Bio-biloba - õhukese polümeerikattega tablett (100mg)

ATC Kood: N06DX02
Toimeaine: hõlmikpuulehed
Tootja: PHARMA NORD ApS

Artikli sisukord

BIO-BILOBA
õhukese polümeerikattega tablett (100mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

BIO-BILOBA 100 mg õhukese polümeerikattega tablett

Hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakt

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 kuu möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Bio-Biloba ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Bio-Biloba kasutamist
 3. Kuidas Bio-Bilobat kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Bio-Biloba säilitamine
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Bio-Biloba ja milleks seda kasutatakse

Bio-Biloba on näidustatud ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral eakatel isikutel. Täiendava ravimina jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete korral.

Mida on vaja teada enne Bio-Biloba kasutamist

Ärge kasutage Bio-Bilobat:

 • kui te olete selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist Bio-Biloba tablettidega tuleb veenduda, et nimetatud sümptomid ei ole mõne varem esinenud haiguse põhjustatud, mis vajaksid spetsiifilist ravi.

Enne kirurgilist operatsiooni peate arstile ütlema, et võtate Bio-Biloba tablette.

Kui teil on kalduvus verejooksude tekkeks või kui võtatate ravimeid, mis pärsivad vere hüübimist (antikoagulandid) või trombotsüütide agregatsiooni (atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained), võite te võtta Bio-Biloba tablette ainult pärast oma arstiga konsulteerimist.

Ärge võtke suuremaid annuseid kui soovitatud.

Lapsed

Ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12 aastat seoses andmete puudumisega.

Muud ravimid ja Bio-Biloba

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Bio-Biloba võib tugevdada antikoagulantide (vere hüübimist vähendavad ravimid) toimet. Bio-Biloba tablette ei soovitata, kui võtate regulaarselt ravimeid, mis takistavad vere hüübimist (antikoagulandid) või trombotsüütide agregatsiooni (atsetüülsalitsüülhape või teised mittesteroidsed põletikuvastase ained).

Nende ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada ohtu verejooksu tekkele.

Kui te võtate epilepsiavastaseid ravimeid, efavirensit (viirusevastane ravim), tsüklosporiini, dabigatraani, nifedipiini, talinolooli, atorvastatiini, omeprasooli, tolbutamiidi, palun konsulteerige oma arstiga enne Bio- Biloba tablettidega ravi alustamist.

Kui te võtate mingeid ravimeid, pidage enne Bio-Biloba võtmist nõu oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Selle ravimi kasutamine on raseduse ajal vastunäidustatud.

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole selle ravimi kasutamine imetamise ajal soovitatav. Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Bio-Bilobal ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Bio-Bilobat kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on 1...2 tabletti (100...200 mg) päevas söögi ajal või pärast sööki piisava koguse vedelikuga. Tabletid tuleks neelata tervelt.

Ravi peab kestma vähemalt 8 nädalat.

Kui sümptomid ei ole paranenud pärast 3 kuud või kui sümptomid süvenevad, peab arst hindama, kas ravi jätkamine on põhjendatud.

Kasutamine lastel

Bio-Bilobat ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel ilma arstiga nõu pidamata.

Kui te võtate Bio-Bilobat rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Bio-Biloba 100 mg tablette, kui ette nähtud ning tunnete seetõttu iiveldust, võtke ühendust oma arsti või apteekriga või pöörduge haiglasse. Võtke kaasa kindlasti ravimi pakend.

Kui te unustate Bio-Bilobat võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedust määratletakse järgmise liigituse järgi: väga sage (esineb rohkem kui 1 kasutajal 10st)

sage (esineb 1…10 kasutajal 100st) aeg-ajalt (esineb 1…10 kasutajal 1000st) harv (esineb 1…10 kasutajal 10 000st)

väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000st)

sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: - Peavalu

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

 • Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus
 • Pearinglus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: - Rahutus, unehäired

Harva esinevad kõrvaltoimed:

- Suurenenud oht verejooksu tekkeks

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

 • Südamepekslemine, südame rütmihäire
 • Nõgestõbi
 • Nõrkus

Sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Teatatud on silma, nina, aju ja seedetrakti verejooksust.
 • Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid (allergiline šokk).
 • Allergilised nahareaktsioonid (punetus, turse, sügelus ja lööve).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Bio-Biloba säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 30˚C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistrile ja välispakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bio-Biloba 100 mg sisaldab

Toimeaine: Üks õhukese polümeerikattega tablett (433 mg) sisaldab 100 mg hõlmikpuu lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakti, mis vastab:

22-27 mg flavonoididele flavoonglükosiididena

2,8-3,4 mg ginkoliididele A, B ja C

2,6-3,2 mg bilobaliididele. Ekstraheerimiskeskkond: 60-65% atsetoon (m/m).

Teised koostisosad: mikrokristalliline tselluloos (E460), talk (E553b), veevaba kolloidne ränidioksiid (E551), magneesiumstearaat (E470b), hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171).

Kuidas Bio-Biloba 100 mg tabletid välja näevad

Bio-Biloba 100 mg tabletid on ümmargused, kaksikkumerad, valged kaetud tabletid. Pakendi suurus: 30 või 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Taani

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Pharma Nord Eesti OÜ

Uus-Sadama 21

Tallinn 10120

Tel 646 10 30

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bio-Biloba, 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg hõlmikpuu (Ginkgo biloba) lehtede rafineeritud ja kvantifitseeritud kuivekstrakti, mis vastab:

22-27 mg flavonoididele flavoonglükosiididena

2,8-3,4 mg ginkoliididele A, B ja C

2,6-3,2 mg bilobaliididele.

Esmane ekstraheerimislahusti: atsetoon 60-65%.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Ümmargune, kaksikkumer, valge, õhukese polümeerikattega tablett (12 mm).

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ajutegevuse funktsionaalsete häirete korral eakatel isikutel. Täiendava ravimina jäsemete arteriaalse verevarustuse häirete korral.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud: 100...200 mg (1...2 tabletti) päevas.

Lapsed

Ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12 aastat seoses piisavate ohutus- ja efektiivsusandmete puudumisega.

Kasutamise kestus

Ravi peab kestma vähemalt 8 nädalat.

Kui sümptomid ei ole paranenud pärast 3 kuud või kui sümptomid süvenevad, peab arst hindama, kas ravi jätkamine on põhjendatud.

Manustamisviis

Suukaudne.

Tabletid neelata alla tervelt piisava koguse vedelikuga.

Tablette tuleb võtta söögi ajal või pärast sööki.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus hõlmikpuu ekstrakti või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Rasedus (vt lõik 4.6).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendid, kellel on kalduvus spontaanseks verejooksuks (hemorraagiline diatees) ja kes võtavad verehüübimist pärssivaid ravimeid või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoreid, peavad enne hõlmikpuu ekstrakti võtmist konsulteerima arstiga. Nendel patsientidel tuleb hõlmikpuu ekstrakti kasutamise ajal hüübimisnäitajaid perioodiliselt kontrollida, seda eriti hõlmikpuu ekstraktiga ravi alguses ja lõpus.

Ravi hõlmikpuu ekstraktiga võib suurendada verejooksu tekke võimalust, mistõttu ei tohi seda ravimit võtta 3-4 päeva enne operatsiooni.

Patsiendid, kellel esineb hõlmikpuu ekstrakti kasutamise ajal spontaanne verejooks, peavad kasutamise lõpetama ja konsulteerima arstiga.

Ettevaatus on vajalik antiepileptiliste ravimitega. Hõlmikpuu ekstrakt võib vähendada antiepileptilise ravimi toimet või alandada krambiläve (vt lõik 4.5).

Hõlmikpuu ekstrakti ja tsüklosporiini vaheline koostoime ei ole kindlaks tehtud, mistõttu on vajalik ettevaatus siirdatud elundiga patsientide puhul, kes kasutavad tsüklosporiini.

Samaaegne hõlmikpuu ekstrakti sisaldavate ravimite ja efavirensi kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Puuduvad andmed hõlmikpuu ekstrakti toime kohta maksa- või neerufunktsiooni häire või mõne muu haiguse korral.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Hõlmikpuu ekstrakt metaboliseeritakse tsütokroom P450 isoensüümide (põhiliselt CYP3A4 ja CYP2 isoensüümide) poolt ning transporditakse P-glükoproteiini abil. Seetõttu on võimalik koostoime ravimitega, mis on nende ensüümide substraatideks.

Ravimid, mida metaboliseeritakse selle süsteemi kaudu, võivad mõjutada hõlmikpuu ekstrakti kliirensit metaboolsete ja/või transportensüümidega konkureerimise või indutseerimise tõttu.

Antiepileptilised ravimid

Hõlmikpuu ekstrakt võib suurendada fenütoiini metabolismi, mis võib põhjustada subterapeutilise taseme või antagoniseerida fenütoiini antiepileptilist toimet vähendades sünapsites GABA kontsentratsiooni. Hõlmikpuu ekstrakti kasutamise ajal on soovitatav regulaarne vere fenütoiinisisalduse kontroll.

Suukaudsed antikoagulandid

Hõlmikpuu ekstrakt võib tugevdada suukaudsete antikoagulantide toimet. Uuringutes varfariiniga ei leitud koostoimet hõlmikpuu ekstraktiga, siiski tuleb antikoagulantravil olevate patsientide hüübimisnäitajaid kontrollida hõlmikpuu ekstraktiga ravi alustamisel, lõpetamisel või annuse muutmisel.

MSPVA-d

Samaaegsel kasutamisel mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega (nt atsetüülsalitsüülhape) võib hõlmikpuu ekstrakt suurendada verejooksu tekkeriski.

Trombotsüütide inhibiitorid

Hõlmikpuu ekstrakt võib pärssida soolestikus P-glükoproteiini. See võib suurendada ekspositsiooni ravimitele, mida P-glükoproteiin soolestikus transpordib, nagu dabigatraaneteksilaat. Samaaegsel hõlmikpuu ekstrakti ja dabigatraani kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Kaltsiumi antagonistid

Koostoime uuringus nifedipiiniga leiti, et hõlmikpuu ekstrakt ei mõjutanud üldiselt nifedipiini farmakokineetikat tervetel vabatahtlikel, kuid mõnedel isikutel suurenes nifedipiini Cmax kuni 100%, mille tulemuseks oli pearinglus ja tõsisemad kuumahood.

Beeta-adrenoblokaatorid

Koostoime uuring talinolooliga näitas, et hõlmikpuu ekstrakt võib pärssida P-glükoproteiini soolestiku rakkudesse. See võib põhjustada suurenenud ekspositsiooni talinoloolile.

Statiinid

Hõlmikpuu ekstrakt vähendas atorvastatiini AUC-d ja Cmax-i. Toimemehhanism on tõenäoliselt atorvastatiini suurenenud metabolism CYP3A4 induktsiooni tõttu. Pravastatiin ja rosuvastatiin ei metaboliseeru CYP3A4 kaudu.

Prootonpumba inhibiitorid

Hõlmikpuu ekstrakti korduvannus vähendas omeprasooli üksikannuse AUC-d 25-40% ja suurendas omeprasooli kliirensit 30-45% omeprasooli metabolismi indutseerimise tõttu CYP2C19 poolt. Koostoime ei ole kliiniliselt märkimisväärne. Nende ravimite samaaegne kasutamine on lubatud.

Sulfonüüluuread

Hõlmikpuu ekstrakti korduvannus vähendas tolbutamiidi üksikannuse AUC-d ligikaudu 15%. Toimemehhanism on tõenäoliselt CYP2C9 induktsiooni kaudu. Leiti ka, et veresuhkru tase alanes vähem, kui hõlmikpuu ekstrakti võeti samaaegselt tolbutamiidiga. Nende ravimite samaaegne kasutamine on lubatud.

Viirusevastased ravimid

Hõlmikpuu ekstrakt võib vähendada efavirensi plasmakontsentratsiooni CYP3A4 induktsiooni tõttu. Samaaegne hõlmikpuu ekstrakti ja efavirensi kasutamine ei ole soovitav (vt lõik 4.4).

Koostoimed muude ravimite, taimsete preparaatide või toiduga ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Spetsiaalseid uuringuid hõlmikpuu ekstrakti toime hindamiseks inimese fertiilsusele ei ole tehtud. Toime fertiilsusele ilmnes emaste hiirtega loomuuringus (vt lõik 5.3).

Rasedus

Hõlmikpuu ekstrakt võib kahjustada trombotsüütide agregatsiooni, mis võib suurendada ohtu verejooksu tekkele.

Loomkatsete andmed ei ole piisavad, et hinnata kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Selle ravimi kasutamine on raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3)

Imetamine

Ei ole teada, kas hõlmikpuu ekstrakt/selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Ohtu vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole selle ravimi kasutamine imetamise ajal soovitav.

Toime reaktsioonikiirusele

Hõlmikpuu ekstrakti toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Bio-Bilobal ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8

Kõrvaltoimed

 

 

 

Vere- ja lümfisüsteemi häired

 

Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)

Suurenenud oht verejooksu tekkele*

Sagedus teadmata (ei saa hinnata

Teatatud on üksikute organite verejooksust (silma-, nina-,

olemasolevate andmete alusel)

aju- ja seedetrakti verejooks).

Immuunsüsteemi häired

 

Sagedus teadmata (ei saa hinnata

Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid (allergiline šokk).

olemasolevate andmete alusel)

 

Närvisüsteemi häired

 

Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)

Rahutus, unehäired

Väga sage (> 1/10)

Peavalu

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)

Pearinglus

Südame häired

 

Väga harv (< 1/10 000)

Südamepekslemine, arütmia

Seedetrakti häired

 

Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)

Kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus

Naha- ja nahaaluskoe kahjustused

 

Väga harv (< 1/10 000)

Nõgestõbi

Sagedus teadmata (ei saa hinnata

Allergilised nahareaktsioonid (punetus, turse, sügelus ja

olemasolevate andmete alusel)

lööve).

Üldised häired ja manustamiskoha

 

reaktsioonid

 

Väga harv (< 1/10 000)

Nõrkus

 

 

 

*Hõlmikpuu ekstrakti pikaajalise kasutamise järgselt on harva teatatud spontaansest verejooksust. Standardiseeritud hõlmikpuu ekstraktiga läbi viidud kliinilistes uuringutes ei leitud toimet verehüübimisele.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud. Ravi on sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised dementsusevastased ained

ATC-kood: N06DX02

Farmakoloogilised andmed näitavad suurenenud elektrilist aktiivsust (mõõdetuna EEG-ga) eakate patsientide ajus, vähenenud vere viskoossust ja paranenud tserebraalperfusiooni konkreetsetes aju piirkondades tervetel meestel (vanuses 60-70 aastat) ja vähenenud trombotsüütide agregatsiooni.

Lisaks on näidatud veresoonte laienemist küünarvarres, mis suurendab piirkondlikku verevarustust.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Eeldatavalt aktiivsed toimeained (flavoonglükosiidid ja terpenoidid) absorbeeruvad peensoolest ning seotakse põhiliselt näärme- ja närvikoe poolt. Metaboliidid eritatakse uriini ja roojaga.

Pärast 120 mg hõlmikpuu ekstrakti suukaudset manustamist (lahusena) oli terpeenlaktoonide, ginkgoliid A ja ginkgoliid B, keskmine absoluutne biosaadavus inimorganismis vastavalt 80% ja 88% ja bilobaliidi biosaadavus oli 79%. Terpeenlaktoonide maksimaalsed plasmakontsentratsioonid olid vahemikus 16-22 ng/ml (ginkgoliid A), 8-10 ng/ml (ginkgoliid B) ja 27-54 ng/ml (bilobaliid) manustatuna tablettidena. Ginkgoliid A ja B ning bilobaliidi vastavad poolväärtusajad olid 3-4, 4-6 ja 2-3 tundi. Teises uuringus, kus manustati inimestele 120 mg hõlmikpuu ekstrakti lahust, oli maksimaalne plasmakontsentratsioon 25-33 ng/ml (ginkgoliid A), 9-17 ng/ml (ginkgoliid B) ja 19-35 ng/ml (bilobaliid). Vastav poolväärtusaeg oli 5 tundi (ginkgoliid A), 9-11 tundi (ginkgoliid B) ja 3-4 tundi (bilobaliid).

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilist toksilisust testiti suukaudsel manustamisel rohkem kui 6 kuu jooksul rottidel ja koertel ööpäevaste annustega 20 ja 100 mg/kg kehakaalu kohta, samuti täiendavate annustega 300, 400 ja 500 mg/kg kehakaalu kohta (rott) või 300 ja 400 mg/kg kehakaalu kohta (koer). Andmed ei näidanud biokeemilisi, hematoloogilisi ega histoloogilisi kahjustusi. Maksa ja neerude funktsioon ei halvenenud.

Reproduktsioonitoksilisus

Hõlmikpuu ekstrakti ei ole süstemaatiliselt hinnatud teratogeense toime suhtes.

Peale hõlmikpuu ekstrakti manustamist tiinetele rottidele täheldati loote kaalu vähenemist, kui emasloomale manustati annuseid 7 ja 14 mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas, millel puudus kahjulik toime emasloomale. Hõlmikpuu ekstrakti Egb 761 annuse 14,8 mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas manustamise järel täheldati emastel hiirtel annusest sõltuvat munasarjade toksilisust: muutusi munasarja folliikulite arvus, reabsorptsiooni indeksis, implantatsiooni indeksis ning loote elujõulisus oli märkimisväärselt halvenenud.

Määratlemata hõlmikpuu ekstrakt põhjustas annusest sõltuvat kanaembrüo subkutaanset veritsemist, hüpopigmentatsiooni, kasvu pidurdumist ja anoftalmiat.

Kantserogeensus

Hõlmikpuu atsetoonekstrakti testiti mitmes uuringus genotoksilisuse ja kartsinogeensuse suhtes. Tulemus oli bakterite geenmutatsiooni uuringus positiivne ja kromosoommutatsioonide suhtes kaheldav ning negatiivne kahes eraldi in vivo uuringus hiirtega, mis hõlmas perifeerseid erütrotsüüte ja luuüdi rakke.

Kartsinogeensuse uuringus hõlmikpuu atsetoonekstraktiga täheldati rottidel kilpnäärme kasvajaid ja hiirtel hepatotsellulaarset kartsinoomi. Kasvajaid peeti mittegenotoksiliseks vastuseks, mis on spetsiifiline närilistele, keda on toidetud pikka aega suurtes annustes ainetega, mis on maksaensüümide indutseerijad. Seda tüüpi kasvajaid ei peeta inimeste suhtes oluliseks.

Kokkuvõttes ei viita praegused kartsinogeensuse andmed suurenenud vähiriskile hõlmikpuu ekstrakti soovitatud annuste manustamisel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

mikrokristalliline tselluloos (E460), talk (E553b),

kolloidne ränidioksiid, veevaba (E551), magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), talk (E553b), titaandioksiid (E171).

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

PEdC/PVC/Alufoil blister kartongpakendis.

Blistrile on trükitud „Bio-Biloba Pharma Nord“.

Igas blistris on 30 tabletti.

Pakendis on 30 või 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Taani

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

06.2004/3.12.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014