Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bronkeel - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS


Bronkeel, tabletid


2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 tablett sisaldab:
Toimeained:

Atropa belladonna
D4
30 mg
Sticta
D4
30 mg
Kalium stibyltartaricum
D4
30 mg
Kreosotum
D5
30 mg
Ipecacuanha
D4
30 mg
Lobelia inflata
D4
30 mg
Hyoscyamus niger
D4
60 mg
Bryonia cretica
D4
60 mg

Lisaained vaata punktis 6.1.


3. RAVIMVORM

Suukaudne tablett


4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused:

Homöopaatiline preparaat.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Tavaline annus on 1 tablett keele alla kuni lahustumiseni 3 korda päevas.
Ägedas korras 1 tablett iga 15 minuti järel 2 tunni jooksul.

4.3 Vastunäidustused

Ei ole teada

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel


Antud preparaat sisaldab laktoosi. Seda ei tohi manustada patsiendile, kellel on harvaesinev pärilik
galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole täheldatud

4.6 Rasedus ja imetamine

Negatiivset mõju ei ole täheldatud

4.7 Toime reaktsioonikiirusele


Ei ole täheldatud

4.8 Kõrvaltoimed

Ei ole täheldatud

4.9 Üleannustamine

Üleannustamise juhtumitest ei ole teavitatud


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele preparaatidele.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole kohaldatav homöopaatilistele prparaatidele.


6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat 1,5 mg.

6.2 Sobimatus

Ei ole teada

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Plastpurk kartongkarbis. Pakendis on 50 või 250 tabletti.

6.6 Kasutamis- ja käsitlemisjuhend

Erinõudeid puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D - 76532 Baden-Baden
Saksamaa


8. MÜÜGILOA NUMBER

449304


9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

28.04.2004/29.09.2009


10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud septembris 2009