Amflee combo - täpilahus (50mg +60mg 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX80
Toimeaine: fiproniil +metopreen
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Amflee combo, 50 mg/60 mg täpilahus kassidele ja tuhkrutele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Partii vabastamise eest vastutav tootja: KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Amflee combo, 50 mg/60 mg täpilahus kassidele ja tuhkrutele

Fiproniil/S-metopreen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,5 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil

50 mg

S-metopreen

60 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,1 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,05 mg

Selge kollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Kassidel:

kirbu-, puugi- ja väivinakkuste tõrjeks.

  • Kirpude (Ctenocephalides spp) tõrje. Insektitsiidne toime uue nakatumise vastu täiskasvanud kirpudega püsib 4 nädalat. Kirpude paljunemise takistamine nende munade (ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengu pärssimise kaudu kuni 6 nädalat pärast manustamist.
  • Puukide (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) tõrje. Preparaadil on puukide vastu püsiv akaritsiidne toime kuni 2 nädalat.
  • Väivide (Felicola subrostratus) tõrje.

Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

Tuhkrutel:

kirbu- ja puuginakkuste tõrjeks.

  • Kirpude (Ctenocephalides spp) tõrje. Insektitsiidne toime uue nakatumise vastu täiskasvanud

kirpudega püsib 4 nädalat. Kirpude paljunemise takistamine nende munade (ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengu pärssimise kaudu.

- Puukide (Ixodes ricinus) tõrje. Preparaadil on puukide vastu püsiv akaritsiidne toime kuni

nädalat.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu mitte kasutada ravimit alla 8 nädala vanustel ja/või alla 1 kg kaaluvatel kassipoegadel. Mitte kasutada ravimit alla 6 kuu vanustel tuhkrutel.

Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel.

Mitte kasutada küülikutel, kuna kõrvaltoimete tõttu võivad loomad surra.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Vältida üleannustamist.

Kassid

Väga harva esinevateks kõrvaltoimeteks on mööduvad nahareaktsioonid manustamiskohas (ketendus, lokaalne karvade kadu, sügelus, punetus) ning üldine sügelus või karvade kadu. Mõnikord on pärast ravimi manustamist täheldatud süljeerituse suurenemist, pöörduvaid neuroloogilisi sümptomeid (liigtundlikkus, depressioon, teised närvisüsteemi nähud) või oksendamist.

Juhul, kui loom lakub ravimi manustamiskohta, võib sellele järgneda lühiajaline süljeerituse suurenemine peamiselt kandeaine omaduste tõttu.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass ja tuhkur.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult välispidiseks kasutamiseks, täppmanustamine.

Üks 0,5 ml pipett kassi kohta, mis tagab minimaalse soovitatava annuse 5 mg/kg fiproniili ja 6 mg/kg

(S)-metopreeni. Manustage ravim lokaalselt nahale.

Üks 0,5 ml pipett tuhkru kohta, see vastab annusele 50 mg fiproniili ja 60 mg (S)-metopreeni. Manustage ravim lokaalselt nahale.

Manustamisviis:

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

  1. Eemaldage pipett pakendist. Hoidke pipett püstises asendis, keerake korki ja eemaldage see tõmmates.
  2. Pöörake kork teistpidi ja asetage korgi teine ots tagasi pipetile. Vajutage korgile ja keerake nii, et see lõhuks katte; seejärel eemaldage kork pipetilt.
  3. Tõmmake looma karvad turjapiirkonnas, abaluude ees laiali, kuni nähtavale tuleb nahk. Asetage pipeti ots nahale ja pigistage pipetti korduvalt, et tühjendada see täielikult, otse nahale, ühes kohas.

Minimaalne preparaadi manustamise intervall on 4 nädalat.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Lemmikloomadel olevad kirbud saastavad tihti nende asemeid ning tavapäraseid puhkekohti, nagu vaibad ja pehme mööbel, mida peab massiivse nakatumise korral ning kirbutõrje alguses samuti töötlema sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastama.

Puuduvad andmed vannitamise/šampoonitamise mõjust preparaadi toimele kassidel ja tuhkrutel. Loomi ei soovitata pesta 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist (soovitus põhineb koertelt saadud andmetel, keda pesti šampooniga kaks päeva pärast ravimi manustamist).

Vältida ravimi sattumist looma silma.

Ravim tuleb manustada kohta, kus loom ei saa seda ära lakkuda ning tagada, et loomad pärast ravimi manustamist teineteist ei lakuks.

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada haiguste ülekandumise võimalust ebasoodsate tingimuste korral.

Kassidel võib preparaadi kasutada tiinuse ajal. Ei ole tõendatud preparaadi võimalikku toksilist toimet alla 8 nädala vanustele kassipoegadele, kes puutuvad kokku ravi saanud emasloomaga. Neil juhtudel tuleb olla eriti ettevaatlik.

Tuhkrud: laboriuuringud kassidel ei ole näidanud teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Veterinaarravimi ohutus tuhkrutel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole kindlaks tehtud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Kass: preparaadi üleannustamine põhjustab manustamiskohas karvade kleepuvat välimust. See kaob 24 tunni jooksul pärast manustamist.

Tuhkur: tuhkrutel vanuses üle 6 kuu, keda raviti neli korda, 2-nädalase intervalliga, soovitatust viis korda suurema annusega, täheldati mõnedel loomadel kaalulangust. Kõrvaltoimete esinemise risk võib suureneda üleannustamisel (vt kõrvaltoimete lõiku).

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Preparaat võib põhjustada limaskestade, naha ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb hoiduda preparaadi sattumisest silma, nahale ja suhu.

Inimestel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes, tuleb hoiduda kokkupuutest preparaadiga.

Hoiduda pipeti sisu sattumisest sõrmedele. Kui see juhtub, pesta käed vee ja seebiga. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi hoolikalt puhta veega.

Pärast kasutamist pesta käed.

Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile ravimi pakendi infolehte.

Mitte süüa, juua või suitsetada veterinaarravimi manustamise ajal.

Hoiduda kokkupuutest ravi saanud loomaga, kuni manustamiskoht on kuiv. Lapsed ei tohi mängida loomaga enne, kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitatav manustada preparaati loomadele päeval, vaid seda tuleks teha õhtupoolikul, ning loomadel, kellele on hiljuti preparaati manustatud, ei tohi lubada magada inimese, eriti laste juures.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Fiproniil ja S-metopreen ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlikud kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühjade pakenditega.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Mai 2016

LISAINFO

Pappkarbis on 1, 3, 6, 10 või 30 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658