Calcigran - närimistablett (500mg +200rü) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A12AX80
Toimeaine: kaltsium +kolekaltsiferool
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Calcigran 500 mg/200 RÜ närimistabletid

Kaltsium/kolekaltsiferool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Calcigran ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Calcigrani võtmist
 3. Kuidas Calcigrani võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Calcigrani säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Calcigran ja milleks seda kasutatakse

Calcigran sisaldab kahte toimeainet: kaltsiumi ja kolekaltsiferooli -vitamiini).(D Mõlemat leidub meie igapäevases toidus, D-vitamiini toodetakse päikesevalguse toimel ka nahas. Calcigran tagab täiendava kaltsiumi ja D-vitamiini koguse, kui teie toit või elustiil ei kindlusta teid nendega piisaval määral või kui organismi vajadus nende järele on suurenenud. Mõlemad on olulised ained luude moodustumises.

Calcigrani kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini puuduse vältimiseks ning raviks ja lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile patsientidel, kellel on risk D-vitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.

Mida on vaja teada enne Calcigrani võtmist

Ärge võtke Calcigrani:

 • kui olete kaltsiumi, Dvitamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on kõrge kaltsiumi sisaldus veres (hüperkaltseemia) ja/või uriinis (hüperkaltsiuuria);
 • kui teil on tegemist mõne neeruhaigusega, k.a neerukividega;
 • kui teil on tegemist Dhüpervitaminoosiga (kõrge Dvitamiini sisaldus veres, selle sümptomiteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, isutus ja kõhuvalu).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pikaaegsel ravimi kasutamisel tuleb regulaarselt kontrollida vere kaltsiumisisaldust ning neerufunktsiooni. Eriti oluline on see eakatel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt südameglükosiide (südamepuudulikkuse ravim) või diureetikume (vett väljutavad ravimid) ning patsientidel, kellel on suur oht neerukivide tekkeks. Informeerige oma arsti, kui teil on tegemist mõne eelnimetatud seisundiga.

Konsulteerige oma arstiga enne Calcigrani võtmist, kui teil on sarkoidoos. Selle haiguse korral võib D-vitamiini metaboliseerumine vitamiini aktiivseks vormiks olla tunduvalt intensiivsem ja on oht üleannustamise tekkimiseks.

Suurenenud hüperkaltseemia tekkeohu tõttu tuleb Calcigrani kasutada ettevaatusega voodirežiimil olevatel osteoporoosiga haigetel.

Samaaegse ravi korral teiste suurte D-vitamiini allikate/ravimite või kaltsiumisisaldusega toiduga (nt piim) on oht hüperkaltseemia ning piima-leelisesündroomi tekkeks, mis võib põhjustada neerufunktsiooni kahjustust. Sellisel juhul on vajalik kontrollida kaltsiumi sisaldust seerumis ning neerude funktsiooni.

Calcigrani tuleb kasutada ettevaatusega, kui teil on hüperkaltseemia või neerufunktsiooni kahjustuse nähud, sellisel juhul tuleb jälgida kaltsiumi ja fosfori sisaldust veres ja tuleb arvestada pehmete kudede kaltsifikaatide tekkevõimalusega.

Enne Calcigrani võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Calcigran

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kaltsium võib vähendada mitmete ravimite imendumist seedetraktist, mistõttu tuleb nende koos kasutamisel jälgida alljärgnevaid ajalisi intervalle:

 • tetratsükliini ja kinoloonide gruppi kuuluvad antibiootikumid (tsiprofloksatsiin, norfloksatsiin) – võtke neid 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigrani võtmist;
 • osteoporoosi raviks kasutatavad bisfosfonaadid – võtke neid vähemalt 1 tund enne Calcigrani võtmist;
 • kilpnäärme alatalitluse korral kasutatav levotüroksiin – võtke seda vähemalt 4 tundi enne või pärast Calcigrani võtmist.

Kaltsiumisoolad võivad vähendada raua, tsingi ja strontsiumranelaadi imendumist. Seega tuleb rauda, tsinki või strontsiumranelaati sisaldavaid preparaate võtta kaks tundi enne või pärast Calcigrani võtmist.

Ravi orlistaadiga (rasvumisvastane ravim) võib vähendada rasvlahustuvate vitamiinide (nt -vitamiin)D imendumist.

Calcigran koos toidu ja joogiga

Calcigrani kasutamisel on oluline jälgida toiduga saadavat kaltsiumi ja D-vitamiini hulka, et vältida üleannustamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib Calcigrani kasutada, kui rasedusega kaasneb kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus. Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne, kui te raseduse ajal Calcigrani kasutama hakkate.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigrani kasutada. Kaltsium ja D-vitamiin erituvad rinnapiima. Seda tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Raseduse ja imetamise ajal on oluline tarvitada piisavas koguses kaltsiumi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Calcigran ei häiri autojuhtimise ja liikuvate masinatega töötamise võimet.

Calcigran sisaldab isomalti ja sahharoosi

Calcigrani tabletid sisaldavad abiainetena isomalti ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. Võib kahjustada hambaid.

Kuidas Calcigrani võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, siis võetakse Calcigrani alljärgnevalt:

Täiendav ravi osteoporoosi korral:

Üks närimistablett 2…3 korda ööpäevas.

Kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus:

Üks närimistablett 1…3 korda ööpäevas.

Raske neerupuudulikkuse korral ei tohi Calcigrani kasutada.

Kasutamine lastel

Kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse korral üks närimistablett 1...2 korda ööpäevas.

Tablette võib närida või imeda.

Kui te võtate Calcigrani rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Calcigrani ettenähtust rohkem, on oht kaltsiumi ja D-vitamiini liia tekkimiseks. Selle sümptomiteks võivad olla isutus, janu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, lihasnõrkus, jõuetus, mõttetegevuse häired, liigjanu ja liigkusesus, luuvalu, neerude luustumine, neerukivide teke ning väga tõsistel üleannustamise juhtudel ka südame rütmihäired. Püsivalt kõrge vere kaltsiumisisaldus võib kaasa tuua pöördumatu neerukahjustuse ja pehmete kudede kaltsifitseerumise. Sümptomite tekkimisel tuleb pöörduda oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 1000-st): hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10 000-st): kõhukinnisus, seedehäire, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st):

nahasügelus, lööve ja nõgeslööve, piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnett’i sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, püsiv peavalu, püsiv isu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Teadmata esinemissagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal): ülitundlikkusreaktsioonid, nt näo-, keele-, huulteturse (angioödeem) või kõriturse.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Calcigrani säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja purgile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran sisaldab

 • Toimeained on 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja 200 RÜ (5 mikrogrammi) kolekaltsiferooli (Dvitamiin) kontsentreeritud kolekaltsiferooli pulbrina.
 • Teised abiained on ksülitool (E967), povidoon, isomalt (E953), maitselisand (apelsin), magneesiumstearaat, sukraloos (E955), rasvhapete mono ja diglütseriidid, allracalfa tokoferool, sahharoos, modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelaga triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja veevaba kolloidne ränidioksiid.

Kuidas Calcigran välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümarad kumerad katmata närimistabletid. Tablettidel võib olla väikeseid täppe.

Calcigran on saadaval 30-, 60-, 90-, 100- või 120-tabletilises HDPE plastpurgis ja väliskarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootja

Takeda AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker

Norra

või

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.