Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Betahistin actavis 8mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord
PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Betahistin Actavis, 8 mg tabletid
Betahistin Actavis, 16 mg tabletid
Beetahistiindivesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi
kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Betahistin Actavis ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Betahistin Actavis"e võtmist
3.
Kuidas Betahistin Actavis"t võtta
4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Betahistin Actavis"t säilitada
6.
Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON BETAHISTIN ACTAVIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Beetahistiin on ravim, mida kasutatakse Ménière"i sündroomiga kaasuvate sümptomite nagu pearingluse,
kõrvade kohisemise (tinnitus), kuulmislanguse ja iivelduse raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE BETAHISTIN ACTAVIS"E VÕTMIST

Ärge võtke Betahistin Actavis"t
- kui te olete allergiline (ülitundlik) beetahistiini või Betahistin Actavis"e mõne koostisosa suhtes (vt ka
lõik 6 ,,Lisainfo").
- kui teil on feokromotsütoom, harvaesinev neerupealise kasvaja
- kui te olete alla 18-aastane
- kui te toidate last rinnaga (vt ka lõik ,,Rasedus ja imetamine")

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Betahistin Actavis
- kui teil on või on olnud maohaavand (peptiline haavand)
- kui teil on astma
- kui teil on nõgeslööve, nahalööve või allergiline nohu, sest need sümptomid võivad ägeneda.
- kui teil on madal vererõhk

Kui teil on mistahes eespool nimetatud seisund, konsulteerige enne ravi alustamist arstiga.
Nende gruppide patsiente peab arst ka ravi ajal jälgima.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Koostoime tähendab, et ravimid võivad mõjutada teineteise toimimist ja kõrvaltoimeid, juhul, kui neid
võetakse samal ajal.
Praeguseks beetahistiini koostoimeid teiste ravimitega täheldatud ei ole.
On võimalik, et beetahistiin võib mõjutada antihistamiinikumide toimet. Antihistamiinikumid on ravimid,
mida kasutatakse allergiate raviks, nt heinapalavik ja autosõidu talumatus. Pidage oma arsti või apteekriga
nõu kui te kasutate allergiavastaseid ravimeid samal ajal.

Rasedus ja imetamine
Ei ole teada, kas Betahistin Actavis"t on raseduse ajal ohutu võtta.
Betahistin Actavis eritub rinnapiima, seetõttu tuleb ravist beetahistiiiniga hoiduda. Enne ravimi kasutamist
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Betahistin Actavis võib tekitada unisust. Kui teil selline kõrvaltoime tekib, vältige tähelepanu nõudvate
tegevuste sooritamist, nt autojuhhtimist ja masinate käsitsemist. Kui te ole kindel, kas Betahistin Actavis
mõjub teie autojuhtimise võimele halvasti, arutage seda arstiga.

Oluline teave mõningate Betahistin Actavise koostisainete suhtes
Kui arst on teile öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.


3.
KUIDAS BETAHISTIN ACTAVIST VÕTTA

Võtke Betahistin Actavis"t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on

Täiskasvanutel:
Tavaline algannus on üks kuni kaks 8 mg tabletti või pool kuni üks 16 mg tabletti 3 korda päevas.
Säilitusannus on tavaliselt vahemikus 24...48 mg päevas.
Kõige parem on tablette võtta koos söögiga.
Paranemise tunnuseid võite hakata märkama alles paari nädala pärast.

Kui teil on tunne, et Betahistin Actavis"e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Betahistin Actavis"t rohkem kui ette nähtud
Kui te olete võtnud rohkem tablette kui määratud, pidage nõu arstiga.
Betahistin Actavis üleannustamise sümptomid on iiveldus, oksendamine, seedehäired, koordinatsiooni
häired ja suurte annuste korral ­ krambid.

Kui te unustate Betahistin Actavis võtta
Oodake, kuni on aeg järgmise annuse võtmiseks. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel
korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Betahistin Actavis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Esineda võivad järgmised kõrvaltoimed:

Nahal

väga harv (vähem kui 0,01% patsientidest): nahalööve, sügelus

Seedetraktis
harv (enam kui 0,01% aga vähem kui 0,1%): kerged seedetrakti vaevused, iiveldus, seedehäired

Närvisüsteemis
peavalu, unetus (ei ole teada, millise sagedusega need kõrvaltoimed esinevad)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles
infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS BETAHISTIN ACTAVIS"T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Betahistin Actavis 8 mg ja 16 mg tablette pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile
pärast ,,Kõlblik kuni"{kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuruil kuni 25°C, originaalpakendis.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,
kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Betahistin Actavis sisaldab:

- Toimeained on beetahistiindivesinikloriid. Üks tablett sisaldab 8 või 16 mg
beetahistiindivesinikloriidi.
- Abiained on povidoon, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, veevaba ränidioksiid,
krospovidoon ja stearhape.

Kuidas Betahistin Actavis välja näeb ja pakendi sisu
Betahistin Actavis, 8 mg tabletid: Valged või peaaegu valged ümmargused tabletid. Sissepressitud kiri
,,B8" ühel poolel.
10 tabletti blistril, 12 blisterriba kartongkarbis.
Pakendis 30, 50, 100 või 120-tabletti.

Betahistin Actavis, 16 mg tabletid: Valged või peaaegu valged ümmargused tabletid. Sissepressitud kiri
,,B16" ühel poolel, poolitusjoon teisel poolel. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
10 tabletti blistril, 6 blisterriba kartongkarbis.
Pakendis 20, 30, 42, 50, 60 või 84-tabletti.

Kõik pakendi suuruses ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:
Actavis Group Hf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Tootjad:
Losan Pharma GmbH, Otto Hanstrasse 13, D-79395 Neuenburg, Saksamaa
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf, Saksamaa
Actavis BV, Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB "Actavis Baltics" Eesti Filiaal
Tiigi 28/Kesk tee 23a
Aaviku küla, Rae vald
75301 HARJUMAA
Tel: 6100 565


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2008