Buventol easyhaler - inhalatsioonipulber (200mcg 1annust) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03AC02
Toimeaine: salbutamool
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Buventol Easyhaler 200 mikrogrammi/annuses inhaleeritav pulber

Salbutamool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Buventol Easyhaler ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Buventol Easyhaler’i kasutamist
 3. Kuidas Buventol Easyhaler’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Buventol Easyhaler’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Buventol Easyhaler ja milleks seda kasutatakse

Salbutamool on bronhodilataator, mis lõõgastab bronhide silelihaseid. Inhaleeritud salbutamool aitab avada hingamisteid ja nii saate kergemini hingata.

Buventol Easyhaler’it kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Buventol Easyhaler’i kasutamist

 • Astmahoogude ja astma ägenemise sümptomaatiline ravi.
 • Koormusest või allergeenidest põhjustatud astma profülaktikaks.

Ärge kasutage Buventol Easyhaler’it:

 • kui olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või piimavalkude suhtes allergiline (abiaine laktoos sisaldab piimavalke). Informeerige oma arsti, kui teil on esinenud mingeid ebaharilikke reaktsioone muudele ravimitele.
 • enneaegse sünnitegevuse peatamiseks või abordiohu korral.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Buventol Easyhaler’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Pöörduge esimesel võimalusel oma arstipoole, kui eelnevalt efektiivne salbutamooli annus ei anna leevendust vähemalt kolmeks tunniks. See viitab astma kontrolli halvenemisele ja raskete astmahoogude tekkeriskile. Sellisel juhul võite vajada lisaravimit (igapäevaselt tarvitatav regulaarne põletikuvastane püsiravim).

Konsulteerige oma arstiga, kui teil on:

 • kõrge vererõhk
 • südameveresoonkonna haigus
 • suhkurtõbi
 • kilpnäärme ületalitlus

Kui teil on raske südamehaigus (südame isheemiatõbi, südame rütmihäired või raske südamepuudulikkus), peate pöörduma arsti poole, kui teil tekivad salbutamooli kasutamisel valu rinnus või hingeldus.

Rääkige oma arstile kõigist muudest teil esinevatest haigustest.

Lapsed

Erihoiatused lastele puuduvad.

Muud ravimid ja Buventol Easyhaler

Rääkige oma arstile, milliseid muid ravimeid te tarvitate, nt muid bronhodilataatoreid, beetablokaatoreid (nt propranolool), antidepressante, ksantiine, kortikosteroide või kaaliumi eritavaid diureetikume, samuti ka käsimüügiravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Salbutamooli ohutus rasedatele ei ole tõestatud. Rasedatega ei ole kliinilisi kontrollitud uuringuid läbi viidud, kuid harvadel juhtudel on loote väärarenguid (nt suulaelõhe, jäsemete defektid ja südame häired) seostatud salbutamooli kasutamisega raseduse ajal. Konsulteerige alati oma arstiga enne Buventol Easyhaler’i kasutamist raseduse ajal.

Kuna salbutamool eritub rinnapiima, konsulteerige alati oma arstiga enne selle kasutamist imetamise ajal.

Salbutamooli mõju inimese viljakusele on teadmata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole tõenäoline, et Buventol Easyhaler mõjutaks teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

Buventol Easyhaler sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimikasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Buventol Easyhaler’it kasutada

Teie arst on määranud teie jaoks sobiva annuse. Järgige täpselt oma arsti juhiseid.

Te ei tohi inhaleerida rohkem annuseid või kasutada oma inhalaatorit sagedamini, kui arst on teile öelnud.

Tavalised annused on:

Üks või kaks inhalatsiooni sümptomite leevendamiseks. Vajadusel võib seda annust korrata paari minuti pärast.

Sümptomite vältimiseks üks või kaks inhalatsiooni 15 kuni 30 minutit enne füüsilist pingutust või kokkupuudet teadaolevate allergeenidega.

KÕIGE ROHKEM võib ööpäevas (24-tunnise perioodi vältel) kasutada: täiskasvanud: 8 inhalatsiooni

üle 6-aastased lapsed: 4 inhalatsiooni.

Kasutusjuhend

Allpool on toodud ka illustreeritud kasutusjuhend. Järgige täpselt juhendit.

Kui te kasutate Buventol Easyhaler’it rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud soovitatavast suurema annuse, lõpetage ravimi kasutamine ja pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui unustate Buventol Easyhaler’it kasutada

Kui olete ühe annuse vahele jätnud, võite võtta järgmise annuse õigel ajal või varem, kui hakkate hingeldama. Teie arst võib olla teile öelnud, et kasutaksite Easyhaler’it regulaarselt iga päev või ainult siis, kui tunnete hingeldust või õhupuudust.

Võimalikud kõrvaltoimed

Inhaleeritud salbutamool on tavaliselt hästi talutav. Kõrvaltoimed esinevad harva, on kerged ja kaovad tavaliselt ravi jätkamisel. Mõned patsiendid võivad tunda veidi värinaid ja vähest südame löögisagedus kiirenemist või südamepekslemist, samuti iiveldust, peavalu, rahutust, pearinglust. Väga

harva võib salbutamool põhjustada allergilisi reaktsioone (nõgestõbi, raskel juhul kõriturse, minestus). Mõnedel patsientidel võib tekkida suu ja kurgu ärritus. Salbutamool võib mõjutada organismi soolade tasakaalu (kaaliumisisalduse langus) ja põhjustada lihaskrampe. Salbutamooli kasutavad lapsed võivad muutuda rahututeks ja kergesti ärrituvateks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Buventol Easyhaler’it säilitada

Salbutamol Easyhaler inhaleeritavat pulbrit tuleb säilitada kuivas kohas, temperatuuril kuni 25°C. Pärast lamineeritud kotikese avamist soovitatakse kasutada kaitseümbrist.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kõlblikkusaeg on 3 aastat säilitamisel lamineeritud kotikeses (kõlblikkusaeg on märgitud pakendile) ja 6 kuud pärast kotikese avamist. Buventol Easyhaler inhaleeritavat pulbrit ei tohi kasutada pärast neid kuupäevi.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Buventol Easyhaler sisaldab

Toimeaine:

Üks Buventol Easyhaler’i annus sisaldab 200 mikrogrammi salbutamooli. Teised koostisosad:

Ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi.

Kuidas Buventol Easyhaler välja näeb ja pakendi sisu

Buventol Easyhaler on inhaleeritav pulber suu kaudu inhaleerimiseks. Easyhaler mitmeannuseline pulber-inhalaator sisaldab 200 annust.

Müügiloa hoidja

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Soome

Tootja

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Orion Pharma Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: +372 6644550

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018

KASUTUSJUHEND

BUVENTOL EASYHALER

Inhaleeritav pulber

Lugege käesolev juhend enne Buventol Easyhaler’i kasutamist läbi. Järgige täpselt juhiseid.

Buventol Easyhaler mitmeannuselise pulber-inhalaatoriga saate hingata salbutamooli oma kopsudesse ilma vajaduseta sisse hingata mingit propellanti.

Pulber-inhalaator sisaldab 200 annust salbutamooli, mis on bronhe laiendav ravim, mida kasutatakse astmahoogude profülaktikas ja ravis.

JOONIS 1.

Pulber-inhalaator

Huulik

Tolmukaitse

Kaitseümbris

A.PULBER-INHALAATORI ETTE VALMISTAMINE ESIMESEKS KASUTAMISEKS

 

Kui te ei kasuta kaitseümbrist, minge edasi punkti B juurde.

JOONIS 2.

2.

Avage kaitseümbris (joonis 2).

 

 

 

 

3.

Sisestage pulber-inhalaator kaitseümbrisesse (joonis2). Huulikul olev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tolmukaitse (joonis 1) väldib inhalaatori juhuslikku käivitamist selle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaitseümbrisesse sisestamise ajal. Eemaldage tolmukaitse.

 

 

 

 

4.

Kui te ei kasuta seadet koheselt, sulgege kaitseümbris.

 

 

 

 

B.RAVIMI MANUSTAMINE

1. Avage kaitseümbris.

JOONIS A.

Kui kasutate inhalaatorit ilma kaitseümbriseta,

 

eemaldage tolmukaitse.

 

 1. Võtke pulber-inhalaator lamineeritud kotikesest välja.
 2. Raputage seadet enne iga annust (joonis 3a või 3b).

Pärast raputamist hoidke seadet püstises asendis.

3. Vabastage annus.

 

 

Vajutage seadet ainult üks kord pöidla ja

JOONIS A.

nimetissõrmega, kuni kuulete klõpsu (joonis 4a või

 

 

4b).

 

 

Laske seadmel tagasi liikuda algsesse asendisse.

 

 

Hoidke seadet jätkuvalt püstises asendis.

 

 

Märkus! Kui arvate, et olete vabastanud enam kui ühe annuse, eemaldage annused huulikust koputades seda vastu peopesa või näiteks lauda, nagu näidatud joonisel 6a või 6b. Pärast seda korrake alates punktist 2 (Raputage seadet...).

Esmalt hingake normaalselt välja.

JOONIS A.

Seejärel asetage huulik suhu hammaste

 

 

vahele ja sulgege huuled tihedalt huuliku

 

 

ümber.

 

Hingake tugevalt ja sügavalt suu kaudu

 

 

sisse (joonis 5a või 5b).

 

Võtke inhalaator suust ja hoidke hinge kinni

 

 

5 kuni 10 sekundi jooksul.

 

Inhaleerige ravimiannus vastavalt järgnevatele juhistele:

Kui teile on määratud rohkem kui üks annus, korrake punkte 2, 3 ja 4 (Raputage seadet..., Vabastage annus, Inhaleerige ravimiannus...).

JOONIS B.

JOONIS B.

JOONIS B.

Sulgege kaitseümbris.

Kui kasutate inhalaatorit ilma kaitseümbriseta, pange tolmukaitse tagasi huulikule.

JOONIS A.

JOONIS B.

PUHASTAMINE

Huulikut saab puhastada kuiva lapiga. Ärge kunagi kasutage vett!

SÄILITAMINE

Hoidke pulber-inhalaatorit kuivas kohas, temperatuuril kuni 25°C.

Kaitseümbrise kasutamine on soovitatav.

MILLAL TULEB SEADE VÄLJA VAHETADA?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile. Ärge kasutage toodet, kui

JOONIS A.

JOONIS B.

see on aegunud. Pärast inhalaatori lamineeritud kotikesest välja

 

 

 

 

 

 

 

 

võtmist tuleb see ära kasutada kuue kuu jooksul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärge kasutage toodet, kui see on olnud kotikesest väljas üle

 

 

 

 

 

 

 

 

kuue kuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalaatoril on annuseloendur, mis näitab allesjäänud annuste arvu (joonis 7a või 7b). Loendur pöördub pärast iga viit käivitamist. Kui loendur muutub punaseks, on alles jäänud 20 annust. Inhalaatori tagaküljel paiknev läbipaistev aken võimaldab vaadelda pulbrit (joonis 8). Seade tuleb vahetada, kui annuste loendur näitab nulli.

Annuse- Annuse- lugejalugeja

JOONIS 8.

Jätke kaitseümbris alles järgmise inhalaatori jaoks.

TÄHTIS

Aken

XXX XX :

XX-XXXX

 

XXX :

 

XX-XXXX

 

XX-XX-X

XXXXXXX XX XXXXXXXXXX

XXX

X/XXXX XXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXX X.X.

XXXXXXXXX XXX XXX

Vabastage annus seadmest ainult siis, kui plaanite ravimit inhaleerida. Kui olete annuse kogemata vabastanud, eemaldage see huulikust koputades seda vastu peopesa või näiteks lauda (joonis 6a või 6b).

Inhaleeritav pulber ei tohi kokku puutuda niiskusega. Kui pulber muutub niiskeks, ei ole see kasutamiseks kõlblik ja tuleb minema visata.

Ärge kunagi hingake välja pulber-inhalaatorisse, kuna väljahingatavas õhus leiduv niiskus kahjustab toodet.