Cuprum-heel - tablett

ATC Kood: T01RS02
Toimeaine: homöopaatilised preparaadid
Tootja: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Artikli sisukord

CUPRUM-HEEL
tablett


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cuprum-Heel tabletid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis preparaat on Cuprum - Heel ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cuprum - Heel’i kasutamist.
 3. Kuidas Cuprum -Heel’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Cuprum - Heel’i säilitada

MIS RAVIM ON CUPRUM - HEEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pakendi sisu ja muu teave

Cuprum-Heel on homöopaatiline preparaat.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE CUPRUM – HEEL´i KASUTAMIST Ärge võtke Cuprum-Heeli, kui

 • te olete allergiline või ülitundlik Cuprum Heeli mis tahes koostisosade suhtes, mis on loetletud lõigus 6.

-- teil on ülitundlikkus kummeli ja teiste korvõieliste taimede suhtes.

Muud ravimid ja Cuprum-Heel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Toimet ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cuprum - Heeli kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.

Cuprum-Heel sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Cuprum - Heeli kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS CUPRUM - HEEL’i KASUTADA

Võtke Cuprum - Heel alati täpselt nii, nagu arst on teileselgitanud.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Tavaline annus on 1 tablett 3 korda päevas keele alla kuni lahustumiseni.

Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Kui teil on tunne, et Cuprum - Heeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Cuprum-Heeli rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teavitatud

Kui te unustate Cuprum-heeli võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ühekordne annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Cuprum-heeli võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cuprum - Heel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Preparaat sisaldab taimseid komponente. Harvadel juhtudel võib esineda allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest tevaitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

KUIDAS CUPRUM - HEELi SÄILITADA

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Cuprum – Heeli pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cuprum – Heel sisaldab

Toimeained: 1 tablett sisaldab:

 1. Citrullus colocynthis D4 30 mg;
 2. Ammonium bromatum D4 30 mg;
 3. Atropinum sulfuricum D6 30 mg;
 4. Veratrum album D6 30 mg;
 5. Magnesium phosphoricum D6 30 mg;
 6. Gelsemium sempervirens D6 30 mg;
 7. Passiflora incarnata D2 15 mg;
 8. Agaricus D4 15 mg;
 9. Matricaria recutita D3 15 mg;
 10. Cuprum sulfuricum D6 15 mg;
 11. Aconitum napellus D6 60 mg.

Abiaine: magneesiumstearaat 1,5 mg

Kuidas Cuprum – Heel välja näeb ja pakendi sisu

Pappkarp, milles plastmasspurk 50 või 250 tabletiga.

Tableti kirjeldus: ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

Müügiloa hoidja ja tootja

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-00

Faks. +49 7221 501 485

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Aconit AS Võru tn 11 13612 Tallinn Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2014

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cuprum-Heel, tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab: Toimeained:

Citrullus colocynthis

D4

30 mg

Ammonium bromatum

D4

30 mg

Atropinum sulfuricum

D6

30 mg

Veratrum album

D6

30 mg

Magnesium phosphoricum

D6

30 mg

Gelsemium sempervirens

D6

30 mg

Passiflora incarnata

D2

15 mg

Agaricus

D4

15 mg

Matricaria recutita

D3

15 mg

Cuprum sulfuricum

D6

15 mg

Aconitum napellus

D6

60 mg

Abiainete täielik loetelu vaata punktis 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Ümar, valge või kollakas-valge, siledapinnaline tablett, kohati muutuvad nähtavaks kollakaspruunid laigud. Tabletid on 3,30 - 3,90 mm paksused diameetriga 9,0 - 9,1 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Homöopaatiline preparaat.

Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.

Vajadusel võib algul võtta 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Ülitundlikkus kummelile ja teistele korvõielistele taimedele.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole täheldatud

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Toimet ei ole täheldatud.

Toime reaktsioonikiirusele

Cuprum – Heelil ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimele.

Kõrvaltoimed

Võimalikke allergiliste reaktsioonide puhul koostises olevate taimede suhtes peab ravimi kasutamise lõpetama.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele prparaatidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat 1,5 mg.

Sobimatus

Ei ole teada

Kõlblikkusaeg

5 aastat

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D - 76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel.

+49

7221 501-00

Faks.

+49

7221 501 485

E-Mail:

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.04.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.06.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014