Apistan - taru ravimriba (100mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AC80
Toimeaine: taufluvalinaat
Tootja: Vita (Europe) Limited

Artikli sisukord

[Version 7.3.1, 11/2010]

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Apistan, 800 mg/8 g (10,3% w/w) taru ravimriba kodumesilastele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Vita (Europe) Limited Vita House

26-27 London Street Basingstoke Hampshire RG21 7PG Ühendkuningriik

Partii väljastamise eest vastutav tootja: Buckingham Pharmaceuticals Lts

4 station Enterprises, Station Road, Abergavenny, Monmouthshire NP7 5HY South Wales

Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Apistan, 800 mg/8 g (10,3% w/w) taru ravimriba kodumesilastele.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine(d):

1 taru ravimriba (8 g) sisaldab: taufluvalinaati 800 mg.

Abiained

Polüvinüülkloriid, bis (2 etüülheksüül)ftalaat, butüülbensüülftalaat, sojaõli, steaarhape.

NÄIDUSTUS(ED)

VASTUNÄIDUSTUSED

Varroa destructor-i tõrjeks kodumesilastel.

Ei ole teada.

KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kodumesilane (Apis mellifera).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Annus: 2 Apistan’i ravimriba mesilastaru kohta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Manustamine: ribad riputatakse haudme raamide vahele nii, et mesilased saaksid liikuda ribade mõlemal poolel. Üks riba riputatakse 3. ja 4. raami vahele ja teine 7. ja 8. raami vahele.

Ravi kestab 6…8 nädalat, seejärel tuleb ribad eemaldada ja hävitada. Raviperiood peab olema võimalikult lühike, et vähendada ravimijääkide tõenäosust mesilasvahas ning vältida lestade resistentsuse teket.

Väikestele ja talvituvatele mesilasperedele ning kunstperedele manustada üks Apistan’i riba, mis riputatakse mesilaste ja haude kobarasse. Ribasid ei tohi riputada mee kärgede vahele.

Ravimi efektiivsus on maksimaalne, kui seda kasutatakse hilissuvel pärast mee kogumist (kui mesilaspere suurus väheneb). Rasketel juhtudel võib ravimit kasutada igal aastaajal ja korduvalt.

KEELUAJAD

0 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ravimribad suletud originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 25 Cº.

Hoida kaitstult otsese päikese valguse eest.

Mitte hoida pestitsiidide või teiste keemiliste ainete läheduses, mis võivad ribasid saastada. Hoida eemal toiduainetest.

Kasutamata ravimribad asetada tagasi originaalpakendisse.

Ravimribad on ette nähtud üheks ravikorraks, neid ei tohi korduvalt kasutada.

ERIHOIATUSED

Apistan’i ribade käsitsemisel kanda kindaid, pärast ribade paigaldamist pesta käed korralikult. Vältida ravimi kokkupuudet manustaja naha, suu ja silmadega.

Ribade kohale asetamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa.

Spetsiifiline antidoot puudub. Üleannustamise kahtluse korral eemaldada ravim tarust.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

ÄÄRMISELT OHTLIK KALADELE JA VEELOOMADELE. Vältida ravimribade ja pakendite sattumist veekogudesse.

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Jäätmematerjal hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfektandis.

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2012.

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5 Saue 76505 Tel: 800 9000