Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Bactiflox lactab 500 mg - Ravimi Omaduste Kokkuvõte

Artikli sisukord

1.
RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bactiflox Lactab 500 mg, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid


2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Tablett sisaldab 500 mg tsiproflaksatsiinvesinikkloriidi.
INN. Ciprofloxacinum
Abiained vt lõik 6.1


3.
RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.
Bactiflox Lactab 500 mg: valge, pikliku ning kaksikkumera kujuga, ühel pool poolitusjoon, õhukese
polümeerikattega tablett.


4.
KLIINILISED ANDMED
cis, Campylobacter, Citrobacter,
Enterobacter, Enterococcus (esineb resistentseid tüvesid), Escherichia coli, Haemophilus influenzae,
Klebsiella, Legionella, Moraxella catarrhalis, Morganella,
Neisseria, Proteus, Providencia,
Pseudomonas
(esineb resistentseid tüvesid), Salmonella, Serratia (esineb resistentseid tüvesid),
Shigella, Staphylococcus (esineb resistentseid tüvesid), Yersinia.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annused täiskasvanutele on üldiselt 250...750 mg 2 korda ööpäevas.

Kuseteede infektsioon
- äge komplitseerumata: 250 mg 2 korda ööpäevas.
- komplitseerunud: 500 mg kaks korda ööpäevas.
Gramnegatiivne osteomüeliit 750 mg 2 korda ööpäevas.
Gonorröa: 500 mg ühekordselt.
Sooleinfektsioon: 500 mg 2 korda ööpäevas
Siberi katku kopsuvorm: 500 mg 2 korda peävas. Siberi katku tekitajate sissehingamise korral tuleb
ravimi manustamisega alustada niipea kui võimalik pärast tekitaja sissehingamist (või selle kahtlusel)
ning ravi kestab 60 päeva.

Suu kaudu manustamisel tuleb tablett vedelikuga alla neelata ja mitte närida. Tablette võib võtta
sõltumata söögikordadest. Tühja kõhu puhul imendub toimeaine kiiremini.

Ravi kestus oleneb haiguse ägedusest ning kliinilisest seisundist ja bakterioloogilisest analüüsist.

Annustamise täpsem juhend.

1. Annus neerufunktsiooni häire puhul

Juhul, kui kreatiniini kliirens on 31...60 ml/min/1,73 m³ või on kreatiniini seerumi tase 1,...1,9
mg/100 ml (124...168 µmol/l), on maksimaalseks suu kaudu võetavaks ööpäevaseks annuseks 1000
mg.


Kui kreatiniini kliirens on <30 ml/min/1,73 m³ ning seerumi kreatiniinisisaldus on <2...0 mg/100
kahjustust kasvavas organismis.

Tsiprofloksatsiini manustamine koos tisanidiiniga on vastunäidustatud seoses tisanidiini ebasoovitava
kontsentratsiooni tõusuga seerumis, mis kliiniliselt võib väljenduda tisanidiini poolt põhjustatud
kõrvaltoimetes (hüpotensioon, unisus, uimasus).

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Harva võib tsiprofloksatsiin põhjustada fototoksilise reaktsiooni. Sellistel patsientidel ei ole
tsiprofloksatsiinravi ajal soovitatav viibida pikemat aega päikese käes. Kui seda ei ole võimalik
vältida, tuleb kasutada nahka päikese eest kaitsvaid kreeme ja kanda käsivarsi ja õlgu katvaid rõivaid
ning nägu varjavat peakatet.

Epilepsiahaigetele ja kesknärvisüsteemi kahjustustega patsientidele (alanenud krambilävi, krambid
anamneesis, ajuverevarustushäired, ajustruktuuri muutused või insult) tohib Bactiflox Lactab"i anda
ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist, kuna neil patsientidel on kõrgem risk
kesknärvisüsteemi kõrvaltoimete tekkeks.

Pikaajaline ja korduv ravimi kasutamine võib tekitada superinfektsiooni resistentsete bakterite või
seentega.

Kuna tsiprofloksatsiin eritub organismist peamiselt uriiniga ja vähemal määral maksa kaudu, siis on
neerufunktsiooni häirega patsientide puhul vajalik ettevaatus.

Väga harva on tekkinud kristalluuria, seetõttu tuleb patsientidele soovitada juua piisavalt palju
vedelikku.

Tsütokroom P450:
Tsiprofloksatsiin on mõõdukas CYP 450 1A2 ensüümide inhibiitor. Ettevaatust manustamisel koos
teiste ravimitega, mis metaboliseeruvad sama ensümaatilist teed pidi (nt teofülliin, metüülksantiinid,
koffeiin, duloksetiin). Spetsiifiliste kõrvaltoimetega seotud kõrgenenud plasmakontsentratsiooni on
täheldatud seoses tsiprofloksatsiini metaboolse kliirensi inhibitsiooniga (vt lõik 4.5).

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tsiprofloksatsiini imendumine väheneb samaaegsel suukaudsel manustamisel koos raua, sukralfaadi,
polümeersete fosfaatide sidujatega (nt sevelamer) või antatsiididega ja tugevasti puhverdatud
preparaatidega (näiteks retroviirusevastaste ainetega), mis sisaldavad magneesiumi, alumiiniumi või
kaltsiumi. Sel põhjusel tuleks tsiprofloksatsiini võtta 1...2 tundi enne või 4 tundi pärast niisuguseid
preparaate. See hoiatus ei kehti H2-retseptorite blokaatorite puhul.

Bactiflox Lactab"i ja teofülliini samaaegne kasutamine võib põhjustada teofülliini kontsentratsiooni
soovimatu tõusu seerumis kuni toksiliste tasemeteni. Sellest võivad tuleneda teofülliinist põhjustatud
kõrvaltoimed. Kui nende kahe preparaadi samaaegne manustamine on vältimatu, tuleks kontrollida
teofülliini kontsentratsiooni seerumis ja selle annust vastavalt vähendada.

Loomkatsed on näidanud, et kinoloonide (güraasi inhibiitorite) ja teatud mittesteroidsete
põletikuvastaste ravimite (nagu fenbufeen, kuid mitte atsetüülsalitsüülhape) väga suurte annuste
kombinatsioonid võivad tekitada krampe.

Bactiflox lactab"i ja tsüklosporiini samaaegsel manustamisel on üksikutel juhtudel täheldatud
kreatiniinisisalduse ajutist tõusu seerumis. Seetõttu tuleb niisugustel patsientidel kreatiniini
kontsentratsiooni seerumis kontrollida 2 korda nädalas.

Bactiflox Lactab"i ja varfariini samaaegne manustamine võib tugevdada varfariini toimet.

Üksikutel juhtudel võib Bactiflox Lactab"i ja glibenklamiidi koosmanustamine tugevdada
glibenklamiidi toimet (hüpoglükeemia).

Probenetsiid vähendab tsiprofloksatsiini renaalset eritumist. Probenetsiidi (1000 mg) ja
tsiprofloksatsiini (500 mg) samaaegne manustamine suurendas tsiprofloksatsiini kontsentratsiooni
seerumis umbes 50%, sellal kui eliminatsiooni poolväärtusaeg jäi endiseks.

Metoklopramiid kiirendab tsiprofloksatsiini imendumist, mis tähendab, et maksimaalne
kontsentratsioon plasmas saabub kiiremini. Tsiprofloksatsiini biosaadavus ei muutu.

Kliinilises uuringus tervetel inimestel täheldati tisanidiini kontsentratsiooni tõusu seerumis (Cmax tõus:
de kahjustamine on võimalik. Usaldusväärsed uuringud inimestel puuduvad.

Bactiflox Lactab tungib nabavääti ja amnionivedelikku. Tsiprofloksatsiini on leitud rinnapiimas, kus
kontsentratsioon on sarnane seerumi omaga.

4.7 Toime raktsioonikiirusele

Tsiprofloksatsiin võib mõjutada reaktsioonikiirust sel määral, et kahjustub autojuhtimise või liikuvate
mehhanismide käsitsemise võime. Seda toimet võib tugevdada samaaegne alkoholi tarvitamine.

4.8 Kõrvaltoimed

Infektsioonid ja infestatsioonid
Aeg-ajalt:
Candida infektsioonid.

Seedetrakti häired.

2...10% patsientidest tekkisid iiveldus, diarröa, oksendamine, seedehäired, kõhuvalu, kõhupuhitus ja
isutus, väga harva pankreatiit.

Raskekujuline ja kestev diarröa ravi jooksul või pärast seda võib olla märgiks tõsisest soolehäirest
(pseudomembraanne koliit), mis nõuab viivitamatut ravi. Sellistel juhtudel tuleb kohe lõpetada
Bactiflox Lactab"i manustamine ja viivitamatult alustada sobiva raviga. Peristaltikat pärssivad
preparaadid on vastunäidustatud.

Kesknärvisüsteemi häired.
Aeg-ajalt: pearinglus/vertiigo, peavalud, kurnatus, unetus, erutus, värinad.
Väga harv: paresteesiad, higistamine, ebakindel kõnnak, krambid, intrakraniaalse rõhu tõus,
ängistusseisund, luupainajad, segasusseisund, depressioon, hallutsinatsioonid.
Üksikjuhtudel: psühhootilised reaktsioonid, maitsmis- ja haistmistundlikkuse häired, visuaalsed häired
(nt diploopia, värvide moonutatud nägemine). Need reaktsioonid on vahetevahel esinenud esmakordse
manustamise järgselt. Neil juhtudel tuleb Bactiflox lactab"i manustamine viivitamatult lõpetada.

Kõrva- ja sisekõrva kahjustused
Harv:
kohin kõrvus, kurtus (tavaliselt ajutine), eriti kõrgete helide suhtes.

Naha kahjustused ja immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: nahareaktsioonid, näiteks lööbed.
Harv: fotosensitiivsed nahareaktsioonid
Väga harv: sügelus, ravimpalavik, urtikaaria, hüperpigmentatsioon, anafülaktilised/anafülaktoidsed
reaktsioonid (nt näo- ja kõriturse; õhupuudus, mis võib areneda eluohtlikuks sokiks), vahetevahel isegi
pärast esmakordset manustamist. Neil juhtudel tuleb viivitamatult lõpetada Bactiflox Lactab"i
manustamine ja rakendada vastavat ravi.
Täppverevalumid (petehhiad), hemorraagilised villid ja paapulid, mis viitavad veresoonte haaratusele
(vaskuliit), nodoosne erüteem, eksudatiivne multiformne erüteem (väiksem), Stevens-Johnsoni
sündroom, Lyelli sündroom,

Südame ja vaskulaarsed häired.
Harv: Tahhükardia.
Väga harv: nahapunetus, migreen, minestamine, vaskuliit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Harv:
Düspnoe (k.a astmaatilised seisundid).

Lihas-, skeleti- ja sidekoe kahjustused.
Aeg-ajalt:
Liigesvalu, liigeste tursed.
Väga harv: üldine nõrkus, lihasvalu, tendovaginiit.
Üksikjuhtudel on tsiprofloksatsiini manustamise käigus täheldatud ahhillotendiniiti. On teateid
üksikutest Achilleuse kõõluse osalise või täieliku rebenemise juhtudest, eriti eakatel patsientidel, keda
on eelnevalt ravitud süsteemsete glükokortikosteroididega. Seetõttu tuleks tsiprofloksatsiini
manustamine lõpetada ahhillotendiniidi märkide (nt valuliku turse) ilmnemise puhul.

Neerude ja kuseteede häired
Harv:
Neerufunktsiooni nõrgenemine, interstitsiaalne nefriit, hematuuria, kristaluuria,
tubulointerstitsaalne nefriit,

Maksa ja sapiteede haired
Aeg-ajalt:
Transaminaaside aktiivsuse mööduv tõus, bilirubiini sisalduse tõus
Harv: Hepatiit, mööduv maksapuudulikkus, ikterus, hepatiit (mitte infektsioosne)
Väga harv: maksarakunekroos, mis võib areneda eluohtlikuks maksapuudulikkuseks.

Vere- ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt: Eosinofiilia
Harv: Leukotsütopeenia, granulotsütopeenia, aneemia, trombotsütopeenia.
Väga harv: leukotsütoos, trombotsütoos, hemolüütiline aneemia, protrombiini väärtuste muutused,
pantsütopeenia, luuüdi pärssimine.

Uuringud
Eriti maksakahjustusega patsientidel võib esineda transaminaaside, LDH ja aluselise fosfataasi
aktiivsuse ajutine tõus; uurea, kreatiniini ja bilirubiini seerumisisalduse ajutine tõus; üksikutel juhtudel
hüperglükeemia, kristalluuria ja hematuuria.

4.9 Üleannustamine

Ägeda üleannustamise korral on mõnel juhul täheldatud pöörduvat neerukahjustust. Lisaks tavalistele
esmaabimeetmetele on soovitatav jälgida neerutalitlust ja manustada magneesiumi või kaltsiumi
sisaldavaid antatsiide, mis vähendavad tsiprofloksatsiini imendumist. Hemodialüüs või
peritoneaaldialüüs eemaldab organismist ainult väikese osa tsiprofloksatsiinist (<10%).

Kristalluuria vältimiseks on vajalik piisava hulga vedeliku tarbimine.


5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Fluorokinoloonid; ATC-kood. J01MA02

Bactiflox Lactab (tsiprofloksatsiin) on bakteritsiidse toimega, sünteetiline laia toimespektriga
fluorokinoloonide rühma kuuluv antibiootikum. Sellel on antibakteriaalne toime terve rea
gramnegatiivsete ja grampositiivsete bakterite vastu.

Tsiprofloksatsiin takistab kromosoomidelt pärineva informatsiooni transkriptsiooni, mida bakterid
vajavad normaalseks metabolismiks. See toob kaasa bakterite reproduktsioonivõime kiire vähenemise.

Lisaks sellele puudub tsiprofloksatsiinil tema erilise toimeviisi tõttu ristresistentsus muude
kinoloonide grupist väljapoole jäävate antibiootikumidega. Seetõttu on Bactiflox osaliselt efektiivne
ka bakterite vastu, mis on resistentsed näiteks aminoglükosiidide, penitsilliinide, tsefalosporiinide,
tetratsükliinide ja muude antibiootikumide suhtes.

Resistentsus:
On olnud hulgaliselt teateid mitmete baktertüvede resistentsusest fluorokinolooni suhtes seoses selle
laialdase kasutamisega.

Resistentsuse tekke mehhanismi tsiprofloksatsiini suhtes pole veel lõplikult välja selgitatud. Kuid on
ilmne, et teatud organismides esinevad mutatsioonid, mis põhjustavad muutuse (ATP-hüdrolüüsiva)
DNA topoisomeraasi (samuti tuntud kui DNA-güraas) alajaotuses A. Resistentsus võib kujuneda välja
ka mingi muutuse tõttu välismembraanide valkudes (poriinides) ja/või muude tegurite tõttu, mis
mõjutavad organismi läbilaskvust selle aine suhtes. Seni teadaolevalt on resistentsus tsiprofloksatsiini
suhtes eranditult kromosoomne ning seetõttu mitte edasikanduv.

Tavaliselt eksisteerib fluorokinoloonide (nt tsiprofloksatsiini, enoksatsiini, norfloksatsiini ja
ofloksatsiini) vahel ristresistentsus.

Ülalmainitud läbilaskvuse vähenemine võib olla põhjuseks, miks Pseudomonas aeruginosa tüvedel
või Enterobacteriaceae-grupi liikmetel on harva täheldatud resistentsust kas tsiprofloksatsiini või
sellega mitteseotud ainete (nt. -laktaamide ja aminoglükosiidide) suhtes.

Bactiflox Lactab"i kombineerimine muude antibakteriaalset toimet omavate ainetega põhjustab
tavaliselt täiendavaid või neutraalseid toimeid in vitro.

5.2 Farmakokineetilised omadused

a) Toimeaine üldised omadused

Imendumine.
Pärast ühekordse annuse manustamist imendub tsiprofloksatsiin kiiresti ja peaaegu täielikult. Esmase
maksapassaazi tõttu on biosaadavus 70...80%. Maksimaalne kontsentratsioon veres saabub 60...90
minutit pärast suukaudset manustamist. 100...750 mg üksikannuste järgselt jäävad maksimaalsed
kontsentratsioonid seerumis vahemikku 0,555...3,7 mg/l.

Bactiflox Lactab"i samaaegne manustamine piima või piimatoodetega võib põhjustada biosaadavuse
vähenemise kuni 30-ni.

Jaotumine.
Bactiflox Lactab"i jaotumusmaht tasakaalu kontsentratsiooni tingimustes on 2...3 l/kg.
Kuna tsiprofloksatsiin seondub valkudega vähe (20...30%) ja teda esineb peamiselt vereplasmas
mitteioonsel kujul, võib peaaegu kogu manustatud annus vabalt hajuda soonevälisesse ruumi. Seetõttu
võivad kontsentratsioonid teatud kehavedelikes ja -kudedes tunduvalt ületada vastavaid
kontsentratsioone seerumis.
Tsiprofloksatsiini kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus on madal, maksimaalne kontsentratsioon
on umbes 6...10% maksimaalsest kontsentratsioonist seerumis.
Suukaudse manustamise järgselt on tsiprofloksatsiini kontsentratsioon sapis palju kordi kõrgemad kui
seerumis. Prostata koes ja vedelikus on tsiprofloksatsiini kontsentratsioonid samuti kõrgemad kui
seerumis.

Metabolism/eliminatsioon.
Keskmine poolväärtusaeg seerumis on umbes 4 tundi. Pärast ühekordset suukaudset annust eritub
neerude kaudu umbes 56%. Tsiprofloksatsiini mitterenaalne ekskretsioon toimub peamiselt aktiivse
transintestinaalse sekretsiooni, aga ka metabolismi teel. Umbes 10...20% ühekordsest (suukaudsest)
annusest eritub metaboliitidena.
Kindlaks on tehtud 4 metaboliidi madalad kontsentratsioonid. Neid tuntakse kui
desetüleentsiprofloksatsiin (M1), sulfotsiprofloksatsiin (M2), oksotsiprofloksatsiin (M3) ja
formüültsiprofloksatsiin (M4). M1 kuni M3 avaldavad antibakteriaalset toimet, mis on võrreldav või
nõrgem kui nalidiksiinhappel. M4, mida esineb kõige väiksemas koguses, on suurel määral oma
mikroobivastases aktiivsuses ekvivalentne norfloksatsiiniga.
Enam kui 90% renaalsest eritumisest toimub esimese 24 tunni jooksul. Farmakokineetiliste
parameetrite võrdlemisel intravenoosse manustamisega 2 kuu ja 3 kuu jooksul ei ilmnenud mingeid
märke tsiprofloksatsiini ega selle metaboliitide kuhjumisest.

b) Kineetika kliinilistes eriolukordades

Vanematel patsientidel tuleks kontrollida kreatiniini kliirensit, kuna eliminatsiooni poolväärtusaeg
võib olla pikem.
Neerufunktsiooni häire korral peab annus olema poole väiksem või annustamisintervall poole suurem,
kui kreatiniini kliirens on alla 20ml/min.
Tsiprofloksatsiini väikese metaboliseerumismäära tõttu on aine kumulatsioon maksafunktsiooni
häirega patsientide puhul ebatõenäoline.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Puuduvad.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED


6.1 Abiainete loetelu

Maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, ränidioksiid, magneesiumstearaat.
Kate: hüdroksüpropüülmetüültselluloos, propüleenglükool, opasprei.

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

5 aastat.


6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C, niiskuse eest kaitstult.
Hoida originaalpakendis.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on pakitud PVDC/alumiiniumfooliumi blisterribadesse.
Bactiflox Lactab 500 mg: 10 tabletti pakendis.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Erijuhised puuduvad.


7. MÜÜGILOA HOIDJA:

Mepha Lda.
Lagoas Park
2740-298 Porto Salvo
Portugal


8. MÜÜGILOA NUMBRID

Bactiflox Lactab 500mg: 309100


9. ESMASE MÜÜGILOA/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV


Bactiflox Lactab 500mg: 26.04.2000/9.03.2006


10. TEKSTI (OSALISE) KAASAJASTAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2008