Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Becloforte inhaler - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

BECLOFORTE INHALER, 250 µg/annuses inhaleeritav aerosool, lahus
Beklometasoondipropionaat


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik isegi juhul, kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on BECLOFORTE INHALER ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne BECLOFORTE INHALER`i kasutamist
3.
Kuidas BECLOFORTE INHALER`it kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5
Kuidas BECLOFORTE INHALER`it säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON BECLOFORTE INHALER JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Beklometasoon on glükokortikosteroid, mis on põletikuvastase toimega hormoon. BECLOFORTE
INHALER inhaleeritavat aerosooli manustatakse inhaleerimise e sissehingamise teel ning sellise paikse
kasutamise korral ei teki põletikuvastase toimega hormoonidele iseloomulikke süsteemseid toimeid.

BECLOFORTE INHALER`i näidustuseks on bronhiaalastma, mille korral on vajalik säilitusravi
glükokortikosteroididega.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE BECLOFORTE INHALERI KASUTAMIST

Ärge kasutage BECLOFORTE INHALER`it:
- kui te olete ülitundlik (allergiline) beklometasoondipropionaadi või BECLOFORTE INHALER`i
mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga BECLOFORTE INHALER:

- kui te olete rase või planeerite rasedust;
- kui te toidate last rinnaga;
- kui teil on kunagi esinenud suuõõne kandidoosi ehk soori;
- kui te saate või olete kunagi saanud tuberkuloosi ravi;
- kui te kasutate glükokortikosteroide (teatud põletikuvastased hormoonid) tablettide- või süstidena;

Informeerige arsti sellest, kui te vajate tavalisest sagedamini astmahoo ravimit. Arst võib kaaluda
inhaleeritava BECLOFORTE INHALER`i annuse suurendamist. BECLOFORTE INHALER
inhaleeritavat aerosooli ei kasutata ägeda astmahoo kupeerimiseks, vaid igapäevaseks regulaarseks raviks.
Ägedate astmasümptomite leevendamiseks kasutatakse kiire- ja lühitoimelisi inhaleeritavaid bronhe
lõõgastavaid ravimeid (nt salbutamooli). Kui arst võõrutab teid suukaudsetest hormoonidest ning viib üle
inhaleeritavale BECLOFORTE INHALER"ile, peaksite endaga kaasas kandma hoiatuskaarti, kus on
kirjas, et te võite stressiperioodidel vajada lisaks põhiravimile süsteemset (s.o suukaudset või süstitavat)
hormooni. Suukaudsete hormoonide asendamine inhaleeritava raviga toob vahel esile allergilised
seisundid ka mujal kui hingamisteedes, mis on enne suukaudse süsteemse ravi toimel paranenud.
Informeerige igast tekkivast vaevusest oma arsti. Ravi ei tohi lõpetada järsku.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.
Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Ravimit võib
raseduse ajal manustada vaid juhul, kui loodetav kasu emale on suurem kui võimalikud ohud lootele.
Informeerige arsti, kui olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
BECLOFORTE INHALER ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate BECLOFORTE INHALER`i koostisainete suhtes:
See preparaat sisaldab väikestes kogustes etanooli ja glütserooli. Tavaannuste kasutamisel on etanooli ja
glütserooli kogused ebaolulised ega kujuta endast ohtu patsiendile.

Kasutamine koos teiste ravimitega:
Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (sh ravimtaimi, toidulisandeid, vitamiine, raua või
kaltisumipreparaate).


3.
KUIDAS BECLOFORTE INHALER`it KASUTADA

Kasutage BECLOFORTE INHALER`it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

BECLOFORTE INHALER inhaleeritavat aerosooli kasutatakse astmahoogude profülaktikaks. Parima
ravitulemuse saamiseks peab BECLOFORTE INHALER`it kasutama regulaarselt, kaasaarvatud
hoovabadel perioodidel. Hea ravitulemuse saavutamiseks on oluline õige inhalatsioonitehnika. Seda
õpetab teile arst või spetsiaalse astma-alase väljaõppe saanud isik. Inhaleerimisel võib kasutada
abivahendina vahemahutit.

BECLOFORTE INHALER"it manustatakse ainult sisse hingamise teel. BECLOFORTE INHALER"it
annustatakse arsti ettekirjutuste järgi individuaalselt vastavalt ravitulemusele. Kui bronhe lõõgastava
ravimi toime nõrgeneb või te vajate ravimit sagedamini, või kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga
tugev, tuleb pöörduda arsti poole. Ootamatu ja kiiresti süvenev seisundi halvenemine võib olla eluohtlik
ning sellisel juhul tuleb konsulteerida arstiga. Ravimi kestva kasutamisega võivad kaasneda kõrvalnähud,
mistõttu võib nii ravimi annust kui manustamissagedust suurendada vaid pärast arstiga konsulteerimist.
Lastel võib BECLOFORTE INHALER inhaleeritavat aerosooli kasutada alates 4. eluaastast arsti
ettekirjutusel. Ärge ületage arsti poolt määratud annust või selle manustamise sagedust.
Kui teil on tunne, et BECLOFORTE INHALER"i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti
või apteekriga.

Inhalaatori kasutamisjuhend

Inhalaatori kontrollimine:
Enne esmakordset kasutamist või kui inhalaatorit ei ole kasutatud 3 või enam päeva, eemaldage huuliku
kate ettevaatlikult selle külgedele vajutades, loksutage inhalaatorit korralikult ja pihustage üks annus õhku
kontrollimaks, kas inhalaator töötab.

Inhalaatori kasutamine:
1.
Eemaldage huuliku kate ettevaatlikult selle külgedele vajutades.
2.
Kontrollige inhalaatorit ja huulikut nii seest kui väljast veendumaks, et seal ei ole lahtiseid esemeid.
3.
Loksutage inhalaatorit korralikult veendumaks, et kõik lahtised esemed on eemaldatud ning
inhalaatori sisu on ühtlaselt segunenud.
4.
Hoidke inhalaatorit püstises asendis sõrmede ja pöidla vahel nii, et pöial on inhalaatori põhjal,
huuliku all.
5.
Hingake võimalikult sügavalt välja ning viige huulik huulte ja hammaste vahele, kuid ärge hambaid
kokku suruge.
6.
Vahetult pärast suu kaudu sissehingamise alustamist vajutage inhalaatori ülaosale, et pihustada
hingamisteedesse beklometasoondipropionaadi annus, hingates samal ajal ühtlaselt ja sügavalt sisse.
7.
Hoides hinge kinni, eemaldage inhalaator suust ja võtke sõrm inhalaatori ülaosalt. Hoidke hinge
kinni senikaua, kui see on teile mugav.
8.
Kui te manustate veel mõne annuse, hoidke inhalaatorit püstises asendis ja oodake umbes pool
minutit enne, kui kordate punkte 3...7.
9.
Asetage huuliku kate tagasi seda kindlalt surudes, kuni kostab klõpsatus.

TÄHTIS: Ärge kiirustage punktide 5, 6 ja 7 läbimisel. Tähtis on alustada sissehingamist nii aeglaselt kui
võimalik vahetult enne inhalaatori kasutamist. Harjutage paar esimest korda peegli ees. Kui inhalaatori
ülaosast või suunurkadest tuleb ,,auru", alustage uuesti punktist 2.
Kui arst on andnud teile teistsugused juhised inhalaatori kasutamiseks, palun järgige neid hoolikalt.
Raskuste ilmnemisel teavitage oma arsti.

Puhastamine:
Inhalaatorit ei ole tavaliselt vaja puhastada. Kui puhastamine on siiski vajalik, järgige toodud juhiseid:
1.
Võtke metallballoon välja inhalaatori plastmasskorpusest ja eemaldage huuliku kate.
2.
Pühkige plastmasskorpus ja huulik üle niiske lapiga.
3.
Jätke need sooja, kuid mitte liiga kuuma kohta kuivama.
4.
Asetage tagasi balloon ja huuliku kate.
ÄRGE PANGE METALLBALLOONI VETTE.

Kui te kasutate BECLOFORTE INHALER`it rohkem kui ette nähtud:
Liiga suure annuse kasutamine võib ajutiselt kahjustada neerupealiste funktsiooni. See ei nõua erakordsete
ravimeetmete rakendamist, kuna neerupealiste funktsioon taastub mõne päevaga. Seda saab kontrollida,
määrates kortisooli sisaldust plasmas. Soovitatav on pöörduda arsti poole.
Kui soovitatud annustest suuremaid annuseid kasutatakse pikaajaliselt, võib see endaga kaasa tuua
neerupealiste funktsiooni pärssumise. Sellisel juhul võib vajalik olla neerupealiste varude määramine.
Beklometasoondipropionaadi üleannustamise korral võib ravi siiski jätkata annustes, mis tagab kontrolli
astma üle.

Kui te unustate BECLOFORTE INHALER`it võtta:
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast ravimi kasutamise lõpetamist:
Ravi BECLOFORTE INHALER`iga ei tohi lõpetada järsku.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka BECLOFORTE INHALER põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei
teki.

Kui te kasutate BECLOFORTE INHALER`it vastavalt arsti juhistele, siis kõrvaltoimeid tavaliselt ei esine.
Mõnedel patsientidel võivad ravimi kasutamisel tekkida kõrvaltoimed, nt häälekähedus, kurgu
ärritusnähud, suu ja neelu kandidoos (pärmseente vohamine), mille vältimiseks on soovitatav vahetult
pärast ravimi sissehingamist suud veega loputada (vesi tuleb pärast suu loputamist välja sülitada). Ka
vahemahuti kasutamine võib vähendada pärmseente vohamise tekkimist. Arst võib kandidoosi raviks
määrata suukaudseid seenevastaseid ravimeid. Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid (sh lööbed,
urtikaaria, sügelus, erüteem, silmade-, näo-, huulte- ja kõriturse) või harva ka paradoksaalne bronhospasm,
mis väljendub järsu hingamisraskusena. Bronhospasmi tekkides tuleb ravimi manustamine otsekohe
katkestada, kasutada kiiretoimelist bronhe laiendavat ravimit (näiteks salbutamooli) ning võtta ühendust
raviarstiga.

On võimalik, et ravimi suuremate annuste kasutamisel võivad mõnel patsiendil väga harva tekkida
järgmised kõrvaltoimed: ümar nägu, luutiheduse vähenemine, silmaprobleemid (katarakt, glaukoom) ja
kasvupeetus (lastel ja noorukitel). Ravim võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu. Väga harva võivad
tekkida ärevus, unehäired või suurenenud ärrituvus (peamiselt lastel).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5. BECLOFORTE
INHALER´I
SÄILITAMINE

Kohe pärast inhalaatori kasutamist asetage huuliku kate tagasi seda kindlalt surudes, kuni kostab
klõpsatus. Ärge kasutage liigset jõudu.

Hoida temperatuuril kuni 30°C, külmumise ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS!

Nagu enamiku teiste aerosoolide puhul, võib ravimi ravitoime väheneda, kui balloon on külm.
Ballooni ei tohi avada, lõhkuda ega põletada, isegi kui see on tühi.

MITTE KASUTADA PÄRAST PAKENDIL MÄRGITUD KÕLBLIKKUSAJA LÕPPU! Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida BECLOFORTE INHALER sisaldab:

-
Toimeaine on beklometasoondipropionaat Üks annus sisaldab
250 mikrogrammibeklometasoondipropionaati.
-
Abiained on: norfluraan (HFA 134a ehkaerosooliballooni täiteaine), etanool, glütserool.

Kuidas BECLOFORTE INHALER välja näeb ja pakendi sisu

Pakendis on üks inhalaator (selge, värvitu lahus survestatud alumiiniumballoonis, mis on varustatud
mõõteklapi, pihusti ja kaitsekorgiga.

Ühes inhalaatoris on 200 annust (annuses 250 mikrogrammi beklometasoondipropionaati).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Glaxo Group Ltd.; Berkeley Avenue; Greenford; Middlesex UB6 0NN,
Ühendkuningriik

Tootja: Glaxo Wellcome Productions, Zone Industrielle 2, Rue Lavoisier 23,
Evreux, Prantsusmaa või Chiesi Farmaceutici SpA, 96 Via S. Leonardo, 43100 Parma, Itaalia.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, Tallinn 11415
Tel:
+372
6676
900

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


Infoleht on Ravimiametis kooskõlastatud augustis 2009