Acticarp - süstelahus (50mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QM01AE91
Toimeaine: karprofeen
Tootja: Ecuphar NV

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Acticarp, 50 mg/ml süstelahus veistele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Ecuphar NV Legeweg 157-i 8020 Oostkamp Belgia

Partii vabastamise eest vastutav tootja:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgia

või

Accord Healthcare Limited Sage House

319 Pinner Road North Harrow

HA1 4HF Middlesex Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Acticarp, 50 mg/ml süstelahus veistele

Karprofeen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Karprofeen

50 mg

Abiained:

Veevaba etanool

Preparaat on selge, hele õlgkollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Ravim on näidustatud antimikrobiaalse ravi lisana veistel ägeda infektsioosse respiratoorhaiguse ja ägeda mastiidi kliiniliste nähtude vähendamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.

Mitte kasutada loomadel, kellel esinevad mao-soole haavandid või veritsus. Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasiast.

KÕRVALTOIMED

Uuringud veistel on näidanud, et süstekohal võib tekkida mööduv lokaalne reaktsioon.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ravimit tuleb manustada ühekordse subkutaanse või intravenoosse süstina annuses 1,4 mg karprofeeni/kg kehamassi kohta (1 ml/35 kg) koos antibiootikumiraviga, vastavalt vajadusele.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva.

Piimale: 0 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil välispakendil ja vahetul sisepakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu tuleks ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või liiga madala vererõhuga loomadel vältida. Vältima peab kasutamist koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega.

Ettenähtud annust või ravi kestvust ei tohi ületada.

Mitte manustada samaaegselt teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega (MSPVR) või 24 tunni jooksul enne või pärast nende kasutamist.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Nagu ka teistel MSPVRidel, on karprofeenil laboratoorsetes uuringutes ilmnenud fotosensibiliseeriv potentsiaal.

Vältida ravimi sattumist nahale ja silma. Kui see juhtub, pesta ravimiga kokkupuutunud piirkonda koheselt. Kui ärritus ei kao, pöörduda viivitamatult arsti poole.

Vältida juhuslikku süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse ajal

Tiinete veistega tehtud spetsiifiliste uuringute puudumise tõttu kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Karprofeenil ei ole olulisi koostoimeid teiste ravimitega täheldatud. Kliinilistes uuringutes veistega kasutati nelja erineva klassi antibiootikume – makroliide, tetratsükliine, tsefalosporiine ja potentseeritud penitsilliine – teadaoleva koostoimete ilmnemiseta. Siiski ei peaks karprofeeni, nagu ka teisi MSPVRe, manustama samaaegselt teiste MSPVRide või glükokortikoidide klassi kuuluvate ravimitega. Kui karprofeeni manustatakse üheaegselt antikoagulandiga, peab looma hoolikalt jälgima. Kuna MSPVRide kasutamisega võivad kaasneda seedetrakti või neerude häired, peab kaaluma vedelikteraapia kaasamist, seda eriti ägeda mastiidi ravimisel.

MSPVRid seonduvad tugevalt vereplasma valkudega ja kuna nad võivad teiste tugevalt seonduvate ravimitega võistelda, võib nende üheaegselt manustamisel olla toksiline toime.

Sobivusuuringute puudumisel tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kliinilistes uuringutes kuni 5-kordse soovitatava annuse intravenoossel ja subkutaansel manustamisel kõrvaltoimeid ei täheldatud.

Karprofeenile spetsiifilist antidooti ei ole ja üleannustamisel peaks rakendama tavalist MSPVRide üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017

LISAINFO

1 viaal sisaldab 50 ml.

Retseptiravim.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.