Azithromycin krka - suukaudse suspensiooni pulber (40mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01FA10
Toimeaine: asitromütsiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Azithromycin Krka, 20 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Azithromycin Krka, 40 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Azithromycin Krka ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Azithromycin Krka võtmist
 3. Kuidas Azithromycin Krka’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Azithromycin Krka’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Azithromycin Krka ja milleks seda kasutatakse

Azithromycin Krka toimeaine asitromütsiin kuulub makroliidantibiootikumide rühma. Seda kasutatakse järgmiste infektsioonide raviks:

Mida on vaja teada enne Azithromycin Krka võtmist

 • ninakõrvalkoobaste ägedad bakteriaalsed infektsioonid,
 • ägedad bakteriaalsed kõrvainfektsioonid,
 • mandlipõletik (tonsilliit), neelupõletik (farüngiit),
 • kroonilise bronhiidi bakteriaalne ägenemine,
 • kerge kuni keskmise raskusega kopsupõletik,
 • kerged kuni keskmise raskusega naha ja pehmete kudede infektsioonid, nt follikuliit, tselluliit, roos,
 • bakteri Chlamydia trachomatis poolt põhjustatud uriini põiest väljaviiva juha (kusiti) või emakakaela põletik.

Ärge võtke Azithromycin Krka’t:

 • kui olete asitromütsiini või teiste makroliidide (nagu erütromütsiin või klaritromütsiin) või ketoliidantibiootikumide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Azithromycin Krka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on teatud südamehaigused (nt rasked südameprobleemid, „QT pikenemine“) või kui te võtate ravimeid, mis kutsuvad esile teie südame elektrilise talitluse muutusi, nagu tsisapriid (kasutatakse soolemotoorika soodustamiseks);
 • kui teil on aeglane või ebaregulaarne südamerütm;
 • kui teie veres on muutunud elektrolüütide tase, eriti kui kaaliumi ja magneesiumisisaldus on madal;
 • kui te võtate muid ravimeid, mis põhjustavad kõrvalekaldeid EKG normist (vt lõik „Muud ravimid ja Azithromycin Krka“);
 • kui teil on rasked neeruprobleemid;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid: teie arst võib pidada vajalikuks teie maksatalitlust jälgida või ravi peatada;
 • kui teil on uus infektsioon (mis võib olla resistentsete organismide liigse kasvu näht);
 • kui teil on närvi (neuroloogilised) või vaimsed (psühhiaatrilised) probleemid;
 • kui te annate seda ravimit imikule (alla 6 nädala vanune) ja ta oksendab või muutub ärrituvaks toitmise ajal;
 • harva on teatatud rasketest ülitundlikkusreaktsioonidest koos hingamisraskuse, pearingluse, näo või kurguturse, lööbe, nõgestõve, villidega (mõnikord surmaga lõppevad). Selliste sümptomite tekkimisel lõpetage Azithromycin Krka võtmine ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Antibiootikumid võivad põhjustada kõhulahtisust, mis võib olla märk raskest soolepõletikust. Kui teil on vesine või verine kõhulahtisus, helistage oma arstile. Ärge kasutage mingit ravimit kõhulahtisuse peatamiseks, kui arst ei ole teil seda käskinud teha.

Muud ravimid ja Azithromycin Krka

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on rääkida oma arstile või apteekrile, kui te võtate järgmisi ravimeid:

 • tungaltera derivaatidena tuntud ravimid, nt ergotamiin või dihüdroergotamiin (migreenide korral või verevoolu vähendamiseks kasutatavad ravimid), kuna neid ravimeid ei tohi võtta samal ajal Azithromycin Krka’ga;
 • tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse nahahaiguste raviks, reumatoidartriidi korral või pärast organite siirdamist);
 • atorvastatiin (vere kõrge kolesteroolitaseme raviks);
 • tsisapriid (kõhuprobleemide raviks);
 • teofülliin (hingamisprobleemide korral);
 • varfariin või teised ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;
 • digoksiin (südameprobleemide ravim);
 • teatud südame rütmihäirete ravimid (nimetatakse antiarütmilisteks ravimiteks, nt kinidiin, amiodaroon, sotalool). Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav;
 • zidovudiin, efavirens, indinaviir, nelfinaviir, didanosiin (HIVinfektsiooni raviks);
 • rifabutiin (HIVinfektsiooni või tuberkuloosi ravim);
 • terfenadiin (allergiaravim);
 • flukonasool (seeninfektsioonide raviks);
 • antatsiidideks nimetatavad ravimid (maohapet neutraliseerivad ravimid). Azithromycin Krka’t tuleb võtta vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast antatsiidide võtmist;
 • astemisool (allergiaravim), alfentanüül (valuvaigisti).

Azithromycin Krka koos toidu ja joogiga

Te võite ravimit võtta koos toiduga või ilma, kuna see ei mõjuta asitromütsiini imendumist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse või imetamise ajal, kui te pole seda arutanud oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui te tunnete pearinglust, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid.

Azithromycin Krka sisaldab sahharoosi ja naatriumi

6,5 ml suspensiooni sisaldab 5 g sahharoosi. Seda peavad arvestama suhkurtõvega patsiendid. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 12,5 ml suspensiooni kohta (mis on

maksimaalne annus), see tähendab on põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Azithromycin Krka’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Azithromycin Krka 40 mg/ml:

Täiskasvanud ning lapsed kehakaaluga 45 kg ja rohkem:

Asitromütsiini võetakse 3- või 5-päevaste ravikuuridena. 3-päevane ravikuur: 12,5 ml (500 mg) üks kord ööpäevas. 5-päevane ravikuur:

 • 12,5 ml (500 mg) esimesel päeval;
 • 6,25 ml (250 mg) teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal päeval.

Chlamydia trachomatis’e poolt põhjustatud kusiti ja emakakaela põletike raviks on ühepäevane ravikuur:

25 ml (1000 mg).

Azithromycin Krka 20 mg/ml ja 40 mg/ml:

Lapsed ning noorukid kehakaaluga alla 45 kg:

Asitromütsiini võetakse 3- või 5-päevaste ravikuuridena. Ööpäevane annus määratakse vastavalt lapse kehakaalule.

Azithromycin Krka 20 mg/ml

3-päevane ravi

Kehakaal

1...3. päev

5 kg

2,5 ml (50 mg)

6 kg

3 ml (60 mg)

7 kg

3,5 ml (70 mg)

8 kg

4 ml (80 mg)

9 kg

4,5 ml (90 mg)

10 kg

5 ml (100 mg)

12 kg

6 ml (120 mg)

5-päevane ravi

Kehakaal

1. päev

2...5. päev

5 kg

2,5 ml (50 mg)

1,25 ml (25 mg)

6 kg

3 ml (60 mg)

1,5 ml (30 mg)

7 kg

3,5 ml (70 mg)

1,75 ml (35 mg)

8 kg

4 ml (80 mg)

2 ml (40 mg)

9 kg

4,5 ml (90 mg)

2,25 ml (45 mg)

10 kg

5 ml (100 mg)

2,5 ml (50 mg)

12 kg

6 ml (120 mg)

3 ml (60 mg)

Azithromycin Krka 40 mg/ml

3-päevane ravi

Kehakaal

1...3. päev

10 kg

2,5 ml (100 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

17...25 kg

5 ml (200 mg)

26...35 kg

7,5 ml (300 mg)

36...45 kg

10 ml (400 mg)

>45 kg

12,5 ml (500 mg)

5-päevane ravi

Kehakaal

1. päev

2...5. päev

10 kg

2,5 ml (100 mg)

1,25 ml (50 mg)

12 kg

3 ml (120 mg)

1,5 ml (60 mg)

14 kg

3,5 ml (140 mg)

1,75 ml (70 mg)

16 kg

4 ml (160 mg)

2 ml (80 mg)

17...25 kg

5 ml (200 mg)

2,5 ml (100 mg)

26...35 kg

7,5 ml (300 mg)

3,75 ml (150 mg)

36...45 kg

10 ml (400 mg)

5,0 ml (200 mg)

>45 kg

12,5 ml (500 mg)

6,25 ml (250 mg)

Neeru- või maksaprobleemidega patsiendid:

Öelge oma arstile, kui teil on neeru- või maksaprobleemid, kuna vajalik võib olla tavapärase annuse kohandamine.

Annustamine eakatel:

Eakate annus on samasugune nagu täiskasvanutel.

Manustamine:

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Te võite ravimit võtta koos toiduga või ilma, kuna see ei mõjuta asitromütsiini imendumist. Azithromycin Krka’t võetakse üks kord ööpäevas. Lastele mõeldud kogu ravi maksimaalne annus ei tohi ületada 1500 mg.

Kuidas mõõta annust

 1. Selle ravimiga on kaasas 0,25 ml skaalajaotisega 10 ml mahutavusega süstal. Süstlaga on kaasas adapter, mille abil saab süstla ühendada pudeliga.
 2. Enne kasutamist loksutage pudelit hoolikalt ja eemaldage lastekindel kork.
 3. Paigutage adapter pudelisuule.
 4. Paigutage süstal adaptrisse.
 5. Pöörake pudel tagurpidi.
 6. Kolbi väljapoole tõmmates täitke süstal vajaliku koguse ravimiga.
 7. Kui märkate süstlas suuri õhumulle, suruge kolb aeglaselt süstlasse tagasi. Ravim voolab tagasi pudelisse. Korrake punkti 6.
 8. Pöörake pudel tagasi normaalsesse asendisse, eemaldage süstal, jätke adapter pudelile ning sulgege pudel.

Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt, kui vajate abi vajaliku koguse ravimi mõõtmisel.

Ravimi manustamine süstlaga:

 1. Veenduge, et laps on püstises asendis.
 2. Asetage süstla ots ettevaatlikult lapse suhu. Suunake süstla ots sisemise põse vastu.
 3. Vajutage süstla sisu aeglaselt välja: ärge tehke seda kiirelt ega järsult. Ravim voolab lapse suhu.
 4. Võimaldage lapsel ravim alla neelata.

Süstla puhastamine ja säilitamine

 1. Eemaldage süstlast kolb ja peske mõlemad osad sooja voolava vee all.
 2. Kuivatage mõlemad osad. Suruge kolb tagasi süstlasse. Säilitage seda koos ravimiga kuivas kohas.

Ravimi valmistamine

Loksutage hoolikalt pudelit pulbriga.

Gradueeritud pipeti, silindri või süstla (karbis kaasas) abil lisage pulbrile vajalik kogus vett. Kodus võib kasutada värskelt keedetud ja jahutatud kraanivett.

Vee lisamisel kallutage pudelit nii, et suurem osa pulbrist ei jääks pudeli põhja, vastasel juhul võib see põhja külge kinni jääda.

Vajalik vee kogus oleneb pudeli suurusest ja on toodud allpool. Manustamisel kaduda võiva koguse tõttu valmib suurem kogus suspensiooni.

Azithromycin Krka 20 mg/ml:

 • 20 ml suspensiooni (400 mg) valmistamiseks lisage 11 ml vett

Azithromycin Krka 40 mg/ml:

 • 15 ml suspensiooni (600 mg) valmistamiseks lisage 9 ml vett
 • 22,5 ml suspensiooni (900 mg) valmistamiseks lisage 12,5 ml vett
 • 30 ml suspensiooni (1200 mg) valmistamiseks lisage 16 ml vett
 • 37,5 ml suspensiooni (1500 mg) valmistamiseks lisage 19 ml vett

Pärast vajaliku koguse vee lisamist sulgege pudel tihedalt, pöörake see koheselt ümber, et pulber seguneks veega ning loksutage hoolikalt. See aitab suspensioonil seguneda. Kontrollige, kas pulber on täielikult lahustunud!.

Kui te võtate Azithromycin Krka’t rohkem kui ette nähtud

Kui teie/teie laps olete võtnud liiga palju Azithromycin Krka’t, võite tunda end halvasti. Võtke kohe ühendust oma arstiga või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Võtke allesjäänud ravim kaasa. Üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda tugev iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus ning mööduv kuulmislangus.

Kui te unustate Azithromycin Krka’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui annus ununeb, tuleb see võtta kohe, kui teile meelde tuleb. Siiski, kui on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele ja jätkake ülejäänud ravimi võtmist tavapärasel moel.

Kui te lõpetate Azithromycin Krka võtmise

Ärge lõpetage ravi enneaegselt.

Isegi kui tunnete end paremini, on tähtis, et jätkaksite oma ravimi võtmist nii kaua, kui teie arst teile ütleb.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerge kuni mõõduka raskusastmega ja kaovad ravi lõpetamisel.

Kui teil tekib ükskõik milline järgnev kõrvaltoime, lõpetage ravimi võtmine ja rääkige sellest niipea kui võimalik oma arstile või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Teil võib olla selle ravimi võtmisega tekkinud harvaesinev raske allergiline reaktsioon:

 • käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kurgu turse;
 • neelamis või hingamisprobleemid;
 • rasked nahareaktsioonid, sealhulgas StevensiJohnsoni sündroom (raske nahalööve) ja muud rasked nahalööbed, mis võivad hõlmata villide teket ja naha koorumist (toksiline epidermaalne nekrolüüs);
 • raske, püsiv kõhulahtisus, eriti kui see sisaldab verd või lima (see võib olla pseudomembranoosne koliit ehk soolepõletik).

Teised teatatud kõrvaltoimed on:

Väga sage (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10-st)

 • kõhulahtisus.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • peavalu;
 • oksendamine, kõhuvalu, iiveldus;
 • valgete vereliblede arvu muutused;
 • mõnede muude veretestide muutused (vere bikarbonaatide sisalduse vähenemine).

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • soor (kandidiaas) suu ja tupe seeninfektsioon;
 • kopsupõletik, kurgu bakteriaalne infektsioon, seedetrakti põletik, hingamishäire, nina limaskestapõletik;
 • vere valgeliblede arvu muutused (leukopeenia, neutropeenia, eosinofiilia);
 • silmalaugude, näo või huulte turse (angioödeem), allergilised reaktsioonid;
 • söögiisu puudus (anoreksia);
 • närvilisus, unetus (insomnia);
 • pearinglus, unisus (somnolentsus), maitsetundlikkuse muutus (düsgeusia), torkimistunne või tuimustunne (paresteesia);
 • nägemishäired;
 • kuulmishäired, peapööritus (vertiigo);
 • südamepekslemine (palpitatsioonid);
 • kuumahood;
 • äkiline hingeldus, ninaverejooks;
 • kõhukinnisus, kõhupuhitus, seedehäired (düspepsia), mao limaskesta põletik (gastriit), neelamisraskused (düsfaagia), kõhu paisumine, suukuivus, gaasi vabanemine maost (röhitsused), suuhaavandid, ülemäärane süljeeritus;
 • lööve, sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), dermatiit, kuiv nahk, liighigistamine (hüperhidroos);
 • degeneratiivne liigesehaigus (osteoartriit), lihasevalu, seljavalu, kaelavalu;
 • urineerimisraskused (düsuuria), neeruvalu;
 • menstruaaltsükliväline emakaverejooks (metrorraagia), munandite häired;
 • turse, nõrkus, üldine halb enesetunne, näoturse, rinnavalu, palavik, valu, perifeersed tursed;
 • kõrvalekalded laborianalüüside (nt vere või maksaanalüüsid) tulemustes;
 • protseduurijärgsed tüsistused.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • ärritus;
 • maksafunktsiooni häire, naha või silmade kollasus;
 • allergilised nahareaktsioonid, nt tundlikkus päikesevalguse suhtes;
 • äkki tekkiv väikeste valge/kollase vedelikuga täitunud mädavillidega kaetud punetavate laikudega nahalööve.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st)

 • eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimilööve (DRESS sündroom).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • soolenakkus (pseudomembranoosne koliit);
 • punaste vereliblede arvu vähenemine suurenenud rakkude lagunemise tõttu (hemolüütiline aneemia), vereliistakute arvu vähenemine;
 • rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon);
 • viha, agressiivsustunne, hirmu ja muretunne (ärevus), äge segasusseisund (deliirium), hallutsinatsioonid;
 • minestamine (sünkoop);
 • krambid (krambihood);
 • vähenenud puutetundlikkus (hüpesteesia);
 • hüperaktiivsus;
 • lõhnatunde muutused (anosmia, parosmia);
 • maitsetundlikkuse kaotus (ageusia);
 • lihasnõrkus (myasthenia gravis);
 • eluohtlik südame rütmihäire (torsade de pointes), kõrvalekalded südame EKGs (QT pikenemine);
 • kuulmishäired, sealhulgas kurtus või kumin kõrvus;
 • madal vererõhk;
 • kõhunäärmepõletik (pankreatiit);
 • keele värvimuutus;
 • maksahäired (maksapuudulikkus, mis on harva põhjustanud surma, maksanekroos), maksapõletik (hepatiit);
 • rasked allergilised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs, multiformne erüteem, StevensiJohnsoni sündroom);
 • liigesevalu (artralgia);
 • neerupõletik (interstitsiaalne nefriit) ja neerupuudulikkus.

Kõrvaltoimed, mis arvatavasti või tõenäoliselt on seotud Mycobacterium Avium kompleksi profülaktika ja raviga:

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 inimest 10-st)

 • kõhulahtisus;
 • kõhuvalu;
 • iiveldus;
 • kõhugaasid;
 • ebamugavustunne kõhus;
 • vedel väljaheide.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • söögiisu kadumine (anoreksia);
 • pearinglus;
 • peavalu;
 • torkimistunne või tuimus (paresteesia);
 • maitsetundlikkuse muutus;
 • nägemishäired;
 • kurtus;
 • nahalööve ja sügelus;
 • liigesevalu (artralgia);
 • väsimus.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • puutetundlikkuse vähenemine (hüpoesteesia);
 • kuulmishäired, helin kõrvus;
 • enda südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid);
 • maksapõletik (hepatiit);
 • tõsised allergilised nahareaktsioonid;
 • naha tavalisest suurem tundlikkus päikesevalguse suhtes;
 • nõrkus;
 • üldine halb enesetunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Azithromycin Krka’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast ’EXP’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

15 ml, 20 ml ja 22,5 ml suspensiooniga pudelid:

Valmissuspensioon tuleb ära kasutada 5 päeva jooksul. Hoida temperatuuril kuni 25°C. 30 ml ja 37,5 ml suspensiooniga pudelid:

Valmissuspensioon tuleb ära kasutada 10 päeva jooksul. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Azithromycin Krka sisaldab

 • Toimeaine on asitromütsiin.

Azithromycin Krka 20 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

1 ml suukaudset suspensiooni sisaldab 20 mg asitromütsiini (asitromütsiindihüdraadina). Azithromycin Krka 40 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

1 ml suukaudset suspensiooni sisaldab 40 mg asitromütsiini (asitromütsiindihüdraadina).

 • Teised koostisosad (abiained) on sahharoos, hüdroksüpropüültselluloos, veevaba trinaatriumfosfaat (E339), ksantaankummi, kolloidne veevaba ränidioksiid, banaani lõhna ja maitseaine (sahharoos, maltodekstriin, kummiaraabik, lõhna ja maitseaine), metskirsi lõhna ja maitseaine (sahharoos, maltodekstriin, kummiaraabik, lõhna ja maitseaine) ja vanilli lõhna ja maitseaine (maltodekstriin, lõhna ja maitseaine, looduslik lõhna ja maitseaine). Vt lõik 2 „Azithromycin Krka sisaldab sahharoosi ja naatriumi“.

Kuidas Azithromycin Krka välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudse suspensiooni pulber on valge kuni peaaegu valge, mis segamisel veega muutub kahvatukollaseks kuni pruunikaskollaseks homogeenseks suspensiooniks, millel on iseloomulik banaani ja metskirsi lõhn ja maitse.

Azithromycin Krka 20 mg/ml on saadaval karbis ja pudelis, milles on 16,38 g pulbrit 20 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks (sisaldab 400 mg asitromütsiini).

Azithromycin Krka 40 mg/ml on saadaval karbis ja pudelis, milles on:

 • 12,6 g pulbrit 15 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks (sisaldab 600 mg asitromütsiini).
 • 18,9 g pulbrit 22,5 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks (sisaldab 900 mg asitromütsiini).
 • 25,2 g pulbrit 30 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks (sisaldab 1200 mg asitromütsiini).
 • 31,5 g pulbrit 37,5 ml suukaudse suspensiooni valmistamiseks (sisaldab 1500 mg asitromütsiini).

Pakendis on kaasas 10 ml mahutavusega, 0,25 ml jaotusskaalaga PE/PP suusüstal koos adaptriga. Valmis suspensioon sisaldab täiendavalt 5 ml, et tagada täielik annuse manustamine.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.