Betafuse - geel (1mg +5mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QD07CC01
Toimeaine: beetametasoon +fusidiinhape
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Betafuse, 1 mg/g + 5 mg/g geel koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road Newry, Co Down, BT35 6JP Ühendkuningiik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Betafuse, 1 mg/g + 5 mg/g geel koertele

Beetametasoon (beetametasoonvaleraadina)

Fusidiinhape (fusidiinhappe hemihüdraadina)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 g geeli sisaldab:

 

Toimeained:

 

Beetametasoon (beetametasoonvaleraadina)

1 mg

Fusidiinhape (fusidiinhappe hemihüdraadina)

5 mg

Abiained:

 

Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)

3,1 mg

Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat

0,337 mg

Tuhmvalge kuni valge geel.

 

NÄIDUSTUS(ED)

Fusidiinhappe suhtes tundlike bakterite põhjustatud ägedate pindmiste püodermade, nagu äge märg dermatiit (“hot spots”) ja intertriigo (nahavoldi püoderma) raviks koertel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada süvapüoderma raviks.

Mitte kasutada paapulite või pustulitega nn satelliitkahjustustega püotraumaatilise furunkuloosi ja püotraumaatilise follikuliidi korral.

Mitte kasutada seennakkuse, viirusinfektsiooni või demodikoosi esinemise korral. Mitte manustada silma.

Mitte kasutada suurtel kehapindadel või pikaajaliseks raviks.

Mitte kasutada koertel, kes kannatavad impetiigo (mädavill-lööbe) või akne all.

Mitte kasutada koertel, kellel on stabiliseerimata või ravimata Cushingi sündroom või diabetes mellitus. Mitte kasutada pankreatiidiga koertel.

Mitte kasutada seedetrakti haavanditega koertel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te), või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

KÕRVALTOIMED

On teada, et paikse kortikosteroidpreparaadi pikaajaline ja intensiivne kasutamine, või suurte nahapindade (>10 %) ravi põhjustab toimeid nagu neerupealiste koore talitluse allasurumine, epidermise õhenemine ja paranemise aeglustumine.

Paikselt manustatud steroidid võivad põhjustada naha värvuse kadu. Kui preparaadi suhtes tekib ülitundlikkus, lõpetada kasutamine.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Kutaanne manustamine.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

  1. Esmalt tuleb kahjustust katvad karvad ettevaatlikult ära lõigata. Seejärel tuleb kahjustatud ala põhjalikult puhastada antiseptilise lahusega enne igapäevast geeli manustamist. Nahale kantav kogus peab katma kahjustatud ala õhukese kihina. Manustada umbes 0,5 cm geeli 8 cm2 kahjustusala kohta, kaks korda päevas, minimaalselt 5 päeva. Ravi peab kestma veel 48 tundi pärast kahjustuse paranemist. Raviperiood ei tohi ületada 7 päeva. Kui ravi ei anna tulemust 3 päeva jooksul või seisund halveneb, tuleb diagnoos ümber hinnata.

Järgida oma loomaarsti soovitusi, millal ja kuidas seda ravimit kasutada. Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt pakendi infolehte.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 8 nädalat.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Püoderma esineb sageli sekundaarselt. Esmane põhjus tuleb kindlaks teha ja ravida seda.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel.

Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel epidemioloogilistel andmetel sihtbakterite tundlikkuse kohta.

Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb pakendi infolehes kirjeldatust, võib suurendada fusidiinhappe suhtes resistentsete bakterite levimust.

Manustatava ravimi kogus ei tohi ületada soovitatavat annust. Vältida tuleb ravimi kasutamist koos sidemetega.

Beetametasoonvaleraat võib imenduda naha kaudu ja põhjustada neerupealiste funktsiooni ajutist pärssumist.

Koertel, kellel on ravitud ja stabiliseeritud Cushingi sündroom kasutada preparaati ainult pärast vastutava loomaarsti hoolikat kasu-riski suhte hindamist.

Vältida kokkupuudet silmadega.

Koeral ei tohi lasta ravitud nahapinda lakkuda ja nii ravimit alla neelata.

Kui esineb oht, et loom võib ennast vigastada või ravim võib silma sattuda, nt ravimi manustamisel esijäsemele, tuleb kaaluda ennetavate vahendite nagu kaitsekrae kasutamist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on teadaolevalt fusidiinhappe, beetametasooni või ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Kortikosteroidid võivad põhjustada pöördumatuid toimeid nahal; nad võivad imenduda ja olla kahjuliku toimega, eriti sagedase ja ulatusliku kokkupuute korral või raseduse ajal. Rasedad naised peavad erilise hoolega vältima juhuslikku kokkupuudet.

Preparaadi manustamisel loomadele kanda alati ühekordseid kaitsekindaid. Pärast ravimi manustamist peske käed.

Tuleb olla ettevaatlik vältimaks kokkupuudet looma ravitud kehapiirkondadega raviperioodi jooksul. Tuleb olla ettevaatlik vältimaks juhuslikku allaneelamist lapse poolt. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte.

Tiinus:

Preparaadi kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole soovitatav. Preparaadi ohutust tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole hinnatud.

Laboratoorsed uuringud on näidanud, et beetametasooni paikne manustamine tiinetele emasloomadele võib viia vastsündinute väärarendite tekkeni. Väikesed kogused beetametasooni võivad läbida vere-piima barjääri.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Samaaegne ravi steroidide ja MSPVRidega võib suurendada seedetrakti haavandite tekkimise riski.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Võimalikud tunnused vaata sellelt pakendi infolehelt lõigust „Kõrvaltoimed“.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2016

LISAINFO

Pakendi suurused: 15 g ja 30 g.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria

Vae 16

76 401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Tel +372 650 1920

Fax +372 650 1996