Amflee - täpilahus (50mg 0.5ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QP53AX15
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Krka d.d. Novo Mesto

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

AMFLEE, 50 mg täpilahus kassidele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 pipett (0,50 ml) sisaldab:

Toimeaine:

 

 

Fiproniil

50 mg

 

Abiained:

 

 

Butüülhüdroksüanisool (E320)

0,10 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321)

0,05 mg

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

 

3.

RAVIMVORM

 

Täpilahus.

Helekollane vedelik.

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Kass.

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirpude (Ctenocephalides felis), puukide (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) ja väivide (Felicola subrostratus) infestatsiooni ennetus ja ravi kassidel.

Ravimil on püsiv insektitsiidne toime kirpude vastu kuni 5 nädalat ja akaritsiidne toime puukide vastu kuni 2 nädalat.

Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi ravistrateegia osana.

Vastunäidustused

Andmete puudumise tõttu ei tohi ravimit kasutada alla 8-nädala vanustel ja/või väiksema kui 1 kg kehamassiga kassipoegadel.

Mitte kasutada haigetel loomadel (süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel. Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surm.

Mitte kasutada ülitundlikkuse korral toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Loomadel olevad puugid tuleb enne ravimi manustamist eemaldada, et vähendada nakkushaiguste ülekandumise riski.

Puuduvad andmed, mis toetaksid ravimi efektiivsust pärast kasside vannitamist/šampooniga töötlemist. Samas, tuginedes infole efektiivsuse kohta koertel, keda pesti šampooniga kaks päeva pärast ravimi manustamist, ei soovitata kasside vannitamist kahepäevase perioodi vältel pärast ravimi manustamist.

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada nakkushaiguste ülekandumist kui tingimused on ebasoodsad. Puugid surevad ja kukuvad peremeesloomalt 24 kuni 48 tunni jooksul, tavaliselt ilma et oleks verd imenud. Ei saa välistada üksikute puukide kinnitumist ravimi toimimise ajal.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud infesteerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise infestatsiooni korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobivate insektitsiididega ja regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Ettevaatusabinõud

i) Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

On tähtis, et ravimit manustatakse kohta, kus loomal puudub võimalus seda lakkuda ning jälgida, et loomad ei lakuks üksteist pärast ravimi manustamist. Vältida ravimi sattumist looma silma.

ii) Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ravim võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Vältida ravimi sattumist suhu ja silma.

Inimesed, kellel teadaolevalt esineb ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Kui ravim satub kätele, pesta käsi vee ja seebiga.

Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada hoolikalt puhta veega. Pärast kasutamist pesta käed.

Ravitud loomi ei tohi puudutada kuni manustamiskoha kuivamiseni, samuti ei tohi manustamiskoha kuivamiseni lubada lastel ravitud loomadega mängida. Seega on soovitatav loomi ravida mitte päeval, vaid varastel õhtutundidel. Hiljuti ravitud loomadel ei tohi lubada magada omanike, eriti laste juures. Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Manustamiskoha lakkumise korral võib esineda lühiajalist hüpersalivatsiooni, mida põhjustavad ravimi kandeaine omadused. Kasutamise järgselt on äärmiselt harva täheldatud võimalikke kõrvaltoimeid, näiteks mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohal (ketendus, paikne alopeetsia, kihelus, erüteem) ja üldist kihelust või alopeetsiat.

Erandjuhtudel on täheldatud hüpersalivatsiooni, pöörduvaid neuroloogilisi häireid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud) või oksendamist.

Vältida üleannustamist.

Kasutamise tiinuse või laktatsiooni perioodil

Ravimi ohutus on tõestatud paaritatavatel, tiinetel ja lakteerivatel emastel kassidel, kellele manustati järjestikku kuni kolmekordne soovituslik maksimumannus. Ravimit võib kasutada paaritatavatel, tiinetel ja lakteerivatel emastel kassidel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

Annustamine ja manustamisviis

Manustatav annus:

Manustada ühe 0,5 ml üheannuselise pipeti sisu nahale abaluude vahel.

Manustamisviis:

Välispidine manustamine nahale (täppmanustamine).

Manustamismeetod:

Eemaldada üheannuseline pipett kolmekordsest kotist. Hoida üheannuselist pipetti püstises asendis, keerata korki ja eemaldada see tõmmates. Pöörata kork teistpidi ja asetada korgi teine ots tagasi üheannuselisele pipetile. Vajutada korgile ja keerata nii, et ta lõhuks katte; seejärel eemaldada kork üheannuseliselt pipetilt.

Tõmmata looma karvad abaluude vahel laiali kuni nahk nähtavale tuleb. Asetada üheannuselise pipeti otsik nahale ja vajutada korduvalt üheannuselisele pipetile, et selle sisu täielikult ühes kohas otse nahale väljutada.

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne ravimi manustamise intervall 4 nädalat. Vältida manustamiskohal karvkatte liigset märgumist ravimiga, kuna selle tulemusena võivad

karvad muutuda kleepuvaks. Kui see aga juhtub, mööduvad nimetatud nähud 24 tunni jooksul pärast manustamist.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ravimi ohutust toetavates laboriuuringutes sihtloomaliigiga, mis viidi läbi 8 nädala vanustel ja vanematel ning umbes 1 kg kehamassiga kassidel ja kassipoegadel, kellele manustati kuuel järjestikusel kuul üks kord kuus viiekordne soovituslik annus ravimit, ei täheldatud kõrvaltoimeid. Samas võib kõrvaltoimete tekkimise risk üleannustamisel suureneda (vt lõik 4.6).

Pärast ravi võib esineda sügelust.

Keeluaeg

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline grupp: ektoparasititsiidid paikseks kasutamiseks.

ATC vet kood: QP53AX15

Farmakodünaamilised omadused

Fiproniil on fenüülpürasoolide rühma kuuluv insektitsiid/akaritsiid. Ta toimib lülijalgsetesse koostoime kaudu kloorikanalite, iseäranis neurotransmitter gamma-amino-võihappe (GABA) reguleeritavate kloorikanalite ligandidega, blokeerides nii kloriidioonide pre- ja postsünaptilise

transpordi läbi rakumembraanide. Selle tulemusena tekib putukate ja lestaliste kesknärvisüsteemi koordineerimatu aktiivsus ning surm.

Ravim sisaldab toimeainet fiproniil, millel on kirpude ja puukide suhtes ainulaadne toimemehhanism. Ravim kuhjub naha ja karvafolliikulite lipiidsesse ossa ning seda eemaldatakse karvafolliikulitest pidevalt naha ja karvade pinnale, andes nii pikaajalise püsiva toime.

Farmakokineetilised andmed

Naha kaudu imendunud fiproniili koguhulk pärast ravimi paikset manustamist on vähene.

Pärast ravimi manustamist saavutatakse fiproniili kontsentratsioonigradient looma karvkattes, mis levib manustamiskohalt perifeersetesse piirkondadesse (nimmepiirkonda, kubemesse…). Fiproniil ei imendu, mistõttu teda organismis ei metaboliseerita.

Fiproniili kontsentratsioon karvades väheneb, jõudes tasemeni 1µg/g kaks kuud pärast manustamist.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Butüülhüdroksütolueen (E321)

Butüülhüdroksüanisool (E320)

Etanool (96%)

Polüsorbaat 80

Povidoon K25

Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pipett (PP), teravikuga sulgur (PE või POM): 0,50 ml täpilahust sisaldavat üheannuselist pipetti kolmekordses kotis (PETP/Al/LDPE).

Karbis on 1, 3, 6, 10 või 20 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

  1. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, kuna see võib olla ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

12.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2013

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata

Kuuluvus: Käsimüügiravim.