Conoxia - krüogeenne meditsiiniline gaas (100%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: V03AN01
Toimeaine: hapnik
Tootja: Aga AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

CONOXIA 100% krüogeenne meditsiiniline gaas

Hapnik

Krüogeenne tähendab sügavkülm.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

  1. Mis ravim on CONOXIA ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne CONOXIA kasutamist
  3. Kuidas CONOXIA’t kasutada
  4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas CONOXIA’t säilitada

  1. Pakendi sisu ja muu teave
  2. Mis ravim on CONOXIA ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on CONOXIA

CONOXIA sisaldab hapnikku, mida kasutatakse sissehingamiseks. See on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas krüogeensetes anumates, millel on annustamise seade voolu reguleerimiseks. Anum sisaldab ainult puhast vedelat hapnikku (jahutatud kuni ligikaudu -180°C).

CONOXIA suurendab hapniku sisaldust veres (suureneb küllastatus hapnikuga). CONOXIA tagab suurema koguse hapniku transportimise organismi kõikidesse kudedesse.

Milleks CONOXIA’t kasutatakse

Normaalrõhul kasutatakse CONOXIA’t:

ägeda või kroonilise hapnikuvaeguse (hüpoksia) raviks

osana gaasivahetusest üldanesteesia ajal (narkoosis) ja intensiivravis

pihustusainena teiste ravimite sissehingamisel (nebulisaatorravi)

esmaabi andmiseks 100%-lise hapnikuga sukeldumisõnnetuste korral

kobarpeavalu hoo raviks.

Normaalrõhul võib CONOXIA’t kasutada kõigis vanuserühmades välja arvatud lapsed, kellel ei tohiks ravida CONOXIA’ga kobarpeavalu hoogu.

Kõrge rõhu all võib kasutada CONOXIA’t barokambrites, et:

suurendada hapnikusisaldust veres ja kudedes, et vähendada kahjustuse tekkimise ohtu, mida võib tekitada

- dekompressioonihaigus, gaasi- või õhumullid veresoontes

ravida vingugaasi mürgistust

ravida kudede infektsiooni (Clostridial myonecrosis, gaasgangreen).

CONOXIA ravi võib barokambrites kasutada kõikides vanuserühmades (vt ka lõik 2).

Mida on vaja teada enne CONOXIA kasutamist

Enne CONOXIA kasutamist uurige oma arstilt, kas ta on teadlik kõigist haigusseisunditest, mis teil on või võivad olla.

CONOXIA ei tohi kasutada barokambris:

kui teil on ravimata kopsukelme kahjustus, nn pneumotooraks ehk õhkrind;

kui teil oli operatsioon või kehatrauma, sest need võiva põhjustada teie organismis gaasimulle.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teavitage oma arsti, kui teil on krooniline kopsuhaigus, näiteks astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK).

Vastsündinud, eriti enneaegsed, on täiskasvanutega võrreldes hapniku suhtes tundlikumad. Manustage CONOXIA’t vaid koguses, mida on teile soovitanud arst.

Kui teile on määratud hüperbaarne ravi, tuleb arvestada kopsukelme kahjustuse võimalusega (nn õhkrind).

Lapsed ja noorukid

CONOXIA’t ei tohi lastel või noorukitel kasutada ägeda kobarpeavalu hoo raviks.

CONOXIA kõrge rõhu all kasutamine vastsündinutel, lastel ja noorukitel on piiratud. Ravimi kasu- riski suhet tuleb hinnata iga patsiendi puhul individuaalselt.

Muud ravimid ja CONOXIA

Rääkige oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kui te võtate või teile on välja kirjutatud:

bleomütsiin, tsisplatiin või doksorubitsiin (vähiravimid), amiodaroon (südamehaiguste ravim), furadantiin (nitrofurantoiin) või sarnased antibiootikumid (nakkuste ravimid), disulfiraam (ravim alkoholi kuritarvitamise vastu) ja kemikaalid, nagu parakvaat,

pidage nõu oma arstiga enne selle ravimi kasutamist, sest on olemas võimalus, et ravi võib suurendada kopsukahjustuste ohtu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

CONOXIA ravi normaalrõhul

CONOXIA’t võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal. CONOXIA ravi ei avalda negatiivset mõju viljakusele.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

Kui teile määratakse CONOXIA ravi barokambris, peate teavitama oma arsti, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase, kuna on võimalik risk nn oksüdatiivsest stressist tingitud kahjustuse tekkeks lapsel.

CONOXIA ravi puhul barokambris ei ole teada kõrvaltoimeid rinnaga toitmisele. Rinnaga toitmist tuleks siiski vältida ravi ajal, sest vastsündinu võib barokambris kokku puutuda rõhu ja kompressiooniga. Rinnaga võib last toita ohutult kas enne või pärast ravi barokambris. CONOXIA barokambris kasutamise mõju viljakusele ei ole uuritud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast CONOXIA kasutamist võite autot juhtida, kui teie arst kinnitab, et olete selleks võimeline.

Kuidas CONOXIA’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Ärge muutke annust ilma esmalt arstiga nõu pidamata.

Kui kasutate seda ravimit kodus, saate esimesel korral CONOXIA ja seadmete kasutamise kohta täieliku koolituse.

CONOXIA’t manustatakse inhalatsiooni teel. CONOXIA’t hingatakse tavaliselt hapnikusondi või - maski kaudu. Te hingate kas ise (spontaanselt) või teil aitab hingata respiraator/ventilaator.

Lugege hoolikalt patsiendile mõeldud hingamisseadmete kasutusjuhiseid!

Soovitatav annus otsustatakse individuaalselt teie tervisliku seisundi põhjal. Tavaline annus täiskasvanutele ägeda hapnikuvaeguse raviks või profülaktikaks normaalrõhul on 2...6 liitrit minutis hapnikusondi kasutamisel või, 5...10 liitrit minutis hapnikumaski ja 10…15 liitrit minutis reservuaarkotiga hapnikumaski kasutamisel.

Muudel juhtudel annustamisel konsulteerige oma arstiga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

CONOXIA ravi normaalrõhul

CONOXIA’t võib kasutada igas vanuses laste raviks, kuid erilist ettevaatust tuleb rakendada vastsündinute puhul. Vt ka lõik 2.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

CONOXIA’ga võib barokambris ravida igas vanuses lapsi. Teie lapse CONOXIA ravi kestuse ja sageduse otsustab arst.

Kui te kasutate CONOXIA’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate CONOXIA’t ettenähtust rohkem, võivad teil tekkida üleannustamise nähud. Ravimi üleannustamine võib:

põhjustada valu, kuiva köha ja õhupuudust,

mõjutada hingamisfunktsiooni ning erandjuhtudel (näiteks mõnedel patsientidel, kellel on krooniline kopsuhaigus) võib see põhjustada hingamispuudulikkust ja teadvuskadu.

Kui teil esinevad need CONOXIA üledoosi tunnused, võtke ühendust oma arstiga. Kui teil tekivad tõsised sümptomid, pöörduge kohe arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Ohutusjuhised

Ruumides, kus kasutatakse CONOXIA’t EI TOHI SUITSETADA ega kasutada lahtist tuld, kuna nii suureneb tuleoht.

CONOXIA on ette nähtud ainult meditsiiniliseks kasutamiseks.

Hapnikku (anumad) tohib kasutada ainult hea ventilatsiooniga ruumides.

Meditsiiniline veeldatud hapnik on väga külm vedelik, sellest tulenevalt on tema käitlemisel alati külmakahjustuste tekkimise oht. Anuma osad/ventiilid võivad kasutamisel muutuda külmaks. See on nähtav jää tekkimisega külmadele osadele ning tuleb olla ettevaatlik ja mitte neid pindu katsuda.

Hoida anumad püsti. Kui anum ümber kukub, võib veeldatud CONOXIA välja lekkida ja põhjustada tõsise külmakahjustuse. Tavalisel kasutamisel külm veeldatud hapnik kahjustust ei põhjusta. Anumast väljudes muutub veeldatud hapnik tavaliselt gaasiks.

Ärge kunagi kasutage määret, õli või sarnaseid aineid kinnikiilunud keermete määrimiseks, kuna kokkupuutel CONOXIA’ga esineb isesüttimise oht.

Käsitseda ventiile ja ühendatavaid seadmeid puhaste ja rasvavabade (kätekreem jms) kätega.

Ärge kasutage CONOXIA-ravi ajal röstrit, fööni ega sarnaseid elektriseadmeid.

Mitte kunagi ei tohi panna ravi ajal hapnikumaski või –sondi otse vastu tekstiilmaterjale – riie, mis on läbi imbunud hapnikuga, võib olla väga tuleohtlik/põhjustada tuleohtu. Sellisel juhul tuleb riiet hoolikalt kloppida ja tuulutada.

Tulekahju korral lülitada seadmed välja.

Tuleohu korral tuleb anumad viia ohutusse kaugusesse.

Lülitada seadmed välja, kui need ei ole kasutusel.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt suure kontsentratsiooni puhul (üle 70%) ja pärast pikaajalist ravi (vähemalt 6...12 tundi).

CONOXIA ravi normaalrõhul

Kõige tõsisem kõrvaltoime, mis võib tekkida, on hingamisraskus, nn respiratoorse distressi sündroom (mis võib viia pulmonaalse fibroosini). Kui teil tekivad hingamisraskused, lõpetage ravimi kasutamine ja/või pöörduge viivitamatult arsti poole.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Nina- ja suulimaskesta kuivus, sest gaas on kuiv. Hingamisega seotud valud ning kuiv köha ja hingeldus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Kõrge kontsentratsiooniga hapnikuga kokku puutuvad vastsündinud: silma kahjustus, mis võib põhjustada nägemishäiret.

Hingamise pärsitus (hingamise aeglustumine).

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Tõsine hingamisraskus (respiratoorse distressi sündroom).

Põletused (sh külmapõletus).

Kui teil tekivad ükskõik millised nendest kõrvaltoimetest, lõpetage ravi ja rääkige oma arstiga.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed on segasusseisund ja krambid (epilepsia). Kui saate CONOXIA ravi kõrgel rõhul, viibivad alati kohal tervishoiutöötajad, kes saavad rakendada meetmeid, kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Survetunne keskkõrvas, kuulmekile rebend.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Survetunne/valu ninas.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Ärevus, nägemishäire, barotrauma (survest tingitud koekahjustused), segasusseisund, teadvuskadu ja krambid (epilepsia).

Muud kõrvaltoimed lastel

CONOXIA ravi normaalrõhul

Erilist ettevaatust tuleb rakendada vastsündinute ravimisel, sest nad on mõnedele kõrvaltoimetele vastuvõtlikumad kui teised patsiendid.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed vastsündinutel on silmakahjustus (retrolentaalne fibroplaasia), mis võib põhjustada nägemishäireid ja kopsu funktsioonihäire nn bronhopulmonaarne düsplaasia. Kui te kahtlustate, et teie lapsel on tekkinud mõni nendest kõrvaltoimetest, lõpetage ravi ja rääkige kohe oma arstiga.

Välja arvatud siin kirjeldatud kõige tõsisemad kõrvaltoimed, ei ole lastel teisi teadaolevaid kõrvaltoimeid, kui need, mida on teatatud täiskasvanutel.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

CONOXIA ravi hüperbaarses kambris ei ole põhjustanud muid teadaolevaid kõrvaltoimeid kui need, millest on teatatud täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas CONOXIA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida anum hästi ventileeritud kohas, kus see ei puutu kokku suure kuumusega.

Hoida anum puhta ja kuivana.

Tagada, et anum ei kukuks ega saaks lööke.

Hoida eemal kergesti süttivatest materjalidest.

Mitte kasutada CONOXIA’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.

Mitte kasutada, kui te märkate, et anuma võltsimiskindel pitseering ei ole teieni jõudes terve.

Peab hoidma ja transportima suletud ventiiliga.

Anum tuleb tagastada tarnijale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida CONOXIA sisaldab

Toimeaine on 100% hapnik (keemiline sümbol: O).

Abiained: ei sisalda.

Kuidas CONOXIA välja näeb ja pakendi sisu

Pakendid:

230-liitrine ning 600-liitrine krüotehniline anum.

Krüotehnilised anumad, mis on varustatud annustamisseadmega voolu reguleerimiseks. Suurused: 10, 12, 15, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 45, 46 ja 55 liitrit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AGA AB

SE-181 81 Lidingö

Rootsi

Tootjad:

 

 

AGA AS

AGA SIA

Oy AGA AB

Gamle Leirdals vei 2

Linde Healthcare

Agantie 2

NO-1081 Oslo

Putnu iela 2

FI-11310 Riihimäki

Norra

Ropazu region,

Soome

(Leirdal)

Zakumuiza,

 

 

LV-2133

 

 

Läti

 

ISAGA ehf

AGA AS

AGA Gas AB

Breidhöfda 11

Vermlandsgade 55

Rotevägen 2

ICE-110 Reykjavik

DK-2300 Copenhagen S

SE-192 78 Sollentuna

Island

Taani

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Eesti AGA,

Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Eesti

Tel: 6504 500

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

CONOXIA

Island

CONOXIA

Leedu

CONOXIA

Läti

CONOXIA

Norra

Conoxia

Rootsi

Conoxia

Soome

CONOXIA

Taani

Conoxia

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

Muud teabeallikad:

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http.//ravimiamet.ee