Amoxyn 100% - suukaudse lahuse pulber (1000mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01CA04
Toimeaine: amoksitsilliin
Tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Amoxyn 100%, 1000mg/g suukaudse lahuse pulber

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Lavet Pharmaceuticals Ltd Ottó utca 14

1161 Budapest Ungari

Partii vabastamise eest vastutav tootja: Lavet Pharmaceuticals Ltd

Ottó utca 14 1161 Budapest Ungari

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Amoxyn 100%, 1000 mg/g suukaudse lahuse pulber

TOIMEAINETE JA MUUD ABIAINETE SISALDUS

1 g suukaudse lahuse pulbrit sisaldab:

Toimeaine:

 

Amoksitsilliintrihüdraati

1000 mg

NÄIDUSTUS(ED)

Amoksitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi sigadel, kanadel ja kalkunitel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada loomadel ja lindudel, kellel esineb ülitundlikkust amoksitsilliini või teiste beetalaktaamide suhtes.

Mitte kasutada jäneselistel ja närilistel nagu näiteks küülikutel, merisigadel, hamstritel või liivahiirtel. Mitte kasutada mäletsejatel ja hobustel.

Mitte kasutada -laktamaasiβ tootvate bakterite olemasolu korral.

KÕRVALTOIMED

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad tekitada manustamise järgselt ülitundlikkust. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid olla tõsised.

LOOMALIIGID

Siga, kana, kalkun.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Suukaudselt joogiveega.

20 mg amoksitsilliintrihüdraati kg kehamassi kohta päevas pideva manustamisena või pulssannusena, suukaudselt joogiveega.

Sead: 150...200 mg Amoxyn’i 1 liitri joogivee kohta pideval manustamisel või 2 x 10 mg Amoxyn’i kg kehamassi kohta manustatuna umbes 12 tunniste intervallidega piiratud koguses joogivees, mis tuleb ära tarbida 2 tunni jooksul. Kui ravimit sisaldav vesi on ära kasutatud, jätkata tavalise joogiveega.

Kanad, kalkunid: 100...150 mg Amoxyn’i 1 liitri joogivee kohta pideval annustamisel või 20 mg Amoxyn’i 1 kg kehamassi kohta päevas manustatuna piiratud koguses joogivees, mis tuleb ära tarbida 4...6 tunni jooksul. Kui ravimit sisaldav vesi on ära kasutatud, jätkata tavalise joogiveega.

Ravi kestuseks on kanadel ja kalkunitel 3...5 päeva, sigadel 5...7 päeva. Ravimit sisaldavat vett tuleb uuendada iga 12 tunni järel.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t. punkt 8.

Manustamine joogiveesüsteemis (tank)

Ravilahuse valmistamiseks lahustada pulber 10 liitris leiges vees ja segada jõuliselt ühe minuti jooksul. Lisada lahus koheselt joogiveesüsteemi ja segada läbi. Väga karedas vees võib lahus muutuda häguseks, kuid see ei oma mõju ravimile. Peatada vee juurdevool joogisüsteemi kuni ravimit sisaldav vesi on ära tarbitud. Ravimit sisaldav vesi tuleb uuendada iga 12 tunni järel.

Manustamine veekünades

Lahuse valmistamiseks lahustada pulber vees ja segada. Kui ravimit sisaldav vesi on ära kasutatud, jätkata tavalise joogiveega. Ravimit sisaldavat vett tuleb uuendada iga 12 tunni järel.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida alaannustamist.

KEELUAEG

Siga, kana, kalkun: lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lindudel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis.

Hoida kuivas kohas.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ravimit sisaldava vee tarbimine oleneb loomade kliinilisest seisundist. Õige annuse saavutamiseks tuleb amoksitsilliini kontsentratsiooni vastavalt kohandada. Juhul kui loomad ei tarbi piisavalt ravimit sisaldavat vett, tuleb neid ravida parenteraalselt.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust amoksitsilliinile.

Kui tundlikkuse testid näitavad eeldatavat efektiivsust, peaks kasutama esimese valiku ravina kitsa toimespektriga antimikrobiaalset ravi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.

Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes, või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.

Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.

Preparaadiga töötades vältida tolmu sissehingamist ning kontakti naha ja silmadega.

Kasutada lahuse valmistamisel järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: maski, kaitseprille ja kindaid.

Ravimiga kokku puutunud nahka tuleb pesta.

Kasutada lahuse manustamisel kindaid.

Ravimi juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega.

Lahuse valmistamise ajal tuleb vältida preparaadi saastumist.

Tiinuse, laktatsiooni ja munemiseperiood:

Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud amoksitsilliini teratogeenset, embrüotoksilist, maternotoksilist toimet. Veterinaarravimi ohutus tiinele emisele ei ole tõestatud. Tiinetel loomadel kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule. Mitte kasutada munakanadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Amoksitsilliini bakteritsiidset toimet neutraliseerivad samaaegselt manustatud bakteriostaatilise toimega ravimid.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) :

Amoxyn’i taluvuse uuringutel ei täheldatud kõrvaltoimeid ravimi kolmekordse annuse manustamisel soovitatust 2 korda pikema aja vältel.

Toksiliste reaktsioonide kahtluse korral ravimi äärmuslikul üleannustamisel tuleb ravimi manustamine katkestada ning vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2015

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

Lavet Pharmaceuticals Ltd Ottó utca 14

1161 Budapest Ungari

Tel: +36 1 405 76 60

Faks: +36 1 405 76 70

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kuuluvus: Retseptiravim