- ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kapetsitabiini monoteraapia:

Tabelis 4 on toodud kapetsitabiini monoteraapiaga seotud kõrvaltoimed enam kui 1900 patsiendi osalusega kolmest põhilisest uuringust (uuringud M66001, SO14695 ja SO14796) saadud ohutusandmete kombineeritud analüüsi põhjal. Kõrvaltoimed on lisatud sobivasse esinemissageduse gruppi vastavalt üldisele esinemissagedusele koondanalüüsi põhjal.

Tabel 4 Raviga seotud kõrvaltoimete kokkuvõte kapetsitabiini monoteraapiat saanud patsientidel

Organsüsteem

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Kõik

Kõik raskusastmed

Raske ja/või eluohtlik

 

raskusastmed

 

(raskusaste 3...4) või

 

 

 

meditsiiniliselt oluline

Infektsioonid ja

-

Herpesviirusinfektsioon,

Sepsis, kuseteede infektsioon,

infestatsioonid

 

nasofarüngiit, alumiste

tselluliit, tonsilliit, farüngiit,

 

 

hingamisteede

suuõõne kandidiaas, gripp,

 

 

infektsioon

gastroenteriit,

 

 

 

seeninfektsioon, infektsioon,

Organsüsteem

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Kõik

Kõik raskusastmed

Raske ja/või eluohtlik

 

raskusastmed

 

(raskusaste 3...4) või

 

 

 

meditsiiniliselt oluline

 

 

 

hamba abstsess

Hea-,

-

-

Lipoom

pahaloomulised ja

 

 

 

täpsustamata

 

 

 

kasvajad (sh tsüstid

 

 

 

ja polüübid)

 

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

-

Neutropeenia, aneemia

Palavik koos neutropeeniaga,

häired

 

 

pantsütopeenia,

 

 

 

granulotsütopeenia,

 

 

 

trombotsütopeenia,

 

 

 

leukopeenia, hemolüütiline

 

 

 

aneemia, rahvusvahelise

 

 

 

normaliseeritud suhte (INR)

 

 

 

suurenemine / protrombiini

 

 

 

aja pikenemine

Immuunsüsteemi

-

-

Ülitundlikkus

häired

 

 

 

Ainevahetus- ja

Isutus

Dehüdratsioon,

Suhkurtõbi, hüpokaleemia,

toitumishäired

 

kehakaalu langus

söögiisu häired, alatoitlus,

 

 

 

hüpertriglütserideemia

Psühhiaatrilised

-

Unetus, depressioon

Segasusseisund, paanikahood,

häired

 

 

depressiivne meeleolu, libiido

 

 

 

langus

Närvisüsteemi häired

-

Peavalu, letargia,

Afaasia, mäluhäired, ataksia,

 

 

pearinglus, paresteesia,

minestus, tasakaaluhäired,

 

 

düsgeusia

tundlikkuse häired, perifeerne

 

 

 

neuropaatia

Silma kahjustused

-

Suurenenud pisaravool,

Nägemisteravuse langus,

 

 

konjunktiviit,

kahelinägemine

 

 

silmaärritus

 

Kõrva ja labürindi

-

-

Vertiigo, kõrvavalu

kahjustused

 

 

 

Südame häired

-

-

Ebastabiilne stenokardia,

 

 

 

stenokardia, müokardi

 

 

 

isheemia, kodade virvendus,

 

 

 

arütmia, tahhükardia,

 

 

 

siinustahhükardia,

 

 

 

südamepekslemine

Vaskulaarsed häired

-

Tromboflebiit

Süvaveenide tromboos,

 

 

 

hüpertensioon, petehhiad,

 

 

 

hüpotensioon, kuumahood,

 

 

 

perifeerne külmatunne

Respiratoorsed,

-

Hingeldus,

Kopsuemboolia,

rindkere ja

 

ninaverejooks, köha,

pneumotooraks, hemoptüüs,

mediastiinumi häired

 

rinorröa

astma, pingutusdüspnoe

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus,

Seedetrakti verejooks,

Soolesulgus, astsiit, enteriit,

 

oksendamine,

kõhukinnisus,

gastriit, düsfaagia,

 

iiveldus, stomatiit,

ülakõhuvalu, düspepsia,

alakõhuvalu, ösofagiit,

 

kõhuvalu

kõhupuhitus, suukuivus

ebamugavustunne kõhus,

 

 

 

gastroösofageaalne

 

 

 

reflukshaigus, koliit, veri

 

 

 

väljaheites

Maksa ja sapiteede

-

Hüperbilirubineemia,

Ikterus

Organsüsteem

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Kõik

Kõik raskusastmed

Raske ja/või eluohtlik

 

raskusastmed

 

(raskusaste 3...4) või

 

 

 

meditsiiniliselt oluline

häired

 

kõrvalekalded

 

 

 

maksafunktsiooni

 

 

 

testides

 

Naha ja nahaaluskoe

Palmoplantaarne

Lööve, alopeetsia,

Villid, naha haavandid, lööve,

kahjustused

erütrodüsesteesia

erüteem, nahakuivus,

urtikaaria, valgustundlikkus-

 

sündroom

sügelus, naha

reaktsioon, palmaarne

 

 

hüperpigmentatsioon,

erüteem, näo turse, purpur,

 

 

makulaarne lööve, naha

kiirituse tagasilöögi sündroom

 

 

ketendus, dermatiit,

 

 

 

pigmentatsiooni häired,

 

 

 

küünekahjustused

 

Lihas-skeleti ja

-

Valu jäsemetes,

Liigeste turse, luuvalu,

sidekoe kahjustused

 

seljavalu, artralgia

näovalu, skeletilihaste jäikus,

 

 

 

lihasnõrkus

Neerude ja kuseteede

-

-

Hüdronefroos,

häired

 

 

kusepidamatus, hematuuria,

 

 

 

noktuuria, vere

 

 

 

kreatiniinisisalduse

 

 

 

suurenemine

Reproduktiivse

-

-

Vaginaalne verejooks

süsteemi ja

 

 

 

rinnanäärme häired

 

 

 

Üldised häired ja

Väsimus, asteenia

Palavik, letargia,

Tursed, külmavärinad,

manustamiskoha

 

perifeersed tursed, halb

gripitaolised sümptomid,

reaktsioonid

 

enesetunne,

rigor, kehatemperatuuri tõus

 

 

rindkerevalu

 

Kapetsitabiin osana kombinatsioonravist:

Tabelis 5 on loetletud kõrvaltoimed, mis on seotud kapetsitabiin kasutamisega kombinatsioonis erinevate kemoteraapia skeemidega mitmesugustel näidustustel ning põhinevad enam kui 3000 patsiendilt saadud ohutusandmetel. Kõrvaltoimed on lisatud sobivasse esinemissageduse gruppi (väga sage või sage) vastavalt ükskõik millises suuremas kliinilises uuringus täheldatud suurimale esinemissagedusele ning on lisatud ainult juhul, kui neid täheldati lisaks kapetsitabiini monoteraapia puhul täheldatud kõrvaltoimetele või suurema esinemissagedusega kui kapetsitabiini monoteraapia puhul (vt tabel 4). Kapetsitabiini kasutamisel osana kombinatsioonravist on aeg-ajalt kirjeldatud kõrvaltoimed sellised, mis ühtivad kapetsitabiini monoteraapia või kombinatsioonravimi monoteraapia puhul kirjeldatuga (kirjanduses ja/või vastavas ravimi omaduste kokkuvõttes).

Mõned kõrvaltoimed on sellised, mida täheldatakse sageli kombinatsioonravimi kasutamisel (nt perifeerne sensoorne neuropaatia dotsetakseeli või oksaliplatiini, hüpertensioon bevatsizumabi puhul); samas ei saa välistada nende halvenemist kapetsitabiin-ravi toimel.

Tabel 5 Kokkuvõte kapetsitabiini osana kombinatsioonravist saanud patsientidel kirjeldatud kõrvaltoimetest, mida täheldati lisaks kapetsitabiini monoteraapia puhul täheldatud kõrvaltoimetele või suurema esinemissagedusega kui kapetsitabiini monoteraapia puhul

Organsüsteem

Väga sage

Sage

 

Kõik raskusastmed

Kõik raskusastmed

Infektsioonid ja

-

Herpes zoster, kuseteede infektsioon,

infestatsioonid

 

suuõõne kandidiaas, ülemiste

 

 

hingamisteede infektsioon, riniit, gripp,

 

 

+infektsioon, suuherpes

Vere ja

+Neutropeenia, +leukopeenia,

Luuüdi depressioon, +palavik koos

CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 MG_1527511_SPC_152751112x1

Organsüsteem

Väga sage

Sage

 

Kõik raskusastmed

Kõik raskusastmed

lümfisüsteemi häired

+aneemia, +neutropeeniline

neutropeeniaga

 

palavik, trombotsütopeenia

 

Immuunsüsteemi

-

Ülitundlikkus

 

häired

 

 

Ainevahetus- ja

Söögiisu vähenemine

Hüpokaleemia, hüponatreemia,

toitumishäired

 

hüpomagneseemia, hüpokaltseemia,

 

 

hüperglükeemia

Psühhiaatrilised

-

Unehäired, ärevus

häired

 

 

Närvisüsteemi

Paresteesia, düsesteesia,

Neurotoksilisus, treemor, neuralgia,

häired

perifeerne neuropaatia,

ülitundlikkusreaktsioon, hüpoesteesia

 

perifeerne sensoorne

 

 

neuropaatia, düsgeusia, peavalu

 

Silma kahjustused

Suurenenud pisaravool

Nägemishäired, silmade kuivus,

 

 

silmavalu, nägemiskahjustus, hägune

 

 

nägemine

Kõrva ja labürindi

-

Tinnitus, hüpakuusia

kahjustused

 

 

Südame häired

-

Kodade virvendus, südame

 

 

isheemia/infarkt

Vaskulaarsed häired

Alajäsemete turse,

Nahaõhetus, hüpotensioon, hüpertensiivne

 

hüpertensioon, +emboolia ja

kriis, kuumahood, veenipõletik

 

tromboos

 

Respiratoorsed,

Kurguvalu, neelu düsesteesia

Luksumine, neelu-kõri valu, häälekähedus

rindkere ja

 

 

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Kõhukinnisus, düspepsia

Seedetrakti ülemise osa verejooks,

 

 

suuhaavandid, gastriit, kõhupuhitus,

 

 

gastroösofageaalne reflukshaigus, suu

 

 

valu, düsfaagia, pärasoole verejooks,

 

 

alakõhuvalu, suu düsesteesia, suu

 

 

paresteesia, suu hüpoesteesia,

 

 

ebamugavustunne kõhus

Maksa ja sapiteede

-

Maksafunktsiooni häired

häired

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Alopeetsia, küünekahjustus

Liighigistamine, erütematoosne lööve,

kahjustused

 

urtikaaria, öine higistamine

Lihas-skeleti ja

Müalgia, artralgia, jäsemevalu

Lõualuu valu, lihasspasmid, trism,

sidekoe kahjustused

 

lihasnõrkus

Neerude ja

-

Hematuuria, proteinuuria, renaalse

kuseteede häired

 

kreatiniini kliirensi vähenemine, düsuuria

Üldised häired ja

Püreksia, nõrkus, +letargia,

Limaskestapõletik, jäsemevalu, valu,

manustamiskoha

temperatuuritalumatus

külmavärinad, rindkerevalu, gripitaoline

reaktsioonid

 

haigus, +palavik, infusiooniga seotud

 

 

reaktsioon, süstekoha reaktsioon,

 

 

infusioonikoha valu, süstekoha valu

Vigastus, mürgistus

-

Kontusioon

ja protseduuri

 

 

tüsistused

 

 

+ Iga kõrvaltoime puhul põhines esinemissagedus erineva raskusega kõrvaltoimetel. Kui kõrvaltoime juures on märge „+“, põhines esinemissagedus 3...4. raskusastme kõrvaltoimetel. Kõrvaltoimed on lisatud vastavalt suurimale esinemissagedusele, mida täheldati ükskõik millises suuremas kombineeritud uuringus.

Turuletulekujärgne kogemus:

Turuletulekujärgse kogemuse käigus on täheldatud lisaks veel järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid:

Tabel 6 Kokkuvõte kapetsitabiini kõrvaltoimetest, millest on teatatud turuletulekujärgselt

Organsüsteem

Harv

Väga harv

 

 

 

Silma kahjustused

Pisarakanali stenoos, sarvkesta

 

 

kahjustused, keratiit, punkt-keratiit

 

Südame häired

Ventrikulaarne fibrillatsioon, QT

 

 

intervalli pikenemine, torsade de

 

 

pointes, bradükardia, vasospasm

 

Maksa ja sapiteede

Maksapuudulikkus, kolestaatiline

 

häired

hepatiit

 

Naha ja nahaaluskoe

Naha erütematoosne luupus

Rasked nahareaktsioonid, nagu

kahjustused

 

Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline

 

 

epidermise nekrolüüs (vt lõik 4.4)

Neerude ja

Akuutne neerupuudulikkus

 

kuseteede häired

sekundaarselt dehüdratsioonile

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Käe-jala sündroom (vt lõik 4.4):

Kui kapetsitabiini manustati annuses 1250 mg/m2 kaks korda ööpäevas päevadel 1...14 iga 3 nädala järel, oli erineva raskusega käe-jala sündroomi esinemissagedus 53...60% kapetsitabiini monoteraapia uuringutes (käärsoolevähi adjuvantravi, metastaatilise kolorektaalvähi ja rinnanäärmevähi ravi uuringud) ja 63% metastaatilise rinnavähi ravi kapetsitabiini/dotsetakseeli rühmas. Kui kapetsitabiini manustati annuses 1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas päevadel 1...14 iga 3 nädala järel, oli erineva raskusega käe-jala sündroomi esinemissagedus kapetsitabiini kombinatsioonravi puhul 22...30%.

14 kliinilise uuringu meta-analüüs andmetega enam kui 4700-lt patsiendilt, kes said kapetsitabiini monoteraapiat või kapetsitabiini kombinatsioonis erinevate keemiaravi skeemidega mitmesugustel näidustustel (käärsoole-, kolorektaal-, mao- ja rinnanäärmevähk), näitas käe-jala sündroomi (kõik raskusastmed) esinemist 2066 (43%) patsiendil pärast keskmiselt 239 [95% CI 201, 288] päeva kapetsitabiinravi alustamise järel. Kõikides kombineeritud uuringutes olid järgmised ühisnäitajad statistiliselt oluliselt seotud käe-jala sündroomi suurenenud tekkeriskiga: kapetsitabiini algannuse (grammides) suurendamine, kapetsitabiini kumulatiivse annuse (0,1*kg) vähendamine, suhtelise annusetugevuse suurendamine esimesel kuuel nädalal, uuringuravi kestuse (nädalates) pikendamine, vanuse suurenemine (10 aasta kaupa), naissugu ja hea ECOG sooritusvõime ravieelselt (0 versus ≥1).

Kõhulahtisus (vt lõik 4.4):

Kapetsitabiin võib põhjustada kõhulahtisust, mida on kirjeldatud kuni 50% patsientidest.

Enam kui 4700 kapetsitabiiniga ravitud patsiendiga läbi viidud 14 kliinilise uuringu andmete meta- analüüsi tulemused näitasid, et kõikides kombineeritud uuringutes olid järgmised ühisnäitajad statistiliselt oluliselt seotud kõhulahtisuse suurenenud tekkeriskiga: kapetsitabiini algannuse (grammides) suurendamine, uuringuravi kestuse (nädalates) pikendamine, vanuse suurenemine (10 aasta kaupa) ja naissugu. Järgmised ühisnäitajad olid statistiliselt oluliselt seotud kõhulahtisuse tekkeriski vähenemisega: kapetsitabiini kumulatiivse annuse (0,1*kg) suurendamine ja suhtelise annusetugevuse suurendamine esimesel kuuel nädalal.

Kardiotoksilisus (vt lõik 4.4):

Lisaks tabelites 4 ja 5 kirjeldatud kõrvaltoimetele on kapetsitabiini monoteraapia kasutamisega seoses kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid esinemissagedusega alla 0,1%, mis põhinevad 949 patsiendi osalusega 7 kliinilisest uuringust (kaks III faasi ja viis II faasi kliinilist uuringut metastaatilise kolorektaalvähi ja metastaatilise rinnanäärmevähi puhul) saadud kliiniliste ohutusandmete

kombineeritud analüüsil: kardiomüopaatia, südamepuudulikkus, äkksurm ja ventrikulaarne ekstrasüstoolia.

Entsefalopaatia:

Lisaks tabelites 4 ja 5 kirjeldatud ja seitsmest kliinilisest uuringust saadud kliiniliste ohutusandmete ülalkirjeldatud kombineeritud analüüsil põhinevatele kõrvaltoimetele on kapetsitabiini monoteraapia kasutamisega seoses kirjeldatud ka entsefalopaatiat esinemissagedusega alla 0,1%.

Patsientide erigrupid

Eakad patsiendid (vt lõik 4.2):

Kapetsitabiini monoteraapiaga ja kapetsitabiini/dotsetakseeli kombinatsiooniga ravitud ≥ 60-aastastelt patsientidelt saadud ohutusandmete analüüsi põhjal suurenes raviga seotud 3. ja 4. astme ja raviga seotud tõsiste kõrvaltoimete esinemissagedus võrreldes < 60-aastaste patsientidega. Samuti katkestas enam kapetsitabiini/dotsetakseeli kombinatsiooniga ravitud ≥ 60-aastastest patsientidest ravi seoses kõrvaltoimete tekkega võrreldes < 60-aastaste patsientidega.

Tulemused 14 kliinilise uuringu meta-analüüsist, mis hõlmas andmeid enam kui 4700-lt kapetsitabiiniga ravitud patsiendilt, näitasid, et kõikides kombineeritud uuringutes oli vanuse suurenemine (10 aasta kaupa) statistiliselt oluliselt seotud käe-jala sündroomi ja kõhulahtisuse tekkeriski suurenemisega ning neutropeenia tekkeriski vähenemisega.

Sugu

Tulemused 14 kliinilise uuringu meta-analüüsist, mis hõlmas andmeid enam kui 4700-lt kapetsitabiiniga ravitud patsiendilt, näitasid, et kõikides kombineeritud uuringutes oli naissugu statistiliselt oluliselt seotud käe-jala sündroomi ja kõhulahtisuse tekkeriski suurenemisega ning neutropeenia tekkeriski vähenemisega.

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.2):

Ravimi ohutust kajastavate kapetsitabiini monoteraapia (kolorektaalvähk) andmete analüüsimisel täheldati ravieelse neerukahjustusega patsientidel raviga seotud 3. ja 4. astme kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega (36%-l neerukahjustuseta patsientidest, n=268 vs. 41%-l kerge, n=257 ja 54%-l mõõduka neerukahjustusega patsientidest, n=59) (vt lõik 5.2). Mõõduka neerukahjustusega patsientidel oli sagedamini vaja annust vähendada (44%) võrreldes neerukahjustuseta või kerge neerukahjustusega patsientidega (vastavad väärtused 33% ja 32%). Samuti katkestati enneaegselt ravi sagedamini (esimese kahe ravitsükli ajal katkestas ravi 21%) võrreldes neerukahjustuseta või kerge neerukahjustusega patsientidega (vastavalt 5% ja 8%).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Ägeda üleannustamise nähtudeks on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, limaskestapõletik, seedetrakti ärritusnähud ja verejooks ning luuüdi depressioon. Üleannustamise ravi on toetav ja sümptomaatiline ning suunatud kliiniliste nähtude korrigeerimisele ja nende võimalike tüsistuste ärahoidmisele.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tsütostaatikumid (antimetaboliidid), ATC-kood: L01BC06

Kapetsitabiin on mitte-tsütotoksiline fluoropürimidiini karbamaat, mis toimib tsütotoksiliste omadustega 5-fluoruratsiili (5-FU) suukaudselt manustatava prekursorina. Kapetsitabiin aktiveerub mitmeastmeliselt ensüümide vahendusel (vt lõik 5.2). Lõpliku 5-FU moodustumise eest vastutab tümidiini fosforülaas (ThyPase), mida sisaldavad kasvajakoed ning samuti normaalsed koed, kuigi enamasti vähemal hulgal. Loomse koe transplantaadi mudelid inimese vähirakkudega näitasid kapetsitabiini sünergistlikku toimet dotsetakseeliga, mis võib olla seotud tümidiinfosforülaasi üleregulatsiooniga dotsetakseeli poolt.

On tõendeid, et 5-FU metaboliseerub anaboolsel teel, blokeerides deoksüuridüülhappe metülatsioonireaktsiooni tümidüülhappeks, pärssides seega deoksüribonukleiinhappe (DNA) sünteesi. 5-FU pärsib ka RNA ja valkude sünteesi. Kuna RNA ja DNA on raku jagunemiseks ja kasvamiseks asendamatud, võib 5-FU manustamine tümidiinivaeguse tõttu vallandada tasakaalustamatu rakukasvu ja rakkude surma. Toime DNA-le ja RNA-le on aktiivsem kiirelt prolifereeruvates rakkudes, milles 5- FU metaboliseerub kiiremini.

Käärsoole- ja kolorektaalvähk:

Kapetsitabiini monoteraapia adjuvantravina käärsoolevähi korral

III staadiumi (Dukes’i C) käärsoole vähiga patsientidel läbi viidud mitmekeskuselise randomiseeritud kontrollitud III-faasi kliinilise uuringu andmed toetavad kapetsitabiini kasutamist adjuvantravina käärsoole- vähiga patsientidel (XACT uuring; M66001). Selles uuringus randomiseeriti kapetsitabiini ravile 1987 patsienti (24 nädala jooksul 3-nädalaste tsüklitena 1250mg/m2 kaks korda päevas 2 nädala jooksul, millele järgnes 1-nädalane ravivaba periood) või 5-FU ja leukovoriinile (Mayo kliinilise skeemi järgi: 20 mg/m2 leukovoriini intravenoosselt, millele järgneb 5-FU manustamine 425 mg/m2 intravenoossete boolustena 1. kuni 5. päeval, iga 28 päeva järel 24 nädala jooksul). Kapetsitabiin oli i.v. 5-FU/LV-ga haigusevaba elulemuse perioodil protokolli järgses populatsioonis (riski suhe 0,92; 95% CI 0,80…1,06) vähemalt ekvivalentne. Kogu randomiseeritud populatsioonis näitasid kapetsitabiin vs. 5-FU/LV erinevuse testid haigusvaba ja üldise elulemuse riski suhet vastavalt 0,88 (95% CI 0,77…1,01; p = 0,068) ja 0,86 (95% CI 0,74…1,01; p = 0,060). Keskmine järeljälgimise aeg analüüsi läbiviimise ajal oli 6,9 aastat. Eelplaneeritud mitmemõõtmelises Coxi analüüsis demonstreeriti kapetsitabiini paremust võrreldes boolusena manustatud 5-FU/LV-ga. Järgnevad mudelisse kaasa arvatud tegurid olid statistilise analüüsi plaanis eelnevalt kindlaks määratud: vanus, aeg operatsioonist randomiseerimiseni, sugu, CEA sisalduse algväärtus, lümfisõlmed ravieelselt ja riik. Kogu randomiseeritud populatsioonis oli kapetsitabiin parem kui 5FU/LV nii haigusvaba elulemuse (riskisuhe 0,849; 95% CI 0,739…0,976; p = 0,0212) kui üldise elulemuse suhtes (riskisuhe 0,828; 95% CI 0,705…0,971; p = 0,0203).

Kombinatsioonravi käärsoolevähi adjuvantravina

Andmed ühest mitmekeskuselisest randomiseeritud kontrollitud III faasi kliinilisest uuringust III staadiumi (Dukes’i skaala C) käärsoolevähiga patsientidel toetavad kapetsitabiini kasutamist kombinatsioonis oksaliplatiiniga (XELOX) käärsoolevähi adjuvantravina (uuring NO16968). Selles uuringus randomiseeriti 944 patsienti saama 24 nädala jooksul 3 nädalat kestvaid ravitsükleid kapetsitabiini (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 2 nädala jooksul, millele järgnes 1-nädalane ravipaus) ja oksaliplatiini (130 mg/m2 2 tundi kestva veeniinfusioonina iga 3-nädalase tsükli esimesel päeval) kombinatsiooniga; 942 patsienti randomiseeriti saama boolusena 5-FU-d ja leukovoriini. Haigusvaba elulemuse esmase analüüsi põhjal ITT populatsioonis oli XELOX oluliselt parem kui 5-FU/LV (HR=0,80, 95% CI=[0,69; 0,93]; p=0,0045). 3 aasta haigusvaba elulemus oli 71% XELOX’i ja 67% 5- FU/LV puhul. Teisese tulemusnäitaja (retsidiivivaba elulemuse) analüüs toetab neid tulemusi riskisuhte (HR) väärtusega 0,78 (95% CI=[0,67; 0,92]; p=0,0024) XELOX’i vs. 5-FU/LV puhul. XELOX’i puhul ilmnes parem üldine elulemus HR väärtusega 0,87 (95% CI=[0,72; 1,05]; p=0,1486), mis tähendab surma riski 13% vähenemist. 5 aasta üldise elulemuse määr oli 78% XELOX’i versus 74% 5-FU/LV puhul. Efektiivsusandmed üldise elulemuse ja haigusvaba elulemuse kohta on saadud vastavalt keskmise 59-kuulise ja 57-kuulise vaatlusaja jooksul. Kõrvaltoimete tõttu ravi katkestamise sagedus ITT populatsioonis oli suurem XELOX kombinatsioonravi rühmas (21%) kui 5-FU/LV monoteraapia rühmas (9%).

Kapetsitabiini monoteraapia metastaatilise kolorektaalvähi korral

Kapetsitabiini efektiivsust metastaatilise kolorektaalvähi ravis esimese rea ravimina näidati kahes identselt läbi viidud multitsentrilises randomiseeritud ja kontrollitud III faasi kliinilises uuringus (SO14695; SO14796). 603-le patsiendile manustati kapetsitabiini (3-nädalaste tsüklitena 1250 mg/m2 ööpäevas 2 nädala vältel, millele järgnes 1-nädalane vaheperiood) ning 604-le patsiendile 5-FU-d ja leukovoriini Mayo skeemi järgi (20 mg/m2 leukovoriini intravenoosselt, millele järgneb 5-FU manustamine 425 mg/m2 intravenoossete boolustena 1. kuni 5. päeval, iga 28 päeva järel). Objektiivne ravivastus (uurijate hinnangul) saavutati 25,7% kapetsitabiiniga ravitud populatsioonist ning 16,7% Mayo skeemi kasutanutest; p < 0,0002. Üldine progressioonivaba periood kapetsitabiiniga ravitud patsientide seas oli 140 päeva ning Mayo skeemi puhul 144 päeva. Keskmine elulemus kapetsitabiini grupis oli 392 päeva ja Mayo-grupis 391 päeva. Hetkel puuduvad võrdlevad andmed kapetsitabiini monoteraapia ja esimese valiku kombineeritud ravi kohta kolorektaalvähi ravis.

Kombinatsioonravi metastaatilise kolorektaalvähi esimese valiku ravina

Andmed mitmekeskuselisest randomiseeritud kontrollitud III faasi kliinilisest uuringust (NO16966) toetavad kapetsitabiini kasutamist kombinatsioonis oksaliplatiiniga või kombinatsioonis oksaliplatiini ja bevatsizumabiga metastaatilise kolorektaalvähi esimese valiku raviks. Uuring koosnes kahest osast: esialgne kahe uuringurühmaga osa, kus 634 patsienti randomiseeriti kahte erinevasse ravirühma (sh XELOX või FOLFOX-4) ning sellele järgnev 2x2 faktoriaalne osa, kus 1401 patsienti randomiseeriti nelja erinevasse ravirühma (sh XELOX pluss platseebo, FOLFOX-4 pluss platseebo, XELOX pluss bevatsizumab ja FOLFOX-4 pluss bevatsizumab). Raviskeemid vt tabel 7.

Tabel 7 Raviskeemid uuringus NO16966 (metastaatiline kolorektaalvähk)

 

Ravi

Algannus

Raviskeem

FOLFOX-4

Oksaliplatiin

85 mg/m2 i.v. 2 t

Oksaliplatiin 1. päeval iga

või

 

 

2 nädala järel

FOLFOX-4 +

Leukovoriin

200 mg/m2 i.v. 2 t

Leukovoriin 1. ja 2. päeval iga

bevatsizumab

 

 

2 nädala järel

 

5- fluorouratsiil

400 mg/m2 i.v. boolussüst,

5-fluorouratsiil i.v.

 

 

millele järgnes 600 mg/m

boolussüst/infusioon, mõlemad 1.

 

 

i.v. 22 t

ja 2. päeval iga 2 nädala järel

 

Platseebo või

5 mg/kg i.v. 30...90 min

1. päeval enne FOLFOX-4, iga

 

bevatsizumab

 

2 nädala järel

XELOX

Oksaliplatiin

130 mg/m2 i.v. 2 t

Oksaliplatiin 1. päeval iga

või

 

 

3 nädala järel

XELOX+

Kapetsitabiin

1000 mg/m2 suu kaudu

Kapetsitabiin suu kaudu kaks

bevatsizumab

 

kaks korda ööpäevas

korda ööpäevas 2 nädalat (järgnes

 

 

 

1-nädalane ravivaba periood)

 

Platseebo või

7,5 mg/kg i.v. 30...90 min

1. päeval enne XELOX’it, iga

 

bevatsizumab

 

3 nädala järel

5-fluorouratsiil: i.v. boolussüst vahetult pärast leukovoriini

 

XELOX’i rühmade üldisel võrdlemisel FOLFOX-4 rühmadega demonstreeriti samaväärsust progressioonivaba elulemuse osas sobilikel patsientidel ja ravikavatsuse alusel (intent-to-treat) populatsioonis (vt tabel 8). Tulemused näitavad, et üldise elulemuse osas on XELOX samaväärne FOLFOX-4-ga (vt tabel 8). XELOX’i pluss bevatsizumabi võrdlus FOLFOX-4 pluss bevatsizumabiga oli eelnevalt kindlaksmääratud uuriv analüüs. Selles ravi alarühmade võrdluses oli XELOX pluss bevatsizumab progressioonivaba elulemuse osas sarnane FOLFOX-4 pluss bevatsizumabiga (riskimäär 1,01; 97,5% CI 0,84...1,22). Esmase analüüsi ajal oli ravikavatsuse alusel (intent-to-treat) populatsioonis järelkontroll kestnud keskmiselt 1,5 aastat; tabelisse 8 on lisatud ka pärast ühte järelkontrolli lisa-aastat tehtud analüüside andmed. Kuid raviaegne progressioonivaba elulemuse analüüs ei kinnitanud üldise progressioonivaba elulemuse ja üldise elulemuse analüüsi tulemusi: XELOX versus FOLFOX-4 riskimäär oli 1,24 (97,5% CI 1,07...1,44). Kuigi sensitiivsusanalüüsid näitavad, et raviskeemide ja kasvaja hindamise aja erinevused mõjutavad raviaegset progressioonivaba elulemuse analüüsi, ei ole sellele tulemusele täielikku seletust leitud.

Tabel 8

Uuringu NO16966 samaväärsuse analüüsi tähtsamad efektiivsuse tulemused

 

 

 

 

 

 

 

ESMANE ANALÜÜS

 

 

XELOX/XELOX+P/

FOLFOX-4/FOLFOX 4+P/ FOLFOX-

 

 

XELOX+BV

 

4+BV

(EPP*: N=967; ITT**: N=1017)

(EPP*: N = 937; ITT**: N= 1017)

Populatsioon

Mediaalne aeg sündmuse tekkeni (päevades)

Riskimäär (97,5% CI)

Näitaja: Progressioonivaba elulemus

 

 

EPP

 

1,05 (0,94; 1,18)

ITT

 

1,04 (0,93; 1,16)

Näitaja: Üldine elulemus

 

 

EPP

 

0,97 (0,84; 1,14)

ITT

 

0,96 (0,83; 1,12)

 

 

TÄIENDAV JÄRELKONTROLL ÜHE AASTA JOOKSUL

Populatsioon

Mediaalne aeg sündmuse tekkeni (päevades)

Riskimäär (97,5% CI)

Näitaja: Progressioonivaba elulemus

 

 

EPP

 

1,02 (0,92; 1,14)

ITT

 

1,01 (0,91; 1,12)

Näitaja: Üldine elulemus

 

 

EPP

 

1,00 (0,88; 1,13)

ITT

 

0,99 (0,88; 1,12)

*EPP = sobilike patsientide populatsioon; **ITT = intent-to-treat populatsioon

Randomiseeritud kontrollitud III faasi uuringus (CAIRO) oli efektiivne kapetsitabiini kasutamine algannuses 1000 mg/m2 2 nädala jooksul iga 3 nädala järel kombinatsioonis irinotekaaniga metastaatilise kolorektaalvähiga patsientide esimese valiku raviks. 820 patsienti randomiseeriti saama järjestikust ravi (n=410) või kombinatsioonravi (n=410). Järjestikune ravi koosnes esimese valiku kapetsitabiinist (1250 mg/m2 kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul), teise valiku irinotekaanist

(350 mg/m2 1. päeval) ja kolmanda valiku kombinatsioonist kapetsitabiini (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul) ja oksaliplatiiniga (130 mg/m2 1. päeval). Kombinatsioonravi koosnes esimese valiku kapetsitabiinist (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul) ja irinotekaanist (250 mg/m2 1. päeval) (XELIRI) ja teise valiku kapetsitabiinist (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul) ja oksaliplatiinist (130 mg/m2 1. päeval). Kõiki ravitsükleid manustati 3-nädalaste intervallidega. Esimese valiku ravi puhul oli keskmine progressioonivaba elulemus intent-to-treat populatsioonis 5,8 kuud (95%CI 5,1…6,2 kuud) kapetsitabiini monoteraapia ja 7,8 kuud (95%CI 7,0…8,3 kuud; p=0,0002) XELIRI puhul. Sellega seostati aga suurenenud gastrointestinaalset toksilisust ja neutropeeniat, mis esinesid esimese valiku ravi ajal XELIRI-ga (XELIRI puhul 26% ja XELIRI pluss kapetsitabiin esmavalikuna 11%). XELIRI’t võrreldi 5-FU + irinotekaani skeemiga (FOLFIRI) kolmes randomiseeritud uuringus metastaatilise kolorektaalvähiga patsientidel. XELIRI raviskeemi kuulus kapetsitabiin annuses 1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas kolmenädalase ravitsükli päevadel 1 kuni 14 kombineeritult irinotekaaniga annuses 250 mg/m2 päeval 1. Suurimas uuringus (BICC-C) randomiseeriti patsiendid kas avatud FOLFIRI (n=144), boolus 5-FU(mIFL) (n=145) või XELIRI (n=141) ravirühma ning randomiseeriti täiendavalt saama kas topeltpimeravi tselekoksiibiga või platseebot. Keskmine progressioonivaba elulemus oli FOLFIRI rühmas 7,6 kuud, mIFL rühmas 5,9 kuud (p=0,004 FOLFIRI rühmaga võrreldes) ja XELIRI rühmas 5,8 kuud (p=0,015). Keskmine üldine elulemus oli FOLFIRI rühmas 23,1 kuud, mIFL rühmas 17,6 kuud (p=0,09) ja XELIRI rühmas 18,9 kuud (p=0,27). XELIRI ravi saanud patsientidel esines rohkem gastrointestinaalset toksilisust võrreldes FOLFIRI rühmaga (kõhulahtisuse esinemus oli vastavalt XELIRI rühmas 48% ja FOLFIRI rühmas 14%).

Uuringus EORTC randomiseeriti patsiendid kas avatud FOLFIRI (n=41) või XELIRI (n=44) rühma koos täiendava randomiseerimisega kas tselekoksiibi topeltpimedasse ravirühma või platseeborühma. Keskmine progressioonivaba elulemus ja üldine elulemus olid XELIRI rühmas lühemad võrreldes FOLFIRI rühmaga (keskmine progressioonivaba elulemus vastavalt 5,9 versus 9,6 kuud ja üldine elulemus vastavalt 14,8 versus 19,9 kuud). Lisaks sellele laekus XELIRI ravirühmast rohkem teateid kõhulahtisuse juhtude kohta (41% XELIRI ja 5,1% FOLFIRI rühmas).

Skof jt poolt avaldatud uuringus randomiseeriti patsiendid kas FOLFIRI või XELIRI ravile. Üldine ravivastuse määr oli XELIRI rühmas 49% ja FOLFIRI rühmas 48% (p=0,76). Ravi lõpuks olid haigustunnusteta 37% patsiente XELIRI rühmas ja 26% FOLFIRI rühmas (p=0,56). Toksilisuse määrad olid mõlemas rühmas sarnased, välja arvatud neutropeenia puhul, millest teatati sagedamini FOLFIRI ravi saanud patsientidel.

Montagnani jt kasutasid eelneva kolme uuringu tulemusi, et läbi viia üldine randomiseeritud uuringute analüüs ja võrrelda FOLFIRI ning XELIRI raviskeeme mCRC (metastaseerunud kolorektaalvähi) ravis. Progressiooniriski olulist vähenemist seostati FOLFIRI raviga (HR 0,76; 95%CI 0,62...0,95; P < 0,01), tulemus oli osaliselt tingitud ka asjaolust, et kasutatud XELIRI raviskeemide talutavus oli halb.

Andmed randomiseeritud kliinilisest uuringust (Souglakos jt, 2012), milles võrreldi FOLFIRI + bevatsizumabi ja XELIRI + bevatsizumabi raviskeeme, ei võimaldanud leida olulisi erinevusi progressioonivabas elulemuses ja üldises elulemuses nende raviskeemide vahel. Patsiendid randomiseeriti saama kas FOLFIRI pluss bevatsizumab-ravi (A-haru, n=167) või XELIRI pluss bevatsizumab-ravi (B-haru, n=166). B-haru XELIRI raviskeemis kasutati kombinatsiooni kapetsitabiin 1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 14 päeva + irinotekaan 250 mg/m2 päeval 1. FOLFIRI-Bev ja XELIRI-Bev rühmades oli keskmine progressioonivaba elulemus vastavalt 10,0 ja 8,9 kuud (p=0,64), üldine elulemus 25,7 ja 27,5 kuud (p=0,55) ja ravivastuse määrad 45,5 ja 39,8% (p=0,32). XELIRI + bevatsizumabiga ravitud patsientidel teatati oluliselt suurema esinemissagedusega kõhulahtisusest, febriilsest neutropeeniast ja käe-jala nahareaktsioonidest võrreldes patsientidega, kes said raviks FOLFIRI + bevatsizumabi. Seetõttu tuli oluliselt rohkem ette ka ravi edasilükkamisi, annuse vähendamisi ja ravi katkestamisi.

Mitmekeskuselise randomiseeritud kontrollitud II faasi uuringu (AIO KRK 0604) andmed toetavad kapetsitabiini kasutamist algannuses 800 mg/m2 2 nädala jooksul iga 3 nädala järel kombinatsioonis irinotekaani ja bevatsizumabiga metastaatilise kolorektaalvähiga patsientide esimese valiku raviks. 120 patsienti randomiseeriti saama ravi modifitseeritud XELIRI raviskeemi alusel kapetsitabiiniga annuses 800 mg/m2 kaks korda ööpäevas kahe nädala jooksul, millele järgnes 7-päevane ravipaus, irinotekaaniga annuses 200 mg/m2 30 minutit kestva infusioonina päeval 1 iga 3 nädala järel ja bevatsizumabiga annuses 7,5 mg/kg 30…90 minutit kestva infusioonina päeval 1 iga 3 nädala järel; kokku 127 patsienti randomiseeriti saama ravi kapetsitabiiniga (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas kahe nädala jooksul, millele järgnes 7-päevane ravipaus), oksaliplatiiniga (130 mg/m2 2 tundi kestva infusioonina päeval 1 iga 3 nädala järel) ja bevatsizumabiga (7,5 mg/kg 30…90 minutit kestva infusioonina päeval 1 iga 3 nädala järel). Allpool on esitatud ravivastuse määrad pärast uuringupopulatsiooni jälgimist kestusega keskmiselt 26,2 kuud:

Tabel 9 AIO KRK uuringu põhilised efektiivsustulemused

 

XELOX + bevatsizumab

Modifitseeritud XELIRI +

Riski suhe

 

 

bevatsizumab

95% CI

 

(ITT: N=127)

(ITT: N=120)

P väärtus

Progressioonivaba elulemus 6 kuu pärast

 

 

ITT

76%

84%

-

95% CI

69...84%

77...90%

 

 

 

 

 

Keskmine progressioonivaba elulemus

 

 

ITT

10,4 kuud

12,1 kuud

0,93

95% CI

9,0....12,0

10,8...13,2

0,82...1,07

 

 

 

P=0,30

Keskmine üldine elulemus

 

 

ITT

24,4 kuud

25,5 kuud

0,90

95% CI

19,3...30,7

21,0...31,0

0,68...1,19

 

 

 

P=0,45

Kombinatsioonravi metastaatilise kolorektaalvähi teise valiku ravis

 

CAPECITABINE FRESENIUS KABI 500 MG_1527511_SPC_152751119x1

Andmed mitmekeskuselisest randomiseeritud kontrollitud III faasi kliinilisest uuringust (NO16967) toetavad kapetsitabiini kasutamist kombinatsioonis oksaliplatiiniga metastaatilise kolorektaalvähi teise valiku raviks. Selles uuringus randomiseeriti 627 metastaatilise kolorektaalse kartsinoomiga patsienti, kes olid saanud eelnevat ravi irinotekaaniga kombinatsioonis fluoropürimidiini skeemiga esimese valiku ravina, saama ravi XELOX’i või FOLFOX-4-ga. XELOX’i ja FOLFOX-4 annustamisskeem (ilma platseebot või bevatsizumabi lisamata) vt tabel 7. XELOX oli samaväärne FOLFOX-4-ga progressioonivaba elulemuse osas protokollijärgses (per-protocol) ja ravikavatsuse alusel (intent-to- treat) populatsioonis (vt tabel 10). Tulemused näitavad, et üldise elulemuse osas on XELOX samaväärne FOLFOX-4-ga (vt tabel 10). Esmase analüüsi ajal oli ravikavatsuse alusel (intent-to-treat) populatsioonis järelkontroll kestnud keskmiselt 2,1 aastat; tabelisse 10 on lisatud ka pärast

6 täiendavat järelkontrolli kuud tehtud analüüside andmed.

Tabel 10 Uuringu NO16967 samaväärsuse analüüsi tähtsamad efektiivsuse tulemused

ESMANE ANALÜÜS

 

XELOX

FOLFOX-4

(PPP*: N=251; ITT**: N=313)

(PPP*: N = 252; ITT**: N= 314)

Populatsioon

Mediaalne aeg sündmuse tekkeni (päevades)

Riskimäär (95% CI)

Näitaja: Progressioonivaba elulemus

 

 

PPP

 

1,03 (0,87; 1,24)

ITT

 

0,97 (0,83; 1,14)

Näitaja: Üldine elulemus

 

 

PPP

 

1,07 (0.88; 1,31)

ITT

 

1,03 (0.87; 1,23)

 

TÄIENDAV JÄRELKONTROLL 6 KUU JOOKSUL

Populatsioon

Mediaalne aeg sündmuse tekkeni (päevades)

Riskimäär (95% CI)

Näitaja: Progressioonivaba elulemus

 

 

PPP

 

1,04 (0.87; 1,24)

ITT

 

0,97 (0.83; 1,14)

Näitaja: Üldine elulemus

 

 

PPP

 

1,05 (0.88; 1,27)

ITT

 

1,02 (0.86; 1,21)

*PPP = per-protocol populatsioon; **ITT = intent-to-treat populatsioon

Kaugelearenenud maovähk:

Andmed kaugelearenenud maovähiga patsientidel läbi viidud mitmekeskuselisest randomiseeritud kontrollitud III faasi kliinilisest uuringust toetavad kapetsitabiini kasutamist kaugelearenenud maovähi esimese valiku ravina (ML17032). Selles uuringus randomiseeriti 160 patsienti saama ravi kapetsitabiini (1000 mg/m2 kaks korda ööpäevas 2 nädala jooksul, millele järgneb 7-päevane ravipaus) ja tsisplatiiniga (80 mg/m2 2 tundi kestva infusioonina iga 3 nädala järel). Kokku 156 patsienti randomiseeriti saama ravi 5-FU (800 mg/m2 ööpäevas püsiinfusioonina päevadel 1...5 iga 3 nädala järel) ja tsisplatiiniga (80 mg/m2 2 tundi kestva infusioonina 1. päeval iga 3 nädala järel). Kapetsitabiin kombinatsioonis tsisplatiiniga oli samaväärne 5-FU ja tsisplatiini kombinatsiooniga progressioonivaba elulemuse suhtes per protocol analüüsis (riskimäär 0,81; 95% CI 0,63...1,04). Keskmine progressioonivaba elulemuse kestus oli 5,6 kuud (kapetsitabiin kombinatsioonis tsisplatiiniga) versus 5,0 kuud (5-FU + tsisplatiin). Elulemuse kestuse riskimäär (üldine elulemus) oli sarnane progressioonivaba elulemuse riskimääraga (riskimäär 0,85; 95% CI 0,64...1,13). Keskmine elulemuse kestus oli 10,5 kuud (kapetsitabiin + tsisplatiin) versus 9,3 kuud (5-FU + tsisplatiin).

Andmed randomiseeritud mitmekeskuselisest III faasi uuringust, mis võrdles kapetsitabiini 5-FU’ga ja oksaliplatiini tsisplatiiniga kaugelearenenud maovähiga patsientidel, toetavad kapetsitabiini kasutamist kaugelearenenud maovähi esimese valiku ravimina (REAL-2). Selles uuringus randomiseeriti

1002 patsienti 2x2 faktoriaalse meetodi abil ühte järgmisest 4 grupist:

-ECF: epirubitsiin (50 mg/m2 boolusena 1. päeval iga 3 nädala järel), tsisplatiin (60 mg/m2 kaks tundi kestva infusiooni teel 1. päeval iga 3 nädala järel) ja 5-FU (200 mg/m2 ööpäevas püsiinfusiooni teel tsentraalse veenitee kaudu).

-ECX: epirubitsiin (50 mg/m2 boolusena 1. päeval iga 3 nädala järel), tsisplatiin (60 mg/m2 kaks tundi kestva infusiooni teel 1. päeval iga 3 nädala järel) ja kapetsitabiin (625 mg/m2 kaks korda ööpäevas pideva ravina).

-EOF: epirubitsiin (50 mg/m2 boolusena 1. päeval iga 3 nädala järel), oksaliplatiin (130 mg/m2 kaks tundi kestva infusiooni teel 1. päeval iga kolme nädala järel) ja 5-FU (200 mg/m2 ööpäevas püsiinfusiooni teel tsentraalse veenitee kaudu).

-EOX: epirubitsiin (50 mg/m2 boolusena 1. päeval iga 3 nädala järel), oksaliplatiin (130 mg/m2 kaks tundi kestva infusiooni teel 1. päeval iga kolme nädala järel) ja kapetsitabiin (625 mg/m2 kaks korda ööpäevas pideva ravina).

Esmased efektiivsuse analüüsid protokollijärgses populatsioonis demonstreerisid samaväärsust üldise elulemuse suhtes kapetsitabiinil ja 5-FU-baseeruvate raviskeemide võrdlemisel (riskimäär 0,86; 95% CI 0,8…0,99) ning oksaliplatiinil ja tsisplatiinil baseeruvate raviskeemide võrdlemisel (riskimäär 0,92; 95% CI 0,80…1,1). Keskmine üldine elulemus kapetsitabiinil baseeruvate raviskeemide korral oli 10,9 kuud ja 5-FU-baseeruvate raviskeemide korral 9,6 kuud. Keskmine üldine elulemus tsisplatiinil baseeruvate raviskeemide korral oli 10,0 kuud ja oksaliplatiinil baseeruvate raviskeemide korral

10,4 kuud.

Kapetsitabiini on kasutatud ka kombinatsioonis oksaliplatiiniga kaugelearenenud maovähi raviks. Kapetsitabiini monoteraapia uuringud näitavad, et kapetsitabiin on toimiv kaugelearenenud maovähi ravis.

Käärsoole-, kolorektaal- ja kaugelearenenud maovähk: metaanalüüs

Kuue kliinilise uuringu (uuringud SO14695, SO14796, M66001, NO16966, NO16967, M17032) metaanalüüs toetab 5-FU asendamist kapetsitabiiniga monoteraapia ja kombinatsioonravi puhul seedetrakti vähi ravis. Kombineeritud analüüs hõlmab 3097 kapetsitabiini sisaldavat ravi saanud patsienti ja 3074 5-FU’d sisaldavat ravi saanud patsienti. Keskmine üldine elulemus oli 703 päeva ((95% CI: 671; 745) kapetsitabiini sisaldavat ravi saanud patsientidel ja 683 päeva (95% CI: 646; 715) 5-FU’d sisaldavat ravi saanud patsientidel. Üldise elulemuse riskimäär oli 0,94 (95% CI: 0,89; 1,00, p=0,0489), mis näitab, et kapetsitabiini sisaldavad raviskeemid on tõhusamad 5-FU’d sisaldavatest raviskeemidest.

Rinnanäärmevähk:

Kapetsitabiini ja dotsetakseeli kombinatsioonravi lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi korral

Ühe multitsentrilise randomiseeritud ja kontrollitud III faasi kliinilise uuringu andmete põhjal sobib kapetsitabiini ja dotsetakseeli kombinatsioon lokaalselt levinud või metastaatilise rinnanäärmevähi esimese rea raviks, kui antratsükliini sisaldav tsütotoksiline kemoteraapia pole andnud tulemusi.

Nimetatud uuringus manustati 255-le patsiendile kapetsitabiini (1250 mg/m2 ööpäevas 2 nädala vältel, millel järgnes 1-nädalane vaheperiood) ja dotsetakseeli (75 mg/m2 ühetunnilise infusioonina iga

3 nädala järel) ning 256 patsiendile manustati ainult dotsetakseeli (100 mg/m2 ühetunnilise infusioonina iga 3 nädala järel). Elulemus oli pikem kapetsitabiini ja dotsetakseeli kombinatsiooni grupis (p=0,0126). Keskmine elulemus oli vastavalt 442 päeva (kapetsitabiin + dotsetakseel) ja

352 päeva (ainult dotsetakseel). Objektiivne ravivastus (uurijate hinnangul) oli 41,6% (kapetsitabiin + dotsetakseel) ning 29,7% (ainult dotsetakseel); p=0,0058. Progresseerunud haiguse väljakujunemise aeg oli pikem kapetsitabiin + dotsetakseeli grupis (p < 0,0001). Keskmine progressioonivaba periood oli vastavalt 186 päeva (kapetsitabiin + dotsetakseel) ja 128 päeva (ainult dotsetakseel).

Kapetsitabiini monoteraapia pärast ebaõnnestunud ravi taksaanide, antratsükliine sisaldava kemoteraapiaga ja neile, kellele antratsükliiniravi ei ole näidustatud.

Kahe multitsentrilise II faasi kliinilise uuringu tulemused kinnitavad kapetsitabiini monoteraapia sobivust patsientidele, kelle puhul taksaane ja antratsükliini sisaldav kemoteraapia ei andnud tulemust või kelle puhul ei ole näidustatud edasine ravi antratsükliiniga. Nende uuringute käigus raviti kapetsitabiiniga kokku 236 patsienti (2-nädalaste tsüklitena 1250 mg/m2 ööpäevas 2 nädala vältel, millele järgnes 1-nädalane vaheperiood). Objektiivne ravivastus (uurijate hinnangul) oli 20% (esimene

uuring) ning 25% (teine uuring). Keskmised progressioonivabad perioodid olid vastavalt 93 ja 98 päeva. Keskmine elulemus oli 384 ja 373 päeva.

Kõik näidustused:

14 kliinilise uuringu meta-analüüs andmetega enam kui 4700-lt patsiendilt, kes said kapetsitabiini monoteraapiat või kapetsitabiini kombinatsioonis erinevate keemiaravi skeemidega mitmesugustel näidustustel (käärsoole-, kolorektaal-, mao- ja rinnanäärmevähk), näitas pikemat üldist elulemust kapetsitabiini saanud patsientidel, kellel tekkis käe-jala sündroom, kui patsientidel, kellel seda ei tekkinud: keskmine üldine elulemus 1100 päeva (95% CI 1007; 1200) vs. 691 päeva (95% CI 638; 754) riskimääraga 0,61 (95% CI 0,56; 0,66).

5.2Farmakokineetilised omadused

Kapetsitabiini farmakokineetikat on uuritud annuste vahemikus 502…3514 mg/m2 ööpäevas. 1. ja 14. päeval mõõdetud kapetsitabiini, 5’-deoksü-5-fluorotsütidiini (5’-DFCR) ja 5’-deoksü-5- fluorouridiini (5’-DFUR) parameetrid olid sarnased. 5-FU AUC oli 14. päeval 30...35% kõrgem. Kapetsitabiini annuse vähendamine langetas süsteemse 5-FU moodustumist enam kui annusele vastavalt, mis viitab aktiivse metaboliidi mittelineaarsele farmakokineetikale.

Imendumine

Suukaudsel manustamisel imendub kapetsitabiin seedetraktist kiiresti ja hästi, millele järgneb ulatuslik metaboliitide moodustumine (5’-DFCR, 5’-DFUR). Ravimi manustamine koos toiduga vähendab kapetsitabiini imendumist, kuid mõjutab vähe 5’-DFUR-i AUC-d ja sellest tekkiva metaboliidi 5-FU AUC-d. 14. päeval pärast ravimi söögijärgset manustamist annuses 1250 mg/m2 olid kapetsitabiini, 5’- DFCR-i, 5’-DFUR-i, 5-FU ja FBAL-i maksimaalsed plasmakontsentratsioonid vastavalt 4,67; 3,05; 12,1; 0,95 ja 5,46 mikrogrammi/ml. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutati vastavalt 1,50; 2,00; 2,00; 2,00 ja 3,34 tunni möödudes. AUC0-∞ väärtused olid vastavalt 7,75; 7,24; 24,6; 2,03 ja 36,3 mikrogrammi*tunnis/ml.

Jaotumine

In vitro uuringutes, kus kasutati inimese vereplasmat, leiti, et kapetsitabiin, 5’-DFCR, 5’-DFUR ja 5- FU seonduvad plasmavalkudega vastavalt 54%, 10%, 62% ja 10% ulatuses, peamiselt albumiinidega.

Biotransformatsioon

Kapetsitabiin metaboliseerub esmaselt maksa karboksüülesteraasi vahendusel 5’-DFCR-ks ning edasi tsütidiindeaminaasi vahendusel (mida leidub peamiselt maksas ja tuumori kudedes) 5’-DFUR-ks. Viimase katalüüsi 5-FU-ks teostab tümidiini fosforülaas (ThyPase). Tümidiini fosforülaasi sisaldavad tuumorikoed, kuid samuti normaalsed koed; viimased siiski vähemal hulgal. Kapetsitabiini astmeline biotransformatsioon 5-FU-ks viib toimeaine kuhjumiseni tuumorirakkudes; kolorektaalse tuumori korral eriti viimase stroomarakkudes. Kapetsitabiini suukaudse manustamise järgselt kolorektaalvähki põdevatele patsientidele oli 5-FU kontsentratsioonide suhe vähikoes ja kõrvalasetsevates kudedes 3,2 (tulemused varieerusid 0,9-st 8,0-ni). 5-FU kontsentratsioonide suhe vähikoes ja plasmas oli 21,4 (varieerudes 3,9-st 59,9-ni; n=8), tervete kudede ja plasma suhe oli 8,9 (varieerudes 3,0-st 25,8-ni; n=8). Tümidiini fosforülaasi aktiivsus oli mõõtmiste andmetel 4 korda suurem primaarse kolorektaalvähi koes võrreldes kõrvalasetsevate kudedega. Immunohistokeemiliste uuringute andmetel esineb tümidiini fosforülaasi rohkem tuumori stroomarakkudes.

5-FU metaboliseerub ensüümi dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) vahendusel edasi palju vähem toksilisemaks dihüdro-5-fluorouratsiiliks (FUH). Dihüdropürimidinaas lõhustab pürimidiinringi 5-fluoroureidopropioonhappeks (FUPA). Lõpuks muudab beeta-ureidopropionaas FUPA alfa-fluoro-beeta-alaniiniks (FBAL), mis väljutatakse uriiniga. Dihüdropürimidiini dehüdrogenaasi (DPD) aktiivsus limiteerib protsessi aktiivsust. DPD puudulikkus võib põhjustada kapetsitabiini toksilisuse suurenemist (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Eritumine

Kapetsitabiini, 5’-DFCR-i, 5’-DFUR-i, 5-FU ja FBAL-i eliminatsiooni poolväärtusajad (t1/2 tundides) olid vastavalt 0,85; 1,11; 0,66; 0,76 ja 3,23 tundi. Kapetsitabiin ja selle metaboliidid elimineeruvad

organismist peamiselt uriiniga; 95,5% manustatud kapetsitabiiniannusest leiti uriinist. Eritumine väljaheitega oli minimaalne (2,6%). Peamiseks uriinist leitud metaboliidiks oli FBAL (57% manustatud annusest). Ligikaudu 3% manustatud annusest eritus muutumatul kujul.

Kombineeritud ravi

I faasi uuringud, milles hinnati kapetsitabiini mõju dotsetakseeli või paklitakseeli farmakokineetikasse ja vastupidi, ei näidanud kapetsitabiini toimet dotsetakseeli või paklitakseeli farmakokineetikasse (Cmax ja AUC) ega dotsetakseeli või paklitakseeli toimet 5’-DFUR farmakokineetikasse.

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Patsientide erirühmade farmakokineetika uuring viidi läbi 505-l kolorektaalvähki põdeval patsiendil, kellele manustati kapetsitabiini 1250 mg/m2 kaks korda ööpäevas. Sugu, maksametastaaside olemasolu või puudumine ravi alustamisel, Karnofsky Performance staatus või üldbilirubiini, albumiini, ASAT-i ja ALAT-i seerumikontsentratsioon ei mõjutanud oluliselt 5-FU, 5’-DFUR-i ja FBAL-i farmakokineetikat.

Maksafunktsiooni häire maksametastaaside tõttu: uuring kolorektaalvähiga patsientidel on näidanud, et kergekujuline kuni mõõdukas maksafunktsiooni häire, mis on tingitud maksametastaasidest, põhjustab kapetsitabiini biosaadavuse ja 5-FU moodustumise suurenemist võrreldes normaalse maksafunktsiooniga patsientidega. Raskekujulise maksapuudulikkusega patsientide osas andmed farmakokineetika kohta puuduvad.

Neerukahjustusega patsiendid: farmakokineetika uuring vähihaigetel näitas, et kerge- kuni raskekujuline neerukahjustus (kreatiniini kliirensi vähenemine) ei mõjuta kapetsitabiini ega 5-FU farmakokineetikat. Kreatiniini kliirens mõjutab aga 5'-DFUR-i ja FBAL-i farmakokineetikat: kreatiniini kliirensi vähenemisel 50% võrra suurenes AUC vastavalt 35% ja 114%. Metaboliit FBAL antiproliferatiivset aktiivsust ei oma.

Eakad: populatsiooni farmakokineetika analüüs 27 kuni 86-aastastel patsientidel (46% (234) olid ≥ 65-aastased) näitas, et vanus ei mõjuta 5'-DFUR-i ja 5-FU farmakokineetikat. FBAL-i AUC

suurenes seoses vanusega (20% vanuse lisandumisel suurenes FBAL-i AUC 15%). AUC suurenemine oli ilmselt seotud neerufunktsiooni halvenemisega eakamatel patsientidel.

Etnilised tegurid: kapetsitabiini 14 päeva jooksul kaks korda ööpäevas 825 mg/m2 suukaudse manustamise järgselt oli jaapanlastest patsientidel (n=18) kapetsitabiini Cmax ligikaudu 36% madalam ja AUC 24% madalam kui europiidsest rassist patsientidel (n=22). Jaapanlastest patsientidel oli ka FBAL-i Cmax ligikaudu 25% madalam ja FBAL-i AUC 34% madalam kui europiidsest rassist patsientidel. Nende erinevuste kliiniline olulisus pole teada. Teiste metaboliitide (5'-DFCR, 5'-DFUR, and 5-FU) puhul märkimisväärset erinevust ei esinenud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringutes makaakidele ja hiirtele igapäevaselt suukaudselt manustatud kapetsitabiin põhjustas toksilist toimet seedetraktile ning lümfi- ja vereloomesüsteemile, mis on tüüpiline fluoropürimidiinidele. Nimetatud toksilised toimed olid pöörduvad. Kapetsitabiini manustamisega seoses täheldati ka toksilist toimet nahale, millele olid iseloomulikud degeneratiivsed/regressiivsed nahamuutused. Maksa- või kesknärvisüsteemi toksilisust ei täheldatud. Kardiovaskulaarset toksilisust (näiteks PR- või QT-intervalli pikenemist) kirjeldati ahvide puhul, kui ravimit manustati 100 mg/kg intravenoosselt, samas suukaudsete korduvate annuste manustamisel 1379 mg/m2 ööpäevas sarnast toimet ei leitud.

Kaheaastases kartsinogeensuse uuringus hiirtega vastavat toimet kapetsitabiinil ei täheldatud.

Standardsetes fertiilsusuuringutes leiti viljakuse langust emastel hiirtel, kellele manustati kapetsitabiini; nimetatud toime oli pöörduv ravimivaba perioodi järgselt. Lisaks täheldati 13-nädalases uuringus isastel hiirtel atroofilisi ja degeneratiivseid muutusi reproduktiivorganites, kuid ka see toime osutus pöörduvaks ravimivaba perioodi järel (vt lõik 4.6).

Hiirtel teostatud embrüotoksilisuse ja teratogeensuse uuringutes leiti ravimil annusest sõltuvat loote resorptsiooni põhjustavat ja teratogeenset toimet. Ravimi suurte annuste kasutamisel sagenesid ahvidel embrüoletaalsuse ja abortide juhud, kuid teratogeenset toimet ei täheldatud.

Kapetsitabiin ei osutunud mutageenseks in vitro bakterite kultuuril (Amesi test) ega imetaja rakukultuuril (hiina hamstri V79/HPRT geenmutatsiooni test). Siiski, sarnaselt teistele nukleosiidi analoogidele oli kapetsitabiin klastogeenne inimese lümfotsüütide suhtes in vitro; samuti osutusid positiivseteks hiire luuüdi mikronukleuste testid in vivo.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos (E460)

Hüpromelloos (E464)

Kroskarmelloosnaatrium

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate:

Hüpromelloos (E464)

Titaandioksiid (E171)

Makrogool

Punane raudoksiid (E172)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Iseloomustus: PVC/PVDC-alumiinium blistrid

Sisu:

10 tabletiga blister (koos ristuva perforeeringuga või ilma), mis on toodetud valgest matist 0,25 mm PVC / PVDC kilest ja 0,025 mm pehmest alumiiniumblistri kilest.

Pakendi suurus on 120 (12 x 10) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Oncology Plc. Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU350NF Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 29.08.2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014