Atracurium besilate kalceks - süste-/infusioonilahus (10mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M03AC04
Toimeaine: atrakuuriumbesilaat
Tootja: AS Kalceks

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Atracurium besilate Kalceks,10 mg/ml süste-/infusioonilahus

Atrakuuriumbesilaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Atracurium besilate Kalceks ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Atracurium besilate Kalceks’i kasutamist
 3. Kuidas Atracurium besilate Kalceks’it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Atracurium besilate Kalceks’it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Atracurium besilate Kalceks ja milleks seda kasutatakse

Atracurium besilate Kalceks kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse lihaslõõgastiteks.

Atracurium besilate Kalceks’it kasutatakse lihaste lõõgastamiseks kirurgiliste operatsioonide ajal ja intubatsioonitoru sisestamise lihtsustamiseks kui patsient vajab hingamisel abistamist. Kasutatakse ka intensiivravi osakonnas, kui patsient vajab hingamisel abistamist.

Mida on vaja teada enne Atracurium besilate Kalceks’i kasutamist

Ärge kasutage Atracurium besilate Kalceks’it:

 • kui olete atrakuuriumbesilaadi, tsisatrakuuri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te arvate, et eelnev kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga enne kui teile manustatakse Atracurium besilate Kalceks’it.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Atracurium besilate Kalceks’i kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega:

 • kui teil on allergia või bronhiaalastma;
 • kui teil on esinenud allergilisi reaktsioone teistele Atracurium besilate Kalceks’ile sarnastele ravimitele, mis blokeerivad impulsside ülekannet närvi ja lihase vahel;
 • kui teil on lihasnõrkus, väsimus või raskused liigutuste koordineerimisel (myasthenia gravis);
 • kui teil on neuromuskulaarne haigus;
 • kui teil on südamehaigus või kui te olete tundlik vererõhu langusele;
 • kui teil on elektrolüütide tasakaalu raske häire (ebaharilik naatriumi, kaaliumi või kloriidioonide tase teie veres);
 • kui teil on hiljuti olnud raske põletus, mille tõttu te vajasite ravi.

Kui te arvate, et midagi eelnevast kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstiga.

Lapsed

Alla 1 kuu vanustele lastele ei tohi seda ravimit kasutada.

Muud ravimid ja Atracurium besilate Kalceks

Teatage oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Atracurium besilate Kalceks’i toimet. Teatage oma arstile kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • anesteetikumid (kasutatakse tundlikkuse ja valu vähendamiseks kirurgiliste protseduuride ajal), nt halotaan, isofluraan, enfluraan, ketamiin;
 • antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide raviks), nt aminoglükosiidid, polümüksiinid, spektinomütsiin, tetratsükliinid, linkomütsiin ja klindamütsiin);
 • antiarütmikumid (kasutatakse südamerütmi kontrollimiseks), nt propranolool, oksprenolool, kaltsiumikanali blokaatorid, lidokaiin, prokainamiid ja kinidiin);
 • veetabletid (diureetikumid), nt furosemiid, mannitool, tiasiidid ja atsetasoolamiid;
 • magneesiumi soolad (kasutatakse magneesiumi taseme languse vältimiseks organismis);
 • vaimsete häirete raviks kasutatavad ravimid, nt liitium või kloorpromasiin;
 • kõrgvererõhutõve (hüpertensioon) ravimid, nt trimetafaan ja heksametoonium;
 • liigeste põletike raviks kasutatavad ravimid (antireumaatikumid), nt klorokviin ja penitsillamiin;
 • Alzheimeri tõve ravimid, nt donepesiil;
 • steroidid (kasutatakse põletike või astma raviks), nt prednisoloon;
 • tõmbluste (epilepsia) raviks kasutatavad ravimid, nt fenütoiin.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi teile manustamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas teie ravist loodetav kasu kaalub üles võimalikud Atracurium besilate Kalceks’i kasutamise ohud teie lapsele.

Atracurium besilate Kalceks sobib kasutamiseks müorelaksandina lihaspinge vähendamiseks keiserlõike korral.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Atracurium besilate Kalceks mõjutab tugevalt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Arst ütleb teile, millal te võite uuesti alustada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid kui te tunnete end halvasti.

Kuidas Atracurium besilate Kalceks’it kasutada

Atracurium besilate Kalceks’it kasutatakse protseduuride ajal, mis eeldavad, et te olete anesteseeritud (teadvusetu) või tugevas sedatsioonis. Seda manustatakse alati kogenud arsti järelvalve all.

Annustamine

Teie arst otsustab, milline Atracurium besilate Kalceks’i annus teile manustatakse; vajalik annus sõltub:

 • teie kehakaalust;
 • vajalikust lihaste lõõgastamise astmest ja kestusest;
 • teie oodatavast ravivastusest sellele ravimile.

Kuidas Atracurium besilate Kalceks’it manustatakse

Atracurium besilate Kalceks’it manustatakse veeni ühekordse süstena või siis kestva infusioonina (tavaliselt kasutades infusioonipumpa). Sel juhul manustatakse ravimit aeglaselt teatud aja vältel.

Juhised ampulli avamiseks:

1)Pöörake ampull värvilise otsaga üles. Kui ampulli ülaosas on lahust, koputage õrnalt sõrmega, et kogu lahus valguks ampulli alumisse ossa.

2)Kasutage avamiseks mõlemat kätt. Hoides ampulli ühes käes kasutage teist kätt ampulli ülemise osa äramurdmiseks suunaga värvipunktist eemale (vt alltoodud pilte).

Lapsed

Alla 1 kuu vanustele lastele ei tohi seda ravimit kasutada.

Kui teile manustatakse Atracurium besilate Kalceks’it rohkem kui ette nähtud

Seda ravimit kasutatakse ainult vastava väljaõppega arstide poolt. Kuna ravimit manustatakse teile haiglas, ei ole tõenäoline, et teile manustatakse ravimit ettenähtust vähem või liiga palju. Kui teil on siiski mingeid probleeme, rääkige sellest kohe oma arstile või meditsiinipersonalile. Juhul kui te olete saanud liiga suure annuse, võetakse kohe tarvitusele vastavad meetmed.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui tekib mõni järgnevatest seisunditest, võtke viivitamatult ühendust arstiga:

 • raske allergiline reaktsioon – järsku tekkinud sügelev lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse (mis võib tekitada neelamis või hingamisraskusi), teil võib tekkida minestustunne;
 • šokk;
 • südamepuudulikkus;
 • südameseiskus.

Need on väga harva esinevad tõsised kõrvaltoimed. Te võite vajada kiiret arstiabi.

Kui teil tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, pöörduge arsti poole niipea kui võimalik:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • madal vererõhk (hüpotensioon), tavaliselt kerge ja mööduv;
 • nahapunetus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • hingamisraskused ja vilisev hingamine (bronchospasm).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • krambid;
 • lihastegevuse häired (müopaatia), lihasnõrkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Atracurium besilate Kalceks’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Peale avamist tuleb preparaat kohe ära kasutada.

Lahust tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult selget nähtavate osakesteta lahust.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Atracurium besilate Kalceks sisaldab

 • Toimeaine on atrakuuriumbesilaat

1 ml lahust sisaldab 10 mg atrakuuriumbesilaati.

Iga ampull (2,5 ml) sisaldab 25 mg atrakuuriumbesilaati. Iga ampull (5 ml) sisaldab 50 mg atrakuuriumbesilaati.

 • Teised koostisosad on benseensulfoonhape (pH reguleerimiseks), süstevesi.

Kuidas Atracurium besilate Kalceks välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu või nõrgalt kollakas süstelahus/ infusioonilahus, ei sisalda nähtavaid osakesi.

2,5 ml või 5,0 ml lahust 5,0 ml I tüüpi läbipaistvast klaasist ampullis. Pakendi suurus: 1 või 5 ampulli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti Tel.: +371 67083320

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria

Atracurium Kalceks 10 mg/ml инжекционен/инфузионен разтвор

Tšehhi Vabariik

Atracurium Kalceks

Eesti

Atracurium besilate Kalceks

Prantsusmaa

ATRACURIUM KALCEKS 10 mg/ml, solution injectable/pour perfusion

Ungari

Atracurium besilate Kalceks 10 mg/ml oldatos injekció/infúzió

Iirimaa

Atracurium besilate 10 mg/ml solution for injection/infusion

Läti

Atracurium besilate Kalceks 10 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Leedu

Atracurium besilate Kalceks 10 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Holland

Atracurium Kalceks 10 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Poola

Atracurium Kalceks

Rumeenia

Atracurium Kalceks 10 mg/ml soluție injectabilă/perfuzabilă

Slovakkia

Atracurium Kalceks 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok

Rootsi

Atracurium Kalceks 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Ühendkuningriik

Atracurium besilate 10 mg/ml solution for injection/infusion

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Peale avamist tuleb preparaat kohe ära kasutada.

Kui preparaadi intravenoosseks infusiooniks lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Atrakuuriumbesilaati ei tohi manustada ühes süstlas koos tiopentaalnaatriumi või teiste aluseliste lahustega, kuna ta inaktiveerub kõrgema pH korral.

Pärast Atracurium besilate Kalceks’i süstimist väiksesse veeni, tuleb veenist läbi infundeerida füsioloogilist soolalahust. Kui muid ravimeid manustatakse läbi sama intravenoosse nõela või kanüüli, kui Atracurium besilate Kalceks’it, on vaja seda loputada piisava koguse füsioloogilise soolalahusega pärast iga ravimi manustamist.

Atracurium besilate Kalceks on hüpotooniline lahus ja seda ei tohi manustada vereülekandega samasse veeniteesse.

Atrakuuriumbesilaat on kokkusobiv järgmiste infusioonilahustega:

Infusioonilahus

Stabiilsusaeg

NaCl veenisisene infusioonilahus (9 mg/ml)

24 tundi

Glükoosi veenisisene infusioonilahus (50 mg/ml)

8 tundi

Ringeri veenisisene infusioonilahus

8 tundi

NaCl (1,8 mg/ml) ja glükoosi (40 mg/ml)

8 tundi

veenisisene infusioonilahus

 

Ringer laktaadi veenisisene infusioonilahus

4 tundi

Lahjendades atrakuuriumbesilaati ülalnimetatud lahustega kontsentratsioonini 0,5 mg/ml või üle selle, on saadud lahused stabiilsed päevavalguses eelpoolnimetatud aja vältel temperatuuril kuni 25 ºC.