Benestermycin - intramammaarsuspensioon (100mg +100mg +280mg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ51RC88
Toimeaine: penetamaathüdrojodiid +framütsetiin +benetamiinpenitsilliin
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Benestermycin, intramammaarsuspensioon veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173

55216 Ingelheim am Rhein Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lohmann Pharma Herstellung GmbH Heinz-Lohmann Str 5

27472 Cuxhaven Saksamaa

Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Monti Lepini Km 47,600

04100 Borgo San Michele - Latina

Itaalia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Benestermycin, intramammaarsuspensioon veistele

Penetamaathüdrojodiid, benetamiinpenitsilliin, framütsetiinsulfaat

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga 5 ml udarasüstal sisaldab:

 

Toimeained:

 

Penetamaathüdrojodiid

100 mg

Benetamiinpenitsilliin

280 mg

Framütsetiinsulfaat

100 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Subkliinilise mastiidi ravi kinnijätmisel ning penitsilliinile ja framütsetiinile tundlike bakterite põhjustatud uute udara bakteriaalsete infektsioonide ennetamine kinnisperioodil. Hinnangukriteeriumiteks on eelnenud laktatsiooniperioodil põetud kliinilised mastiidid ja piima somaatiliste rakkude arvu dünaamika. Subkliinilise mastiidi avastamiseks võib kasutada California mastiiditesti või bakterioloogilist uurimist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

Mitte kasutada kliinilise mastiidiga lehmadel.

Mitte kasutada neomütsiini- ja/või penitsilliiniresistentsuse korral.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliinide, tsefalosporiinide, neomütsiini või teiste aminoglükosiidide või joodi suhtes.

Mitte kasutada neeru- või maksatalitluse häiretega või kuulmis- ja tasakaaluhäiretega loomadel.

KÕRVALTOIMED

Allergilised reaktsioonid (allergilised nahareaktsioonid, anafülaktiline šokk). Kõrvaltoimete ilmnemisel on ravi sümptomaatiline.

Meetmed allergiliste reaktsioonide korral:

  • anafülaktiline šokk: epinefriin (adrenaliin) ja glükokortikoidid i.v.
  • allergilised nahareaktsioonid: antihistamiinid ja/või glükokortikoidid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Intramammaarseks manustamiseks.

Kõikide udaraveerandite ühekordseks raviks lehma kinnijätmisel (pärast viimast lüpsi).

100 mg penetamaathüdrojodiidi, 280 mg benetamiinpenitsilliini ja 100 mg framütsetiinsulfaati ühe udaraveerandi kohta, mis vastab ühele Benestermycini udarasüstlale udaraveerandi kohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne ravimi manustamist lüpsta kõik udaraveerandid hoolikalt tühjaks. Soojendada udarasüstlad toatemperatuurini. Desinfitseerida nisaots ja manustada igasse nisaurkesse ühe Benestermycini udarasüstla sisu. Mitte lüpsta looma pärast ravimi manustamist.

Pärast manustamist ei tohi ravimit udaras ülespoole masseerida.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.

Piimale: 36 tundi pärast poegimist, kui ravimit manustati 35 päeva või rohkem enne poegimist 37 päeva pärast ravi, kui ravimit manustati vähem kui 35 päeva enne poegimist.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada toimeainete suhtes resistentsete bakterite levimust ning vähendada ravi efektiivsust teiste beetalaktaamantibiootikumidega (penitsilliin ja tsefalosporiin) võimaliku ristresistentsuse tõttu.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes, või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma pesta koheselt rohke voolava veega.Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Pärast kasutamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Võimaliku sobimatuse tõttu vältida Benestermycini kombineerimist teiste ravimitega. Preparaat on potentsiaalselt antagonistlik kiire bakteriostaatilise toimega.

Fenüülbutasoon, sulfapürasool ja atsetüülsalitsüülhape pikendavad bensüülpenitsilliini eliminatsiooni.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2016

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Animal Health

Dr. Boehringer Gasse 5-11

A-1121 Viin

Tel.: +43-(0) 1 80 105 0