Ancesol - süstelahus (7,03mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QR06AB04
Toimeaine: kloorfenamiin
Tootja: Richter Pharma AG

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Ancesol, 10 mg/ml süstelahus veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Ancesol, 10 mg/ml süstelahus veistele

Kloorfenamiinmaleaat

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab

 

Toimeaine:

 

Kloorfenamiinmaleaat

10 mg

(vastab 7,03 mg kloorfenamiinile)

 

Abiained:

 

Metüülparahüdroksübensoaat (E218)

1,00 mg

Propüülparahodroksobensoaat

0,20 mg

Selge värvitu kuni peaaegu värvitu lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Histamiini vabanemisega seotud seisundite sümptomaatiliseks raviks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Kloorfenamiinil on nõrk sedatiivne toime.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Lihasesiseseks või aeglaseks veenisiseseks manustamiseks, vaadake ka punkti „9. Soovitused õige manustamise osas”.

Täiskasvanud loomad

0,5 mg kloorfenamiinmaleaati kg kehamassi kohta (5 ml 100 kg kehamassi kohta) kord päevas kolm päevast järjest.

Vasikad

1 mg kloorfenamiinmaleaati kg kehamassi kohta (10 ml 100 kg kehamassi kohta) kord päevas kolm päevast järjest.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kuigi veenisisesel manustamisel on kohene ravitoime, võib see kesknärvisüsteemile erutavalt toimida. Selle tõttu peab selle manustamistee kasutamisel manustama ravimit aeglaselt ja vajaduse korral manustamise mõneks minutiks katkestama.

Mitte manustada subkutaanselt.

10. KEELUAEG

 

Lihale ja söödavatele kudedele:

24 tundi.

Piimale:

12 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja kartongkarbil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkuseaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva. Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 30 °C.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega

Samaaegne kasutamine teiste antihistamiinsete ainete või barbituraatidega võib kloorfenamiini sedatiivset toimet võimendada. Antihistamiinsete ainete kasutamine võib varjata mõnedest antibiootikumidest (nt aminoglükosiid- ja makroliidantibiootikumidest) põhjustatud ototoksilisuse varajasi tunnuseid ja lühendada suukaudsete antikoagulantide toime kestust.

Üleannustamine

Raviannusest neli korda suuremad annused on hästi talutavad.

Väga harvadel juhtudel täheldati paikseid reaktsioone manustamiskohas kaela piirkonnas. Kõik reaktsioonid olid mööduvad ja lahenesid iseenesest.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Mitte juhtida sõidukit.

Pritsmed tuleb nahalt ja silmast kohe maha pesta.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2014

LISAINFO

Pakendi suurused

1 × 100 ml, 5 × 100 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.