Alfaglandin c - süstelahus (0,25mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QG02AD90
Toimeaine: kloprostenool
Tootja: Alfasan Nederland B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Alfaglandin C, 0,250 mg/ml süstelahus veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9 3449 JA Woerden Holland

Tel: 0031-348416945 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alfaglandin C, 0,250 mg/ml süstelahus veistele kloprostenool (kloprostenoolnaatriumina)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Kloprostenool (kloprostenoolnaatriumina) 0,250 mg

Abiaine(d):

 

Klorokresool

1 mg

Süstelahus.

Läbipaistev, praktiliselt värvitu, vedel lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Püometra, mida põhjustab funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha.

Vaikne ind, mida põhjustab funktsioneeriv või persisteeriv kollakeha.

Inna sünkroniseerimine.

Ebanormaalse tiinuse katkestamine kuni tiinuse 150. päevani.

Munasarja luteaaltsüstid.

Sünnituse esilekutsumine.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada tiinetel loomadel, kui ei ole plaanis abordi või sünnituse esilekutsumine. Mitte kasutada bronhospasmide korral või mao-sooletrakti spastiliste haiguste korral.

KÕRVALTOIMED

Mõnikord on teatatud lokaalsetest süstimisjärgsetest bakteriaalsetest nakkustest, mis võivad generaliseeruda, kui süstimise teel satuvad kudedesse anaeroobsed bakterid. Ravimi kasutamisel sünnituse esilekutsumiseks võib, sõltuvalt ravi ajast, päramiste peetuse esinemissagedus suureneda.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Veis (lehmad).

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Intramuskulaarselt 0,5 mg (2 ml preparaati) kloprostenooli looma kohta. Inna sünkroniseerimine: kaks süsti 11-päevase vahega.

Ebanormaalse tiinuse katkestamine: 5 kuni 150 päeva pärast seemendamist. Sünnituse esilekutsumine: 10 päeva jooksul enne eeldatavat sünnituse kuupäeva.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Kanda kindaid.

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 1 päev.

Piimale: 0 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil/pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Pärast ovulatsiooni tuleb arvestada 4- kuni 5-päevase refraktaarsusperioodiga, mille jooksul ei ole veised prostaglandiinide luteolüütiliste mõjude suhtes tundlikud.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Manustada intramuskulaarselt, jälgides tavapäraseid aseptika reegleid.

Anaeroobsete infektsioonide riski vähendamiseks vältida läbi märja või määrdunud naha süstimist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Ftüüpi prostaglandiinid võivad imenduda naha kaudu ja põhjustada bronhospasme või nurisünnitust. Otsene kokkupuude naha ja silmadega võib põhjustada ärritust ja allergilisi reaktsioone. Veterinaarravimit ei tohi manustada rasedad või naised, kes kavatsevad rasedaks jääda.

Inimesed, kes on teadaolevalt kloprostenooli või klorokresooli suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

See ravim võib imenduda naha kaudu ja seetõttu tuleks ravimi käsitsemisel olla ettevaatlik, eriti fertiilses eas naistel, astmahaigetel ning bronhiaalsete ja teiste hingamisteede haigustega isikutel. Vältida otsest kokkupuudet naha ja silmadega.

Vältida ravimi juhuslikku manustamist iseendale. Kanda kindaid.

Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma tuleb see kohe rohke veega maha pesta.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale või hingamisprobleemide puhul pöörduge viivitamatult arsti poole ning näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus

Mitte manustada tiinuse ajal, välja arvatud juhul, kui eesmärk on indutseerida ebanormaalse tiinuse katkestamist või sünnituse esilekutsumist.

Sigivus

Sellel ravimil ei ole fertiilsusele negatiivset mõju. Pärast seemendamist või loomulikku paaritamist kloprostenooliga ravimisel ei ole teada mingeid negatiivseid mõjusid järglastele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Oksütotsiini ja kloprostenooli samaaegne kasutamine suurendab mõjusid emakalihaste kokkutõmbumisele. Endogeensete prostaglandiinide süntees on mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega ravitud loomadel pärsitud.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ravimi terapeutiline laius on suhteliselt suur, soovitatavat annust kuni kümnekordselt ületavad üleannused on üldiselt hästi talutavad. Suured üleannused (ületavad 50–200 korda soovitatavat annust) võivad põhjustada iiveldust ja oksendamist, suurenenud roojamist ja kusemist, rektaalse temperatuuri tõusu, suurenenud hingamissagedust, bronhokonstriktsiooni ja kiiremat pulssi. Antidooti ei ole.

Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

Sobimatu tugevate happeliste/aluseliste ravimitega.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018

LISAINFO

Pakend: üks 20 ml viaal pappkarbis või 28 viaali polüstüreenist karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.