Artelac - silmatilgad, lahus (3,2mg 1ml)

ATC Kood: S01XA82
Toimeaine: hüpromelloos
Tootja: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH

Artikli sisukord

ARTELAC
silmatilgad, lahus (3,2mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Artelac 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus hüpromelloos

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Artelac ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Artelac’i kasutamist
 3. Kuidas Artelac’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Artelac’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Artelac ja milleks seda kasutatakse

Niisutava toimega Artelac’i silmatilkasid kasutatakse silmapinna kuivamisest tingitud sümptomite leevendamiseks.

Silmapinna kuivamine võib olla põhjustatud pisarakihi koostise muutustest, vähesest pisarate produktsioonist või silmalaugude mittetäielikust sulgumisest.

Niisutavad Artelac’i silmatilgad suurendavad vedeliku hulka silma pinnal ja libestavad silma ja silmalaugu.

Mida on vaja teada enne Artelac’i kasutamist

Ärge kasutage Artelac silmatilkasid:

 • kui te olete allergiline (ülitundlik) hüpromelloosi või Artelac’i mõne koostisosa suhtes.

Muud ravimid ja Artelac

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui kasutate erinevaid silmaravimeid, peate pidama 5 minutit vahet erinevate silmatilkade tilgutamisel ja Artelac’i kasutama viimasena.

Kui kannate kontaktläätsi, võtke need enne tilgutamist silmast ära; 15 minuti möödumisel võib need tagasi panna.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Artelac’i kasutamist raseduse ajal ei ole uuritud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui tilgad põhjustavad hägusat nägemist, oodake, kuni nägemisteravus taastub.

Kuidas Artelac’i kasutada

Tavaline annus on 1 tilk 3...5 korda päevas.

 • peske käed
 • valige silmatilkade tilgutamiseks enda jaoks kõige mugavam asend (võiksite kas istuda, selili heita või seista peegli ees)

Kasutamine

 1. Avage pudel. Saastumisest hoidumiseks ärge puudutage pudeli otsikuga mitte midagi.
 2. Kallutage pea kuklasse ja hoidke pudelit silma kohal.
 3. Tõmmake alalaugu allapoole ja vaadake üles. Tilgutage 1 tilk silma 3...5 korda päevas pudelit külgedelt kergelt pigistades.
 4. Pilgutage mõned korrad, et tilk jaotuks üle silma. Sulgege pudel.

Kui teil on tunne, et Artelac’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Artelac’i silmatilgad võivad põhjustada ajutist hägusat nägemist või silma kipitust, valu, punetust, sügelust, suurenenud pisaravoolu, võrkeha tunnet silmas või kleepjaid silmalauge.

Mõnel sarvkestaga olulise kahjustusega patsiendil on väga harva esinenud fosfaate sisaldavate silmatilkade kasutamisel sarvkesta lubjastumist.

Ülitundlikkusreaktsioon

Kuigi väga harva, on siiski võimalik, et ravim põhjustab ülitundlikkust isegi ühekordse kasutamise korral. Kui on kahtlus ülitundlikkusele (tugev sügelemine, silmalaugude punetus ja turse), lõpetage Artelac’i silmatilkade kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Artelac’i säilitada

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Hoida pudel tihedalt suletuna.
 • Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast pakendile märgitud kõlblikkusaega. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avatud silmatilgapudelit võib kasutada 28 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Artelac sisaldab

 • Toimeaine on hüpromelloos. 1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.
 • Teised koostisosad on tsetrimiid, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumedetaat, sorbitool ja süstevesi.

Kuidas Artelac välja näeb ja pakendi sisu

10 ml lahust on valge keeratava kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) korgiga madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) tilgutiga läbipaistvas plastikpudelis (LDPE).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Saksamaa

Tootja

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

PharmaSwiss Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Tel: 6827 400

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Artelac, 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi Abiained vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Lokaalsest või süsteemsest haigusest tingitud pisarate moodustumise häirete ja/või pisaravedeliku koostise muutustest, silmalau puudulikkusest või mittetäielikust sulgumisest põhjustatud sarv- ja sidekesta kuivuse sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

1 tilk tilgutada konjunktivaalkotti 3…5 korda päevas, vajadusel ka sagedamini.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kontaktläätsede kandjad peavad enne Artelac silmatilkade tilgutamist läätsed ära võtma; 15 minuti möödumisel võib need tagasi asetada.

Koostoimed ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegset erinevate silmaravimite kasutamist ei ole uuritud. Kui patsient kasutab erinevaid silmaravimeid, peab ta pidama vähemalt 5 minutit vahet erinevate tilkade tilgutamisel ja Artelac tilkasid kasutama viimasena.

. Rasedus ja imetamine.

Adekvaatseid uuringuid rasedatega ei ole läbi viidud.

Artelac silmatilkade kasutamine raseduse ja imetamise ajal peab igati olema kliiniliselt põhjendatud.

.Toime reaktsioonikiirusele

Artelac silmatilgad ei muuda nägemisteravust, v.a ajutine hägune nägemine.

Kõrvaltoimed

Kohe pärast tilkade tilgutamist võivad ilmneda hägune nägemine, kerge kipitustunne või ärritusnähud silmas.

Üleannustamine

Üleannustamisest põhjustatud ebasoovitavaid toimeid ei ole esinenud.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: viskooselastne aine, ATC-kood S01KA02

Kuiv silm võib olla põhjustatud pisarate sekretsioonihäirest ja/või pisarakihi koostise muutustest lokaalse või süsteemse haiguse korral. Ta võib olla põhjustatud ka silmalaugude mittetäielikust sulgumisest.

Hüpromelloos kindlustab pisaravedelikule pikema püsivuse ja parema kleepuvuse, suurendab side- ja sarvkesta niiskust ja võimaldab libeda sidekesta liikumise üle sarvkesta.

Farmakokineetilised omadused

Hüpromelloos suurendab Artelaci viskoossust. Seetõttu püsivad tilgad kauemini silmas ja niisutav toime on pikem.

Prekliinilised ohutuse-andmed

Lokaalsetes toksilisuse testides on näidatud, et hüpromelloos on hästi talutav.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tsetrimiid 0,1 mg/ml, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumedetaat, sorbitool, süstevesi.

Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

Kõlblikkusaeg

Avamata tilgapudelis on ravim kõlblik 3 aastat.

Avatud silmatilgapudelit võib kasutada 28 päeva jooksul.

Säilitamise eritingimused

Hoida pudel tihedalt suletuna. Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

10 ml lahust on valge keeratava kõrge tihedusega polüetüleenist (HDPE) korgiga madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) tilgutiga läbipaistvas plastikpudelis (LDPE).

Kasutamis-käsitsemisjuhend

Üksikasjalik kasutamisjuhend pakendi infolehel.

MÜÜGILOA HOIDJA

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

06.1999/19.08.2009

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juulis 2013