Alamycin 10 - süstelahus (100mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QJ01AA06
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

[Version 8, 10/2012]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin 10, 100 mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

1 ml süstelahust sisaldab oksütetratsükliini (oksütetratsükliinhüdrokloriidina) 100 mg

Abiaine(d):,

Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, antioksüdant.

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, merevaikkollane lahus.

KLIINILISED ANDMED

. Loomaliigid

. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Veis, siga.

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel.

. Vastunäidustused

Mitte kasutada neeru- või maksakahjustustega loomadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus oksütetratsükliini või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes. Mitte kasutada lõpptiinetel loomadel, kellel on poegimiseni jäänud 2...3 nädalat.

Mitte kasutada noorloomadel vanuses kuni 4 nädalat.

. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Preparaadi üldine toksilisus on madal, kuid nõrkadel loomadel on tetratsükliini kasutamisel esinenud kollapsit.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Preparaati ei ole soovitav manustada alla 6-nädalastele loomadele. Kui selles vanuses loomadele on ravimi manustamine siiski vajalik, tuleb vähendada doosi ning loomi ravi ajal jälgida.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Inimesed kes on oksütetratsükliini suhtes ülitundlikud peaksid manustama veterinaarravimit ettevaatlikult. Ravimi sattumisel silma või nahale pesta see maha rohke veega.

Pärast ravimiga töötamist pesta käed.

. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Preparaadi kasutamine võib põhjustada fotodermatiiti.

. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tetratsükliini kasutamine hammaste tekke perioodil ning tiinuse lõppfaasis võib põhjustada hammaste värvuse muutust. Preparaati võib kasutada lakteerivatel loomadel.

. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Andmed puuduvad.

. Annustamine ja manustamisviis

Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.

Veised: 1,5...4,0 mg toimeainet/kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva

Sead: 2,0...9,0 mg toimeainet /kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva.

.Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei ole teada.

 

4.11. Keeluaeg (-ajad)

 

Veis: Lihale ja söödavtele kudedele: 15 päeva.

Piimale: 3 päeva.

Siga: Lihale ja söödavatele kudedele 15 päeva.

 

Ravi ajal on keelatud loomade tapmine ja piima kasutamine inimtoiduks.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline grupp: tetratsükliinid, ATC-vet kood: QJ01AA06.

. Farmakodünaamilised omadused

Oksütetratsükliin omab toimet paljudele grampositiivsetele ja gramnegatiivsetele patogeensetele bakteritele, mõningatele riketsiatele ja suurematele viirustele. Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mis inhibeerib tundlikel bakteritel valkude sünteesi. Raku sees seostub ta pöördumatult bakteri ribosoomi 30S allüksuse retseptoritega, takistades aminoatsüüli transportiva RNA sidumist informatsiooni-RNA ribosoomi kompleksiga. See hoiabki efektiivselt ära aminohapete lisandumise pikenevale peptiidiahelale, inhibeerides valgusünteesi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

. Abiainete loetelu

Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat

Magneesiumkloriid

Dimetüülatsetamiid

Monoetanoolamiin

Sidrunhape

Süstevesi

. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

. Säilitamise eritingimused

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.

Hoida valguse eest kaitstult.

. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pakendi suurused:

II tüüpi klaasviaal 50 ml ja 100 ml.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road

Newry

Põhja-Iirimaa BT35 6JP

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.09.2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 21.12.2012

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

November 2012

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: retseptiravim.