Cinie 50 mg - tablett (50mg)

ATC Kood: N02CC01
Toimeaine: sumatriptaan
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

CINIE 50 MG
tablett (50mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cinie 50 mg, tabletid

Sumatriptaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cinie 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cinie 50 mg võtmist
 3. Kuidas Cinie 50 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Cinie 50 mg säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Cinie 50 mg ja milleks seda kasutatakse
 3. Cinie 50 mg on valuvaigisti, mis kuulub migreenivastaste ravimite gruppi. Cinie 50 mg toimeaine on sumatriptaan, mis on serotoniin– 5HT1 – retseptorite agonist.

Migreeni peavalu arvatakse tekkivat veresoonte laienemisest. Cinie 50 mg ahendab neid veresooni, leevendades sellega peavalu.

Cinie 50 mg kasutatakse auraga või aurata migreenihoogude raviks (hoiatavad tundemärgid hõlmavad tavaliselt nägemishäireid, nagu valguse välgatused, „siksakid”, tähed või lained).

Mida on vaja teada enne Cinie 50 mg võtmist

Ärge võtke Cinie 50 mg:

 1. metüsergiid) või mistahes triptaane või 5-HT agoniste (nt naratriptaan, risatriptaan või solmitriptaan) sisaldavaid ravimeid;
 • kui olete sumatriptaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on olnud infarkt;
 • kui teil on mis tahes südamehaigus;
 • kui teil esinevad sümptomid, mis võivad viidata südamehaigusele, nt ajutine valu või survetunne rinnus;
 • kui teil on olnud kunagi insult või mööduvad isheemilised atakid (TIA, insuldi kerge vorm, mis kestab alla 24 tunni);
 • kui teil on vereringe häired jalgades, mis põhjustavad käimisel krambilaadset valu (nimetatakse perifeerseks veresoonte haiguseks);
 • kui teil on väga kõrge vererõhk, või püsib vererõhk hoolimata ravist kõrge;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid;
 • kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ergotamiini või ergotamiini derivaate (k.a
 • kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud depressiooniravimeid, mis kuuluvad gruppi, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks.

Kui te arvate, et teil võib mõni nendest probleemidest olla, või te kahtlustate mõnda neist, võtke enne Cinie 50 mg võtmist oma arstiga ühendust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cinie 50 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enne kui arst teile Cinie 50 mg määrab, teeb ta kindlaks, kas teie peavalu ikka on põhjustatud migreenist ja mitte mõnest muust tegurist.

Enne Cinie 50 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui midagi alljärgnevast kehtib teie kohta:

 • kui te teate, et teil on probleeme maksa või neerudega;
 • kui teil on diagnoositud epilepsia või mõni muu haigus, mis alandab krambiläve;
 • kui te teate, et olete allergiline antibakteriaalsetele ravimitele, mis kuuluvad sulfoonamiidide gruppi;
 • kui teie kõrgvererõhutõbi on hästi kontrolli all, sest vähestel juhtudel on sumatriptaan vererõhku tõstnud;
 • kui te võtate serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRId, nt fluoksetiin, paroksetiin, fluvoksamiin või sertraliin) või serotoniininoradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid (SNRId, nt venlafaksiin). SSRI/SNRI ja sumatriptaani samaaegsel manustamisel on täheldatud hüperrefleksiat ja koordinatsiooni puudumist;
 • kui te tunnete valu ja/või pingetunnet rinnus või kõris. Need toimed on tavaliselt lühiajalised. Kui need aga jäävad püsima ja see valmistab teile muret, või muutuvad need raskekujulisteks, võtke nõu saamiseks otsekohe arstiga ühendust;
 • kui teil tekivad kroonilised päevased peavalud. Võttes Cinie 50 mg liiga sageli, võib just ravim ise kroonilisi peavalusid esile kutsuda. Sellisel juhul peate te arstiga ühendust võtma ja võib olla ravi Cinie 50 mgga katkestama;
 • kui te olete südamehaiguste tekkeks kõrgendatud riskiga patsient (nt diabeetik, suitsetate väga palju või olete nikotiinasendusravil) ning eriti juhul, kui te olete postmenopausi eas naine või üle 40aastane mees ja omate neid riskifaktoreid, peab arst enne Cinie 50 mg määramist teie südametööd kontrollima. Väga harvadel juhtudel on pärast Cinie 50 mg võtmist esinenud tõsiseid südamehäireid, isegi kui mingeid muid südamehaiguse nähte leitud ei ole. Kui midagi valmistab teile muret, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Cinie 50 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatud ravimid võivad Cinie 50 mg toimet mõjutada ja Cinie 50 mg võib mõjutada teatud teiste ravimite toimet. Öelge oma arstile, kui te võtate:

 1. -mistahes teisi triptaane või 5-HT agoniste (nt naratriptaan, risatriptaan, solmitriptaan), need on samuti migreeni ravimid. Ärge kasutage Cinie 50 mg nende ravimitega samal ajal. Lõpetage nende ravimite võtmine vähemalt 24 tundi enne Cinie 50 mg võtmist, Ärge võtke
 2. mingeid triptaane ega 5-HT agoniste enne kui vähemalt 24 tundi on Cinie 50 mg võtmisest möödas.
 • Teisi migreenivastaseid ravimeid,
 • ergotamiini, mida kasutatakse samuti migreeni raviks, või sellesarnaseid ravimeid, nt metüsergiidi. Ärge kasutage Cinie 50 mg nende ravimitega samal ajal. Lõpetage nende ravimite võtmine vähemalt 24 tundi enne Cinie 50 mg võtmist, Ärge võtke ergotamiini uuesti enne kui vähemalt 6 tundi on Cinie 50 mg võtmisest möödas.
 • Depressiooniravimeid
 • MAO inhibiitorid. Ärge kasutage Cinie 50 mg, kui te olete võtnud MAO inhibiitoreid 2 viimase nädala jooksul (vt ka lõik “Ärge võtke Cinie 50 mg”);
 • SSRId (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid)/SNRId (serotoniini noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid). Cinie 50 mg kasutamine koos nende ravimitega võib kutsuda esile serotoniini sündroomi (see on teatud sümptomite kogum, sh rahutus, segasus, higistamine, hallutsinatsioonid, tugevnenud refleksid, lihasspasmid, värisemine ja kiire südamerütm). Teatage nende nähtude tekkimisel sellest koheselt oma arstile.
 • Mania/depressiooni (bipolaarne häire) raviks kasutavaid preparaate, nt liitium.

Sumatriptaani kasutamine koos naistepuna ürti (Hypericum perforatum) sisaldavate taimsete preparaatidega võib võimendada kõrvaltoimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

RASEDUS

Cinie 50 mg ohutu kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Praeguseks puuduvad andmed, mis viitaks asjaolule, et väärarengute tekkerisk on suurenenud. Teil oleks soovitatav Cinie 50 mg raseduse ajal mitte võtta, kui arst seda ise määranud ei ole.

IMETAMINE

Sumatriptaan, Cinie 50 mg toimeaine, eritub rinnapiima. Ärge toitke imikut 12 tunni jooksul pärast ravi Cinie 50 mg-ga. Kui teil eritub sellel ajal rinnapiima, hävitage see; ärge andke seda lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Migreen iseenesest või selle ravi Cinie 50 mg-ga võib põhjustada uimasust. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui tunnete end uimasena.

Cinie 50 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist oma arstiga nõu.

Kuidas Cinie 50 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Cinie 50 mg ei tohi võtta migreenihoogude ärahoidmiseks, sest see ravim on mõeldud migreenihoo raviks. Cinie 50 mg tuleb võtta niipea kui võimalik pärast migreenihoo ilmnemist; kuigi ravim on sama efektiivne võetuna ka hoo hilisemas faasis.

Soovitatav annus täiskasvanutele on 50 mg. Mõned patsiendid võivad vajada 100 mg annust. Kui Cinie 50 mg ei tekita kohest leevendust, ei ole selle hoo ajal mõtet rohkem tablette võtta. Sumatriptaani võib jälle kasutada järgmise hoo ajal. Kui pärast esimest annust teie migreenihoog vaibub, aga siis tekib uuesti, võite te võtta teise tableti, jättes kahe tableti võtmise vahele vähemalt 2 tunnise intervalli.

Ärge võtke üle 300 mg (kuus 50 mg tabletti või kolm 100 mg tabletti) 24 tunni jooksul.

Cinie 50 mg kasutamine lastel, noorukitel ja üle 65-aastastel patsientidel ei ole soovitatav.

Kerge kuni mõõduka maksafunktsioonihäiretega patsientidele soovitatakse võtta väiksemaid annused

– 25 mg…50 mg.

Neelake tablett alla tervelt koos vähese koguse veega.

Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Kui teil on tunne, et Cinie 50 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cinie 50 mg rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on sarnased nendele, mis on loetletud lõigus 4. Kui te olete võtnud liiga palju tablette, võtke arstiga ühendust või kutsuge kiirabi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võtke oma arstiga ühendust, kui teil on vaja nende üle arutleda.

On esinenud järgmiseid tõsiseid kõrvaltoimeid, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

 • allergilised nahareaktsioonid: nahalööve, nt punased täpid või nõgesekublad. Anafülaksia (tugevad allergilised reaktsioonid, nagu silmalaugude, näo või huulte turse ja

äkiline kähisev hingamine, südamepuperdus või pingetunne rinnus).

Kui tekivad mis tahes tugevad allergilised reaktsioonid, lõpetage kohe Cinie 50 mg võtmine ja võtke oma arstiga ühendust.

Võivad esineda järgmised kõrvaltoimed järgmise esinemissagedusega:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • uimasus, pearinglus, pakitsus, ebatavaline tundlikkus, sh tuimus, kipitus ja sooja või külmatunne.
 • ajutine vererõhu tõus (vahetult pärast ravi alustamist), nahaõhetus.
 • iiveldus või oksendamine.
 • pingetunne. See on tavaliselt mööduva (ajutise) iseloomuga, kuid võib olla intensiivne ja haarata ükskõik millist kehaosa, k.a rindkere ja neel. Lihasvalu.
 • hingeldus.
 • valu, kuuma või külmatunne, pigistus või rõhumistunne. Need sümptomid võivad olla intensiivsed ja haarata ükskõik millist kehaosa, k.a rindkere ja neel.
 • nõrkustunne, väsimus.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st)

 • kui teile tehakse vereanalüüse kontrollimaks maksafunktsiooni, võib Cinie 50 mg kasutamine seda tulemust muuta.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • nüstagm (silmamunade tahtmatud edasitagasi liigutused), skotoom (tumedad täpid nägemisväljal), treemor ja düstoonia (tahtmatud lihastõmblused).
 • krambid – tavaliselt inimestel, kellel on epilepsia.
 • nägemishäired (virvendus, kaheli nägemine, nägemise vähenemine, nägemise kadu, k.a püsidefekt), kuigi neid sümptomeid võib ka migreen iseenesest põhjustada.
 • kiire pulss, aeglane pulss, südame pekslemine, rütmihäired ja pärgarterite tõsised kahjustused, valu rinnus, infarkt, mööduvad isheemilised muutused EKGs.
 • vererõhu langus, mis on teatud haigus, mida iseloomustatakse järgmiste sümptomitega: naha kahvatus või sinakas varjund ja/või valu sõrmedes, varvastes, kõrvades, ninas või lõualuus vastuseks külmetusele või stressile (Raynaud sündroom).
 • jämesoolepõletik (soole osa), mis võib väljenduda kõhu vasaku alaosa valu ja verise kõhulahtisusena. Kõhulahtisus.
 • kaela jäikus. Liigesvalu.
 • ärevustunne.
 • liighigistamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cinie 50 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cinie 50 mg sisaldab

 • Toimeaine on sumatriptaan. Üks tablett sisaldab 50 mg sumatriptaani (suktsinaadina).
 • Abiained: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat, punane raudoksiid (E172)

Kuidas Cinie 50 mg välja näeb ja pakendi sisu

Cinie 50 mg: roosad, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel.

Pakendi suurused:

OPA/Al/PVC alumiiniumblister. Pakendi suurused: 1, 2, 4, 6 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Zentiva k.s.,

U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37 Praha 10

Tšehhi Vabariik

Tootja: Zentiva k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy 102 37 Prague 10

Tšehhi Vabariik

Saneca Pharmaceuticals a.s Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovaki Vabariik

UAB „Oriola Vilnius“

Laisvés pr. 75

LT-06144 Vilnius

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt 139E/2, Tallinn 11317 Eesti

Tel. +372 727 34 88

Faks. +372 627 34 81

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Tšehhi Vabariik

Cinie 50

Leedu

Cinie 50 mg tabletés

Läti

Cinie 50 mg tabletes

Eesti

Cinie 50 mg

Poola

Cinie 50

Slovakkia

Cinie 50

Ungari

Cinie 50 mg tabletta

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2015.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cinie 50 mg, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab sumatriptaansuktsinaati koguses, mis vastab 50 mg sumatriptaanile.

INN. Sumatriptanum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks tablett sisaldab 199 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Roosad, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel poolel.

Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Auraga või aurata migreenihoogude ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Sumatriptaani tablette ei tohi kasutada profülaktiliselt.

Sumatriptaani soovitatakse kasutada ägeda migreenihoo monoteraapias ning mitte anda koos ergotamiini või selle derivaatidega (k.a metüülsergiid) (vt lõik 4.3).

Sumatriptaani tuleks võtta nii kiiresti kui võimalik pärast migreeni peavalu tekkimist. Sumatriptaan on siiski samavõrra tõhus ka võetuna migreenihoo hilisemas faasis.

Järgmisi soovitatud annuseid ületada ei tohi.

Täiskasvanud

Täiskasvanutele soovitatud ühekordne suukaudne annus on 50 mg sumatriptaani. Osa patsiente vajab 100 mg sumatriptaani.

Kuigi soovitatud annus on 50 mg sumatriptaani, tuleb arvestada, et migreenihoo raskus on erinevatel patsientidel erinev. 25 mg…100 mg annused on kliinilistes uuringutes osutunud platseebost efektiivsemaks, kuid 25 mg on statistiliselt nõrgema toimega kui 50 mg ja 100 mg.

Kui patsiendi seisund sumatriptaani esimese annuse järel ei parane, ei peaks sama hoo ajal teist annust võtma. Järgmise migreenihoo ajal võib jälle sumatriptaani võtta.

Kui patsiendile on esimene annus mõjunud, kuid sümptomid tekivad hiljem taas, võib järgmise 24 tunni jooksul võtta 1 või 2 lisaannust eeldusel, et kahe üksikannuse vahele jääks vähemalt kaks tundi ja selle perioodi jooksul ei võeta kokku üle 300 mg sumatriptaani.

Lapsed

Sumatriptaani tablettide efektiivsus ja ohutus alla 10 aastastel lastel ei ole tõestatud. Selle vanusegrupi kohta kliinilised andmed puuduvad.

Sumatriptaani tablettide efektiivsust ja ohutust 10...17 aastastel lastel ei ole selles vanusegrupis läbi viidud kliiniliste uuringutega näidatud. Seetõttu ei ole sumatriptaani tablettide kasutamine laste vanusegrupis 10...17 eluaastat soovitatav (vt lõik 5.1).

Eakad patsiendid

Sumatriptaani kasutamise kogemus üle 65-aastastel patsientidel on piiratud. Eakatel isikutel ei erine farmakokineetika oluliselt nooremate patsientide omast, kuid kuni täiendavaid kliinilisi andmeid veel ei ole saadud, ei soovitata Cinie’t eakatel kasutada..

Maksapuudulikkus

Kerge kuni mõõduka maksapuudulikkusega patsiendid: kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidele tuleb kaaluda väiksema annuse – 25 mg…50 mg andmist.

Manustamisviis

Tabletid tuleb neelata tervelt, koos veega.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Sumatriptaani ei tohi määrata patsientidele, kellel on olnud südamelihaseinfarkt või kellel on südame isheemiatõbi, Pritnzmetal’i stenokardia/koronaararterite spasmid või perifeersete veresoonte haigus või patsientidele, kellel on südameisheemiatõve sümptomid või nähud.

Sumatriptaani ei tohi anda patsientidele, kellel on olnud apopleksia või transitoorne ajuisheemia atakk (TIA).

Sumatriptaan on vastunäidustatud mõõduka kuni raske hüpertensiooni või kerge kontrollimatu hüpertensiooni korral.

Sumatriptaani ei tohi anda raske maksakahjustusega patsientidele.

 1. Ergotamiini või ergotamiini derivaatide (sh metüülsergiid) või mistahes triptaani/5- hüdroksütrüptamiin1 (5-HT) retseptorantagonisti samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

Sumatriptaani samaaegne manustamine pöörduva (nt moklobemiid) või pöördumatu (nt selegiliin) toimega monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) on vastunäidustatud.

Lisaks sellele ei tohi sumatriptaani võtta kahe nädala jooksul pärast ravi lõpetamist monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sumatriptaani tablette tohib kasutada vaid siis, kui migreeni diagnoos on kindel.

Sumatriptaan ei ole mõeldud hemipleegilise, basilaarse või oftalmopleegilise migreeni korral kasutamiseks.

Nagu igasuguse ägeda migreenihoo ravi puhul, tuleb esmakordse migreeni diagnoosi ja atüüpiliste sümptomitega patsientide puhul kõigepealt välistada võimalikud tõsised neuroloogilised seisundid.

Tuleb meeles pidada, et migreeniga patsientidel võib olla suurem risk teatud kindlate ajuveresoonkonna haiguste tekkeks (nt ajuinsult (ajuveresoonkonna haigus), transitoorne ajuisheemia atakk).

Sumatriptaani manustamise järgselt võivad tekkida mööduvad sümptomid, nagu valu ja pingetunne rindkeres, mis võib olla tugev ning kiirguda samuti kurgu piirkonda (vt lõik 4.8). Kuna sellised sümptomid sarnanevad südame isheemiatõvele, ei tohi sumatriptaani rohkem manustada ja haigel tuleb teostada vastav läbivaatus.

Sumatriptaani ei tohi määrata südame isheemiatõve riskiteguritega patsientidele, sh diabeetikud, tugeva sõltuvusega suitsetajad või nikotiinasendusravil olevad patsiendid, kelle südameveresoonkonna seisundit ei ole uuritud (vt lõik 4.3). Erilist tähelepanu tuleb pöörata menopausijärgses eas naistele ja meestele vanuses üle 40 eluaasta, kellel on nimetatud riskitegureid. Kõiki südamehaigusi ei pruugi siiski eelneva läbivaatusega tuvastada. Väga harvadel juhtudel on tekkinud tõsised südame tüsistused patsientidel, kellel ei ole seni südameveresoonkonna haigust diagnoositud.

Harvadel juhtudel on turuletulekujärgsetes teatistes kirjeldatud serotoniini sündroomi (sh vaimse seisundi muutused, autonoomne ebastabiilsus ja neuromuskulaarsed kõrvalekalded) kui patsient on samaaegselt kasutanud selektiivset serotoniini tagasihaarde inhibiitorit (SSRI) ja sumatriptaani. Serotoniini sündroomi on kirjeldatud ka pärast triptaanide ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) koosmanustamist. Kui SSRI/SRNI ja sumatriptaani koosmanustamine on kliiniliselt õigustatud, tuleks patsienti vastavalt jälgida (vt lõik 4.5).

Ettevaatlik tuleb olla, kui patsiendil on seisund, mis võib oluliselt mõjutada ravimi imendumist, ainevahetust või eritumist, nt maksa- või neerufunktsiooni kahjustus.

Sumatriptaaniga seoses on kirjeldatud krambihoogude teket. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui ravimit määratakse patsientidele, kellel on olnud krambihoogusid või teisi riskitegureid, mis alandavad krambiläve (vt lõik 4.8).

Sulfoonamiidide suhtes ülitundlikel patsientidel võib tekkida allergiline reaktsioon sumatriptaanile. See võib raskusastmelt varieeruda naha ülitundlikkusreaktsioonidest anafülaksiani. Kuigi ristuva tundlikkuse kohta on vähe andmeid, tuleb sumatriptaani neil patsientidel kasutada ettevaatusega.

Nagu teiste ägeda migreenihoo ravimite puhul, on ka sumatriptaani liigkasutamisel teatatud kroonilisest igapäevasest peavalust või peavalu ägenemisest. Vajalik võib olla ravi katkestamine. Mistahes tüüpi peavaluravimite pikaaegne kasutamine võib muuta olukorra hullemaks. Kui sellist situatsiooni kahtlustatakse või on see juba tekkinud, vajab patsient meditsiinilist nõustamist ja ravi tuleb katkestada. Ravimite üleannustamisest tingitud peavalu (medication overuse headache - MOH) tuleb kahtlustada patsientidel, kellel esinevad sagedased või igapäevased peavalud hoolimata peavaluravimite regulaarsest kasutamisest (või selle tõttu).

Sumatriptaani tuleb manustada ettevaatusega kontrollitud hüpertensiooniga patsientidele, sest vähestel patsientidel on täheldatud mööduvat vererõhu ja perifeerse vaskulaarse vastupanu tõusu.

Mitte ületada sumatriptaani soovitatud annuseid.

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi. Päriliku galaktoositalumatuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid propranolooli, flunarisiini, pisotifeeni ega alkoholiga ei ole leitud.

 1. Ergotamiini või teisi triptaane/5-HT retseptorantagoniste sisaldavate preparaatide ja sumatriptaani vaheliste koostoimete kohta on vähe andmeid. Teoreetiliselt on võimalik, et suureneb pärgarterite spasmi risk, seetõttu on samaaegne kasutamine vastunäidustatud.
 2. Pole teada, kui pikk peab olema ajavahemik sumatriptaani ja ergotamiini või teisi triptaane/5-HT retseptorantagoniste sisaldavate preparaatide kasutamise vahel. See sõltub ka annuse suurusest ja kasutatud preparaadi tüübist. Toimed võivad summeeruda. Pärast ergotamiini sisaldavate preparaatide võtmist on soovitatav oodata vähemalt 24 tundi, enne kui hakatakse kasutama sumatriptaani. Vastupidiselt soovitatakse pärast sumatriptaani võtmist oodata vähemalt 6 tundi, enne kui hakata kasutama ergotamiini sisaldavaid preparaate ja vähemalt 24 tundi enne kui hakata kasutama teisi triptaane/5-HT retseptorantagoniste (vt lõik 4.3).

Et sumatriptaani ja monoamiini oksüdaasi inhibiitorite vahel võivad tekkida koostoimed, on nende kooskasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Harvadel juhtudel on turuletulekujärgsetes teatistes kirjeldatud serotoniini sündroomi (sh vaimse seisundi muutus, autonoomne ebastabiilsus ja neuromuskulaarsed kõrvalekalded), kui patsient on samaaegselt kasutanud selektiivset serotoniini tagasihaarde inhibiitorit (SSRI) ja sumatriptaani.

Serotoniini sündroomi on kirjeldatud ka pärast triptaanide ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI) koosmanustamist (vt lõik 4.4).

Kui sumatriptaani kasutatakse koos liitiumiga võib samuti ilmneda risk serotoninergilise sündroomi tekkeks.

Kõrvaltoimeid võib tekkida sagedamini, kui samaaegselt kasutatakse triptaane ja liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavaid taimseid preparaate.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Turuletulekujärgselt on kogutud andmeid rohkem kui 1000 naise kohta, kes on esimesel raseduse trimestril sumatriptaani kasutanud. Kuigi need andmed ei anna piisavat teavet lõplikeks järeldusteks, ei viita need kaasasündinud väärarengute riski suurenemisele. Kogemus sumatriptaani kasutamise kohta teisel ja kolmandal trimestril on piiratud.

Praeguseni tehtud loomkatsetes ei ole ilmnenud teratogeenset ega kahjulikku toimet peri- ja postnataalsele arengule. Siiski võib embrüode/loodete eluvõimelisus küülikutel olla mõjutatud (vt lõik 5.3). Sumatriptaani manustamist tuleks kaaluda ainult juhul, kui oodatav kasu emale ületab võimalikud riskid lootele.

Imetamine

On näidatud, et pärast subkutaanset manustamist eritub sumatriptaan rinnapiima. Toimet imikule saab vältida kui imikut 12 tunni jooksul pärast ravimi võtmist mitte imetada, selle aja jooksul eritunud rinnapiim tuleb ära visata.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Migreenihooga kaasnev või sumatriptaanist põhjustatud unisus võib mõjutada auto juhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Sumatriptaani kõrvaltoimed on toodud kokkuvõtvalt allpool olevas tabelis MedDRA organsüsteemi ja esinemissageduse alusel järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

MedDRA organsüsteemi

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

klass

 

 

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid naha ülitundlikkusest

 

 

(nagu urtikaaria) kuni anafülaksiani.

Psühhiaatrilised häired

Teadmata

Ärevus.

Närvisüsteemi häired

Sage

Pearinglus, unisus, sensoorsed häired, sealhulgas

 

 

paresteesiad ja hüpesteesia.

 

Teadmata

Krambid, kuigi mõnikord on need esinenud

 

 

patsientidel, kellel on anamneesis krambid või

 

 

samaaegsed seisundid, mis soodustavad krampide

 

 

teket. Samuti on teateid krampidest patsientidel,

 

 

kellel selliseid soodustavaid faktoreid pole teada.

 

 

Nüstagm, skotoom, treemor, düstoonia.

Silma kahjustused

Teadmata

Virvendus, kahelinägemine, nägemise

 

 

halvenemine. Nägemise kaotus, sealhulgas teated

 

 

püsivatest defektidest. Nägemishäired võivad

 

 

siiski esineda ka migreenihoo enda korral.

Südame häired

Teadmata

Bradükardia, tahhükardia, südamepekslemine,

 

 

südame rütmihäired, mööduvad isheemilised

 

 

muutused EKG-s, koronaararterite spasm,

 

 

stenokardia, müokardiinfarkt (vt lõigud 4.3 ja

 

 

4.4).

Vaskulaarsed häired

Sage

Mööduv vererõhu tõus, mis tekib varsti pärast

 

 

manustamist. Nahaõhetus.

 

Teadmata

Hüpotensioon, Raynaud’ sündroom.

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Düspnoe.

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Sage

Mõnedel patsientidel esines iiveldus ja

 

 

oksendamine, kuid pole selge, kas need olid

 

 

seotud sumatriptaani või kaasuva haigusega.

 

Teadmata

Isheemiline koliit.

 

 

Kõhulahtisus.

Naha ja nahaaluskoe

Teadmata

Hüperhidroos.

kahjustused

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Sage

Raskustunne (tavaliselt mööduv ja võib olla tugev

kahjustused

 

ning haarata iga kehaosa, sealhulgas rindkere ja

 

 

neelu).

 

 

Müalgia.

 

Teadmata

Kaela jäikus.

 

 

Artralgia.

Üldised häired ja

Sage

Valu, kuuma-, külma-, surve- või pigistustunne

manustamiskoha

 

(need on tavaliselt mööduvad ja võivad olla

reaktsioonid

 

tugevad ning haarata iga kehaosa, sealhulgas

 

 

rindkere ja neelu).

 

 

Nõrkustunne, kurnatus (mõlemad on suhteliselt

 

 

kerge või mõõduka intensiivsusega ja mööduvad).

Uuringud

Väga harv

Mõnikord on täheldatud kergeid kõrvalekaldeid

 

 

maksatalitluse testides.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Patsiendid on saanud kuni 12 mg sumatriptaani ühekordse nahaaluse süstena ilma oluliste kõrvaltoimeteta.

Annuste puhul, mis ületavad 16 mg subkutaanselt ja 400 mg suukaudselt, ei täheldatud kõrvaltoimeid, mida pole vastavas alalõigus „Kõrvaltoimed” kirjeldatud.

Sumatriptaani üleannustamise korral tuleb patsienti jälgida vähemalt 10 tundi ning vajadusel tuleb rakendada sümptomaatilist toetavat ravi.

Hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi toime sumatriptaani plasmakontsentratsioonile pole teada.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid, migreenivastased preparaadid; selektiivsed serotoniini (5HT) agonistid.

ATC-kood: N02CC01

Toimemehhanism

Sumatriptaan on spetsiifiline ja selektiivne 5-hüdroksütrüptamiin-1d retseptori agonist, millel pole näidatud toimet teistesse 5HT retseptoritesse. Seda tüüpi retseptoreid on leitud peamiselt aju veresoontes. Katseloomadel on näidatud, et sumatriptaan põhjustab unearterite verevarustuspiirkonna arterioolide ja arteriovenoossete anastomooside vasokonstriktsiooni; see veresoonte võrgustik varustab verega ajuväliseid ja –siseseid kudesid, nagu näiteks ajukelmeid. Arvatakse, et nende arteriaalsete veresoonte laienemine on inimestel migreeni tekke peapõhjuseks. Peale selle on loomkatsetest saadud viiteid, mille järgi on sumatriptaanil kolmiknärvi aktiivsust pärssiv toime. Mõlemad toimed (kraniaalne vasokonstriktsioon ja kolmiknärvi aktiivsuse pärssimine) võivad aidata kaasa sumatriptaani migreenivastasele toimele inimestel.

Toime saabub ligikaudu 30 minuti möödudes pärast 100 mg annuse suukaudset manustamist.

Sumatriptaan on tõhus ravim ägeda migreenihoo korral, mis tekib naistel menstruatsiooni ajal, so perioodil 3 päeva enne kuni 5 päeva pärast menstruatsiooni algust.

Lapsed

Mitmed platseebokontrolliga kliinilised uuringud on hinnanud suukaudse sumatriptaani ohutust ja efektiivsust ligikaudu 800 migreeniga lapsel ja noorukil vanuses 10...17 eluaastat. Uuringutes ei ilmnenud statistiliselt olulist erinevust platseebo ja sumatriptaani annuste toimes peavalu leevendamisel kahe tunni jooksul pärast manustamist. Suukaudse sumatriptaani kõrvaltoimete profiil noorukitel vanuses 10...17 aastat oli sarnane täiskasvanutel läbiviidud uuringute tulemustega.

Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist imendub sumatriptaan kiiresti, 70% maksimaalsest kontsentratsioonist saavutatakse ligikaudu 45 minuti möödudes. Pärast 100 mg manustamist on maksimaalne kontsentratsioon plasmas keskmiselt 54 ng/ml. Absoluutne biosaadavus on suukaudsel manustamisel keskmiselt 14%, seda osaliselt presüsteemse metabolismi ja osaliselt mittetäieliku imendumise tõttu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 2 tundi.

Valkudega seondumine on vähene (14...21%) ja keskmine jaotusruumala on 170 liitrit.

Keskmine üldkliirens on ligikaudu 1160 ml/min ja keskmine renaalne kliirens ligikaudu 260 ml/min. Mitterenaalne kliirens on ligikaudu 80% üldkliirensist, mis viitab sellele, et sumatriptaan elimineeritakse peamiselt metabolismi kaudu. Maksapuudulikkusega patsientidel on presüsteemne kliirens suukaudsel manustamisel vähenenud, mis põhjustab sumatriptaani plasmataseme tõusu. Põhimetaboliit - sumatriptaani indooläädikhappe analoog - eritatakse peamiselt uriiniga vaba happe

vormis ja glükuroniidiga konjugeerituna. See metaboliit ei oma teadaolevalt toimet 5HT1 ega 5HT2 retseptoritesse. Teisi väheolulisi metaboliite ei ole määratud. Migreenihoog ei tundu mõjutavat suukaudselt manustatud sumatriptaani farmakokineetikat.

Prekliinilised ohutusandmed

Ägeda ja kroonilise toksilisuse eksperimentaaluuringud ei näidanud inimestel kasutatavate terapeutiliste annuste vahemikus toksilisi toimeid.

Fertiilsusuuringud rottidega on näidanud, et inimesele maksimaalsest lubatud annusest suuremate manustamisel viljakusnäitajad langesid. Küülikutel täheldati embrüoletaalsust ilma märkimisväärsete teratogeensete toimeteta. Nende leidude tähtsus inimesele ei ole teada.

Sumatriptaanil ei ole in vitro uuringutes ega loomuuringutes genotoksilist ega kartsinogeenset toimet.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Kroskarmelloosnaatrium

Magneesiumstearaat

Punane raudoksiid (E172)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

OPA/Al/PVC alumiiniumblister. Pakendi suurused: 1, 2, 4, 6 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Zentiva k.s.,

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.08.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.11.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2015