Conoxia - krüogeenne meditsiiniline gaas (100%)

ATC Kood: V03AN01
Toimeaine: hapnik
Tootja: Aga AB

Artikli sisukord

CONOXIA
krüogeenne meditsiiniline gaas (100%)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

CONOXIA 100% krüogeenne meditsiiniline gaas

Hapnik

Krüogeenne tähendab sügavkülm.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on CONOXIA ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne CONOXIA kasutamist
 3. Kuidas CONOXIA’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas CONOXIA’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on CONOXIA ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on CONOXIA

CONOXIA sisaldab hapnikku, mida kasutatakse sissehingamiseks. See on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas krüogeensetes anumates, millel on annustamise seade voolu reguleerimiseks. Anum sisaldab ainult puhast vedelat hapnikku (jahutatud kuni ligikaudu -180°C).

CONOXIA suurendab hapniku sisaldust veres (suureneb küllastatus hapnikuga). CONOXIA tagab suurema koguse hapniku transportimise organismi kõikidesse kudedesse.

Milleks CONOXIA’t kasutatakse

Normaalrõhul kasutatakse CONOXIA’t:

ägeda või kroonilise hapnikuvaeguse (hüpoksia) raviks

osana gaasivahetusest üldanesteesia ajal (narkoosis) ja intensiivravis

pihustusainena teiste ravimite sissehingamisel (nebulisaatorravi)

esmaabi andmiseks 100%-lise hapnikuga sukeldumisõnnetuste korral

kobarpeavalu hoo raviks.

Normaalrõhul võib CONOXIA’t kasutada kõigis vanuserühmades välja arvatud lapsed, kellel ei tohiks ravida CONOXIA’ga kobarpeavalu hoogu.

Kõrge rõhu all võib kasutada CONOXIA’t barokambrites, et:

suurendada hapnikusisaldust veres ja kudedes, et vähendada kahjustuse tekkimise ohtu, mida võib tekitada

- dekompressioonihaigus, gaasi- või õhumullid veresoontes

ravida vingugaasi mürgistust

ravida kudede infektsiooni (Clostridial myonecrosis, gaasgangreen).

CONOXIA ravi võib barokambrites kasutada kõikides vanuserühmades (vt ka lõik 2).

Mida on vaja teada enne CONOXIA kasutamist

Enne CONOXIA kasutamist uurige oma arstilt, kas ta on teadlik kõigist haigusseisunditest, mis teil on või võivad olla.

CONOXIA ei tohi kasutada barokambris:

kui teil on ravimata kopsukelme kahjustus, nn pneumotooraks ehk õhkrind;

kui teil oli operatsioon või kehatrauma, sest need võiva põhjustada teie organismis gaasimulle.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teavitage oma arsti, kui teil on krooniline kopsuhaigus, näiteks astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK).

Vastsündinud, eriti enneaegsed, on täiskasvanutega võrreldes hapniku suhtes tundlikumad. Manustage CONOXIA’t vaid koguses, mida on teile soovitanud arst.

Kui teile on määratud hüperbaarne ravi, tuleb arvestada kopsukelme kahjustuse võimalusega (nn õhkrind).

Lapsed ja noorukid

CONOXIA’t ei tohi lastel või noorukitel kasutada ägeda kobarpeavalu hoo raviks.

CONOXIA kõrge rõhu all kasutamine vastsündinutel, lastel ja noorukitel on piiratud. Ravimi kasu- riski suhet tuleb hinnata iga patsiendi puhul individuaalselt.

Muud ravimid ja CONOXIA

Rääkige oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Kui te võtate või teile on välja kirjutatud:

bleomütsiin, tsisplatiin või doksorubitsiin (vähiravimid), amiodaroon (südamehaiguste ravim), furadantiin (nitrofurantoiin) või sarnased antibiootikumid (nakkuste ravimid), disulfiraam (ravim alkoholi kuritarvitamise vastu) ja kemikaalid, nagu parakvaat,

pidage nõu oma arstiga enne selle ravimi kasutamist, sest on olemas võimalus, et ravi võib suurendada kopsukahjustuste ohtu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

CONOXIA ravi normaalrõhul

CONOXIA’t võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal. CONOXIA ravi ei avalda negatiivset mõju viljakusele.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

Kui teile määratakse CONOXIA ravi barokambris, peate teavitama oma arsti, kui te olete rase või arvate, et võite olla rase, kuna on võimalik risk nn oksüdatiivsest stressist tingitud kahjustuse tekkeks lapsel.

CONOXIA ravi puhul barokambris ei ole teada kõrvaltoimeid rinnaga toitmisele. Rinnaga toitmist tuleks siiski vältida ravi ajal, sest vastsündinu võib barokambris kokku puutuda rõhu ja kompressiooniga. Rinnaga võib last toita ohutult kas enne või pärast ravi barokambris. CONOXIA barokambris kasutamise mõju viljakusele ei ole uuritud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast CONOXIA kasutamist võite autot juhtida, kui teie arst kinnitab, et olete selleks võimeline.

Kuidas CONOXIA’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. Ärge muutke annust ilma esmalt arstiga nõu pidamata.

Kui kasutate seda ravimit kodus, saate esimesel korral CONOXIA ja seadmete kasutamise kohta täieliku koolituse.

CONOXIA’t manustatakse inhalatsiooni teel. CONOXIA’t hingatakse tavaliselt hapnikusondi või - maski kaudu. Te hingate kas ise (spontaanselt) või teil aitab hingata respiraator/ventilaator.

Lugege hoolikalt patsiendile mõeldud hingamisseadmete kasutusjuhiseid!

Soovitatav annus otsustatakse individuaalselt teie tervisliku seisundi põhjal. Tavaline annus täiskasvanutele ägeda hapnikuvaeguse raviks või profülaktikaks normaalrõhul on 2...6 liitrit minutis hapnikusondi kasutamisel või, 5...10 liitrit minutis hapnikumaski ja 10…15 liitrit minutis reservuaarkotiga hapnikumaski kasutamisel.

Muudel juhtudel annustamisel konsulteerige oma arstiga.

Kasutamine lastel ja noorukitel

CONOXIA ravi normaalrõhul

CONOXIA’t võib kasutada igas vanuses laste raviks, kuid erilist ettevaatust tuleb rakendada vastsündinute puhul. Vt ka lõik 2.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

CONOXIA’ga võib barokambris ravida igas vanuses lapsi. Teie lapse CONOXIA ravi kestuse ja sageduse otsustab arst.

Kui te kasutate CONOXIA’t rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate CONOXIA’t ettenähtust rohkem, võivad teil tekkida üleannustamise nähud. Ravimi üleannustamine võib:

põhjustada valu, kuiva köha ja õhupuudust,

mõjutada hingamisfunktsiooni ning erandjuhtudel (näiteks mõnedel patsientidel, kellel on krooniline kopsuhaigus) võib see põhjustada hingamispuudulikkust ja teadvuskadu.

Kui teil esinevad need CONOXIA üledoosi tunnused, võtke ühendust oma arstiga. Kui teil tekivad tõsised sümptomid, pöörduge kohe arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Ohutusjuhised

Ruumides, kus kasutatakse CONOXIA’t EI TOHI SUITSETADA ega kasutada lahtist tuld, kuna nii suureneb tuleoht.

CONOXIA on ette nähtud ainult meditsiiniliseks kasutamiseks.

Hapnikku (anumad) tohib kasutada ainult hea ventilatsiooniga ruumides.

Meditsiiniline veeldatud hapnik on väga külm vedelik, sellest tulenevalt on tema käitlemisel alati külmakahjustuste tekkimise oht. Anuma osad/ventiilid võivad kasutamisel muutuda külmaks. See on nähtav jää tekkimisega külmadele osadele ning tuleb olla ettevaatlik ja mitte neid pindu katsuda.

Hoida anumad püsti. Kui anum ümber kukub, võib veeldatud CONOXIA välja lekkida ja põhjustada tõsise külmakahjustuse. Tavalisel kasutamisel külm veeldatud hapnik kahjustust ei põhjusta. Anumast väljudes muutub veeldatud hapnik tavaliselt gaasiks.

Ärge kunagi kasutage määret, õli või sarnaseid aineid kinnikiilunud keermete määrimiseks, kuna kokkupuutel CONOXIA’ga esineb isesüttimise oht.

Käsitseda ventiile ja ühendatavaid seadmeid puhaste ja rasvavabade (kätekreem jms) kätega.

Ärge kasutage CONOXIA-ravi ajal röstrit, fööni ega sarnaseid elektriseadmeid.

Mitte kunagi ei tohi panna ravi ajal hapnikumaski või –sondi otse vastu tekstiilmaterjale – riie, mis on läbi imbunud hapnikuga, võib olla väga tuleohtlik/põhjustada tuleohtu. Sellisel juhul tuleb riiet hoolikalt kloppida ja tuulutada.

Tulekahju korral lülitada seadmed välja.

Tuleohu korral tuleb anumad viia ohutusse kaugusesse.

Lülitada seadmed välja, kui need ei ole kasutusel.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt suure kontsentratsiooni puhul (üle 70%) ja pärast pikaajalist ravi (vähemalt 6...12 tundi).

CONOXIA ravi normaalrõhul

Kõige tõsisem kõrvaltoime, mis võib tekkida, on hingamisraskus, nn respiratoorse distressi sündroom (mis võib viia pulmonaalse fibroosini). Kui teil tekivad hingamisraskused, lõpetage ravimi kasutamine ja/või pöörduge viivitamatult arsti poole.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Nina- ja suulimaskesta kuivus, sest gaas on kuiv. Hingamisega seotud valud ning kuiv köha ja hingeldus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Kõrge kontsentratsiooniga hapnikuga kokku puutuvad vastsündinud: silma kahjustus, mis võib põhjustada nägemishäiret.

Hingamise pärsitus (hingamise aeglustumine).

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Tõsine hingamisraskus (respiratoorse distressi sündroom).

Põletused (sh külmapõletus).

Kui teil tekivad ükskõik millised nendest kõrvaltoimetest, lõpetage ravi ja rääkige oma arstiga.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed on segasusseisund ja krambid (epilepsia). Kui saate CONOXIA ravi kõrgel rõhul, viibivad alati kohal tervishoiutöötajad, kes saavad rakendada meetmeid, kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Survetunne keskkõrvas, kuulmekile rebend.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Survetunne/valu ninas.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

Ärevus, nägemishäire, barotrauma (survest tingitud koekahjustused), segasusseisund, teadvuskadu ja krambid (epilepsia).

Muud kõrvaltoimed lastel

CONOXIA ravi normaalrõhul

Erilist ettevaatust tuleb rakendada vastsündinute ravimisel, sest nad on mõnedele kõrvaltoimetele vastuvõtlikumad kui teised patsiendid.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed vastsündinutel on silmakahjustus (retrolentaalne fibroplaasia), mis võib põhjustada nägemishäireid ja kopsu funktsioonihäire nn bronhopulmonaarne düsplaasia. Kui te kahtlustate, et teie lapsel on tekkinud mõni nendest kõrvaltoimetest, lõpetage ravi ja rääkige kohe oma arstiga.

Välja arvatud siin kirjeldatud kõige tõsisemad kõrvaltoimed, ei ole lastel teisi teadaolevaid kõrvaltoimeid, kui need, mida on teatatud täiskasvanutel.

CONOXIA ravi kõrgel rõhul

CONOXIA ravi hüperbaarses kambris ei ole põhjustanud muid teadaolevaid kõrvaltoimeid kui need, millest on teatatud täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas CONOXIA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida anum hästi ventileeritud kohas, kus see ei puutu kokku suure kuumusega.

Hoida anum puhta ja kuivana.

Tagada, et anum ei kukuks ega saaks lööke.

Hoida eemal kergesti süttivatest materjalidest.

Mitte kasutada CONOXIA’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.

Mitte kasutada, kui te märkate, et anuma võltsimiskindel pitseering ei ole teieni jõudes terve.

Peab hoidma ja transportima suletud ventiiliga.

Anum tuleb tagastada tarnijale.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida CONOXIA sisaldab

Toimeaine on 100% hapnik (keemiline sümbol: O).

Abiained: ei sisalda.

Kuidas CONOXIA välja näeb ja pakendi sisu

Pakendid:

230-liitrine ning 600-liitrine krüotehniline anum.

Krüotehnilised anumad, mis on varustatud annustamisseadmega voolu reguleerimiseks. Suurused: 10, 12, 15, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 45, 46 ja 55 liitrit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AGA AB

SE-181 81 Lidingö

Rootsi

Tootjad:

 

 

AGA AS

AGA SIA

Oy AGA AB

Gamle Leirdals vei 2

Linde Healthcare

Agantie 2

NO-1081 Oslo

Putnu iela 2

FI-11310 Riihimäki

Norra

Ropazu region,

Soome

(Leirdal)

Zakumuiza,

 

 

LV-2133

 

 

Läti

 

ISAGA ehf

AGA AS

AGA Gas AB

Breidhöfda 11

Vermlandsgade 55

Rotevägen 2

ICE-110 Reykjavik

DK-2300 Copenhagen S

SE-192 78 Sollentuna

Island

Taani

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Eesti AGA,

Pärnu mnt 141 11314 Tallinn Eesti

Tel: 6504 500

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

CONOXIA

Island

CONOXIA

Leedu

CONOXIA

Läti

CONOXIA

Norra

Conoxia

Rootsi

Conoxia

Soome

CONOXIA

Taani

Conoxia

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

Muud teabeallikad:

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http.//ravimiamet.ee

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CONOXIA, 100%, krüogeenne meditsiiniline gaas

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Hapnik 100%

RAVIMVORM

Krüogeenne meditsiiniline gaas

Krüogeenne hapnik on kahvatusinise värvusega. Gaasina värvitu, lõhnatu ja maitsetu

KLIINILISED ANDMED

Näidustused Normobaarne hapnikravi

 • Ägeda või kroonilise hüpoksia ravi või profülaktika sõltumata põhjusest.
 • Osana gaasivahetusest anesteesias või intensiivravis.
 • Juhtiva gaasina nebulisaatorravis.
 • Esmaabi andmine 100%lise hapnikuga dekompressioontõve (kessoontõve) juhtumi korral. Ravi sobib kõigile vanuserühmadele.
 • Kobarpeavalu hoo ravi.

Ravi on mõeldud ainult täiskasvanutele.

Hüperbaarne hapnikravi (HBO)

Meditsiinilist hapnikku hüperbaarse rõhu all kasutatakse selliste haigusseisundite ravis, mille puhul on tarvis suurendada vere ja muude kudede hapnikusisaldust, mida aga ei ole võimalik saavutada normobaarse hapnikraviga.

Annustamine ja manustamisviis

 • Kessoontõbi ja teistel põhjustel tekkinud õhk/gaasemboolia ravi.
 • Vingugaasi mürgistuse korral on HBO peamiselt näidustatud patsientidel, kes on või on olnud teadvuseta, kellel on esinenud neuroloogilisi sümptomeid, kardiovaskulaarseid häireid või rasket atsidoosi, ja rasedatel naistel, hoolimata mõõdetud süsinikmonoksiidi väärtusest.
 • Täiendava ravina osteoradionekroosi, Clostridium myonecrosis’e (gaasgangreen) korral. Ravi sobib kõigile vanuserühmadele (vt ka lõigud 4.2 ja 4.4).

Annustamine

Normobaarne hapnikravi

Üldised soovitused

 1. Hapnikravi peaeesmärk (hüpoksia korrigeerimine) on tagada, et hapniku osarõhk arteriaalses veres (PaO) ei langeks allapoole 8,0 kPa (60 mmHg) või et hemoglobiini küllastatus hapnikuga arteriaalses veres (SaO) ei väheneks alla 90%. Selleks kohandatakse sissehingatud hapniku fraktsiooni (FiO). Kasutada tuleks soovitud ravitulemuse jaoks vajalikku madalaimat FiO, st turvalist PaO2. Ravi tuleb hinnata pidevalt ja mõõta selle toimet PaO2)/SaO2 või hinnangulise SaO2 e SpO2 põhjal. FiO2 tuleb kohandada iga patsiendi individuaalse vajaduse järgi, võttes arvesse hapniku toksilisuse võimalust (vt lõik 4.9). Raskekujulise hüpoksia korral võib siiski olla näidustatud hapniku sisaldus, millega kaasneb toksilise annuse oht.

Akuutne või krooniline hüpoksia – spontaanne hingamine – lühiajaline ravi

 1. Esmaabis manustatakse hapnikku tavaliselt hapnikusondiga, voolukiirusega 2…6 l/min või hapnikumaskiga, voolukiirusega 5…10 l/min. Patsientidele, kellel ei ole hingamispuudulikkuse ohtu ja kelle esialgne SpO2 <85%, võib manustada reservuaarkotiga hapnikumaskiga 10…15 l/min. Patsiente, kellel on teadaolevalt krooniline hingamisteede haigus (nt KOK), mis võib vähendada nende kemoretseptorite tundlikkust, tuleb ravida ettevaatusega, sest liiga rohke hapnik võib põhjustada hingamise pärssumise. 100%-lise hapniku näidustusel tuleb kasutada reservuaarkotiga hapnikumaski (hapnikuvool peab reservuaarkoti osaliselt või täielikult täitma, st see ei tohi hingamise ajal tühjeneda) või koormusventiiliga süsteemi.
 2. FiO2 tuleb hoida sellisel tasemel, et positiivse lõppekspiratoorse rõhuga (positive end-expiratory airway pressure, PEEP) või pideva hingamisteede positiivse rõhuga (continuous positive airway pressure, CPAP) või ilma nendeta oleks võimalik saavutada hapniku osarõhk arteriaalses veres (PaO) > 8 kPa.
 3. Lühiajalist hapnikravi tuleb jälgida arteriaalse vere hapniku osarõhu (PaO) korduva mõõtmise või pulssoksümeetria abil, mis annab hemoglobiini SpO2 arvulise väärtuse. Siiski on need vaid kaudsed mõõtmised kudede hapnikuga küllastatuse määramiseks. Raviefekti tuleb hinnata ka kliiniliselt.

Akuutne või krooniline hüpoksia – spontaanne hingamine – pikaajaline ravi

Pikaajalise ravi puhul võib hapnikku manustada spetsiaalse maski, nt Venturi maski kaudu, mille puhul on võimalik reguleerida manustatava hapniku kontsentratsiooni ning mis sõltub gaasivoolust ja maskil olevast ventiilist. Tavapärane kontsentratsioon jääb vahemikku 24…35%.

 1. Meditsiinilise hapniku vajadus tuleb selgitada välja arteriaalse vere gaaside analüüsi ja/või SpO2 jälgimise põhjal. Kroonilise hüpoksiaga patsientidel tuleb pikaajalise hapnikteraapia korral sissehingatavat hapnikku tiitrida. Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel peetakse SaO/SpO2 vahemikus 88…92% enamasti piisavaks. Liiga suure koguse manustamine võib tõsta SaO/SpO2 üle patsiendi normaalse taseme, mis võib põhjustada kemoretseptorite CO2 mittetundlikkuse tõttu hingamise pärssumise. Hüperkapniaga või vähenenud CO-tundlikkusega patsientidel tuleb jälgida vere gaase, et vältida üleliigset CO2 peetust ja korrigeerida sellele vastavalt hapnikravi.

Värske gaas anesteesias või intensiivravis – abistatud või kontrollitud hingamine

Hapnikku kasutatakse tavapäraselt intensiivravis. Sissehingatavat hapnikku tuleb patsiendi individuaalse vajaduse järgi tiitrida. Hapnik manustatakse tavaliselt abistava või juhitava hingamise teel. Enamasti kasutatakse PEEP-i, et tõhustada hingamise/perfusiooni sobivust, õhuteede ja kopsumahu kaasatust ning vähendada seeläbi šunti.

Üldanesteesias on tavaliselt sissehingatava hapniku fraktsiooni piisav määr ligikaudu 0,3. Suuremat fraktsiooni võib kasutada patsientidel vajaduse korral.

Kui hapnikku segatakse muude gaasidega, peaks selle fraktsioon olema sissehingatavas õhus vähemalt 0,21. Fraktsiooni võib tõsta kuni 1,0-ni.

Nebulisaatorravi

Nebulisaatorravis võib kasutada hapnikku ainsa pihustatava gaasina (100% voolukiirusel, mille juures vedelik ravimianumas gaasistub) või koos õhuga. Nebulisaatorravis manustatakse hapnikku või hapniku-õhu segu tavaliselt pideva vooluna 6…8 l/min.

Esmaabi

Esmaabis, mille puhul on näidustatud 100%-line hapnik, tuleb kasutada reservuaarkotiga hapnikumaski (hapnikuvool peab reservuaarkoti osaliselt või täielikult täitma, st see ei tohi tühjeneda hingamise ajal) või koormusventiiliga süsteemi.

 1. Puhta hapniku (FiO2 1,0) manustamine kessoontõve tunnuste ja/või sümptomitega sukeldujatele aitab hajutada/kõrvaldada verest ja kudedest lämmastikku, mis vähendab lämmastikumulle ja gaasembooliat.

Kobarpeavalu

Kobarpeavalu hoo raviks manustatakse hapnikku läbi näomaski avatud süsteemis. Hapnikravi tuleb alustada võimalikult vara pärast peavalu tekkimist ja see peaks kestma ligikaudu 15 minutit või kuni valu on taandunud. Hapnikuvool 7...10 l/min on enamasti piisav, kuid mõnedel patsientidel võib olla toime saavutamiseks vajalik hapnikuvool kuni 15 l/min. Kui 15...20 minuti pärast ei ole toimet ilmnenud, tuleb hapniku manustamine lõpetada.

Lapsed

 1. Hapniku ohutus ja efektiivsus igas vanuses lastel on hästi teada. Annustamisjuhised on lastel samad nagu täiskasvanutel, v.a vastsündinud (õige- ja enneaegsed). Vastsündinuid tuleb ravi ajal hoolikalt jälgida. Piisava oksügenatsiooni saavutamiseks võib kasutada kuni 100%-list hapniku kontsentratsiooni, kuid võimalikult lühikese aja jooksul. Hapnikku võib kasutada ka vastsündinu elustamisel, kuid esmalt soovitatakse kasutada õhku. Piisava oksügenatsiooni saavutamiseks tuleks kasutada võimalikult madalat tõhusat kontsentratsiooni. Esmaseks raviks soovitatakse madala kontsentratsiooniga, kuni 40%-list hapnikku (FiO2 0,4) koos CPAP-iga.

Hüperbaarne hapnikravi

Üldised soovitused

Hüperbaarset hapnikravi (hyperbaric oxygen, HBO) võivad osutada ainult kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. HBO tähendab, et 100%-list hapnikku manustatakse rõhul, mis ületab atmosfäärirõhku merepinnal (1 atmosfäär = 101,3 kPa = 760 mmHg). Ohutuse huvides ei tohi HBO rõhk ületada 3 atmosfääri (at).

Sõltuvalt näidustusest jääb ühe HBO seansi kestus 2...3 at juures tavaliselt vahemikku 60 minutit kuni 4...6 tundi. Olenevalt näidustusest ja patsiendi kliinilisest seisundist võib ravi vajadusel korrata 2...3 korda päevas. Rõhku tuleb suurendada ja vähendada aeglaselt, et vältida rõhukahjustuse (barotrauma) teket. Ravi pikkuse ja sageduse otsustab arst patsiendi füüsilise ja meditsiinilise seisundi põhjal.

Lapsed

HBO-d võib kasutada igas vanuses lastel. Ravi pikkuse ja sageduse otsustab arst patsiendi füüsilise ja meditsiinilise seisundi põhjal.

Manustamisviis

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid (vt lõik 6.6).

Hapnikku manustatakse koos sissehingatava õhuga. Väljahingamisel väljub patsiendi organismist koos väljahingatava gaasiga üleliigne hapnik ja seguneb ümbritseva õhuga.

Hapnikku manustatakse spetsiaalse seadme abil.

Normobaarne hapnikravi

Spontaanne hingamine

Hapniku manustamiseks spontaanselt hingavatele patsienditele mõeldud seadmeid on arvukalt, nt:

Madalvoolu süsteem

Lihtsaim süsteem, mis segab hapniku sissehingatava õhuga, nt süsteem, kus hapnikku annustatakse lihtsa rotameetri ja hapnikusondi või näomaski kaudu.

Kõrgvoolu süsteem

Süsteem, mis manustab gaasisegu patsiendi hingamisele vastavalt. Selle süsteemi eesmärk on tagada fikseeritud hapnikukontsentratsioon, mida ei mõjuta (ei lahjenda) ümbritsev õhk, nt Venturi mask pideva hapnikuvooluga, et tagada fikseeritud hapnikukontsentratsioon sissehingatavas õhus.

Koormusventiil

Süsteem (st spontaanse hingamisega vallandatav klapp), mis manustab 100%-list hapnikku, kaasamata ümbritsevat õhku, mõeldud maski kaudu lühiajaliseks manustamiseks.

Abistav ja juhitav hingamine

Hapniku manustamisel abistava või juhitava hingamise käigus kasutatakse tavaliselt hapniku-õhusegu, et saavutada soovitud hapniku fraktsioon. Gaasi võib manustada maski, intubatsioonitoru või trahheostoomi kaudu.

Värske gaas üldanesteesia ajal

Anesteesias kasutatakse spetsiaalset seadet, mis kujutab endast tavaliselt osaliselt retsirkuleerivat hingamiskontuuri. Ringe, milles kasutatakse süsihappegaasi absorbenti, võimaldab väljahingatud gaasi tsirkuleerimist ja uuesti sisse hingamist.

Kehaväline membraanoksügenatsioon

Tavaliselt manustatakse hapnikku sissehingamise teel, aga seda võidakse nn oksügenaatori abil manustada ka otse verre, nt südamekirurgia ajal (kui kasutatakse kunstliku vereringe aparaati) või ravile raskesti alluva hüpoksiaga patsientidele, kellel on tarvis kehavälist membraanoksügenatsiooni/kunstkopsu.

Hüperbaarne hapnikravi

Hüperbaarset hapnikravi (HBO) manustatakse spetsiaalselt seda tüüpi ravi jaoks mõeldud barokambris, kus rõhku on võimalik hoida kuni 3 atmosfääri tasemel. HBO võib manustada ka väga tihedalt sobiva näomaski, s.o pead ümbritseva kapuutsi, või intubatsioonitoru kaudu.

Vastunäidustused

Normobaarne hapnikravi

Hapnikravile normobaarsetes tingimustes ei ole absoluutseid vastunäidustusi.

Hüperbaarne hapnikravi

HBO on vastunäidustatud patsientidel, kellel on ravimata õhkrind või muud juhuslikult gaasiga täitunud õõnsused, mida ei ole võimalik ventileerida.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Normobaarne hapnikravi

Hapniku kasutamisel tuleb alati arvestada iseenesliku süttimise ohuga. See on suurem protseduuride puhul, kus kasutatakse diatermiat ja defibrillatsiooni/elektrokonversiooni. Ravimpreparaadi hävitamise ja käsitlemise juhised vt lõik 6.6.

Üldreeglina tuleb suuri hapnikukontsentratsioone kasutada võimalikult lühikese aja jooksul, mis on vajalik soovitud ravitulemuse saavutamiseks. Sissehingatava hapniku kontsentratsioon tuleb vähendada nii pea kui võimalik vähima vajaliku kontsentratsioonini. Patsientidel tuleb korduvalt mõõta arteriaalse vere hapniku osarõhku (PaO) või hemoglobiini hapnikuküllastatust (SpO) ning sissehingatava hapniku kontsentratsiooni tuleb tiitrida, et säilitada need näitajad kliiniliselt aktsepteeritaval tasemel.

Pikaajaline kokkupuude hapniku suuremate kontsentratsioonidega kui allpool loetletud, võib tekitada hapnikuosakesi/vabu radikaale ja põhjustada seejärel põletikku. Seetõttu tuleb arvesse võtta hapnikust põhjustatud kopsu funktsioonihäire ohtu (nt akuutse kopsukahjustuse/respiratoorse distressi sündroomi sümptomid).

Pikaajalise suurema hapnikukontsentratsiooni kasu ja riski suhet tuleb hinnata igal üksikul juhul. Kirjanduses on tõendeid selle kohta, et hapniku toksilisuse riski saab vähendada, kui ravi käigus järgitakse allpool toodud juhiseid (sissehingatava hapniku fraktsioon sissehingatavas õhu/gaasi segus [FiO]):

 1. -Hapnikku kontsentratsioonis kuni 100% (FiO2 1,0) ei tohi manustada üle 6 tunni
 2. -Hapnikku kontsentratsioonis üle 60...70% (FiO2 0,6...0,7) ei tohi manustada üle 24 tunni
 3. -Hapniku kontsentratsioon > 40% (FiO2 > 0,4) võib potentsiaalselt põhjustada kahjustust pärast 2 päeva.

Hapniku suure kontsentratsiooni puhul sissehingatavas õhus/gaasis, väheneb lämmastiku kontsentratsioon/osarõhk. Selle tulemusena väheneb lämmastiku kontsentratsioon kudedes ja kopsudes (alveoolides). Kui hapnik imendub alveoolidest verre kiiremini, kui seda sissehingatava gaasiga manustatakse, võib tekkida alveoolide kollaps (atelektaas).

Atelektaaside teke kopsudes võib mõjutada arteriaalse vere oksügenatsiooni, kuna puudub gaasivahetus kopsude atelektaatilistes osades, hoolimata perfusioonist. Seetõttu halveneb ventilatsiooni/perfusiooni suhe, mille tagajärjel tekib intrapulmonaalne šunt.

Hapniku suur kontsentratsioon patsientidel, kellel on arteriaalses veres süsihappegaasi rõhu vähenenud tundlikkus, võib põhjustada respiratoorset depressiooni hilisema süsihappegaasi retentsiooniga, mis võib äärmuslikel juhtudel lõppeda süsihappegaasi narkoosiga.

Lapsed

Eriline ettevaatus on vajalik vastsündinute ravimisel, sest nende kaitsesüsteemid ja vabade radikaalide aktiivne sidumine on madalamal tasemel kui teistel vanuserühmadel. Seega on hüperoksügenatsiooni võimalikud negatiivsed tagajärjed tugevamad enneaegsetel. Et vältida silmakahjustusi, läätsetagust fibroplaasiat, bronhopulmonaalset düsplaasiat või muid soovimatuid tagajärgi, mis esinevad neil palju madalama hapnikukontsentratsiooni/-fraktsiooni juures kui muudes vanuserühmades, tuleb kasutada madalaimat kontsentratsiooni, mis annab soovitud ravitulemuse.

Hüperbaarne hapnikravi

Hüperbaarse hapnikravi puhul tuleb rõhku suurendada ja vähendada aeglaselt, et vältida rõhukahjustuse (barotrauma) ohtu.

HBO-d tuleb kasutada ettevaatusega raseduse ajal ning fertiilses eas naistel oksüdatiivsest stressist tingitud lootekahjustuse võimaliku ohu tõttu. Ravi kasutamist tuleb hinnata individuaalselt igal patsiendil.

HBO-d tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on pneumotooraks või muud juhuslikult gaasiga täitunud õõnsused, mida ei ole võimalik ventileerida (nt pneumoperikard) ja kes on intubeeritud ja/või pneumotooraksi anamneesiga patsientidel. Ravi kasutamist tuleb hinnata individuaalselt igal patsiendil uue (surve) pneumotooraksi tekkeohu suhtes.

Vältida tuleb õlisisaldusega ainete kasutamist (nt kosmeetika), et minimeerida isesüttimise ohtu.

Lapsed

Kogemused vastsündinute, laste ja noorukitega on piiratud. Ravi kasu-riski suhet tuleb hinnata igal patsiendil individuaalselt.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Hapniku suurest kontsentratsioonist tingitud pulmonaalset toksilisust (vt erihoiatusi ja ettevaatusabinõusid lõigust 4.4) võib süvendada vähivastastaste ravimite (nt bleomütsiin, tsisplatiin ja doksorubitsiin), antiarütmikumide (nt amiodaroon), antibiootikumide (nt nitrofurantoiin), alkoholi tõrjuvate ainete (nt disulfiraam) ja kemikaalide (nt parakvaat) samaaegne kasutamine.

Lapsed

Ei ole muid koostoimeid kui täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Normobaarne hapnikravi

Kirjanduses ei ole mainitud uuringuid normobaarse hüperoksia võimalikust toksilisusest embrüo/loote arengule või reproduktsioonile (vt prekliinilisi ohutusandmeid lõigust 5.3).

Rasedus

Hapnikravil ei ole teadaolevalt kahjustavat toimet lootele. Fertiilses eas naised võivad saada hapnikravi.

Imetamine

Hapnikravil ei ole teadaolevalt kahjulikku toimet imetatavale lapsele. Imetamise ajal võib hapnikravi kasutada.

Fertiilsus

Hapnikravil ei ole teadaolevalt kahjulikku toimet fertiilsusele.

Hüperbaarne hapnikravi

HBO-ravi tiinuse ajal põhjustas hiirtel, rottidel, hamstritel ja küülikutel toksilisust (vt prekliinilisi ohutusandmeid lõigust 5.3).

Rasedus

HBO-d tuleb kasutada ettevaatusega raseduse ajal ning fertiilses eas naistel oksüdatiivsest stressist tingitud lootekahjustuste ohu tõttu. Süsinikmonoksiidi raske mürgistuse korral tuleb hinnata HBO-ravi kasu-riski suhet igal patsiendil individuaalselt.

Imetamine

HBO-l ei ole teadaolevalt kahjulikku toimet imetamisele. Siiski tuleks imetamisest hoiduda HBO-ravi ajal.

Fertiilsus

HBO-ravi ja selle toimeid fertiilsusele ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Meditsiiniline hapnik ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Normaalsetes tingimustes ei mõjuta meditsiiniline hapnik teadvuse taset. Patsiente, kes vajavad pidevat hapniku manustamist, tuleb hinnata individuaalselt, võttes arvesse kogu anamneesi, et hinnata, kas on soovitav juhtida autot ja/või käsitleda keerulisi masinaid.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Loetletud kõrvaltoimed on saadud üldkasutatavast meditsiiniteaduslikust kirjandusest ja turuletulekujärgse ohutusjärelevalve andmetest.

Kõige tõsisem kõrvaltoime, mis võib tekkida, on tõsine hingamisraskus, nn respiratoorse distressi sündroom. Liiga rohke hapniku manustamine võib samuti põhjustada hingamise pärssumise patsientidel, kellel on vähenenud kemoretseptorite tundlikkus, nagu nt kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel.

Lapsed

Hapniku kasutamisel vastsündinutel tuleb arvesse võtta enneaegsete retinopaatiat ja bronhopulmonaalset düsplaasiat. Peale nende kahe riski ei ole teatatud teistest, täiskasvanutest erinevatest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimete loetelu

Organsüsteemi

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata (ei

klass

sage

(≥1/100

(≥1/1000

(≥1/10 000

(<1/10 000)

saa hinnata

 

(≥1/10)

kuni <1/10)

kuni 1/100)

kuni 1/1000)

 

olemasolevate

 

 

 

 

 

 

andmete

 

 

 

 

 

 

alusel)

Psühhiaatrilised

-

-

-

-

HBO:

 

häired

 

 

 

 

ärevus

 

Närvisüsteemi

-

-

-

Respiratoorne

HBO:

 

häired

 

 

 

depressioon

segasus,

 

 

 

 

 

(kemo-

teadvuskaotus,

 

 

 

 

 

retseptorite

täpsustamata

 

 

 

 

 

tundlikkus)

epilepsia

 

Silma

-

-

 

Retrolentaalne

HBO:

 

kahjustused

 

 

 

fibroplaasia

lühinägelikkus

 

 

 

 

 

enneaegsetel

 

 

Kõrva ja

-

 

HBO:

-

-

-

labürindi

 

 

survetunne

 

 

 

kahjustused

 

 

keskkõrvas,

 

 

 

 

 

 

kuulmekile

 

 

 

 

 

 

rebenemine

 

 

 

Respiratoorsed,

-

-

Atelektaas,

Kopsufibroos,

Respiratoorse

 

rindkere ja

 

 

pleuriit

bronhopulmo-

distressi

 

mediastiinumi

 

 

 

naarne

sündroom

 

häired

 

 

 

düsplaasia

 

 

 

 

 

 

HBO:

 

 

 

 

 

 

survetunne

 

 

 

 

 

 

siinustes

 

 

Vigastus,

 

 

 

 

Põletused

 

mürgistus ja

 

 

 

 

(külmapõletus)

 

protseduuri

 

 

 

 

HBO:

 

tüsistused

 

 

 

 

barotrauma

 

HBO; hüperbaarne hapnik

 

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Normobaarne hapnikravi

Hapniku mürgistuse esmased sümptomid on köha ning pleuriidi nähud ja sellele järgneva respiratoorse distressi tunnused.

Hapniku üledoosi puhul tuleb vähendada hapniku kontsentratsiooni. Et säilitada kriitilise tähtsusega füsioloogia, tuleb alustada sümptomaatilist ravi (nt hingamise pärssumise puhul tuleb alustada hingamise abistamisega).

Hapniku manustamine on seotud võimaliku baro-/volutrauma ohuga, kui raviseade ei võimalda ventileerimist, nt kui vahendil ei ole reduktsiooniklappi.

Lisateave erirühmade kohta

KOK-i patsientidel, kellel on vähenenud kemoretseptorite tundlikkus, võib hapniku manustamine põhjustada hingamise pärssumise ja põhjustada äärmuslikel juhtudel süsihappegaasi narkoosi.

Lapsed

Hapniku liiga rohkel manustamisel vastsündinu elustamisel ja varases eas tuleb arvestada üledoosi ohuga. Üldiselt soovitatakse esialgu elustada õhuga ja kasutada hapnikuga rikastamist ainult siis, kui vastsündinu hapnikuküllastus ei ole piisav.

Hapniku suurt kontsentratsiooni/fraktsiooni ja oksügenatsiooni kõikumisi peetakse üheks enneaegsete retinopaatia riskiteguriks.

Hüperbaarne hapnikravi

Üleannustamise oht on suurim HBO-ravi käigus.

Lapsed

Üldandmed HBO-ravist lastel on piiratud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kõik teised raviained – meditsiinigaasid, hapnik;

ATC-kood: V03AN01

Normobaarne hapnik

Hapnik moodustab ligikaudu 21% õhust. Hapnik on inimesele elutähtis ja sellega tuleb pidevalt varustada kõiki kudesid, et säilitada rakkude energiatootmine. Hapnik transporditakse üksikraku mitokondritesse, kus seda kasutatakse ensüümaktiivses ahelreaktsioonis, mille käigus vabaneb energia. Hapnik on oluline komponent raku vaheainevahetuse energia tootmises, st aeroobse adenosiintrifosfaadi (ATP) tootmises mitokondrites. Suurendades hapniku sisaldust sissehingatavas õhus/gaasisegus, suureneb osarõhu gradient, millest sõltub hapniku transport rakkudesse. Hapnik kiirendab hemoglobiini ja teiste rauda sisaldavate valkudega seotud süsinikmonooksiidi (CO) vabanemist ja neutraliseerib seega süsinikmonooksiidi rauaga sidumise negatiivse blokeeriva toime.

Hapnik on oluline raku ainevahetuses ja homöostaasis. Hapnikupuudus põhjustab kiiresti raku anaeroobsuse koos talitlushäirega ja seejärel rakusurma. Seega on hapnik rakkude talitluse seisukohalt ülima tähtsusega. Hüperoksügenatsioon võib tekitada vabu radikaale. Kui reaktiivsete hapnikuosakestega toimetulekuvõime on ületatud, on oht tsellulaarse toksilisuse tekkeks, s.t. hapnikuradikaalide põhjustatud põletikuline reaktsioon.

Hüperbaarne hapnikravi

HBO-ravi suurendab plasmas lahustunud hapniku hulka ja seeläbi vere hapnikuvarustust. Selle tulemusel paraneb kudede hapnikuvarustus. Suurenenud hapnikuvarustus on kriitilise tähtsusega hüpoksiliste kudede jaoks, nt insuldist kahjustatud ala puhul. Suurenenud hapnikuvarustus aitab taastada rakkude ainevahetust ja parandada niimoodi kudede talitlust, see tugevdab ka kaitsesüsteemi ja rakkude võimet hävitada baktereid, eriti anaeroobsete infektsioonide korral. Boyle’i seaduse kohaselt vähendab HBO gaasimullide hulka kudedes rõhu suhtes, mille juures seda manustatakse.

Farmakokineetilised omadused

Normobaarne hapnikravi

Imendumine

Hapnik hingatakse sisse koos õhuga ja seejärel transporditakse alveoolidesse. Hapniku transport alveolaarõhust alveo-kapilaarsesse membraani sõltub alveolaarsest hapniku osarõhust (PAO).

Jaotumine

Hapnik transporditakse süsteemse vereringe kaudu organismi kõikidesse kudedesse, põhiliselt pöörduvalt hemoglobiiniga seotult. Vaid väga väike osa on lahustunud kujul vabalt plasmas.

 1. Hapniku transport sõltub hapnikusisaldusest ja südame minutimahust. Kudede perfusioon sõltub südame minutimahust, süsteemsest tsirkulatsioonist, vererõhust ja regionaalsest perfusioonist (1,34 x [Hb] x SaO) + (PaO2 x 0,023 mL/dL/kPa).

Biotransformatsioon

Hapnik difundeerub verest kapillaaridesse ja jõuab rakkudesse, kus see on osa sisemisest ainevahetusest, aeroobsest energiatootmisest. Aeroobse ainevahetuse tagajärjel toodetakse energiat (adenosiintrifosfaat, süsihappegaas ja vesi).

Eritumine

Pärast vere poolt rakkudest transportimist eritatakse süsihappegaas kehast kopsude kaudu. Energia tootmise käigus tekkinud vesi eritatakse neerude kaudu.

Hapnik, mis ei ole osalenud vaheainevahetuses, jõuab kopsudesse ja osaleb alveolaarses gaasivahetuses.

Hüperbaarne hapnikravi

Võrreldes 100%-lise hapniku hingamisega normaalrõhul kiirendab HBO- ravi süsihappegaasist vabanemist.

Prekliinilised ohutusandmed

Normobaarne hapnikravi

Mittekliinilistes uuringutes leitud toimet täheldati ainult annuste juures, mis ületavad tunduvalt inimestele maksimaalselt manustatavaid annuseid, mistõttu ei ole need leiud kliinilise kasutuse seisukohalt olulised.

Prekliinilised uuringud on näidanud, et puhta hapniku pikaajaline pidev sissehingamine võib mõjuda kahjulikult. See võib kahjustada kopsu-, silma- ja kesknärvisüsteemi kudesid. Patoloogiliste muutuste tekkeaeg varieerub eri liiki ja sama liiki loomade seas tugevasti.

Hüperbaarne hapnikravi

Mittekliinilistes uuringutes leitud toimet täheldati ainult annuste juures, mis ületavad tunduvalt inimestele maksimaalselt manustatavaid annuseid, mistõttu ei ole need leiud kliinilise kasutuse seisukohalt olulised.

HBO-ravi tiinuse ajal suurendas hiirtel, rottidel, hamstritel ja küülikutel resorptsiooni, loote väärarendeid ja vähendas loodete kehakaalu.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Puudub.

Sobimatus

Hapnik on oksüdant, mis soodustab tulekahju. Vältida õli, rasva või muid kemikaale, mis võivad süttida kõrge rõhuga hapniku kasutamise ajal. Suurenenud hapniku kontsentratsioon õhus suurendab plahvatusest tekkiva tule ohtu. Hapnik võib reageerida süttivate ainetega.

Kõlblikkusaeg

< 30-liitrised krüotehnilised anumad: 1 kuu. ≥ 30-liitrised krüotehnilised anumad: 45 päeva

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi peale nende, mis kehtivad gaasikonteinerite ja rõhu all gaasi kohta (vt allpool).

Mitte suitsetada ega kasutada lahtist tuld piirkonnas, kus hoiustatakse meditsiinilisi gaase. Gaasianumaid tuleb hoida lukustatud ja hästi ventileeritavas kohas, mis on ette nähtud meditsiiniliste gaaside säilitamiseks (ei kehti kodustes tingimustes).

Gaasianumaid tuleb hoida katte all, puhta ja kuivana, hoida eemal õlist ja rasvast, eemal süttivatest materjalidest.

Ei tohi kokku puutuda suure kuumusega. Kui on tulekahju oht – viia ohutusse kohta.

Tuleb kasutada ettevaatusabinõusid, et anumad ei kukuks ega saaks lööke. Erinevaid gaase sisaldavad anumad tuleb hoida eraldi.

Täis ja tühjad anumad tuleb hoida eraldi.

Hoida ja transportida püstises asendis ja suletud ventiiliga.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Kõik pakendid on roostevabast terasest ja alumiiniumist valmistatud vaakumkonteinerid, mis on mõeldud veeldatud gaaside säilitamiseks madalal temperatuuril ligikaudu –180°C. Kasutatakse järgmisi suurusi:

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Pakendid:

230-liitrine krüotehniline anum (185000 liitrit gaasi).

Krüotehnilised anumad, mis on varustatud annustamisseadmega voolu reguleerimiseks. Suurused: 10, 12, 15, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 55 ja 600 liitrit.

Alljärgnev tabel annab ligikaudse gaasimahu liitrites referentstingimustes 1 baar 15°C:

 

 

Anumad liitrites

 

Gaasiliitrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anumad liitrites

Gaasiliitrid

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Tühje anumaid ei tohi minema visata, vaid tuleb tagastada tarnijale.

Üldised ettevaatusabinõud

Meditsiinilisi gaase tohib kasutada ainult meditsiinilistel eesmärkidel.

Meditsiiniliste gaaside manustamiskohas ei tohi suitsetada ega kasutada lahtist tuld.

Ravi ajal ei tohi asetada maski ega sondi vahetult tekstiilmaterjalile, sest hapnikuga küllastatud materjal võib kergesti süttida ja tekitada tuleohu. Kokkupuutel hapnikuga tuleb tekstiilmaterjali korralikult kloppida ja õhutada.

Mitte kunagi kasutada määret, õli või sarnaseid aineid kinnikiilunud keermete määrimiseks.

Käsitseda ventiile ja ühendatavaid seadmeid puhaste ja rasvavabade (kätekreem jms) kätega.

Rasvaste ainete, nt kätekreemi kasutamist HBO-ravi ajal tuleb vältida.

Anumate või kaasasolevate vahendite puhastamisel mitte kasutada kergesti süttivaid tooteid, eriti õlil baseeruvaid materjale. Kahtuste korral kontrollige sobivust.

Meditsiiniline veeldatud hapnik on väga külm vedelik, sellest tulenevalt on tema käitlemisel alati külmakahjustuste tekkimise oht.

Enne iga kasutamist veenduge, et toodet on planeeritud manustamiseks piisavalt.

Kasutada ainult hapniku manustamiseks ettenähtud standardseadmeid.

Tarnijalt saadud mahuti ventiilid peavad olema varustatud võltsimiskindla pitseeringuga.

Ettevalmistus kasutamiseks

Enne kasutamist eemaldada väljalaskeavalt pitseering.

Anuma kasutamine

Anuma osad/ventiilid võivad kasutamisel muutuda külmaks. See on nähtav jää tekkimisega jahtunud pindadel. Tuleb rakendada ettevaatust nende pindadega kokkupuutel.

Sulgege seadmed tulekahju korral või kui neid ei kasutata.

Anuma transportimine

Transportimisel sõidukites peavad krüotehnilised anumad olema kinnitatud, et vältida nende kukkumist

MÜÜGILOA HOIDJA

AGA AB

SE-181 81 Lidingö,

Rootsi

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.08.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.05.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2017