Bio-biloba - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N06DX02
Toimeaine: hõlmikpuulehed
Tootja: PHARMA NORD ApS

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

BIO-BILOBA 100 mg õhukese polümeerikattega tablett

Hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 kuu möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bio-Biloba ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bio-Biloba kasutamist
 3. Kuidas Bio-Bilobat kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Bio-Biloba säilitamine
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bio-Biloba ja milleks seda kasutatakse

Bio-Biloba on näidustatud ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral eakatel isikutel. Täiendava ravimina jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete korral.

Mida on vaja teada enne Bio-Biloba kasutamist

Ärge kasutage Bio-Bilobat:

 • kui te olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist Bio-Biloba tablettidega tuleb veenduda, et nimetatud sümptomid ei ole mõne varem esinenud haiguse põhjustatud, mis vajaksid spetsiifilist ravi.

Enne kirurgilist operatsiooni peate arstile ütlema, et võtate Bio-Biloba tablette.

Kui teil on kalduvus verejooksude tekkeks või kui võtatate ravimeid, mis pärsivad vere hüübimist (antikoagulandid) või trombotsüütide agregatsiooni (atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained), võite te võtta Bio-Biloba tablette ainult pärast oma arstiga konsulteerimist.

Ärge võtke suuremaid annuseid kui soovitatud.

Lapsed

Ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12 aastat seoses andmete puudumisega.

Muud ravimid ja Bio-Biloba

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Bio-Biloba võib tugevdada antikoagulantide (vere hüübimist vähendavad ravimid) toimet. Bio-Biloba tablette ei soovitata, kui võtate regulaarselt ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (antikoagulandid) või trombotsüütide agregatsiooni (atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained).

Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada ohtu verejooksu tekkele.

Kui te võtate epilepsiavastaseid ravimeid, efavirensit (viirusevastane ravim), tsüklosporiini, dabigatraani, nifedipiini, talinolooli, atorvastatiini, omeprasooli, tolbutamiidi, palun konsulteerige oma arstiga enne Bio- Biloba tablettidega ravi alustamist.

Kui te võtate mingeid ravimeid, pidage enne Bio-Biloba võtmist nõu oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Selle ravimi kasutamine on raseduse ajal vastunäidustatud.

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole selle ravimi kasutamine imetamise ajal soovitatav. Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bio-Bilobal ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Bio-Bilobat kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 1...2 tabletti (100...200 mg) päevas söögi ajal või pärast sööki piisava koguse vedelikuga. Tabletid tuleks neelata tervelt.

Ravi peab kestma vähemalt 8 nädalat.

Kui sümptomid ei ole paranenud pärast 3 kuud või kui sümptomid süvenevad, peab arst hindama, kas ravi jätkamine on põhjendatud.

Kasutamine lastel

Bio-Bilobat ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel ilma arstiga nõu pidamata.

Kui te võtate Bio-Bilobat rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Bio-Biloba 100 mg tablette, kui ette nähtud ning tunnete seetõttu iiveldust, võtke ühendust oma arsti või apteekriga või pöörduge haiglasse. Võtke kaasa kindlasti ravimi pakend.

Kui te unustate Bio-Bilobat võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedust määratletakse järgmise liigituse järgi: väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (esineb 1…10 kasutajal 100st) aeg-ajalt (esineb 1…10 kasutajal 1000st) harv (esineb 1…10 kasutajal 10 000st)

väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: - Peavalu

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

 • Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus
 • Pearinglus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: - Rahutus, unehäired

Harva esinevad kõrvaltoimed:

- Suurenenud oht verejooksu tekkeks

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

 • Südamepekslemine, südame rütmihäire
 • Nõgestõbi
 • Nõrkus

Sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Teatatud on silma, nina, aju ja seedetrakti verejooksust.
 • Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid (allergiline šokk).
 • Allergilised nahareaktsioonid (punetus, turse, sügelus ja lööve).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Bio-Biloba säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 30˚C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistrile ja välispakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bio-Biloba 100 mg sisaldab

Toimeaine: Üks õhukese polümeerikattega tablett (433 mg) sisaldab 100 mg hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakti, mis vastab:

22-27 mg flavonoididele flavoonglükosiididena

2,8-3,4 mg ginkoliididele A, B ja C

2,6-3,2 mg bilobaliididele. Ekstraheerimiskeskkond: 60-65% atsetoon (m/m).

Teised koostisosad: mikrokristalliline tselluloos (E460), talk (E553b), veevaba kolloidne ränidioksiid (E551), magneesiumstearaat (E470b), hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171).

Kuidas Bio-Biloba 100 mg tabletid välja näevad

Bio-Biloba 100 mg tabletid on ümmargused, kaksikkumerad, valged kaetud tabletid. Pakendi suurus: 30 või 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pharma Nord Eesti OÜ

Uus-Sadama 21

Tallinn 10120

Tel 646 10 30

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.