Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Batrafen s - Pakendi Infoleht

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
-
Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
-
Kui teil on lisaküsimusi, pidage, palun, nõu arsti või apteekriga.
-
Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim
võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:
1.
Mis ravim on Batrafen S 10 mg/g sampoon ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Batrafen S 10 mg/g sampooni kasutamist
3.
Kuidas Batrafen S 10 mg/g sampooni kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Batrafen S 10 mg/g sampooni säilitamine
6. Lisainfo


Batrafen S 10 mg/g sampoon
Tsiklopiroks

- Toimeaine
on tsiklopiroks. Batrafen S 10 mg/g sampooni 1g sisaldab 10 mg
tsiklopiroksi.
- Abiained
on: naatriumdodetsüül-di(oksüetüleen)-sulfaat, 27% lahus1);
dinaatriumdodetsüül-polü(oksüetüleen)-3-2-sulfosuktsinaat, 33% lahus2);
makrogoollaurüüleeter 2; naatriumkloriid; puhastatud vesi.

1) sisaldab: naatriumdodetsüül-di(oksüetüleen)-sulfaat; bensoehape (E210); puhastatud vesi.

2) sisaldab: dinaatriumdodetsüül-polü(oksüetüleen)-2--3-sulfosuktsinaat; fenoksüetanool;
puhastatud vesi; metüülparahüdroksübensoaat (E218); etüülparahüdroksübensoaat (E214);
propüülparahüdroksübensoaat (E216);.

Müügiloa hoidja
sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn
Eesti

Tootja
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main, Saksamaa


1.
MIS RAVIM ON BATRAFEN S 10 MG/G SAMPOON JA MILLEKS SEDA
KASUTATAKSE


Batrafen S 10 mg/g sampooni kasutatakse peanaha seborroilise dermatiidi raviks.


2.
MIDA ON VAJA TEADA ENNE BATRAFEN S 10 MG/G SAMPOONI
KASUTAMIST


Ärge kasutage Batrafen S 10 mg/g sampooni:
-
kui te olete ülitundlik (allergiline) tsiklopiroksi tsiklopiroksolamiini, alküül(4-
hüdroksübensoaatide) ehk parabeenide või Batrafen S 10 mg/g sampooni mõne
koostisosa suhtes.

1/3
Eriline ettevaatus on vajalik Batrafen S 10 mg/g sampooniga:
Vältige Batrafen S 10 mg/g lahjendamata sampooni sattumist silma. Kui see peaks juhtuma,
loputage silmi kohe veega.

Rasedus
Batrafen S 10 mg/g sampooni ei tohi raseduse ajal kasutada.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Imetamine
Kuna ei ole teada, kas tsiklopiroks eritub rinnapiima, siis ei tohi imetavad naised Batrafen S
10 mg/g sampooni kasutada.
Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Oluline teave mõningate Batrafen S 10 mg/g sampooni koostisainete suhtes:
See ravim sisaldab parabeene ja nende estreid ning võib seetõttu põhjustada vahetuid või
hilinenud ülitundlikkusreaktsioone. Bensoehape võib põhjustada kerget naha, silmade ja
limaskestade ärritust. Kui ravimi kestva kasutamise tagajärjel tekkivad ärritusnähud või
ülitundlikkus, peab ravi lõpetama ning alustama sobiva alternatiivse raviga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.
Sellele vaatamata palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud
mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


3.
KUIDAS BATRAFEN S 10 MG/G SAMPOONI KASUTADA

Manustatakse välispididselt nahale.
Kasutage Batrafen S 10 mg/g sampooni alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole
milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Batrafen S 10 mg/g sampooni tuleb kanda peanahale 1...2 korda nädalas 4 nädala jooksul,
olenevalt seborroilise dermatiidi raskusastmest. Järgnevaks sümptoomide profülaktikaks võib
ravi jätkata veel 12 nädalat.

Niisutage juuksed ja peanahk ning kandke sellele üks korgitäis (umbes 5 ml) Batrafen S 10
mg/g sampooni. Hõõruge sampoon vahule ja masseerige hoolikalt peanaha sisse. Üle õlgade
ulatuvate juuste korral tuleb kasutada kuni kaks korgitäit (umbes 10 ml) sampooni. Jätke
Batrafen S 10 mg/g sampoon 3 minutiks toimima ja seejärel loputage juukseid veega.

Batrafen S sampooni toimet lastele ei ole uuritud.
Batrafen S 10 mg/g sampooni võib kasutada maksimaalselt 16 nädalat.

Kui teil on tunne, et Batrafen S 10 mg/g sampooni toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige
sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Batrafen S 10 mg/g sampooni rohkem, kui ette nähtud:
Tsiklopiroksi sisaldavate preparaatide üleannustamise kohta puuduvad kogemused.
Batrafen S 10 mg/g sampooni sagedane kasutamine ei põhjusta eeldatavasti olulisi organismi
mõjutavaid toimeid.

Toimed, mis tekivad pärast Batrafen S 10 mg/g sampooni kasutamise lõpetamist:
Ravi Batrafen S 10 mg/g sampooniga ei tohiks katkestada ega lõpetada liiga vara, v.a
juhtudel, kui seda soovitab arst. Vastasel juhul võite ohustada ravi tõhusust.


2/3

4. VÕIMALIKUD
KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Batrafen S 10 mg/g sampoon põhjustada kõrvaltoimeid.

Immuunsüsteemi häired
Harv (> 1/10 000): võib tekkida allergiline kontaktdermatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt (>1/1000; <1/100): juuste kahjustus, nt läiketa ja tuhmid juuksed, mõningane juuste
kuivus, vähene juuste kadu, värvi kadumine; naha ärritusnähud manustamispiirkonnas, nt
nahalööbed, ekseem, ja subjektiivne ebamugavustunne õhetuse ja sügelemise näol.

Parabeenid võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone, k.a hiliseid reaktsioone.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes,
informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


5.
BATRAFEN S 10 MG/G SAMPOONI SÄILITAMINE

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Sampooni võib kasutada 8 nädala jooksul pärast esmakordset avamist.
Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.


6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja poole.

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn
Tel 627 3488, faks 627 3481


Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2007


3/3