Cuprum-heel - tablett - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cuprum-Heel, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab: Toimeained:

Citrullus colocynthis

D4

30 mg

Ammonium bromatum

D4

30 mg

Atropinum sulfuricum

D6

30 mg

Veratrum album

D6

30 mg

Magnesium phosphoricum

D6

30 mg

Gelsemium sempervirens

D6

30 mg

Passiflora incarnata

D2

15 mg

Agaricus

D4

15 mg

Matricaria recutita

D3

15 mg

Cuprum sulfuricum

D6

15 mg

Aconitum napellus

D6

60 mg

Abiainete täielik loetelu vaata punktis 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.

Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Ülitundlikkus kummelile ja teistele korvõielistele taimedele.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole täheldatud

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Toimet ei ole täheldatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Cuprum – Heelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Kõrvaltoimed

Võimalikke allergiliste reaktsioonide puhul koostises olevate taimede suhtes peab ravimi kasutamise lõpetama.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele prparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat 1,5 mg.

Sobimatus

Ei ole teada

Kõlblikkusaeg

5 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D - 76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel.

+49

7221 501-00

Faks.

+49

7221 501 485

E-Mail:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014