Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Budenofalk Uno 9 mg - Budenofalk Uno 9 mg ravimi omaduste kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

 

Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsed graanulid

 


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kotike sisaldab 9 mg budesoniidi. INN. Budesonidum
Abiained: iga kotike sisaldab 828 mg sahharoosi, 36 mg laktoosmonohüdraati ja 900 mg sorbitooli (E420).
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Gastroresistentsed graanulid.
Valged kuni valkjad sidrunimaitselised graanulid.


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Kollageenkoliidi ägenemisega patsientidel remissiooni saavutamiseks.

4.2 Annustamine ja manustamisviis Annustamine
Täiskasvanud vanuses > 18 aasta
Soovituslik ööpäevane annus on üks kotike (sisaldab 9 mg budesoniidi gastroresistentsete graanulitena) üks kord ööpäevas hommikul ligikaudu pool tundi enne sööki.
Lapsed (≤ 18 aasta)
Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentseid graanuleid ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, kuna puuduvad kogemused selles vanuserühmas.
Neerukahjustusega patsiendid
Puuduvad spetsiifilised annustamissoovitused neerupuudulikkusega patsientide kohta (vt lõik 5.2).
Maksakahjustusega patsiendid:
Kuna informatsioon selle patsientide rühmas on piiratud, ei saa spetsiifilisi annustamissoovitusi anda (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.2).
Manustamisviis
Suukaudseks kasutamiseks Ühe kotikese sisu tuleb võtta enne hommikusööki. Graanulid tuleb asetada keelele ja neelata tervelt koos piisava hulga vedelikuga (nt klaasitäie veega). Graanuleid ei tohi närida ega purustada, vältimaks graanulite gastroresistentse katte kahjustamist. Liiga varajane lagunemine mõjutab ravimi jaotumist prognoosimatul moel. 
Ravi kestus peab piirduma 8 nädalaga.
Ravi Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsete graanulitega ei tohi järsult katkestada. Ravi lõpetamisel
tuleb Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentseid graanuleid manustada pikema annustamisintervalliga,

s.t üle päeva kuni kahe nädala vältel. Seejärel tohib ravi lõpetada.

4.3 Vastunäidustused
– Ülitundlikkus budesoniidi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes;
– maksatsirroos.


4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Ravi Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsete graanulitega annab tulemuseks madalama süsteemse steroiditaseme, kui traditsiooniline suukaudne steroidravi. Üleminek ravilt teiste steroididega võib põhjustada steroidide süsteemse taseme muutusega seotud sümptomeid. Ettevaatus on vajalik patsientidel, kellel on tuberkuloos, hüpertensioon, suhkurtõbi, osteoporoos, peptiline haavand, glaukoom, katarakt, perekonnaanamneesis suhkurtõbi, perekonnaanamneesis glaukoom või mis tahes muu seisund, mille puhul glükokortikoididel võib esineda soovimatuid toimeid. 
Esineda võivad kortikosteroidide süsteemsed toimed, iseäranis juhtudel, kui ravi määratakse suures annuses ja pikaajaliselt. Selliste toimete hulka kuuluvad Cushingi sündroom, neerupealiste supressioon, kasvupeetus, luude mineraalse tiheduse vähenemine, katarakt, glaukoom ja väga harva mitmesugused psühhiaatrilised/käitumuslikud mõjud (vt lõik 4.8).
Infektsioon. Põletikuvastuse ja immuunfunktsiooni mahasurumine suurendab vastuvõtlikkust infektsioonide suhtes ning nende raskust. Hoolikalt tuleb kaaluda bakteriaalsete, seen-, amööb- ja viirusinfektsioonide süvenemise riski glükokortikoidravi ajal. Kliiniline pilt võib tihti olla ebatüüpiline ning tõsised infektsioonid nagu sepsis ja tuberkuloos võivad olla maskeeritud, mistõttu nimetatud seisundid võivad enne tuvastamist olla kaugelearenenud staadiumis. 
Tuulerõuged. Tuulerõuged vajavad erilist tähelepanu, kuna see tavaliselt kerge haigestumine võib immuunosupresiooniga patsientidel olla surmav. Patsientidel, kellel puudub anamneesis kindel tuulerõugete läbipõdemine, tuleb soovitada vältida lähedast isiklikku kontakti tuulerõugete või vöötohatisega ning kokkupuutel otsida vältimatus korras arstiabi. Kui patsient on laps, tuleb ülaltoodud soovitused anda vanematele. Eksponeeritud mitteimmuunsed patsiendid, kes saavad süsteemseid kortikosteroide või on neid kasutanud viimase 3 kuu vältel, vajavad passiivset immuniseerimist Varicella zoster’i immuunoglobuliiniga (VZIG), mida tuleb manustada 10 päeva jooksul ekspositsioonist tuulerõugetele. Kui kinnitatakse tuulerõugete diagnoos, vajab haigus eriarstiabi ja vältimatut ravi. Kortikosteroide lõpetada ei tohi; võib olla vajalik nende annuse suurendamine.
Leetrid. Leetritega kokku puutunud immuunkomprimeeritud patsiendid peavad võimalusel võimalikult ruttu pärast ekspositsiooni saama tavalist immuunoglobuliini.
Elusvaktsiinid. Pikaajaliselt kortikosteroide kasutavatele isikutele ei tohi elusvaktsiine manustada. Antikehavastus teiste vaktsiinide suhtes võib olla nõrgenenud.
Maksafunktsiooni häiretega patsiendid. Tuginedes kogemustele patsientidel, kellel on hilisstaadiumis primaarne biliaarne tsirroos koos maksatsirroosiga, võib kõikidel patsientidel, kellel on maksafunktsioon oluliselt kahjustunud, eeldada süsteemse saadavuse suurenemist. Samas oli patsientidel, kellel esines maksahaigus ilma maksatsirroosita, budesoniid 9 mg ööpäevases annuses ohutu ja hästi talutav. Puuduvad tõendid, et oleks vajalik spetsiifiline annusesoovitus patsientidele, kellel on mittetsirrootiline maksahaigus või ainult kerge maksafunktsiooni kahjustus.
Muu
Kortikosteroidid võivad põhjustada HPA-telje supressiooni ja vähendada stressivastust. Operatsiooni või muu stressi esinemisel soovitatakse patsientidele täiendavat süsteemset glükokortikoidravi.
Vältida tuleb samaaegset ravi ketokonasooli või teiste CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5). 
Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsed graanulid sisaldavad laktoosi, sahharoosi ja sorbitooli. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi või fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi imendumishäire, sahharaasi-isomaltaasi puudulikkus või laktaasidefitsiit.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Farmakodünaamilised koostoimed
Südameglükosiidid
Kaaliumivaegus võib glükosiidi toimet võimendada.
Diureetikumid
Kaaliumi eritumine võib suureneda.
Farmakokineetilised koostoimed
Tsütokroom P450 CYP3A4 inhibiitorid
Samaaegsel manustamisel suurendas ketokonasool annuses 200 mg üks kord päevas suu kaudu budesoniidi (ühekordne 3 mg annus) plasmakontsentratsiooni ligikaudu 6-kordselt. Kui ketokonasooli manustati 12 tundi pärast budesoniidi, suurenes kontsentratsioon ligikaudu 3-kordselt. Kuna annustamissoovituste andmiseks puuduvad piisavad andmed, tuleb seda kombinatsiooni vältida. Tõenäoliselt suurendavad ka teised tugevad CYP3A4 inhibiitorid nagu ritonaviir, itrakonasool, klaritromütsiin ja greibimahl märkimisväärselt plasma budesoniidikontsentratsiooni. Seetõttu tuleb samaaegset budesoniidi võtmist vältida.
CYP3A4 indutseerijad
Ravimid nagu karbamasepiin ja rifampitsiin, mis indutseerivad CYP3A4, võivad vähendada süsteemset, aga ka lokaalset ekspositsiooni budesoniidile soole limaskestal. Vajalik võib olla budesoniidi annuse kohandamine (nt budesoniidi 3 mg kapslite kasutamine).
CYP3A4 substraadid
Ühendid või ravimid, mida metaboliseerib CYP3A4, võivad budesoniidiga konkureerida. See võib põhjustada budesoniidi plasmakontsentratsiooni suurenemist, kui konkureerival ühendil on CYP3A4 suhtes tugevam afiinsus, või kui budesoniidi seostumine CYP3A4-ga on tugevam, konkureeriva ühendi plasmataseme suurenemist, mistõttu võib osutuda vajalikuks selle ravimi annuse kohandamine/vähendamine. Kirjeldatud on plasmakontsentratsiooni tõusu ja kortikosteroidide suurenenud toimet naistel, kes saavad ka östrogeene või suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid, ehkki seda ei ole täheldatud väikses annuses kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste ravimite korral. Tsimetidiinil on soovituslikus annuses kombinatsioonis budesoniidiga väike ning ebaoluline toime budesoniidi farmakokineetikale. Omeprasoolil budesoniidi farmakokineetikale mõju ei ole.
Steroide siduvad ühendid
Teoreetiliselt ei saa välistada võimalikke koostoimeid steroide siduvate sünteetiliste resiinidega nagu kolestüramiin ega antatsiididega. Manustatuna Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsete graanulitega samal ajal võivad sellised koostoimed põhjustada budesoniidi toime vähenemist. Seetõttu ei tohi neid ravimeid manustada samal ajal: neid tuleb manustada vähemalt kahe tunni pikkuse vahega. 

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Rasedus
Raseduse ajal tuleb manustamist vältida, välja arvatud juhul, kui raviks Budenofalk Uno 9 mg
gastroresistentsete graanulitega on mõjuv põhjendus. Andmed raseduse tulemuste kohta inimestel
pärast budesoniidi suukaudset manustamist on vähesed. Ehkki andmed inhaleeritava budesoniidi
kasutamise kohta suurel hulgal eksponeeritud rasedatel ei viita kahjulikele toimetele, tuleb eeldada, et
budesoniidi maksimumkontsentratsioon plasmas on ravi korral Budenofalk Uno 9 mg
gastroresistentsete graanulitega kõrgem kui inhaleeritava budesoniidiga. Tiinetel loomadel on
näidatud, et budesoniid, nagu teisedki glükokortikosteroidid, põhjustab loote arengu hälbeid (vt
lõik 5.3). Selle olulisus inimestel ei ole selge.

Imetamine
Budesoniid eritub rinnapiima (olemas on andmed pärast kasutamist inhalatsioonina).
Kasutades Budenofalk’i terpeutilistes annustes, ei ole oodata olulist toimet rinnaga toidetavale lapsele.
Tuleb otsustada kas rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine budesoniidiga, arvestades
imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus
Puuduvad andmed budesoniidi toime kohta inimese fertiilsusele. Loomkatsetes ei mõjutanud
budesoniidravi fertiilsust (vt lõik 5.3).


4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Uuringuid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed
Spontaanselt on teatatud Budenofalk® Uno 9 mg gastroresistentsete graanulite järgnevatest kõrvaltoimetest alltoodud sagedusega.
Väga harv (< 1/10000), sealhulgas üksikud juhukirjeldused
− Ainevahetus- ja toitumishäired: jalgade turse, Cushingi sündroom;
− Närvisüsteemi häired: idiopaatiline intrakraniaalne hüpertensioon (pseudotumor cerebri,
sealhulgas papillödeem) noorukitel;
− Seedetrakti häired: kõhukinnisus;
− Lihas-skeleti, sidekoe ja luude kahjustused: difuusne lihasvalu ja –nõrkus, osteoporoos;
− Üldised häired: väsimus, üldine halb enesetunne.

Osa kõrvaltoimetest kirjeldati pikaajalise kasutamise järgselt.

Aeg-ajalt võivad esineda süsteemsetele glükokortikosteroididele tüüpilised kõrvaltoimed. Need
kõrvaltoimed sõltuvad annusest, raviperioodist, samaaegsest või eelnevast ravist teiste
glükokortikosteroididega ja individuaalsest tundlikkusest.

Kliinilised uuringud näitasid, et glükokortikosteroididega seotud kõrvaltoimete sagedus on
Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsete graanulitega väiksem (ligikaudu poole võrra) kui suukaudse
ravi korral ekvivalentses annuses prednisolooniga.

Immuunsüsteemi häired
Immuunvastuse häirumine (nt infektsioonide riski suurenemine)
Patsientidel, kelle ravi muudetakse süsteemselt toimivalt glükokortikosteroidilt paikselt toimiva
budesoniidi vastu, võib kujuneda (iseäranis nahka ja liigeseid mõjutavate) sooleväliste väljenduste
ägenemine või taasteke. 

Ainevahetus- ja toitumishäired
Cushingi sündroom: kuunägu, kehatüverasvumus, glükoositaluvuse vähenemine, suhkurtõbi, naatriumipeetus ja tursete kujunemine, suurenenud kaaliumieritus, neerupealiste koore inaktiivsus või atroofia, kasvupeetus lastel, suguhormoonide sekretsiooni häire (nt amenorröa, hirsutism, impotentsus).
Psühhiaatrilised häired:
Depressioon, ärrituvus, eufooria
Lisaks võib väga harva esineda mitmesuguseid psühhiaatrilisi/käitumuslikke toimeid.
Silma kahjustused:
Glaukoom, katarakt
Vaskulaarsed häired:
Hüpertensioon, suurenenud tromboosirisk, vaskuliit (ärajäämasündroom pärast pikaajalist ravi)
Seedetrakti häired
Maovaevused, mao-kaksteistsõrmikuhaavand, pankreatiit
Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Allergiline lööve, punased striiad, petehhiad, ekhümoos, steroidakne, aeglustunud haavaparanemine, kontaktdermatiit
Lihas-skeleti, sidekoe ja luude kahjustused
Aseptiline luunekroos (reieluu, õlavarreluupea)

4.9 Üleannustamine
Praeguseni ei ole teada ühestki budesoniidi üleannustamise juhust.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: lokaalselt toimivad kortikosteroidid,  ATC kood: A07EA06
Budesoniidi täpset toimemehhanismi põletikuliste soolehaiguste ravis täielikult ei teata. Kliinilise farmakoloogia ja kontrollitud kliiniliste uuringute andmed annavad tugevaid viiteid sellele, et Budenofalk’i gastroresistentsete graanulite toimemehhanism põhineb suuresti paiksel toimel soolestikus. Budesoniid on tugeva paikse põletikuvastase toimega glükokortikosteroid. Süsteemselt toimivate glükokortikosteroididega kliiniliselt ekvivalentsetes annustes põhjustab budesoniid oluliselt vähem HPA-telje supressiooni ja omab väiksemat toimet põletikumarkeritele. 
Budenofalk’i gastroresistentsed graanulid omavad annusest sõltuvat toimet kortisooli plasmatasemele. See toime on budesoniidi soovitusliku, 9 mg päevase annuse juures oluliselt väiksem kui süsteemsete glükokortikosteroidide kliiniliselt ekvivalentsetel efektiivsetel annustel.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Imendumine
Budenofalk Uno 9 mg gastroresistentsete graanulite spetsiifilise katte tõttu esineb 2...3 tunni pikkune viiteaeg. Paastunud tervetel vabatahtlikel oli budesoniidi keskmine tippkontsentratsioon plasmas 2,2 ng/ml ligikaudu 6 tundi pärast budesoniidi gastroresistentsete graanulite ühekordset suukaudset 9 mg annust. 
Ühes budesoniidi 3 mg gastroresistentseid graanuleid kasutanud ühe annuse uuringus näidati, et samaaegne toidu tarbimine võib aeglustada graanulite vabastamist maost ligikaudu 2...3 tunni võrra, pikendades seega viiteaega ligikaudu 4...6 tunnini, muutmata samas imendumismäära. 
Jaotumine
Budesoniidi jaotusruumala on suur (ligikaudu 3 l/kg). Plasmavalkudega seostumine on keskmiselt 85...90%. 
Biotransformatsioon
Budesoniidi biotransformatsioon maksas madala glükokortikosteroidse aktiivsusega metaboliitideks on ulatuslik (ligikaudu 90%). Peamiste metaboliitide, 6 beetahüdroksübudesoniidi ja 16 alfahüdroksüprednisolooni glükokortikosteroidne aktiivsus on vähem kui 1% budesoniidi omast.
Eliminatsioon
Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 3...4 tundi. Süsteemne saadavus tervetel
vabatahtlikel nagu ka põletikulise soolehaigusega paastunud patsientidel on ligikaudu 9...13%.
Budesoniidi kliirens on ligikaudu 10...15 l/min. 
Budesoniid eemaldatakse neerude kaudu marginaalses koguses, kui üldse.

Patsientide erirühmad (maksahaigused)
Märkimisväärne osa budesoniidist metaboliseeritakse maksas. Süsteemne ekspositsioon budesoniidile
võib suureneda maksafunktsioonihäirega patsientidel, tingituna budesoniidi metaboliseerimise
vähenemisest CYP3A4 kaudu. See sõltub maksahaiguse tüübist ja raskusest.


5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Budesoniidi ägeda, subkroonilise ja kroonilise toksilisuse prekliinilistes uuringutes on näidatud tüümuse ja neerupealise koore atroofiat ja iseäranis lümfotsüütide vähenemist. Need toimed olid vähem väljendunud või sama ulatusega kui teiste glükokortikosteroidide puhul täheldatud. Nagu teistegi glükokortikosteroidide puhul ning sõltuvalt annusest, kestusest ja haigusest, võivad need steroidide toimed ka inimestel olulised olla. 
Mitmetes in vitro ja in vivo uuringutes puudusid budesoniidil mutageensed toimed.
Kroonilistes katsetes rottidel täheldati budesoniidiga veidi suurenenud maksa basofiilsete kollete arvu ning kartsinogeensuse uuringutes suurenenud primaarsete hepatotsellulaarsete kasvajate, astrotsütoomide (isastel rottidel) ja rinnanäärmekasvajate (emastel rottidel) esinemissagedust. Antud kasvajad on tõenäoliselt tingitud spetsiifilisest toimest steroidretseptoritele, suurenenud metaboolsest koormusest ja anaboolsest toimest maksale. Need toimed on teada ka teiste glükokortikosteroididega läbi viidud katsetest rottidel ning on seega klassispetsiifiline toime antud liigil.
Budesoniidil puudus toime rottide fertiilsusele. Tiinetel loomadel on näidatud, et budesoniid, nagu teisedki glükokortikosteroidid, põhjustab loote surma ja loote arengu hälbeid (väiksem pesakonna suurus, loodete üsasisese kasvu peetus ja skeletihälbed). On kirjeldatud, et mõned glükokortikoidid põhjustavad loomadel suulaelõhet. Leitu tähtsus inimesel on ebaselge (vt ka lõik 4.6). 


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
Ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A),
ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B),
veevaba sidrunhape (pH reguleerimiseks),
laktoosmonohüdraat,
sidruni lõhna- ja maitseaine,
magneesiumstearaat,

metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer (1:1),
metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2),
povidoon K25,
sukraloos,
suhkrusfäärid (mis sisaldavad maisitärklist ja sahharoosi),
sorbitool (E420),
talk,
trietüültsitraat,
ksantaankummi.


6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav

6.3 Kõlblikkusaeg
2 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Polüester-/alumiinium-/polüetüleenfooliumkotike
Pakendi suurused: 15, 20, 30, 50, 60 kotikest. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBER

736411


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

28.03.2011


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2011.