Borrelym 3 - süstesuspensioon (1ml 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QI07AB04
Toimeaine: borrelia
Tootja: Bioveta a.s.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Borrelym 3, süstesuspensioon koertele

MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Borrelym 3, süstesuspensioon koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 annus (1 ml) sisaldab:

 

Toimeained:

 

inaktiveeritud Borrelia burgdorferi sensu lato:

 

Borrelia garinii .........................................................

RP ≥ 1*

Borrelia afzelii....................................................................

RP ≥ 1*

Borrelia burgdorferi sensu stricto......................................

RP ≥ 1*

*RP = suhteline tugevus (ELISA test) võrreldes võrdlusseerumiga, mis on saadud pärast hiirte vaktsineerimist vaktsiinipartiiga, mis on edukalt läbinud nakatamiskatsed sihtloomaliikigil.

Adjuvandid:

 

Alumiinium (alumiiniumhüdroksiidina) ............................

2 mg

Abiained:

 

Formaldehüüd ............................................................

max 0,5 mg/ml

Roosakat kuni valget värvi vedelik, mis sisaldab loksutamisel kiiresti dispergeeruvat valget sadet.

NÄIDUSTUS(ED)

Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates 12. elunädalast, et esile kutsuda anti-OspA vastus

Borrelia (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii ja B. afzelii) liikidele.

Borrelia liikide ülekandumise vähenemist on uuritud üksnes laboratoorsetes tingimustes pärast nakatamist loodusest pärit puukidega, mis koguti piirkonnast, kus puugid on teadaolevalt Borrelia liikidega nakatunud. Laboratoorsetes tingimustes näidati, et vaktsineeritud koerte nahalt ei leitud üks kuu ja üks aasta pärast vaktsineerimist mitte ühtegi neist kolmest Borrelia liigist (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii ja B. afzelii), samas kui vaktsineerimata koerte nahalt leiti Borrelia liike.

Borrelia ülekandumise vähenemist puugilt peremeesorganismile ei ole kvantifitseeritud, samuti ei ole leitud korrelatsiooni antikehade sisalduse ja Borrelia ülekandumise vähenemise vahel. Vaktsiini

efektiivsust nakkuse vastu, mis viib kliinilise haigestumise tekkele, ei ole uuritud.

Immuunsuse teke: 1 kuu pärast esmast vaktsineerimist.

Immuunsuse püsimine: 1 aasta vältel pärast esmast vaktsineerimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada palavikuga kulgeva üldhaigestumise korral.

Mitte kasutada haigetel loomadel, kellel on mingid kaasuvad haigused, raske parasiit-infestatsioon ja/või kelle üldseisund on halb.

Mitte kasutada kahtlustatava või kinnitust leidnud borrelioosi (Lyme’i tõve) korral.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, adjuvandi võiravimi ükskõik millise abiaaine suhtes.

KÕRVALTOIMED

Vaktsineerimine võib esile kutsuda lühiajalise kehatemperatuuri tõusu (kuni 1,5°C).

Harvadel juhtudel (enam kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 10000st) võib süstekohal täheldada kuni 7 cm läbimõõduga mööduvat turset kuni 5 päeva jooksul.

Väga harvadel juhtudel (vähem kui 1 loomal 10000st, sh üksikjuhud) on täheldatud suurema läbimõõduga turseid (kuni 15 cm).

Väga harvadel juhtudel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, mis võib vajada vastavat sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA -MEETODID

Annus

1 ml alates 12. elunädalast.

Manustamisviis

Subkutaanselt.

Esmane vaktsineerimine

Manustada kaks eraldi vaktsiiniannust 3-nädalase intervalliga.

Revaktsineerimine

Soovitatav on läbi viia iga-aastane revaktsineerimine ühe vaktsiiniannusega, et säilitada immuunsus, ehkki sellist vaktsineerimisskeemi ei ole uuritud.

Vaktsineerimine tuleb läbi viia enne puukide aktiviseerumise perioodi, et enne eeldatavat puukidega kokkupuutumist oleks piisavalt aega immuunvastuse tekkimiseks vaktsineerimisele (vt lõik 4).

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Enne kasutamist loksutada viaali põhjalikult.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida valguse eest kaitstult.

Hoida ja transportida külmas (2°C – 8°C).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Puuduvad andmed vaktsiini kasutamise kohta seropositiivsetel loomadel, sealhulgas loomadel, kelle antikehad on saadud emalt.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal:

Antud veterinaarravimi ohutus tiinuse või laktatsiooni ajal ei ole tõendatud.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed:

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2014

LISAINFO

Vaktsiin kutsub esile spetsiifiliste anti-OspA antikehade tekke Borrelia burgdorferi sensu lato vastu. Olemasoleva teaduskirjanduse kohaselt neelab puuk peremeesorganismilt vere imemise ajal alla veres olevad vaktsiini toimel tekkinud antikehad, mis seonduvad puugi sooles olevatel bakteritel

ekspresseeritud OspA valkudega. See vähendab nende bakterite migreerumist puugi süljenäärmetesse ja ülekandumist peremeesorganismile.

2 x 1 ml vaktsiini

10 x 1 ml vaktsiini

20 x 1 ml vaktsiini

50 x 1 ml vaktsiini

100 x 1 ml vaktsiini

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.