Alamycin 10 - süstelahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01AA06
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Alamycin 10, 100mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road

Newry

Põhja-Iirimaa BT35 6JP

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin 10, 100mg/ml, süstelahus veistele ja sigadele.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine(d):

oksütetratsükliini (oksütetratsükliinhüdrokloriidina) 100mg

Abiaine(d):

naatriumformaldehüüdsulfoksülaat (antioksüdant).

NÄIDUSTUS(ED)

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel ja sigadel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada neeru- või maksakahjustustega loomadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus oksütetratsükliini või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes. Mitte kasutada lõpptiinetel loomadel, kellel on poegimiseni jäänud 2...3 nädalat.

Mitte kasutada noorloomadel vanuses kuni 4 nädalat.

KÕRVALTOIMED

Preparaadi kasutamine võib põhjustada fotodermatiiti.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks või aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.

Veised: 1,5...4,0 mg toimeainet/kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva.

Sead: 2,0...9,0 mg toimeainet /kg kehamassi kohta päevas, 3-5 päeva.

Määrata võimalikult täpselt looma kehamass, et vältida alannustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vt punkt 8 Annustamine loomaliigiti, manustamisviis(id) ja meetod

10. KEELUAJAD

 

Veis: Lihale ja söödavtele kudedele: 15 päeva.

Piimale: 3 päeva.

Siga: Lihale ja söödavatele kudedele 15 päeva.

 

Ravi ajal on keelatud loomade tapmine ja piima kasutamine inimtoiduks.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Preparaadi üldine toksilisus on madal, kuid nõrkadel loomadel on tetratsükliini kasutamisel esinenud kollapsit.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Preparaati ei ole soovitav manustada alla 6-nädalastele loomadele. Kui selles vanuses loomadele on ravimi manustamine siiski vajalik, tuleb vähendada doosi ning loomi ravi ajal jälgida.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Inimesed kes on oksütetratsükliini suhtes ülitundlikud peaksid manustama veterinaarravimit ettevaatlikult. Ravimi sattumisel silma või nahale pesta see maha rohke veega.

Pärast ravimiga töötamist pesta käed.

Tiinus: Tetratsükliini kasutamine hammaste tekke perioodil ning tiinuse lõppfaasis võib põhjustada hammaste värvuse muutust. Mitte kasutada lõpptiinetel loomadel.

Laktatsioon: Preparaati süstelahust võib kasutada lakteerivatel loomadel.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei ole teada.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2012

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Magnum Veterinaaria AS

Vae 16, Laagri 76401, Saue vald, Harjumaa, Eesti