Bepanthen plus - kreem (50mg +5mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D03AX83
Toimeaine: dekspantenool +kloorheksidiin
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bepanthen Plus 50 mg/5 mg/g kreem

Dekspantenool, kloorheksidiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bepanthen Plus ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bepanthen Plus kreemi kasutamist
 3. Kuidas Bepanthen Plus kreemi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Bepanthen Plus kreemi säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Bepanthen Plus kreem ja milleks seda kasutatakse

Bepanthen Plus kreemi toimeained on dekspantenool, mis muundub rakkudes pantoteenhappeks ja toimib seega vitamiin -naB ning kloorheksidiin, mis on hästi talutav bakteritsiidse toimega antiseptiline aine.

Bepanthen Plus kreemi kasutatakse pindmiste nahainfektsioonide või nahavigastuse desinfektsiooniks ja raviks järgmistel juhtudel:

infektsiooniohuga pindmised vigastused: sisselõiked, villid, kriimustused, marrastused, nahalõhed, nahahaavad, kergema astme põletuste järelravi, dermatiit;

lõhenenud rinnanibud imetavatel emadel.

Mida on vaja teada enne Bepanthen Plus kreemi kasutamist

Ärge kasutage ravimit Bepanthen Plus

 • kui te olete dekspantenooli, kloorheksidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on rasked, sügavad või väga saastunud haavad;
 • kui teil on perforeerunud (mulgustunud) kuulmekile. Kloorheksidiini sisaldavaid ravimeid ei tohi määrida mulgustunud kuulmekilele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tuleb vältida kreemi sattumist silma, kõrva kuulmekäiku ja limaskestadele.

Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada infektsiooniohuta haavade või nahaärrituste puhul (nt päikesepõletus). Sellistel juhtudel soovitatakse kasutada dekspantenooli kreemi, mis imendub kiiresti ja mida on vesialuselise koostise tõttu lihtne peale kanda. Kreem sobib ka leemendavate haavade, karvadega nahapindade ja katmata kehaosade (näiteks nägu, küünarnukid ja käelabad) raviks.

Kaitsekihi saamiseks (nt imikutel mähkmelööbe raviks või rinnaga toitvatel emadel lõhenenud rinnanibudele) või väga kuiva naha korral on soovitatav kasutada kõrge rasvasisaldusega dekspantenooli salvi.

Kui sümptomid püsivad või teie seisund halveneb, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Bepanthen Plus

Kloorheksidiin ei sobi kokku seepide ja teiste anioonsete ühenditega. Bepanthen Plus kreemi ei tohi kasutada koos teiste antiseptikumidega, et hoida ära võimalike koostoimete teke (antagonism või inaktivatsioon).

Vähelahustuvate soolade tekke tõttu ei sobi kloorheksidiin kasutamiseks koos boraatide, bikarbonaatide, karbonaatide, kloriidide, tsitraatide, fosfaatide ja sulfaatidega.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ajal peab vältima kreemi kasutamist suurtel nahapindadel.

Imetavad emad võivad Bepanthen Plus kreemi kasutada, kuid vältida tuleb rohket pealemäärimist ja kasutamist suurtel nahapindadel. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal lõhenenud rinnanibude raviks, tuleb enne imetamist kreem rinnanibudelt maha pesta.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen Plus sisaldab lanoliini

, mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Kuidas Bepanthen Plus kreemi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bepanthen Plus kreemi määritakse õhukese kihina puhastatud haavadele või põletikulisele nahapinnale üks või mõned korrad päevas, kuni haava paranemiseni. Vältima peab kreemi kandmist suurtele nahapiirkondadele. Haava võib katta sidemega, kuid see ei ole kohustuslik.

Kuna Bepanthen Plus on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, tuleb seisundi halvenemisel ja/või paranemise aeglustumisel konsulteerida arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teatatud on allergilistest nahareaktsioonidest nagu kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, naha sügelemine, punetus, ekseem, lööve, nõgestõbi, nahaärritus ja villid.

Esinenud on ülitundlikkust; anafülaktilist reaktsiooni; anafülaktilist šokki koos vastavate nähtudega (sh astma sündroom); kergeid kuni mõõdukaid reaktsioone, mis võivad mõjutada nahka, hingamisteid, mao-sooletrakti ja südame-veresoonkonda (sh lööve, nõgestõbi, turse, sügelus ja kardiorespiratoorne distress).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Bepanthen Plus kreemi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bepanthen Plus sisaldab

 • Toimeained on dekspantenool ja kloorheksidiindivesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli ja 5 mg kloorheksidiinvesinikkloriidi.
 • Abiained on vedel parafiin, lanoliin (E913), vaseliin, polüoksüül 40 stearaat, tsetüülalkohol, stearüülalkohol, DLpantolaktoon ja puhastatud vesi.

Kuidas Bepanthen Plus välja näeb ja pakendi sisu

Polüpropüleenkorgiga alumiiniumtuub, mis sisaldab 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja

GP Grenzach Productions GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2

11415, Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud mais 2015.