Anagrelide aop - kõvakapsel (0,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L01XX35
Toimeaine: anagreliid
Tootja: AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Anagrelide AOP 0,5 mg kõvakapslid anagreliid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Anagrelide AOP ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Anagrelide AOP võtmist
 3. Kuidas Anagrelide AOP’d võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Anagrelide AOP’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Anagrelide AOP ja milleks seda kasutatakse

Anagrelide AOP sisaldab toimeainena anagreliidi. Anagrelide AOP on ravimpreparaat, mis sekkub vereliistakute (trombotsüütide) loomeprotsessi luuüdis.

Anagrelide AOP’d kasutatakse vereliistakute arvu vähendamiseks essentsiaalse trombotsüteemiaga (seisund, mis tekib siis, kui luuüdi toodab liiga palju vereliistakuid) patsientide ravimisel. Vereliistakute liiga suur hulk veres võib tekitada vereringe probleeme ning tromboosi. Trombotsüütide arvu langetamine vähendab tõsiste terviseprobleemide ohtu.

Mida on vaja teada enne Anagrelide AOP võtmist

Ärge võtke Anagrelide AOP´d:

- kui te olete anagreliidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes Allergiline;

 • kui teil on tõsiseid südamehaigusi;
 • kui teil on tõsiseid neeruprobleeme;
 • kui teil on mõõdukaid või tõsiseid maksaprobleeme.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Anagrelide AOP kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil on või arvate olevat probleeme südamega;
 • kui teil on kaasasündinud või perekondlik QTintervalli pikenemine (nähtav EKGl, südame elektrilise aktiivsuse registreerimisel) või kui kasutate muid ravimeid, mis põhjustavad EKGs ebanormaalseid muutusi, või kui teil on madal elektrolüütide, nt kaaliumi, magneesiumi või kaltsiumi tase (vt lõik „Muud ravimid ja Anagrelide AOP“);
 • kui teil on probleeme neerude või maksaga.

Lapsed ja noorukid

Andmed anagreliidi kasutamise kohta lastel ja noorukitel on piiratud. Arst otsustab Anagrelide AOP- ravi kasutamise üle.

Muud ravimid ja Anagrelide AOP

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada

mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame rütmi;
 • teatavat tüüpi antibiootikume, nt enoksatsiini, mida kasutatakse infektsioonide raviks;
 • fluvoksamiini, mida kasutatakse depressiooni ravis;
 • omeprasooli, mida kasutatakse maohappe produktsiooni vähendamiseks;
 • teofülliini, mida kasutatakse kopsuhaiguste, nt astma, ravis;
 • südameravimeid, nt milrinoon, enoksimoon, amrinoon, olprinoon ja tsilostasool;
 • ravimeid, mis mõjutavad vere trombotsüüte, nt atsetüülsalitsüülhape (atsetüülsalitsüülhapet

nimetatakse ka aspiriiniks ja samaaegsel kasutamisel Anagrelide AOP’ga suureneb verejooksude risk).

Mõnedel patsientidel võib selle ravimi kasutamine põhjustada seedehäireid (nt kõhulahtisust) ja vähendada suukaudsete rasestumisvastaste tablettide toimet.

Anagrelide AOP koos toidu ja joogiga

Greibimahl võib pikendada selle ravimi kehast väljutamiseks kuluvat aega.

Anagrelide AOP võtmise ajal ei soovitata greibimahla juua.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedatel ei soovitata Anagrelide AOP’d võtta.

Anagrelide AOP võtmise ajal peavad rasestumisvõimelised naised kasutama efektiivseid rasestusvastaseid vahendeid. Imetamise ajal ei tohi Anagrelide AOP’d võtta. Kui te võtate Anagrelide AOP’d, tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pearingluse esinemisel pärast Anagrelide AOP võtmist ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Anagrelide AOP sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Anagrelide AOP’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab teile individuaalse annuse. Anagrelide AOP tavaline algannus on 1 kapsel kuni 2 kapslit ööpäevas vähemalt 1 nädala jooksul. Efektiivse ravi kindlustamiseks ja teile sobiva annuse leidmiseks võib arst hiljem päevast kapslite arvu kas suurendada või vähendada. Maksimaalne annus on 10 kapslit ööpäevas.

Kui teil on maksa- või neeruhaigus, otsustab arst, kas teid ravitakse Anagrelide AOP’ga.

Anagrelide AOP kapslid tuleb koos klaasi veega tervelt alla neelata. Ärge purustage kapsleid ega lahustage nende sisu vedelikus. Võite kapsleid võtta kas koos toiduga, pärast sööki või tühja kõhuga. Soovitatav on kapsel (kapslid) sisse võtta iga päev samal ajal.

Kui te võtate Anagrelide AOP’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Anagrelide AOP’d rohkem kui ette nähtud või keegi teine võttis teie ravimit, informeerige kohe oma arsti või apteekrit. Määratud annusest suuremad annused võivad põhjustada vererõhu langust, mis võib põhjustada pearinglust, oksendamist ja südame rütmihäireid.

Kui te unustate Anagrelide AOP’d võtta

Kui te unustate kapslit võtta ettenähtud ajal, võtke kapsel sisse kohe, kui teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Anagrelide AOP võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Anagrelide AOP võtmine ja pöörduge kohe arsti poole või lähimasse erakorralise meditsiini osakonda, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • tõsine valu rinnus ja õhupuudus (südamepuudulikkuse sümptomid)
 • väga kiire südametegevus ja tugev valu rinnus, millega kaasneb hingeldus ventrikulaarse (tahhükardia sümptomid)
 • hingeldamine, jalgade või pahkluude turse ja huulte ja naha värvuse muutumine sinakaks (kopsuarteri hüpertensiooni sümptomid).

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

 • tugev valu rinnus ja õhupuudus (südameinfarkti sümptomid)
 • väga kiire südamerütm ja tugev valu rinnus, millega kaasneb hingeldus (kodade virvendusarütmia sümptomid)
 • tugev valu rinnus, mis on tingitud verevarustuse puudumisest teatud südamepiirkonnas (stenokardia sümptomid)

Teised kõrvaltoimed, mis võivad tekkida:

Väga sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • peavalu.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia), verevalumid
 • tursed (ödeem)
 • peapööritus (vertiigo), kihelus, nõeltega torkimise tunne, unetus
 • ebaregulaarne südametegevus (südamepekslemine), kiire südametegevus (tahhükardia), kõrge vererõhk
 • ninaverejooks
 • iiveldus, kõhulahtisus, seedehäired
 • naha sügelus ja/või punane nahk
 • seljavalu
 • nõrkus või väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • trombotsüütide arvu vähenemine, verejooks, hematoom
 • kehakaalu tõus
 • depressioon, närvilisus, suukuivus, migreen
 • nägemishäired, silmainfektsioon
 • kohin kõrvades (tinnitus)
 • südame rütmihäired, vereringe kollaps
 • õhupuudus, hingamisteede infektsioon
 • oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhuvalu
 • juuste väljalangemine, sügelus
 • lihas ja liigesvalu
 • neerupuudulikkus, kuseteede infektsioon
 • valu, nõrkus

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • madal vererõhk
 • vedeliku kogunemine rinnaõõnde või kopsudesse, kopsuinfektsioon, astma
 • maolimaskesta põletik, söömishäired
 • lööve
 • suurenenud urineerimisvajadus öösel
 • maksaensüümide aktiivsuse tõus
 • gripilaadsed sümptomid, külmavärinad, üldine ebamugavustunne.

On teatatud järgmistest kõrvaltoimetest, kuid pole teada, kui sageli need esinevad:

 • torsade de pointes (potentsiaalselt eluohtlik, ebaregulaarne südame rütm)
 • kopsufibroos (kopsupõletik, mis põhjustab kopsude armistumist)
 • tubulointerstitsiaalne nefriit (neerupõletik).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Anagrelide AOP’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ravim tuleb ära kasutada 100 päeva jooksul pärast pudeli esmast avamist.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudeli sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Anagrelide AOP sisaldab

Toimeaine on anagreliid.

Üks kõvakapsel sisaldab anagreliidvesinikkloriidmonohüdraati, mis on ekvivalentne 0,5 mg anagreliidiga.

Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon K 30, krospovidoon tüüp A, mikrokristalliline tselluloos (E460), magneesiumstearaat (E470b).

Kapsli kate: titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), želatiin, vesi.

Kuidas Anagrelide AOP välja näeb ja pakendi sisu

Anagrelide AOP kõvakapslid on sinised, mõõtmetega ligikaudu 14,3 mm ja täidetud valge pulbriga.

Anagrelide AOP kapslid on pakendatud polüetüleenist pudelisse, millel on lapsekindel polüpropüleenist kork koos kuivatusainega. Purk sisaldab 100 sinist kapslit.

Müügiloahoidjajatootja

AOP Orphan Pharmaceuticals AG Wilhelminenstrasse 91/II f

1160 Wien Austria

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln

Bulgaaria

анагрелид AOP 0,5 mg Капсули, твърди

Tšehhi Vabariik

Anagrelid AOP

Saksamaa

Anagrelid AOP 0,5 mg Hartkapseln

Taani

Anagrelid AOP

Eesti

Anagrelide AOP

Soome

Anagrelidi AOP 0,5 mg Kapselit, kova

Prantsusmaa

ANAGRELIDE AOP

Läti

Anagrelide AOP 0,5 mg cietās kapsulas

Norra

Anagrelid AOP

Poola

Anagrelidum AOP

Rumeenia

Anagrelidă AOP 0,5mg capsule

Rootsi

Anagrelide AOP

Sloveenia

Anagrelid AOP Orphan 0,5 mg trde kapsule

Slovakkia

Anagrelid AOP 0,5 mg tvrdé kapsuly

Infolehton viimati uuendatud mais 2018.