Cinie 50 mg - tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02CC01
Toimeaine: sumatriptaan
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cinie 50 mg, tabletid

Sumatriptaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cinie 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cinie 50 mg võtmist
 3. Kuidas Cinie 50 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Cinie 50 mg säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Cinie 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 3. Cinie 50 mg on valuvaigisti, mis kuulub migreenivastaste ravimite gruppi. Cinie 50 mg toimeaine on sumatriptaan, mis on serotoniin– 5HT1 – retseptorite agonist.

Migreeni peavalu arvatakse tekkivat veresoonte laienemisest. Cinie 50 mg ahendab neid veresooni, leevendades sellega peavalu.

Cinie 50 mg kasutatakse auraga või aurata migreenihoogude raviks (hoiatavad tundemärgid hõlmavad tavaliselt nägemishäireid, nagu valguse välgatused, „siksakid”, tähed või lained).

Mida on vaja teada enne Cinie 50 mg võtmist

Ärge võtke Cinie 50 mg:

 1. metüsergiid) või mistahes triptaane või 5-HT agoniste (nt naratriptaan, risatriptaan või solmitriptaan) sisaldavaid ravimeid;
 • kui olete sumatriptaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on olnud infarkt;
 • kui teil on mis tahes südamehaigus;
 • kui teil esinevad sümptomid, mis võivad viidata südamehaigusele, nt ajutine valu või survetunne rinnus;
 • kui teil on olnud kunagi insult või mööduvad isheemilised atakid (TIA, insuldi kerge vorm, mis kestab alla 24 tunni);
 • kui teil on vereringe häired jalgades, mis põhjustavad käimisel krambilaadset valu (nimetatakse perifeerseks veresoonte haiguseks);
 • kui teil on väga kõrge vererõhk, või püsib vererõhk hoolimata ravist kõrge;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid;
 • kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ergotamiini või ergotamiini derivaate (k.a
 • kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud depressiooniravimeid, mis kuuluvad gruppi, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks.

Kui te arvate, et teil võib mõni nendest probleemidest olla, või te kahtlustate mõnda neist, võtke enne Cinie 50 mg võtmist oma arstiga ühendust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cinie 50 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enne kui arst teile Cinie 50 mg määrab, teeb ta kindlaks, kas teie peavalu ikka on põhjustatud migreenist ja mitte mõnest muust tegurist.

Enne Cinie 50 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta:

 • kui te teate, et teil on probleeme maksa või neerudega;
 • kui teil on diagnoositud epilepsia või mõni muu haigus, mis alandab krambiläve;
 • kui te teate, et olete allergiline antibakteriaalsetele ravimitele, mis kuuluvad sulfoonamiidide gruppi;
 • kui teie kõrgvererõhutõbi on hästi kontrolli all, sest vähestel juhtudel on sumatriptaan vererõhku tõstnud;
 • kui te võtate serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRId, nt fluoksetiin, paroksetiin, fluvoksamiin või sertraliin) või serotoniininoradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid (SNRId, nt venlafaksiin). SSRI/SNRI ja sumatriptaani samaaegsel manustamisel on täheldatud hüperrefleksiat ja koordinatsiooni puudumist;
 • kui te tunnete valu ja/või pingetunnet rinnus või kõris. Need toimed on tavaliselt lühiajalised. Kui need aga jäävad püsima ja see valmistab teile muret, või muutuvad need raskekujulisteks, võtke nõu saamiseks otsekohe arstiga ühendust;
 • kui teil tekivad kroonilised päevased peavalud. Võttes Cinie 50 mg liiga sageli, võib just ravim ise kroonilisi peavalusid esile kutsuda. Sellisel juhul peate te arstiga ühendust võtma ja võib olla ravi Cinie 50 mgga katkestama;
 • kui te olete südamehaiguste tekkeks kõrgendatud riskiga patsient (nt diabeetik, suitsetate väga palju või olete nikotiinasendusravil) ning eriti juhul, kui te olete postmenopausi eas naine või üle 40aastane mees ja omate neid riskifaktoreid, peab arst enne Cinie 50 mg määramist teie südametööd kontrollima. Väga harvadel juhtudel on pärast Cinie 50 mg võtmist esinenud tõsiseid südamehäireid, isegi kui mingeid muid südamehaiguse nähte leitud ei ole. Kui midagi valmistab teile muret, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Cinie 50 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimid võivad Cinie 50 mg toimet mõjutada ja Cinie 50 mg võib mõjutada teatud teiste ravimite toimet. Öelge oma arstile, kui te võtate:

 1. -mistahes teisi triptaane või 5-HT agoniste (nt naratriptaan, risatriptaan, solmitriptaan), need on samuti migreeni ravimid. Ärge kasutage Cinie 50 mg nende ravimitega samal ajal. Lõpetage nende ravimite võtmine vähemalt 24 tundi enne Cinie 50 mg võtmist, Ärge võtke
 2. mingeid triptaane ega 5-HT agoniste enne kui vähemalt 24 tundi on Cinie 50 mg võtmisest möödas.
 • Teisi migreenivastaseid ravimeid,
 • ergotamiini, mida kasutatakse samuti migreeni raviks, või sellesarnaseid ravimeid, nt metüsergiidi. Ärge kasutage Cinie 50 mg nende ravimitega samal ajal. Lõpetage nende ravimite võtmine vähemalt 24 tundi enne Cinie 50 mg võtmist, Ärge võtke ergotamiini uuesti enne kui vähemalt 6 tundi on Cinie 50 mg võtmisest möödas.
 • Depressiooniravimeid
 • MAO inhibiitorid. Ärge kasutage Cinie 50 mg, kui te olete võtnud MAO inhibiitoreid 2 viimase nädala jooksul (vt ka lõik “Ärge võtke Cinie 50 mg”);
 • SSRId (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid)/SNRId (serotoniini noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid). Cinie 50 mg kasutamine koos nende ravimitega võib kutsuda esile serotoniini sündroomi (see on teatud sümptomite kogum, sh rahutus, segasus, higistamine, hallutsinatsioonid, tugevnenud refleksid, lihasspasmid, värisemine ja kiire südamerütm). Teatage nende nähtude tekkimisel sellest koheselt oma arstile.
 • Mania/depressiooni (bipolaarne häire) raviks kasutavaid preparaate, nt liitium.

Sumatriptaani kasutamine koos naistepuna ürti (Hypericum perforatum) sisaldavate taimsete preparaatidega võib võimendada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

RASEDUS

Cinie 50 mg ohutu kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Praeguseks puuduvad andmed, mis viitaks asjaolule, et väärarengute tekkerisk on suurenenud. Teil oleks soovitatav Cinie 50 mg raseduse ajal mitte võtta, kui arst seda ise määranud ei ole.

IMETAMINE

Sumatriptaan, Cinie 50 mg toimeaine, eritub rinnapiima. Ärge toitke imikut 12 tunni jooksul pärast ravi Cinie 50 mg-ga. Kui teil eritub sellel ajal rinnapiima, hävitage see; ärge andke seda lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Migreen iseenesest või selle ravi Cinie 50 mg-ga võib põhjustada uimasust. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui tunnete end uimasena.

Cinie 50 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist oma arstiga nõu.

Kuidas Cinie 50 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Cinie 50 mg ei tohi võtta migreenihoogude ärahoidmiseks, sest see ravim on mõeldud migreenihoo raviks. Cinie 50 mg tuleb võtta niipea kui võimalik pärast migreenihoo ilmnemist; kuigi ravim on sama efektiivne võetuna ka hoo hilisemas faasis.

Soovitatav annus täiskasvanutele on 50 mg. Mõned patsiendid võivad vajada 100 mg annust. Kui Cinie 50 mg ei tekita kohest leevendust, ei ole selle hoo ajal mõtet rohkem tablette võtta. Sumatriptaani võib jälle kasutada järgmise hoo ajal. Kui pärast esimest annust teie migreenihoog vaibub, aga siis tekib uuesti, võite te võtta teise tableti, jättes kahe tableti võtmise vahele vähemalt 2 tunnise intervalli.

Ärge võtke üle 300 mg (kuus 50 mg tabletti või kolm 100 mg tabletti) 24 tunni jooksul.

Cinie 50 mg kasutamine lastel, noorukitel ja üle 65-aastastel patsientidel ei ole soovitatav.

Kerge kuni mõõduka maksafunktsioonihäiretega patsientidele soovitatakse võtta väiksemaid annused

– 25 mg…50 mg.

Neelake tablett alla tervelt koos vähese koguse veega.

Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Kui teil on tunne, et Cinie 50 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cinie 50 mg rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on sarnased nendele, mis on loetletud lõigus 4. Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke arstiga ühendust või kutsuge kiirabi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võtke oma arstiga ühendust, kui teil on vaja nende üle arutleda.

On esinenud järgmiseid tõsiseid kõrvaltoimeid, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

 • allergilised nahareaktsioonid: nahalööve, nt punased täpid või nõgesekublad. Anafülaksia (tugevad allergilised reaktsioonid, nagu silmalaugude, näo või huulte turse ja

äkiline kähisev hingamine, südamepuperdus või pingetunne rinnus).

Kui tekivad mis tahes tugevad allergilised reaktsioonid, lõpetage kohe Cinie 50 mg võtmine ja võtke oma arstiga ühendust.

Võivad esineda järgmised kõrvaltoimed järgmise esinemissagedusega:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • uimasus, pearinglus, pakitsus, ebatavaline tundlikkus, sh tuimus, kipitus ja sooja või külmatunne.
 • ajutine vererõhu tõus (vahetult pärast ravi alustamist), nahaõhetus.
 • iiveldus või oksendamine.
 • pingetunne. See on tavaliselt mööduva (ajutise) iseloomuga, kuid võib olla intensiivne ja haarata ükskõik millist kehaosa, k.a rindkere ja neel. Lihasvalu.
 • hingeldus.
 • valu, kuuma või külmatunne, pigistus või rõhumistunne. Need sümptomid võivad olla intensiivsed ja haarata ükskõik millist kehaosa, k.a rindkere ja neel.
 • nõrkustunne, väsimus.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st)

 • kui teile tehakse vereanalüüse kontrollimaks maksafunktsiooni, võib Cinie 50 mg kasutamine seda tulemust muuta.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • nüstagm (silmamunade tahtmatud edasitagasi liigutused), skotoom (tumedad täpid nägemisväljal), treemor ja düstoonia (tahtmatud lihastõmblused).
 • krambid – tavaliselt inimestel, kellel on epilepsia.
 • nägemishäired (virvendus, kaheli nägemine, nägemise vähenemine, nägemise kadu, k.a püsidefekt), kuigi neid sümptomeid võib ka migreen iseenesest põhjustada.
 • kiire pulss, aeglane pulss, südame pekslemine, rütmihäired ja pärgarterite tõsised kahjustused, valu rinnus, infarkt, mööduvad isheemilised muutused EKGs.
 • vererõhu langus, mis on teatud haigus, mida iseloomustatakse järgmiste sümptomitega: naha kahvatus või sinakas varjund ja/või valu sõrmedes, varvastes, kõrvades, ninas või lõualuus vastuseks külmetusele või stressile (Raynaud sündroom).
 • jämesoolepõletik (soole osa), mis võib väljenduda kõhu vasaku alaosa valu ja verise kõhulahtisusena. Kõhulahtisus.
 • kaela jäikus. Liigesvalu.
 • ärevustunne.
 • liighigistamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cinie 50 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cinie 50 mg sisaldab

 • Toimeaine on sumatriptaan. Üks tablett sisaldab 50 mg sumatriptaani (suktsinaadina).
 • Abiained: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, punane raudoksiid (E172)

Kuidas Cinie 50 mg välja näeb ja pakendi sisu

Cinie 50 mg: roosad, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel.

Pakendi suurused:

OPA/Al/PVC alumiiniumblister. Pakendi suurused: 1, 2, 4, 6 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Zentiva k.s.,

U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37 Praha 10

Tšehhi Vabariik

Tootja: Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37 Prague 10

Tšehhi Vabariik

Saneca Pharmaceuticals a.s Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovaki Vabariik

UAB „Oriola Vilnius“

Laisvés pr. 75

LT-06144 Vilnius

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt 139E/2, Tallinn 11317 Eesti

Tel. +372 727 34 88

Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik

Cinie 50

Leedu

Cinie 50 mg tabletés

Läti

Cinie 50 mg tabletes

Eesti

Cinie 50 mg

Poola

Cinie 50

Slovakkia

Cinie 50

Ungari

Cinie 50 mg tabletta

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.