Bysimin - süstelahus (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03BB01
Toimeaine: hüostsiinbutüülbromiid
Tootja: Medochemie Ltd

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bysimin 20 mg/ml süstelahus

Hüostsiinbutüülbromiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bysimin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bysimin’i kasutamist
 3. Kuidas Bysimin’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Bysimin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bysimin ja milleks seda kasutatakse

Bysimin sisaldab toimeainet hüostsiinbutüülbromiid. See kuulub spasmidevastaste ainete nimelisse ravimite rühma.

Bysimin’i kasutatakse krampide leevendamiseks:

 • seedetraktis,
 • sapiteedes,
 • kõhunäärmes,
 • kusesuguteedes.

Bysimin’i võidakse kasutada ka diagnostiliste meditsiiniprotseduuride käigus.

Mida on vaja teada enne Bysimin’i kasutamist

Ärge kasutage Bysimin’i:

 • kui olete hüostsiinbutüülbromiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on glaukoom (silmahaigus)
 • kui teil on megakoolon (ebaloomulik soole laienemine)
 • kui teil on myasthenia gravis (lihasnõrkus)
 • kui teil on tahhükardia (ebaloomulikult kiire südamerütm)
 • kui teil on urineerimisraskusi, nt meestel eesnäärmeprobeemid
 • kui teil on probleeme soolesulgusega või teil on täielikult mittetoimiv soolestik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Bysimin’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • Kui te saate ravi hüübimisvastaste ravimitega, ei tohi teile teha lihasesisest süsti, kuna võib tekkida lihasesisene verevalum. Teile süstitakse aeglaselt naha alla või veeni.
 • Kui teil on tugev ja seletamatu kõhuvalu, mis püsib või halveneb või ilmneb koos muude sümptomitega, nagu palavik, iiveldus, oksendamine, muutused soolestiku töös, kõhu tundlikkus, vererõhu langus, minestamine või veri väljaheites.
 • Kui teil on südamehäired, nt tahhükardia, südamepuudulikkus, ja südameoperatsiooni korral, kus Bysimin võib hiljem südamerütmi kiirendada.
 • Kui teil on palavik, kuna antikolinergilised ravimid, nagu nt hüostsiinbutüülbromiid, võivad vähendada higistamist.
 • Kui teil tekib hüostsiinbutüülbromiidi süsti järgselt valulik silmapunetus koos nägmise kaotusega. Diagnoosimata ja seetõttu ka ravimata suletudnurga glaukoomiga patsientidel võib antikolinergiliste ravimite, nt hüostsiinbutüülbromiidi manustamine põhjustada silmasisese rõhu suurenemist.

Muud ravimid ja Bysimin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Siia alla kuuluvad ka retseptita ostetavad ja taimsed ravimid. See on sellepärast, et hüostsiinbutüülbromiid võib mõjutada mõningate ravimite toimimist ja vastupidi. Ja samaoodi võivad teised ravimid mõjutada hüostsiinbutüülbromiidi toimet.

Eriti oluline on, et te ütleksite oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • Depressiooniravimid, mida nimetatakse „tetratsüklilisteks“ või „tritsüklilisteks antidepressantideks“, nt doksepiin.
 • Allergia ja merehaiguse ravimid, mida nimetatakse antihistamiinideks.
 • Südamerütmi kontrollimiseks kasutatavad ravimid, nt kinidiin või disopüramiid.
 • Raskete vaimsete häirete ravimid, nt haloperidool või flufenasiin.
 • Hingamishäirete raviks kasutatavad preparaadid, nt salbutamool, ipratroopium, tiotroopium või atropiinisarnased ravimid.
 • Amantadiin – Parkinson’i tõve ja gripi raviks.
 • Metoklopramiid – iiveldusevastane ravim.

Kui te pole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne Bysimin’i võtmist oma arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, kavatsete rasestuda või imetate, ei tohi teile Bysimin’i manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnel inimesel võib selle ravimi saamise ajal esineda nägemishäireid või pearinglust. Kui see juhtub teiega, oodake enne autojuhtimist või tööriistade ja masinate käsitsemist, kuni teie nägemine muutub tagasi normaalseks või tunnete pearingluse kadumist.

Bysimin sisaldab naatriumkloriidi

Naatriumi sisaldus ühes 1ml ampullis on vähem kui 1 mmol (23 mg), naatriumi koguannus juhul, kui teile manustatakse 24 tunni jooksul 5 ampulli, on vähem kui 1 mmol (23 mg), st et antud ravim on põhimõtteliselt naatriumivaba.

Kuidas Bysimin’i kasutada

Bysimin’i manustab teile arst või meditsiiniõde ja annuse määrab arst.

Kasutamine lastel

Bysimin’i kasutamine lastel ei ole soovitatav.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate mõnda järgmistest rasketest kõrvaltoimetest – te võite vajada kiiret arstiabi:

 • Allergilised reaktsioonid, nt nahalööve, nõgeslööve, nahapunetus ja sügelus.
 • Rasked allergilised reaktsioonid (anafülaksia), nt hingamisraskused, minestamistunne või pearinglus (šokk).
 • Valulik silmapunetus koos nägemise kaotusega.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10’st)

 • Suukuivus
 • Kõhukinnisus
 • Pearinglus
 • Ähmane nägemine
 • Südame löögisageduse kiirenemine.

Teised kõrvaltoimed (teadmata esinemissagedusega, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • Väikesed villid kätel ja jalgadel
 • Urineerimisraskused
 • Vererõhu langus, nt minestamistunne
 • Kuumahood
 • Pupillide laienemine
 • Silmasisese rõhu suurenemine

Kui Bysimin’i manustatakse teile lihasesse, võib ilmneda valu süstekohal.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Bysimin’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil/karbil pärast „Kõlblik kuni.“ Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bysimin sisaldab

 • Toimeaine on hüostsiinbutüülbromiid. Üks ampull sisaldab 20 mg toimeainet hüostsiinbutüülbromiidi.
 • Teised koostisosad on: naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, kontsentreeritud vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Bysimin välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu või peaaegu värvitu nähtavate osakesteta lahus.

Karbid, milles on 5 x 1 ml või 10 x 1 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist ampulli PVC alusel, mis on suletud läbipaistva PE kilega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos street,

3011 Limassol, Küpros

Tootja

Medochemie Ltd.

Ampoule Injectable Facility

48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area,

4101 Agios Athanassios, Limassol, Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Netdoktor OÜ

Seebi 3 11316 Tallinn

tel. +372 564 80207

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Rootsi

Bysimin

Bulgaaria

BUSCOPAMINE

Küpros

BYSIMIN

Horvaatia

BYSIMIN

Eesti

BYSIMIN

Malta

BYSIMIN

Rumeenia

BYSIMIN

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.