Antisedan vet - süstelahus (5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QV03AB90
Toimeaine: atipamesool
Tootja: ORION CORPORATION

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

 

Atipamesoolvesinikkloriid

5 mg/ml

Abiained:

 

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)

1 mg/ml

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Läbipaistev värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Koer ja kass.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel.

.Vastunäidustused

Ei ole.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Pärast Antisedan Vet’i manustamist tuleb loomadel lasta võimalikult vaikses kohas puhata.

.Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Atipamesooli ei tohi manustada enne 30…40 minuti möödumist juhul, kui loomadele manustati ketamiini koos Domitor Vet’i või Dextomitor’iga. Kui Domitor Vet’i või Dexdomitor’i toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Vältida preparaadi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka või limaskesta koheselt veega loputada.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või tugevat süljevoolu, hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadel on täheldatud kiiresti mööduvat üliärksust ja tahhükardiat.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Kuna Antisedan Vet’i kasutamist tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt uuritud, siis ei soovitata preparaati tiinetel või lakteerivatel loomadel kasutada.

.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentseerivad atipamesooli äratavat toimet.

.Annustamine ja manustamisviis

Manustatakse intramuskulaarselt (i.m.) või subkutaanselt (s.c.). Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. Antisedan Vet`i manustatakse 15…60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. Loom saavutab normaaloleku 5…10 minuti jooksul.

Koera Antisedan Vet’i annus milliliitrites on sama kui Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annus. Antisedan Vet’i annus milliliitrites on üks viiendik (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega viiekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes kümnekordne.

Kassi Antisedan Vet’i annus milliliitrites on pool Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annusest ning üks kümnendik (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega kahe- ja poolekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes viiekordne.

Koerad:

 

Domitor Vet

Dexdomitor

Dexdomitor

Antisedan Vet

 

 

annus

0,5 mg/ml annus

0,1 mg/ml annus

annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 µg/m

500 µg/m

500 µg/m

5000 µg/m

 

 

40 µg/kg

20 µg/kg

20 µg/kg

200 µg/kg

 

 

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0,4 ml/10 kg

= 0,4 ml/10 kg

= 2,0 ml/10 kg

= 0,4 ml/10 kg

Kassid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domitor Vet

 

Dexdomitor

 

Dexdomitor

 

Antisedan Vet

 

 

 

annus

 

0,5 mg/ml annus

 

0,1 mg/ml annus

 

annus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 µg/kg

 

40 µg/kg

 

40 µg/kg

 

200 µg/kg

 

 

 

(KM kohta)

 

(KM kohta)

 

(KM kohta)

 

(KM kohta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 0,4 ml/5 kg

= 0,4 ml/5 kg

= 1,0 ml/3 kg*

= 0,2 ml/5 kg

 

 

 

0,1 ml/3 kg

 

 

 

 

* Kassidele kehakaaluga üle 3 kg soovitatakse kasutada Dexdomitor 0,5 mg/ml.

Antisedan Vet’i võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud ketamiini ja Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kasutamist ainsa ravimina; siiski ei tohi Antisedan Vet’i manustada enne 30...40 minuti möödumist pärast ketamiini manustamist.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik.

.Keeluaeg

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: antidoot, -adrenotseptoriα antagonist

ATCvet kood: QV03AB90

.Farmakodünaamilised omadused

Atipamesool on tugevalt ja selektiivselt -retseptoreidα blokeeriv aine -antagonist),(α mis suurendab mediaator noradrenaliini vabanemist nii kesk- kui perifeerses närvisüsteemis. Selle tulemusel suureneb sümpaatiline närvitegevus ja aktiveerub kesknärvisüsteem.

-antagonistα atipamesool elimineerib (või inhibeerib) -retseptoriteα agonisti, medetomidiini või deksmedetomidiini toime. Seetõttu taastab atipamesool kiiresti koera ja kassi normaalse oleku pärast medetomidiini või deksmedetomidiini kasutamist: loomad ärkavad ja suudavad kõndida.

Atipamesooli toime hingamis- ja vereringesüsteemi on vähene, kuid manustades pärast rahustit (α- agonisti) põhjustab sümpaatilise tegevuse aktiveerumine pulsi kiirenemise ja vererõhu tõusu.

.Farmakokineetilised andmed

Atipamesool imendub pärast lihasesisest manustamist kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon kesknärvisüsteemis saabub 10…15 minuti jooksul. Jaotusruumala(VD) on 1...1,25 l/kg pärast i.v. või i.m. manustamist.

Atipamesooli poolväärtusaeg koeral on ligikaudu 2,6 tundi. Atipamesool oksüdeeritakse peamiselt maksas, väike osa metüülitakse neerudes. Põhiosa metaboliitidest eritub uriini kaudu.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)

Naatriumkloriid

Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

.Säilitamise eritingimused

Säilitamise eritingimused puuduvad.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

10 ml I tüüpi klaasviaal, millel on bromobutüülkummist kork fluoritud polümeerkattega.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV

02.2007 / 26.04.2012

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

August 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim