Antisedan vet - süstelahus (5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QV03AB90
Toimeaine: atipamesool
Tootja: ORION CORPORATION

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

Partii väljastamise eest vastutav tootja:

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

 

Atipamesoolvesinikkloriid

5 mg/ml

Abiained:

Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1 mg/ml

NÄIDUSTUS(ED)

Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

KÕRVALTOIMED

Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või tugevat süljevoolu, hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadel on täheldatud kiiresti mööduvat üliärksust ja tahhükardiat.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer ja kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Manustatakse intramuskulaarselt (i.m.) või subkutaanselt (s.c.). Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. Atipamesool manustatakse 15…60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. Loom saavutab normaaloleku 5…10 minuti jooksul.

Koera Antisedan Vet’i annus milliliitrites on sama, mis Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annus. Antisedan Vet’i annus milliliitrites on üks viiendik (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega viiekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes kümnekordne.

Kassi Antisedan Vet’i annus milliliitrites on pool Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annusest ning üks kümnendik (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega kahe- ja poolekordne ja Dexdomitor

0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes viiekordne.

Koerad:

 

Domitor Vet

Dexdomitor

Dexdomitor

Antisedan Vet

 

annus

0,5 mg/ml annus

0,1 mg/ml dannus

annus

 

 

 

 

 

 

1000 µg/m

500 µg/m

500 µg/m

5000 µg/m

 

40 µg/kg

20 µg/kg

20 µg/kg

200 µg/kg

 

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

 

 

 

 

 

 

= 0,4 ml/10 kg

= 0,4 ml/10 kg

= 2,0 ml/10 kg

= 0,4 ml/10 kg

 

 

 

 

 

 

Kassid:

 

 

 

 

Domitor Vet

Dexdomitor

Dexdomitor

Antisedan Vet

 

annus

0,5 mg/ml annus

0,1 mg/ml annus

annus

 

 

 

 

 

 

80 µg/kg

40 µg/kg

40 µg/kg

200 µg/kg

 

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

(KM kohta)

 

 

 

 

 

 

= 0,4 ml/5 kg

= 0,4 ml/5 kg

= 1,0 ml/3 kg*

= 0,2 ml/5 kg

 

 

 

 

0,1 ml/3 kg

 

 

 

 

 

* Kassidele kehakaaluga üle 3 kg soovitatakse kasutada Dexdomitor 0,5 mg/ml.

Antisedan Vet’i võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud ketamiini ja Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kasutamist ainsa ravimina; siiski ei tohi Antisedan Vet’i manustada enne 30...40 minuti möödumist pärast ketamiini manustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vt. lõik 8.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Säilitamise eritingimused puuduvad.

Pärast karbil („Kõlblik kuni“) ja viaalil („EXP“) märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Pärast Antisedan Vet’i manustamist tuleb loomadel lasta võimalikult vaikses kohas puhata.

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Atipamesooli ei tohi manustada enne 30...40 minuti möödumist juhul, kui loomadele manustati ketamiini koos Domitor Vet’i või Dexdomitor’iga. Kui Domitor Vet’i või Dexdomitor’i toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Vältida preparaadi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka või limaskesti koheselt veega loputada.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Kuna Antisedan Vet’i kasutamist tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt uuritud, siis ei soovitata preparaati tiinetel või lakteerivatel loomadel kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentseerivad atipamesooli äratavat toimet.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

August 2018

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.