Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bicalan 150mg - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Bicalan 150 mg, õhukese polümeerikattega tabletid
Bikalutamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
-
Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Infolehes antakse ülevaade:
1. Mis ravim on Bicalan 150mg (edaspidi Bicalan) ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Bicalan"i võtmist
3. Kuidas Bicalan"i võtta
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Bicalan"i säilitada
6. Lisainfo


1.
MIS RAVIM ON BICALAN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Bikalutamiid kuulub antiandrogeenide rühma. Antiandrogeenid pärsivad androgeenide
(meessuguhormoonid) toimeid.

Bikalutamiidi kasutatakse metastaseerumata eesnäärmevähi raviks täiskasvanud meestel, kui
kastratsioon või muud tüüpi ravi ei ole näidustatud või on vastuvõetamatu.

Seda võib kasutada kombinatsioonis kiiritusraviga või eesnäärme kirurgiaga varastes
raviprogrammides


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE BICALAN"I VÕTMIST

Ärge võtke Bicalan"i
-
kui te olete allergiline (ülitundlik) bikalutamiidi või Bicalan"i mõne koostisosa suhtes (vt
täiendav info teiste koostisainete suhtes);
-
kui te olete naine;
-
kui tablette on vajalik manustada lapsele;
-
kui te kasutate terfenadiini või astemisooli, mida kasutatakse allergia raviks, või tsisapriidi,
mida kasutatakse kõrvetiste ja reflukshaiguse raviks.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Bicalan
-
kui teil on maksahaigus. Selle ravimi võtmise ajal võib teie arst määrata teile vereanalüüse, et
kontrollida teie maksafunktsiooni.

Kui eelnev kehtib teie kohta ning te ei ole arstiga seda arutanud, pidage nõu oma arsti või apteekriga
enne ravimi võtmist.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Enne bikalutamiidi võtmist öelge oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda
järgmistest ravimitest:
- tsüklosporiin (kasutatakse immuunvastuse mahasurumiseks, vältimaks ja ravimaks
äratõukereaktsiooni pärast organi või luuüdi siirdamist). Bikalutamiid võib suurendada
kreatiniini sisaldust vereplasmas ning arst võib määrata teile vereanalüüse, et seda jälgida.
- midasolaam (kasutatakse ärevuse leevendamiseks enne kirurgilist protseduuri või sarnast
protseduuri või anesteesiaks enne ja pärast kirurgilist protseduuri). Kui võtate bikalutamiidi,
teavitage oma arsti või hambaarsti sellest, juhul kui teid on vajalik oprereedida või kui teil
esineb ärevus haiglas olles.
- terfenadiin või astemisool, mida kasutatakse allergia raviks, või tsisapriid, mida kasutatakse
kõrvetiste ja reflukshaiguse raviks (vt lõik 2 "Ärge võtke Bicalan"i).
- kaltsiumikanali blokaatorid, nt diltiaseem või verapamiil. Neid kasutatakse südame haiguste,
stenokardia ja kõrgvererõhutõve raviks.
- verevedeldajad, nt varfariin.
- tsimetidiin reflukshaiguse või maohaavandite raviks, või seeninfektsioonide vastane ravim
ketokonasool.

Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud eelpool nimetatud
ravimeid või mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Bicalan"i võtmine koos toidu ja joogiga
Tablette võib võtta söögikordade vahel, kuid tuleb alla neelata koos klaasi veega.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Naised ei tohi seda ravimit võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
See ravim ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, siiski on võimalik, et
need tabletid tekitavad teil unisust. Kui ravim toimib teile selliselt, siis te ei tohiks autot juhtida ega
masinaid käsitseda.

Oluline teave mõningate Bicalan"i koostisainete suhtes
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
oma arstiga.


3.
KUIDAS BICALAN"I VÕTTA

Võtke Bicalan"i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu
oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Tabletid neelatakse tervelt alla koos klaasitäie veega.
Püüdke ravimit võtta iga päev ligikaudu samal ajal.

Kui te võtate Bicalan"i rohkem kui ette nähtud
Kui te arvate, et olete võtnud liiga palju tablette, siis niipea kui võimalik võtke ühendust oma arstiga
või minge lähimasse haiglasse. Võtke kaasa järelejäänud tabletid või pakend, et arst saaks kindlaks
teha, mida te olete võtnud. Arst võib otsustada jälgida teie organismi funktsioone kuni bikalutamiidi
toime on taandunud.

Kui te unustate Bicalan"i võtta
Kui te arvate, et olete unustanud bikalutamiidi annuse võtta, rääkige oma arstiga või apteekriga. Ärge
võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavapärasel
ajal.

Kui te lõpetate Bicalan"i kasutamise
Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, isegi kui tunnete end tervena, juhul kui teie arst ei ole seda
soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Bicalan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate endal mõnda järgmistest sümptomitest, võtke otsekohe ühendust oma arstiga või minge
lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Need on väga tõsised kõrvaltoimed.
-
nahalööve, sügelus, nõgestõbi, naha irdumine, villide või kooriku teke nahal ;
-
näo või kaela, huulte, keele või kõri piirkonna turse, mis võib põhjustada hingamis- või
neelamisraskust ;
-
hingamisraskus koos köha ja palavikuga või ilma ;
-
kollase värvuse teke nahal või silmalimaskestadel.

analoogiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


5.
KUIDAS BICALAN"I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Bicalan"i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja pakendil. Kaks esimest
numbrit näitavad kuud ja neli viimast numbrit näitavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele
päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.


6. LISAINFO

Mida Bicalan sisaldab
-
Toimeaine on bikalutamiid..
- Abiained:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon K-29/32, krospovidoon, naatriumlaurüülsulfaat ja
magneesiumstearaat.
Tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171) ja makrogool 4000.

Kuidas Bicalan välja näeb ja pakendi sisu
Valged, ümarad, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus
BCM 150.
Saadaval on 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 või 280 tabletti
blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H,
Schlossplatz 1,
8502 Lannach,
Austria

Tootja
Synthon BV,
Microweg 22,
6545 CM Nijmegen,
Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Covalent OÜ
Pärnu mnt 102c
Tallinn 11312
Tel: +372 6600945
Faks: +372 6600946

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2010