Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Betapres - Betapres pakendi infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Betapres, 5 mg/75 mg kõvakapslid
Betapres, 10 mg/75 mg kõvakapslid
Bisoproloolfumaraat, atsetüülsalitsüülhape
Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased. -Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.     Mis ravim on Betapres ja milleks seda kasutatakse

2.     Mida on vaja teada enne Betapres’i võtmist

3.     Kuidas Betapres’i võtta

4.     Võimalikud kõrvaltoimed

5.     Kuidas Betapres’i säilitada

6.     Lisainfo


1.     MIS RAVIM ON BETAPRES JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Betapres kapslid sisaldavad kahte toimeainet, bisoprolooli ja atsetüülsalitsüülhapet. Bisoprolool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse beetablokaatoriteks. See takistab närvide kaudu saadetavate impulsside edasiandmist ja omab vererõhku langetavat toimet. Atsetüülsalitsüülhape on valuvaigisti, millel on ka verehüüvete moodustumist ärahoidev toime. Atsetüülsalitsüülhape on tuntud ka kui aspiriin.
Betapres kapsleid kasutatakse kõrgvererõhutõve ravimiseks patsientidel, kellel on risk südamehaiguse tekkeks ja kes on varem saanud ravi nende toimeainetega, kuid eraldi ravimitena.


2.     MIDA ON VAJA TEADA ENNE BETAPRES’I VÕTMIST

Ärge võtke Betapres’i
-    kui te olete allergiline (ülitundlik) bisoprolooli või atsetüülsalitsüülhappe või Betapres’i mõne koostisosa suhtes (vt abiainete loetelu lõigus „Lisainfo“);

-    kui te olete allergiline (ülitundlik) mistahes muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi (MSPVA) suhtes;

-    kui teil on raske südamepuudulikkus või kardiaalne šokk, mis põhjustab hingeldust ja vereringe kollabeerumist;

-    kui teie südame löögisagedus on väike (vähem kui 60 lööki minutis). Kui te ei ole kindel, küsige oma arstilt;

-    kui teil on väga madal vererõhk (mis võib teil põhjustada pearinglust püsti tõusmisel);

-    kui teil on astma või vilisev hingamine;

-    kui teil on teadaolevalt hemofiilia või hüpoprotrombineema (harvaesinevad seisundid, mis mõjutavad verd);

-    kui teil on seisund, mille korral on muutunud happe/aluse tasakaal organismis (metaboolne atsidoos);

-    kui teil on rasked vereringehäired sõrmedes, varvastes, kätes ja jalgades, nt Raynaud’ fenomen;

-    kui teil on mao või soolte haavand (peptiline haavand).

Rääkige kindlasti oma arstile kui midagi eelnevast kehtib teie kohta.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Betapres
Teie arst on Betapres’i määramisel eriti hoolikas, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta:
-    kui teil on südame-, pulsisageduse või vereringe probleeme;

-    kui teil on hingamisraskused või kui teie perekonnas on esinenud astmat;

-    kui teil on suhkurtõbi;

-    kui teile on vaja teha anesteesiat - rääkige anestesistile, et te võtate bisoprolooli ja atsetüülsalitsüülhapet;

-    kui teil on hiljuti olnud seedehaavand või probleeme vere hüübimisega;

-    kui teil on (või on varem olnud) korduv nahahaigus, mille korral esineb ketendav kuiv nahalööve (psoriaas);

-    kui teil on neerupealise säsikoe kasvaja (feokromotsütoom); seda ravimit võib kasutada ainult kombinatsioonis teatud ravimitega (nn alfablokaatoritega);

-    teil on probleeme kilpnäärmega, sest see ravim võib varjata kilpnäärme ületalitluse sümptomeid. Veenduge, et teie arst on nendest olukordadest teadlik.
Sportlased peavad tähele panema, et see ravim sisaldab toimeainet, mis võib dopingukontrollides anda positiivse tulemuse.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Need ravimid võivad muuta Betapres’i toimet ja Betapres võib mõjutada nende ravimite toimet.
Eeskätt rääkige oma arstile, kui te võtate midagi järgnevast:
-    teisi kõrgvererõhutõve ravimeid, sh neid, mis toimivad närviimpulsside blokeerimise teel, nt guanetidiini, reserpiini, metüüldopat või klonidiini;
-    ravimeid, mis mõjutavad südame löögisagedust, nt diltiaseemi, verapamiili, disopüramiidi, noradrenaliini või amiodarooni;
-    tuberkuloosi ravimit rifampitsiini;
-    suhkurtõve ravimeid, sh insuliini ja tablette;
-    antikoagulante vere vedeldamiseks, nt varfariini;
-    podagra ravimit probenetsiidi;
-    teisi mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid, nt ibuprofeeni, naprokseeni;
-    malaariaravimit, st meflokiini;
-    ravimeid, mida kasutatakse raske depressiooni korral, nt nn MAO-A inhibiitoreid (moklobemiidi).

Rasedus ja imetamine
Rääkige oma arstile, kui te olete rase, võite olla rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga.
Betapres’i ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui see on absoluutselt hädavajalik, sest
võimalikud riskid lapsele ei ole teada. Teie arst oskab teile nõu anda.
On teadmata, kas ravim eritub rinnapiima. Seetõttu ei ole selle ravimi kasutamise ajal soovitatav last
rinnaga toita.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Tavaliselt ei tohiks Betapres kapslid teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet mõjutada. Kui need põhjustavad teil väsimust või pearinglust, oodake enne autojuhtimist või masinate kasutamist, kuni sümptomid on kadunud.


3.     KUIDAS BETAPRES’I VÕTTA

Betapres kapslid tuleb alla neelata tervelt, koos veega.
Täiskasvanute tavaline annus võetakse üks kord ööpäevas, iga päev ligikaudu samal ajal. Arst määrab teile sobivaima annuse.
Betapres ei sobi raviks lastele.
Eakad patsiendid
Üldiselt ei ole vaja annust kohandada. Soovitatav on alustada ravi väikseima võimaliku annusega.
Raske neeru- või maksafunktsiooni häirega patsiendid
Maksimaalne annus on 10 mg ööpäevas.

Kui te võtate Betapres’i rohkem kui ette nähtud
Kui te olete kogemata võtnud suurema annuse kui ette nähtud, rääkige sellest otsekohe oma arstile/apteekrile. Võtke kõik allesjäänud tabletid või see infoleht endaga kaasa, et meditsiinipersonal teaks, millist ravimit te täpselt võtsite. Üleannustamise tõenäolised nähud on pulsi kiiruse ja/või vererõhu järsk langus, mis võib teil põhjustada pearinglust, joobnud tunnet, segasust, iiveldust või isegi oksendamist, kohinat kõrvus ja hingeldust. 

Kui te unustate Betapres’i võtta
Kui te olete unustanud kapsli võtmata ja see meenub teile esimese 12 tunni jooksul, võtke see kohe
sisse. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, oodake, kuni on aeg võtta järgmine annus. Ärge võtke
kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Kui te lõpetate Betapres’i võtmise
Ravi Betapres’iga ei tohi lõpetada järsku, sest teie seisund võib halveneda ja vererõhk võib uuesti tõusta. Selle asemel tuleb ravimi annust järkjärgult vähendada ühe või kahe nädala jooksul vastavalt arsti soovitustele.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.     VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Betapres põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõik ravimid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Igasugusest järsku tekkinud vilisevast hingamisest, hingamisraskusest, silmalaugude, näo või huulte paistetusest, lööbest või sügelusest (eriti kui see ulatub üle kogu keha) tuleb otsekohe teatada arstile.
Kõrvaltoimete esinemissagedust jaotatakse:
väga sage. esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st 
sage: esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st 
aeg-ajalt: esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st 
harv: esineb 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st 
väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st 
teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel 

Sagedased kõrvaltoimed, mis esinevad vähem kui 1 isikul 10-st, kuid rohkem kui 1 isikul 100-st:
-    väsimus, kurnatus, pearinglus või peavalu (need kõrvaltoimed esinevad eriti just ravi alguses ning on üldiselt iseloomult kerged ja kaovad sageli 1…2 nädala jooksul);
-    külmad labakäed ja/või -jalad, labakäte ja/või -jalgade tuimus, jalavalu ja lonkamise ägenemine (vahelduv lonkamine, Raynaud fenomen);
-    iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu või kõhukinnisus. 
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis esinevad vähem kui 1 isikul 100-st, kuid rohkem kui 1 isikul 1000-st:
-    südame löögisageduse aeglustumine, olemasolevate rütmihäirete, nt AV blokaadi ägenemine, südamefunktsiooni languse ägenemine (südamepuudulikkus);
-    vererõhu langus, näiteks istuvast või pikali asendist kiiresti püsti tõusmisel, millega mõnikord kaasneb pearinglus (ortostaatiline hüpotensioon);
-    raske depressioon;
-    hingamisteede ahenemisest tingitud hingeldus astma või hingamisteede häiretega patsientidel;
-    lihasnõrkus ja lihaskrambid, liigeseprobleemid;
-    unehäired.
Harva esinevad kõrvaltoimed, mis esinevad vähem kui 1 isikul 1000-st, kuid rohkem kui 1 isikul 10 000-st:
-    ülitundlikkusreaktsioonid, nt sügelus, punetus, nahalööve ja paistetus (nägu, käed, jalad); pöörduge otsekohe arsti poole, kui te kahtlustate, et teil võib olla tõsine allergiline reaktsioon;
-    maksaensüümide aktiivsuse tõus;
-    madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), millega kaasneb näljatunne, higistamine, pearinglus ja südamepekslemine;
-    teatud tüüpi veres leiduvate rasvade (triglütseriidide) sisalduse suurenemine;
-    impotentsus meestel;
-    maksapõletik (hepatiit), millega kaasneb naha ja silmade muutumine kollaseks (ikterus);
-    nina limaskesta põletik, mida iseloomustavad kinnine nina ja aevastamine (allergiline riniit);
-    kuivsilmsus (võib olla väga problemaatiline, kui te kannate kontaktläätsi);
-    hirmu-unenäod, mitte olemasolevate asjade tajumine (hallutsinatsioonid);
-    kuulmishäired.
Väga harva esinevad kõrvaltoimed, mis esinevad vähem kui 1 isikul 10 000-st:
-    korduva nahahaiguse halvenemine, mille korral esineb ketendav kuiv nahalööve (psoriaas);
-    juuste väljalangemine;
-    silma või silmalau põletik (konjunktiviit).
Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest oma arstile nii kiiresti kui võimalik.
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.     KUIDAS BETAPRES’I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. 
Ärge kasutage Betapres’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.     LISAINFO

Mida Betapres sisaldab
-    Toimeained on bisoprolool ja atsetüülsalitsüülhape.
-Abiained on maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, steariinhape, hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), talk, sojaletsitiin, ksantaankummi, želatiin, šellak, must raudoksiid (E172), propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid.

Kuidas Betapres välja näeb ja pakendi sisu
Erineva tugevusega kapslid, mis sisaldavad vastavalt bisoprolooli ja atsetüülsalitsüülhapet: 5 mg ja
75 mg ning 10 mg ja 75 mg.
Kapslid on valged ja neile on peale trükitud nende tugevus.
Kapslid on pakendites, mis sisaldavad 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Str. 83-200 Starogard Gdański Poola
Infoleht on viimati kooskõlastatud detsembris 2010.