Advantage - täpilahus (100mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX17
Toimeaine: imidaklopriid
Tootja: Bayer Animal Health GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Advantage, 100 mg/ml täpilahus kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Bayer Animal Health GmbH

Leverkusen 51368

Saksamaa

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Kiel

Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advantage, 100 mg/ml täpilahus kassidele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks ml täpilahust sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Imidaklopriid 100 mg

 

Abiained:

 

Butüülhüdroksütolueen (E 321)

1,0 mg

Bensüülalkohol (E1519)

832,0 mg

Propüleenkarbonaat

 

Advantage üks tuub sisaldab imidaklopriidi 40 mg (0,4 ml 10%-list lahust).

Advantage üks tuub sisaldab imidaklopriidi 80 mg (0,8 ml 10%-list lahust).

NÄIDUSTUS(ED)

Kirbuinfestatsioonide ennetus ja ravi kassidel.

Kassi peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast ravimi manustamist. Ühekordne ravimi manustamine hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks.

Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada võõrutamata kassipoegadel, kes on nooremad kui 8 nädalat.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Ravim on kibeda maitsega. Kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist võib mõnikord esineda süljeeritust. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma, et vajaks ravi.

Väga harvadel juhtudel võib manustamiskohal esineda nahareaktsioone, näiteks karvakadu, punetus, sügelus.

Kassidel on üksikjuhtudel täheldatud suurenenud süljeeritust ja närvinähte nagu koordinatsioonihäired,

lihasvärinad ja depressioon.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Kass.

 

 

 

 

8.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

 

 

 

 

Kassi kehamass

Ravimi nimetus

Tuubide arv ja

mg imidaklopriidi 1 kg kehamassi

 

 

 

ravimi sisaldus

kohta minimaalselt

 

 

 

 

Kuni 4 kg

Advantage

1x 0,4 ml

 

 

 

 

4 kg ja enam

Advantage

1x 0,8 ml

 

 

 

 

 

9.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

 

Ravimi manustamiseks eemaldada pakendist üks tuub. Hoida tuubi püstises asendis ja eemaldada kork seda pöörates. Ümberpööratud korgi abil eemaldada korki keerates tuubilt sulgur (vt joonist).

Lükata looma karv laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada tuubi ots nahale ja pigistada õrnalt mõned korrad nii, et kogu tuubis olev ravim satuks otse nahale.

Kassidele tuleb ravim manustada kuklale.

Ravim on kibeda maitsega ja kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist, võib esineda süljeeritust. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma, et

vajaks ravi. On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb veenduda, et loomad üksteist pärast ravimist ei lakuks. Ravimit manustada ainult tervele nahale. Minimaalne raviintervall on 4 nädalat.

Ravimi manustamine imetavatele kassidele hoiab kirpudega nakatumise ära nii emasloomal kui ka kassipoegadel.

Kassi peal olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast preparaadi manustamist.

Ühekordne ravimi manustamine hoiab edasise kirpude infestatsiooni ära 4 nädalaks. Keskkonda tekkinud uute kirpudega taasnakatumine võib jätkuda kuue nädala jooksul (või isegi kauem) pärast ravi alustamist.

Optimaalseks kirpude invasiooni ennetamiseks ja tõrjeks on vajalik igakuine ravimi manustamine. Preparaadi toime püsib ka siis, kui loom saab märjaks. Sagedase märjakssaamise korral võib ravimi taasmanustamine osutuda vajalikuks enne nelja nädala möödumist. Sellisel juhul mitte manustada ravimit sagedamini kui kord nädalas.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Säilitada eraldi toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimi manustamisel tuleb hoolikalt jälgida, et tuubi sisu ei satuks loomale silma ega suhu. On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb veenduda, et loomad üksteist pärast ravimi manustamist ei lakuks.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Vältida ravimi sattumist nahale, silma või suhu.

Ravimi silma sattumisel tuleb see kohe hoolikalt veega välja loputada. Ravimi nahale sattumisel tuleb see kohe maha pesta seebi ja veega.

Harva võib paikselt manustatavate preparaatide kasutamisel esineda nahareaktsioone (allergia, ärritus, kipitus).

Juhuslikul ravimi allaneelamisel või naha ja silmade ärrituse püsimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Veterinaarravimi manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast manustamist pesta hoolikalt käed.

Tiinus ja laktatsioon

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Terapeutilistest annustest 5 korda suuremaid annuseid kaheksal järjestikusel nädalal kasutades, ei täheldatud soovimatuid nähte.

Mürgistus suukaudse manustamise järgselt on ebatõenäoline.

Juhul kui see siiski juhtub, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi veterinaararsti järelvalve all. Teadaolevat spetsiifilist antidooti ei ole, kuid kasu võib olla aktiivsöe manustamisest.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2017

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja

poole.

AS Magnum Veterinaaria Vae 16, Laagri, Harju mk Eesti 76401

Telefon: 6501 920