Atracurium besilate kalceks - süste-/infusioonilahus (10mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: M03AC04
Toimeaine: atrakuuriumbesilaat
Tootja: AS Kalceks

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Atracurium besilate Kalceks,10 mg/ml süste-/infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 10 mg atrakuuriumbesilaati.

Iga ampull (2,5 ml) sisaldab 25 mg atrakuuriumbesilaati. Iga ampull (5 ml) sisaldab 50 mg atrakuuriumbesilaati.

INN. Atracurii besilas

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süste-/infusioonilahus.

Selge, värvitu või nõrgalt kollakas lahus, ei sisalda nähtavaid osakesi. pH (3,30…3,65). Osmolaarsus (10...30) mOsmol/l).

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Täiendavalt üldanesteesiale trahhea intubatsiooni lihtsustamine, skeletilihaste lõõgastamine kirurgilistel operatsioonidel või juhitava hingamise ajal ja kunstliku ventilatsiooni hõlbustamine intensiivravi osakonnas olevatel patsientidel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Intravenoosne süste

Atrakuuriumbesilaati manustatakse veenisisese süstina. Soovitatav annus täiskasvanutele on 0,3...0,6 mg/kg (sõltuvalt vajalikust relaksatsiooni ajast), mis annab 15...35 minutit kestva lihaslõõgastuse. Trahhea intubatsiooni korral manustatakse 0,5...0,6 mg/kg intravenoosse süstena, intubeerida on võimalik 90 sekundi möödudes.

Vajadusel saab lihaslõõgastuse kestust pikendada täiendavate annustega 0,1...0,2 mg/kg kehakaalu kohta. Järgnevate lisaannuste manustamine ei suurenda neuromuskulaarse blokaadi kumulatsiooni.

Keisrilõige:

Atrakuuriumbesilaat sobib müorelaksandina keiserlõike korral, kuna raviannustes (0,3...0,6 mg/kg) ei läbi kliiniliselt olulisel määral platsentaarbarjääri.

Normaalne lihastoonus taastub spontaanselt ligikaudu 35 minuti pärast, kui 95 % algsest neuromuskulaarsest funktsioonist on taastunud (mõõdetuna tetaanilise vastuse taastumisega).

Atrakuuriumbesilaadi põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi saab kiiresti tagasi pöörata koliinesteraasi inhibiitorite, nagu neostigmiin ja edrofoonium, standardsete annustega, millega koos või millele eelnevalt manustatakse atropiini, ilma rekurariseerimise riskita.

Manustamine intravenoosse infusioonina

Pärast algset 0,3 kuni 0,6 mg/kg boolusannust võib kauakestvate kirurgiliste protseduuride ajal piisava neuromuskulaarse blokaadi säilitamiseks kasutada atrakuuriumbesilaadi intravenoosset püsiinfusiooni kiirusega 0,3 kuni 0,6 mg/kg/tunnis.

Atrakuuriumbesilaati võib manustada intravenoosse infusioonina kardiopulmonaarse šunteerimise ajal soovitatavate infusioonikiirustega.

Kehatemperatuuri alandamisel kuni 25...26° C aeglustub atrakuuriumbesilaadi lagunemine organismis ja sellisel juhul on täieliku relaksatsiooni saamiseks piisav pool tavalisest annusest.

Lapsed

Üle 1-kuustel lastel on annustamine sarnane täiskasvanutele, arvestades kehakaalu. Vastsündinutele ei ole atrakuuriumbesilaadi annustamine soovitatav ebapiisavate andmete tõttu (vt lõik 5.1).

Eakad

Selles vanusegrupis võib kasutada tavalisi annuseid. Siiski on parem kasutada algannusena väikseimat soovitatud annust ning manustada aeglaselt.

Maksa- või neerukahjustus

Nendele patsientidele ei ole annuste kohandamine vajalik, võib manustada tavalisi annuseid, sh ka haiguse lõppstaadiumis.

Südame- ja veresoonkonna haigused

Kliiniliselt olulise kardiovaskulaarse haigusega patsiendile tuleb algannus manustada aeglaselt vähemalt 60 sekundi jooksul.

Kasutamine intensiivravis

Algannusena manustatakse 0,3...0,6 mg/kg atrakuuriumbesilaati veenisiseselt. Piisava lihaslõõgastuse säilitamiseks jätkatakse infusiooniga 11...13 mikrogramm/kg/min (0,65...0,78 mg/kg/tunnis). Annust tuleb valida iga patsiendi puhul individuaalselt. Vajalik annus võib aja jooksul muutuda. Mõnel patsiendil on kasutatud annuseid 4,5 mikrogramm/kg/min (0,27 mg/kg/tunnis) kuni 29,5 mikrogramm/kg/min (1,77 mg/kg/tunnis).

Spontaanne lihastoonuse taastumine intensiivravi üksuse patsientidel ei sõltu manustamise kestusest. Spontaanset taastumist võib oodata train-of-four (TOF) suhte korral > 0,75 (maksimaalse neljanda ja esimese kontraktsiooni suhe neljases jadas), mis ilmneb keskmiselt 60 minuti pärast ulatusega 32 kuni 108 minutit.

Jälgimine

Nagu kõigi neuromuskulaarsete blokaatorite puhul, on vajalik neuromuskulaarse ülekande jälgimine atrakuuriumbesilaadi manustamise ajal, et vajadusel annust kohandada.

Manustamisviis

Veenisisene süste või infusioon.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised enne manustamist vt lõik 6.3.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus atrakuuriumi, tsisatrakuuriumi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu teiste neuromuskulaarsete blokaatorite puhul, paralüseerib atrakuuriumbesilaat hingamislihased ning teised skeletilihased, kuid see ei mõjuta teadvust. Seda ravimit tuleb manustada ainult üksuses, kus on sobivad vahendid endotrahheaalse intubatsiooni ja kunstliku ventilatsiooni jaoks koos piisava üldanesteesiaga ja ainult kogenud anestesioloogi poolt või tema juhendamisel.

Tundlikel patsientidel võib atrakuuriumbesilaadi manustamise ajal tekkida histamiini vabanemine. Tuleb olla ettevaatlik atrakuuriumbesilaadi manustamisel patsientidele, kelle anamnees viitab suurenenud tundlikkusele histamiini toimete suhtes. Eriti allergia või astma anamneesiga patsientidel võib tekkida bronhospasm.

Atrakuuriumi manustamisel patsientidele, kellel on esinenud ülitundlikkusreaktsioone teistele neuromuskulaarse ülekande blokaatoritele, tuleb olla ettevaatlik, kuna kirjeldatakse neuromuskulaarsete blokaatorite vahelise ristuva tundlikkuse sageduse suurenemist (enam kui 50 %) (vt lõik 4.3).

Atrakuuriumbesilaadil puuduvad soovitatavas annusevahemikus olulised vagaalsed või ganglione blokeerivad omadused. Seetõttu ei ole sellel ravimil soovitatavas annusevahemikus kliiniliselt olulist mõju südame löögisagedusele ja see ei vähenda bradükardiat, mida põhjustavad teised anesteetikumid või vagaalne stimulatsioon operatsiooni ajal.

Nagu teiste mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite puhul, võib suurenenud tundlikkust atrakuuriumbesilaadi suhtes oodata myasthenia gravis'ega või teiste neuromuskulaarsete haigustega ja elektrolüütide raskete tasakaaluhäiretega patsientidel.

Patsiendile, kes on tundlik vererõhu languse suhtes (nt hüpovoleemiline patsient), tuleb atrakuuriumbesilaati manustada vähemalt 60 sekundi jooksul.

Atrakuuriumbesilaati ei tohi manustada ühes süstlas koos tiopentaalnaatriumi või teiste aluseliste lahustega, kuna ta inaktiveerub kõrgema pH korral.

Pärast atrakuuriumbesilaadi süstimist väiksesse veeni, tuleb veenist läbi infundeerida füsioloogilist soolalahust. Kui muid ravimeid manustatakse läbi sama intravenoosse nõela või kanüüli, kui atrakuuriumbesilaati, on vaja seda loputada piisava koguse füsioloogilise soolalahusega pärast iga ravimi manustamist.

See ravim on hüpotooniline lahus ja seda ei tohi manustada vereülekandega samasse veeniteesse.

Pahaloomulise hüpertermia uuringud tundlikel loomadel (sead) ja kliinilised uuringud pahaloomulise hüpertermia suhtes tundlikel patsientidel viitavad, et atrakuuriumbesilaat ei põhjusta seda sündroomi.

Sarnaselt teiste mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatoritega võib põletustega patsientidel tekkida resistentsus atrakuuriumbesilaadi müorelakseeriva toime suhtes. Need patsiendid võivad vajada suuremaid annuseid sõltuvalt põletuse tekkest möödunud ajast ja põletuse ulatusest.

Patsiendid intensiivravi osakonnas

Atrakuuriumbesilaadi ühe metaboliidi laudanosiini manustamist katseloomadele on seostatud mööduva hüpotensiooni ja mõnedel liikidel tserebraalsete erutavate toimetega.

Kuigi intensiivravi üksuses atrakuuriumbesilaati saanud patsientidel on täheldatud krampe, ei ole põhjuslikku seost laudanosiiniga tuvastatud (vt lõik 4.8).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kasutamine koos inhaleeritavate anesteetikumidega nagu halotaan, isofluraan või enfluraan, võib suurendada atrakuuriumbesilaadi neuromuskulaarset toimet.

Nii nagu kõigi mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite puhul, võib mittedepolariseeriv neuromuskulaarne blokaad suureneda ja/või pikeneda koostoimes järgmiste ravimitega:

  • antibiootikumid, sh aminoglükosiidid, polümüksiinid, spektinomütsiin, tetratsükliinid, linkomütsiin ja klindamütsiin;
  • antiarütmikumid: propranolool, kaltsiumikanali blokaatorid, lidokaiin, prokaiinamiid ja kinidiin;
  • diureetikumid: furosemiid ja võimalik, et ka mannitool, tiasiidid ja atsetasoolamiid;
  • magneesiumsulfaat;
  • ketamiin;
  • liitiumi soolad;
  • ganglioblokaatorid: trimetafaan, heksametoon.

Harva võivad teatud ravimid süvendada või paljastada latentset myasthenia gravis't või tegelikult indutseerida müasteenilise sündroomi; selle tulemuseks on seejärel suurenenud tundlikkus käesoleva ravimi suhtes. Selliste ravimite hulka kuuluvad erinevad antibiootikumid, beetablokaatorid (propranolool, oksprenolool), antiarütmikumid (prokainamiid, kinidiin), antireumaatilised ravimid (klorokviin, penitsillamiin), trimetafaan, kloorpromasiin, steroidid, fenütoiin ja liitium.

Mittedepolariseeriva neuromuskulaarse blokaadi algus tõenäoliselt pikeneb ja blokaadi kestus lüheneb patsientidel, kes saavad pikaajalist antikonvulsantravi (fenütoiin, karbamasepiin).

Teiste mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite manustamine koos atrakuuriumbesilaadiga võib põhjustada veidi tugevamat neuromuskulaarset blokaadi sellest, mida võiks oodata pärast atrakuuriumbesilaadi samaväärse koguannuse manustamist. Sünergistliku toime tugevus võib erinevate ravimikombinatsioonide puhul olla erinev.

Depolariseerivaid müorelaksante, nagu suksametoonium, ei tohi manustada mittedepolariseeriva müorelaksandi poolt esile kutsutud lihaslõõgastuse pikendamiseks, kuna see võib tekitada pikaajalise ja kompleksse blokaadi, mida on raske lõpetada koliinesteraasi inhibiitoritega.

Antikoliinesteraasid, mida sageli kasutatakse Alzheimeri tõve raviks (nt donepesiil), võivad põhjustada atrakuuriumbesilaadi poolt esile kutsutud neuromuskulaarse blokaadi kestuse lühenemist ja selle ulatuse vähenemist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud.

Rasedus

Loomkatsetes on leitud, et atrakuuriumbesilaadil puudub märkimisväärne toime loote arengule.

Sarnaselt kõikide neuromuskulaarsete blokaatoritega tohib seda ravimit raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui loodetav kasu emale kaalub üles võimalikud ohud lootele.

See ravim sobib müorelaksandina keiserlõike korral, kuna raviannustes ei läbi ta kliiniliselt olulisel määral platsentaarbarjääri.

Imetamine

Atrakuuriumbesilaadi eritumise kohta rinnapiima andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Hoiatus autojuhtimise ja masinate kasutamise kohta ei ole atrakuuriumi puhul asjakohane. Atrakuuriumbesilaati kasutatakse alati üldanesteesias ning seetõttu kehtivad seoses autojuhtimise ja masinate kasutamisega tavalised üldanesteesia järgsed ettevaatusabinõud.

Kõrvaltoimed

Ravi ajal kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on hüpotensioon (kerge, mööduv) ja naha õhetus, need on tingitud histamiini vabanemisest. Patsientidel, kes on saanud atrakuuriumbesilaati koos ühe või mitme anesteetikumiga on väga harva kirjeldatud raskeid anafülaktilisi või anafülaktoidseid reaktsioone.

Järgnevad kõrvaltoimed on esitatud MedDRA-organsüsteemi klassides ja MedDRA esinemissageduse klassifikatsioonis: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1 000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli, sageli ja aeg-ajalt esinenud kõrvaltoimed on saadud kliiniliste uuringute andmete põhjal. Harva ja väga harva esinenud kõrvaltoimed on üldjuhul saadud spontaansete teadete põhjal.

Vaskulaarsed häired

 

Sage

Hüpotensioon (kerge, mööduv)*, nahapunetus*

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt

Bronhospasm*

 

 

Turuletulekujärgsed andmed

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

Väga harv

Anafülaktiline reaktsioon, anafülaktoidne reaktsioon, sh šokk,

 

vereringe puudulikkus ja südameseiskus

Väga harva on raskeid anafülaktilisi või anafülaktoidseid reaktsioone kirjeldatud patsientidel, kes saavad atrakuuriumbesilaati koos ühe või mitme anesteetikumiga.

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Krambid

Intensiivravi patsientidel on atrakuuriumbesilaadi manustamise järgselt esinenud krampe, kui samaaegselt kasutati ka teisi ravimeid. Tavaliselt esines sellistel patsientidel eelsoodumus krampide tekkeks (nt koljutrauma, ajuturse, viirusentsefaliit, hüpoksiline entsefalopaatia või ureemia). Laudanosiini (atrakuuriumbesilaadi metaboliit) krampe põhjustav toime ei ole kinnitust leidnud. Kliiniliste uuringute tulemuste põhjal puudub seos krampide tekke ja laudanosiini plasmakontsentratsiooni vahel.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv

Urtikaaria

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Teadmata

Müopaatia, lihasnõrkus

Mõnel raskelt haigel intensiivravi patsiendil on pikaajalise müorelaksantravi järgselt tekkinud lihasnõrkus ja müopaatia. Enamik neist patsientidest said samaaegselt kortikosteroidravi. Atrakuuriumbesilaadi manustamise seos sellise kõrvaltoime tekkega ei ole kindlaks tehtud.

* Kõrvaltoimed, mida on seostatud histamiini vabanemisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Üleannustamisel peamised sümptomid on pikaajaline lihashalvatus ja sellest tulenevad tagajärjed.

Ravi

Peamine on hoida haige hingamisteed vabana ja kuni omahingamise taastumiseni kunstlikult ventileerida. Kuni teadvuse taastumiseni on oluline täielik sedatsioon. Taastumist saab kiirendada koliinesteraasi inhibiitoritega, millele võib lisada atropiini või glükopürrolaati, juhul kui esinevad spontaanse taastumise tunnused.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Müorelaksandid, teised kvaternaarsed ammooniumiühendid ATC kood: M03AC04

Toimemehhanism

Atrakuuriumbesilaat on väga selektiivne, konkureeriv ja mittedepolariseeriv neuromuskulaarse ülekande blokaator (neuromuskulaarne blokaator).

Farmakodünaamilised toimed

Atrakuuriumbesilaat ei avalda toimet silmasisesele rõhule, sellepärast on ta kasutatav silmakirurgias.

Lapsed

Piiratud kirjanduseandmed vastsündinute kohta näitavad atrakuuriumbesilaadi toimeaja alguse ja kestvuse varieeruvust selles populatsioonis võrreldes lastega (vt lõik 4.2).

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Atrakuuriumbesilaadi lagunemist plasmas uuriti üksiku boolusannuse ja intravenoosse püsiinfusiooni puhul. Atrakuuriumi toime algus oli ligikaudu 2...3 minutit, toime kestus 45 minutit.

Jaotumine

Atrakuuriumbesilaadi plasma poolväärtusaeg (T1/2) on 19,9 (±0,6) minutit ja kogu jaotusruumala (VD) on ligikaudu 0,16 l/kg. Atrakuuriumbesilaadi seonduvus plasmavalkudega on 82%. Esialgsed uuringud on näidanud, et atrakuuriumbesilaat ei läbi olulisel määral platsentat.

Biotransformatsioon

Atrakuuriumbesilaat inaktiveeriti ühelt poolt Hoffmanni eliminatsiooniga, mis on spontaanne mitteensümaatiline füsioloogilise pH juures ja füsioloogilisel temperatuuril toimuv lagunemisreaktsioon, ja teiselt poolt estersideme ensümaatilise hüdrolüüsiga, mida katalüüsivad mittespetsiifilised esteraasid.

Eksperimentides pseudokoliinesteraasi puudusega patsientide vereplasmaga toimus atrakuuriumbesilaadi inaktiveerimine muutumatult.

Vere pH ja kehatemperatuuri muutused füsioloogilistes piirides ei põhjusta olulisi muutusi atrakuuriumi toime kestuses.

Eritumine

Atrakuuriumbesilaadi müorelakseeriva toime lõppemine ei sõltu maksa- ja neerufunktsioonist ning ravimi eritumisest. Seega ei mõjuta neerude, maksa või vereringe düsfunktsioon toime kestust.

Atrakuuriumbesilaadi eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 20 minutit ning jaotusruumala 0,16 l/kg .

Atrakuuriumbesilaadi ja tema metaboliitide sh laudanosiini kontsentratsioonile plasmas avaldavad hemofiltratsioon ja hemodiafiltratsioon ainult minimaalset toimet. Hemodialüüsi ja hemoperfusiooni toime atrakuuriumi ja tema metaboliitide plasmakontsentratsioonile on teadmata.

Neeru- ja/või maksfunktsiooni häiretega intensiivravi patsientidel on metaboliitide kontsentratsioon kõrgem, kuid need metaboliidid ei mõjuta neuromuskulaarset blokaadi (vt lõik 4.4).

Prekliinilised ohutusandmed

Mutageensus

Atrakuuriumbesilaat ei olnud mutageenne bakterites ja rottide müeloidrakkudes. In vitro täheldati väikest mutageenset aktiivsust imetajate rakkudes ainult tsütotoksilistes kontsentratsioonides. Inimeste ekspositsioonil atrakuuriumbesilaadiga tuleb olemuse tõttu mutageenset ohtu patsientidel, kes saavad kirurgilist müorelaksatsiooni atrakuuriumbesilaadiga, pidada ebaoluliseks.

Kartsinogeensus

Vastavaid uuringuid ei ole läbi viidud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Benseensulfoonhape (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Atrakuuriumbesilaati ei tohi manustada ühes süstlas koos aluseliste lahustega (nt tiopentaali lahused), kuna ta inaktiveerub kõrgema pH korral.

See ravim on hüpotooniline lahus ja seda ei tohi manustada vereülekandega samasse veeniteesse. Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg enne esmast avamist 2 aastat

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Peale avamist tuleb preparaat kohe ära kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Naatriumkloriidi intravenoosse infusioonilahusega on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril 25°C ning teiste tavaliste infusioonilahuste korral vastavalt 4 või 8 tundi 25°C juures (vt lõik 6.6).

Kui preparaadi lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3 ja 6.6.

Pakendi iseloomustus ja sisu

2,5 ml või 5,0 ml lahust 5,0 ml I tüüpi läbipaistvas borosilikaatklaasist lõikejoone- või täpiga ampullis.

Pakendi suurus: 1 või 5 ampulli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

Lahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult selget nähtavate osakesteta lahust.

Atrakuuriumbesilaat on kokkusobiv järgmiste infusioonilahustega:

Infusioonilahus

Stabiilsusaeg

NaCl veenisisene infusioonilahus (9 mg/ml)

24 tundi

Glükoosi veenisisene infusioonilahus (50 mg/ml)

8 tundi

Ringeri veenisisene infusioonilahus

8 tundi

NaCl (1,8 mg/ml) ja glükoosi (40 mg/ml)

8 tundi

veenisisene infusioonilahus

 

Ringer laktaadi veenisisene infusioonilahus

4 tundi

Lahjendades atrakuuriumbesilaati ülalnimetatud lahustega kontsentratsioonini 0,5 mg/ml või üle selle, on saadud lahused stabiilsed päevavalguses eelpoolnimetatud aja vältel temperatuuril kuni 25 ºC. Kasutamata jäänud ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti Tel: +371 6708 3320

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 08.01.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2018