Artelac - silmatilgad, lahus (3,2mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: S01XA82
Toimeaine: hüpromelloos
Tootja: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Artelac 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus hüpromelloos

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Artelac ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Artelac’i kasutamist
 3. Kuidas Artelac’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Artelac’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Artelac ja milleks seda kasutatakse

Niisutava toimega Artelac’i silmatilkasid kasutatakse silmapinna kuivamisest tingitud sümptomite leevendamiseks.

Silmapinna kuivamine võib olla põhjustatud pisarakihi koostise muutustest, vähesest pisarate produktsioonist või silmalaugude mittetäielikust sulgumisest.

Niisutavad Artelac’i silmatilgad suurendavad vedeliku hulka silma pinnal ja libestavad silma ja silmalaugu.

Mida on vaja teada enne Artelac’i kasutamist

Ärge kasutage Artelac silmatilkasid:

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) hüpromelloosi või Artelac’i mõne koostisosa suhtes.

Muud ravimid ja Artelac

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui kasutate erinevaid silmaravimeid, peate pidama 5 minutit vahet erinevate silmatilkade tilgutamisel ja Artelac’i kasutama viimasena.

Kui kannate kontaktläätsi, võtke need enne tilgutamist silmast ära; 15 minuti möödumisel võib need tagasi panna.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Artelac’i kasutamist raseduse ajal ei ole uuritud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tilgad põhjustavad hägusat nägemist, oodake, kuni nägemisteravus taastub.

Kuidas Artelac’i kasutada

Tavaline annus on 1 tilk 3...5 korda päevas.

 • peske käed
 • valige silmatilkade tilgutamiseks enda jaoks kõige mugavam asend (võiksite kas istuda, selili heita või seista peegli ees)

Kasutamine

 1. Avage pudel. Saastumisest hoidumiseks ärge puudutage pudeli otsikuga mitte midagi.
 2. Kallutage pea kuklasse ja hoidke pudelit silma kohal.
 3. Tõmmake alalaugu allapoole ja vaadake üles. Tilgutage 1 tilk silma 3...5 korda päevas pudelit külgedelt kergelt pigistades.
 4. Pilgutage mõned korrad, et tilk jaotuks üle silma. Sulgege pudel.

Kui teil on tunne, et Artelac’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Artelac’i silmatilgad võivad põhjustada ajutist hägusat nägemist või silma kipitust, valu, punetust, sügelust, suurenenud pisaravoolu, võrkeha tunnet silmas või kleepjaid silmalauge.

Mõnel sarvkestaga olulise kahjustusega patsiendil on väga harva esinenud fosfaate sisaldavate silmatilkade kasutamisel sarvkesta lubjastumist.

Ülitundlikkusreaktsioon

Kuigi väga harva, on siiski võimalik, et ravim põhjustab ülitundlikkust isegi ühekordse kasutamise korral. Kui on kahtlus ülitundlikkusele (tugev sügelemine, silmalaugude punetus ja turse), lõpetage Artelac’i silmatilkade kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Artelac’i säilitada

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Hoida pudel tihedalt suletuna.
 • Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avatud silmatilgapudelit võib kasutada 28 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Artelac sisaldab

 • Toimeaine on hüpromelloos. 1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.
 • Teised koostisosad on tsetrimiid, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumedetaat, sorbitool ja süstevesi.

Kuidas Artelac välja näeb ja pakendi sisu

10 ml lahust on valge keeratava kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) korgiga madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) tilgutiga läbipaistvas plastikpudelis (LDPE).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Saksamaa

Tootja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014